Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng số 15

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng số 15


  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPXD số 15
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . .1
  CHƯƠNG I . .5
  NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT, GIÁ THÀNH SẢN
  PHẨM VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUÁT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG . .5
  1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh
  nghiệp Xây dựng. 5
  1.1.1 Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp và sản phẩm xây lắp. .5
  1.1.1.1 Đặc điểm của ngành xây dựng . .5
  1.1.1.2 Đặc điểm của sản phẩm xây lắp . .6
  1.1.2 Chi phí sản xuất trong xây dựng cơ bản . 6
  1.1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất . .6
  1.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất . .6
  1.1.3 Giá thành sản phẩm xây lắp . .1 1
  1.1.3.1 Khái niệm giá thành . 1 1
  1.1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp . .11
  1.1.4 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh
  nghiệp xây dựng . .1 4
  1.1.5 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong
  doanh nghiệp xây lắp . 1 6
  1.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong xây dựng cơ bản 16
  1.2.1 Kế toán chi phí sản xuất . .1 6
  1.2.1.1Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . .1 6
  1.2.1.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất . .1 7
  1.2.1.3 Kế toán chi tiết tập hợp chi phí . .1 8
  1.2.1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 2 2
  1.2.1.5 Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. .28
  1.2.1.6 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong DNXL. .2 9
  1.2.2 Tính giá thành sản phẩm trong xây dựng cơ bản . .31
  1.2.2.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . 3 1
  1.2.2.2 Phương pháp tính giá thành . 3 1
  1.2.2.3 Kế toán giá thành sản phẩm trong DNXL . 3 3
  Sinh viên Trần Hương Thảo - QT1101K 1
  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPXD số 15
  CHƯƠNG II . .36
  HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 15 . 3 6
  2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 . .36
  2.1.1 Giới thiệu chung và quá trình hình thành phát triển . 3 6
  2.1.1.1 Giới thiệu chung . 3 6
  2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển . .36
  2.1.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . .3 9
  2.1.1.4 Cán bộ công nhân viên . .40
  2.1.1.5 Máy móc thiết bị . 4 0
  2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty CP xây dựng số
  15 . 4 1
  2.1.2.1 Mô hình bộ máy quản lý sản xuất nói chung . .41
  2.1.2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí và sản xuất kinh doanh . .4 2
  2.1.3 Bộ máy tổ chức công tác kế toán . 4 4
  2.1.3.1 Loại hình tổ chức . .44
  2.1.3.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán . .44
  2.1.3.3 Hình thức sổ kế toán dược áp dụng tại công ty . .4 6
  2.1.3.4 Các chế độ kế toán áp dụng . 4 8
  2.2 Hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây
  dựng số 15 . 4 9
  2.2.1 Hạch toán chi phí sản xuất . 4 9
  2.2.1.1 Đặc điểm tập hợp chi phí và tính giá thành . 4 9
  2.2.1.2 Qui trình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành của công ty CP
  xây dựng số 15 . 4 9
  2.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành . .8 2
  2.2.3.1 Kế toán tổng hợp chi phí . .82
  2.2.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty CP xây dựng số 15 . 8 5
  2.2.3.3 Kế toán tính giá thành SPXL tại Công ty CP xây dựng số 15 . .8 8
  CHƯƠNG III . 9 0
  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  XÂY DỰNG SỐ 15 . 9 0
  Sinh viên Trần Hương Thảo - QT1101K 2
  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPXD số 15
  3.1 Nhận xét, đánh giá về thực trạng tổ chức quản lý, tổ chức công tác kế toán tại
  công ty CPXD số 15 . .90
  3.1.1 Những ưu điểm . 9 0
  3.1.2 Những hạn chế . .9 1
  3.1.2.1 Về chi phí nguyên vật liệu . 9 2
  3.1.2.2 Về quy trình tập hợp chứng từ . 9 2
  3.1.2.3 Về phương pháp tính khấu hao . .9 2
  3.1.2.4 Về việc hạch toán chi phí lãi vay và tiền thuế đất, phí lệ phí phải nộp
  Nhà nước . .92
  3.1.2.5 Về sổ sách kế toán . 9 3
  3.2 Những biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm . .94
  3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩn tại Công ty CPXD số 15 . .9 4
  3.2.2. Yêu cầu - Phương hướng - Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
  tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . .9 5
  3.2.2.1 Yêu cầu của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm . .95
  3.2.2.2 Phương hướng hoàn thiện . 9 5
  3.2.2.3 Nguyên tắc hoàn thiện . 9 5
  3.2.3.Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP XD số 15 . .9 6
  3.2.3.1 Biện pháp 1 . .96
  3.2.3.2 Biện pháp 2 . .96
  3.2.3.3 Biện pháp 3 . .99
  3.2.3.4 Biện pháp 4 . 1 00
  3.2.3.5 Biện pháp 5 . 1 01
  KẾT LUẬN . .1 06
  Sinh viên Trần Hương Thảo - QT1101K 3
  Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPXD số 15
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây, cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước, cơ
  chế quản lý kinh tế cũng có sự thay đổi toàn diện và sâu sắc, tuy nhiên cùng một lúc
  không thể giải quyết được tất cả những vấn đề còn tồn tại trong quản lý kinh tế. Một
  trong những vấn đề nan giải hiện nay là công tác quản lý chi phí trong xây dựng cơ
  bản, đây là lĩnh vực có tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư khá cao. Để quản lý chi phí trong
  xây dựng cơ bản, các doanh nghiệp đã sử dụng nhiều phương pháp, công cụ quản lý
  khác nhau. Một trong những công cụ được nhà quản lý quan tâm hàng đầu là công
  tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm xây lắp nói riêng. Trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản, công tác kế toán
  tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của
  công tác kế toán. Vì vậy công tác kế toán nói chung và công tác kế toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được các doanh nghiệp quan tâm, hoàn thiện để
  thích ứng và phát huy tác dụng của nó trong cơ chế mới.
  Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành
  sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp, trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần
  xây dựng số 15 em đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu chi phí sản xuất, giá thành sản
  phẩm xây dựng, kế toán chí phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và chọn đề tài
  khóa luận tôt nghiệp là: “Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành
  sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng số 15”.
  Khóa luận ngoài mở đầu và kết luận được bố trí gồm 3 chương:
  Chương I: Những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và
  kết toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng.
  Chương II: Hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp tại
  công ty cổ phần xây dựng số 15.
  Chương III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 15.
  Em xin phép được trình bày toàn bộ nội dung khóa luận


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng số 15
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng số 15 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status