Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty C

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty C


  HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . . 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . . 1
  4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài . . 2
  5. Kết cấu của khóa luận . . 2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Khái quát chung về doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . . 3
  1.1.1. Khái quát chung về doanh thu . . 3
  1.1.2. Khái quát chung về chi phí bán hàng . . 7
  1.1.3. Khái quát chung về xác định kết quả kinh doanh . . 8
  1.2. Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp . . 9
  1.2.1. Vai trò của công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết
  quả kinh doanh . . 9
  1.2.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định
  kết quả kinh doanh . . 10
  1.3. Quy trình kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . . 11
  1.3.1. Quy trình kế toán doanh thu . . 11
  1.3.2. Quy trình kế toán chi phí bán hàng . 15
  1.3.3. Quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh . . 18
  Sinh viên: Lưu Thị Thu Trang - QT1101K
   Khóa luận tốt nghiệp
  1.4. Hình thức tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp . 26
  1.4.1. Hình thức tổ chức tập trung . 26
  1.4.2. Hình thức tổ chức phân tán . 27
  1.4.3. Hình thức tổ chức vừa tập trung vừa phân tán . . 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng . . 29
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 29
  2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, quy trình công nghệ . . 30
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý . . 33
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 37
  2.2. Thực trạng về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng năm 2010 . . 42
  2.2.1. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại
  Công ty năm 2010 . 42
  2.2.2. Tổ chức công tác kế toán chi phí bán hàng tại Công ty năm 2010 . 52
  2.2.3. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty năm
  2010 . . 55
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
  3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng . . 744
  3.1.1. Những ưu điểm của công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty . 744
  3.1.2. Những tồn tại của công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty . 766
  Sinh viên: Lưu Thị Thu Trang - QT1101K
   Khóa luận tốt nghiệp
  3.2. Các nguyên tắc và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế
  toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần Sơn Hải Phòng . . 777
  3.2.1. Các nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác
  định kết quả kinh doanh . . 777
  3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
  phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty . 799
  KẾT LUẬN . 83
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Sinh viên: Lưu Thị Thu Trang - QT1101K
   Khóa luận tốt nghiệp
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
  GTGT: Giá trị gia tăng
  TSCĐ: Tài sản cố định
  TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
  TK: Tài khoản
  Sinh viên: Lưu Thị Thu Trang - QT1101K
   Khóa luận tốt nghiệp
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  Biểu đồ Nội dung Trang
  Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp
  1.1 14
  dịch vụ
  1.2 Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng 17
  1.3 Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh 26
  Quy trình công nghệ sản xuất sơn tàu biển của
  2.1 32
  Công ty
  2.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 33
  2.3 Cơ cấu bộ máy kế toán của Công ty 37
  2.4 Hình thức kế toán của Công ty 39
  2.5 Hóa đơn GTGT số 0016871 44
  2.6 Sổ Nhật ký chung năm 2010 46
  2.7 Sổ chi tiết TK 5111 49
  2.8 Sổ cái TK 511 50
  2.9 Sổ cái TK 521 51
  2.10 Phiếu chi số 12/091 53
  2.11 Sổ chi tiết chi phí bán hang 54
  2.12 Sổ cái TK 641 55
  2.13 Phiếu xuất kho số PX12/31 56
  2.14 Sổ cái TK 632 58
  2.15 Giấy báo có Ngân hàng Công thương 59
  2.16 Sổ cái TK 515 60
  2.17 Phiếu chi số PC12/107 61
  2.18 Sổ cái TK 635 62
  2.19 Giấy báo nợ Ngân hàng Vietcombank 63
  2.20 Sổ cái TK 642 64
  2.21 Phiếu thu số PT12/063 65
  2.22 Sổ cái TK 711 66
  2.23 Phiếu chi số PC12/101 67
  2.24 Sổ cái TK 811 68
  2.25 Sổ cái TK 821 71
  2.26 Sổ cái TK 911 72
  2.27 Sổ cái TK 421 73
  3.1 Mẫu sổ chi tiết bán hàng 80
  Sinh viên: Lưu Thị Thu Trang - QT1101K
   Khóa luận tốt nghiệp
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
  Cơ chế tự chủ tài chính và tính cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường
  trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp phải coi trọng
  công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
  Công tác này không chỉ được thực hiện khi kết thúc năm tài chính mà còn là
  việc làm thường xuyên để doanh nghiệp có chiến lược tăng doanh thu, cắt giảm
  chi phí, tối đa hóa lợi nhuận phù hợp.
  Tính đến nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về đề tài “Hoàn thiện tổ
  chức công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp” nhưng vẫn còn những vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Bản thân
  Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng cũng rất quan tâm đến công tác này, song trên
  thực tế còn tồn tại một số bất cập chưa được khắc phục.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn
  thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng
  ”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:
  Tìm hiểu tổng quan về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng
  và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện nay. Đồng thời
  thông qua nghiên cứu thực trạng tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng để đề ra
  các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác công tác kế toán doanh thu, chi phí
  bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng
  và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Về mặt không gian: Khóa luận trình bày kết quả nghiên cứu về đối tượng
  nêu trên trong phạm vi Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.

  - Về mặt thời gian: Khóa luận nghiên cứu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  trong năm 2010.
  4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
  Về mặt khoa học, khóa luận hệ thống hóa nhằm làm rõ hơn bản chất, nội
  dung, phương pháp nghiên cữu cũng như quy trình tổ chức công tác kế toán
  doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của đề tài được áp dụng để nâng cao
  hiệu quả công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng. Mặt khác, kết quả có thể ứng dụng
  trong đơn vị kế toán có đặc điểm tương tự với đơn vị thuộc phạm vi nghiên cứu.
  5. Kết cấu của khóa luận:
  Phần Nội dung chính của khóa luận bao gồm 03 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí bán
  hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Chương 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí bán
  hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng.
  - Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
  chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sơn Hải
  Phòng.
  Trong quá trình nghiên cứu đề tài, em xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn, giúp
  đỡ của các thầy cô Bộ môn quản trị kinh doanh Trường Đại học Dân lập Hải
  Phòng, của các cán bộ, nhân viên Phòng Tài vụ tại Công ty Cổ phần Sơn Hải
  Phòng. Đặc biệt, em xin cảm ơn những góp ý, chỉ bảo tận tình của Thạc sỹ


  Ộᙯ


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty C sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status