Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán vốn bằng tiền và phân tích tình hình sử dụng tiền tại Công ty TNHH Long Sinh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán vốn bằng tiền và phân tích tình hình sử dụng tiền tại Công ty TNHH Long Sinh


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền và phân tích tình hình sử dụng tiền tại Công ty TNHH Long Sinh


  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU vi
  DANH MỤC LƯU ĐỒ . vii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 3
  1.1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 3
  1.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG . 3
  1.1.1.1. Khái niệm .3
  1.1.1.2. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền . 3
  1.1.2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ 4
  1.1.2.1. Một số quy định khi hạch toán tài khoản này. 4
  1.1.2.2.Tài khoản sử dụng 5
  1.1.2.3. Phương pháp hạch toán . 6
  1.1.2.3.1. Kế toán tiền Việt Nam. . 6
  1.1.2.3.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến ngoại tệ 8
  1.1.2.3.3. Kế toán vàng bạc đá quý .9
  1.1.3. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG .9
  1.1.3.1. Một số quy định khi hạch toán tài khoản này . 9
  1.1.3.2. Tài khoản sử dụng . 10
  1.1.3.3. Phương pháp hạch toán: 11
  1.1.3.3.1. Kế toán tiền gửi Việt Nam 11
  1.1.3.3.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến ngoại tệ 13
  1.1.4. KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN 14
  1.1.4.1. Một số quy định khi hạch toán tài khoản này . 14
  1.1.4.2. Tài khoản sử dụng . 14
  1.1.4.3.Phương pháp hạch toán. . 15
  iii
  1.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TIỀN 17
  1.2.1. Những vấn đề chung. . 17
  1.2.2.Giới thiệu về dòng tiền trong doanh nghiệp 17
  1.2.2.1. Những vấn đề chung 17
  1.2.2.2. Dòng tiền trong doanh nghiệp . 18
  1.2.3. Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền. . 20
  1.2.3.1. Những vấn đề chung 20
  1.2.3.2. Phân biệt giữa nguồn tạo ra tiền và cách sử dụng tiền . 21
  1.2.4. Nội dung của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 22
  1.2.5. Một số chỉ tiêu dùng để phân tích tình hình sử dụng tiền . 22
  1.2.5.1. Hệ số thanh toán nhanh. 22
  1.2.5.2. Tỷ lệ tiền mặt 23
  1.2.5.3. Dòng tiền trả nợ ngắn hạn . 23
  1.2.5.4. Số vòng quay các khoản phải thu 24
  1.2.5.5. Số ngày thu tiền . 24
  1.2.5.6. Số ngày bán hàng tạo quỹ tiền mặt 24
  1.2.5.7. Số vòng quay các khoản phải trả . 25
  1.2.5.8. Số ngày trả tiền . 25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH S Ử DỤNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH
  LONG SINH. . 26
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY. . 26
  2.1.1. Quá trình hình thành vàphát triển của công ty. 26
  2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty . . 28
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí và sản xuất tại Công ty TNHH Long Sinh. . 29
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Côngty TNHH Long Sinh 29
  2.1.3.2.Tổ chức sản xuất tại Công ty TNHH Long Sinh. 32
  2.1.4. Tình hình phát triển công ty trong thời gian qua . 34
  iv
  2.1.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
  công ty. . 38
  2.1.5.1. Nhân tố bên trong. . 38
  2.1.5.1.1. Lực lượng lao động. . 38
  2.1.5.1.2. Vốn 38
  2.1.5.1.3. Công tác quản lý . 39
  2.1.5.1.4. Công nghệ thông tin và khoa học kĩ thuật. 39
  2.1.5.2. Nhân tố bên ngoài . 40
  2.1.5.2.1. Nhân tố mùa vụ. . 40
  2.1.5.2.2. Đối thủ cạnh tranh. . 40
  2.1.5.2.3. Đường lối chính sách của Nhà nước. 40
  2.1.5.2.4. Nhân tố về tình hình kinh tế xã hội. 41
  2.1.6. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. . 41
  2.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH LONG SINH. 42
  2.2.1.Tổ chức bộ máy kế toán. . 42
  2.2.2. Hình thức kế toán tại công ty. 45
  2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ PHÂN
  TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH LONG SINH. 46
  2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền 46
  2.3.1.1.Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH Long Sinh. . 48
  2.3.1.1.1 Phân lo ại. tài khoản sử dụng v à nguyên t ắc kế toán tiền mặt
  tại công ty 48
  2.3.1.1.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ 49
  2.3.1.1.2.1.Trường hợp tăng tiền mặt . 49
  2.3.1.1.2.2.Trường hợp giảm tiền mặt 56
  2.3.1.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH Long Sinh. 64
  2.3.1.2.1 Phân loại, tài khoản sử dụng và nguyên tắc kế toán tiền gửi tại
  công ty . 64
  2.3.1.2.2. Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ 65
  v
  2.3.1.2.2.1.Trường hợp tăng tiền gửi ngân hàng . 65
  2.3.2. Phân tích tình hình sử dụng tiền . 82
  2.3.2.1. Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền. . 82
  2.3.2.2. Phân tích báo cáo lưuchuyển tiền tệ 86
  2.3.2.3. Một số chỉ tiêu dùng để phân tích tình hình sử dụng tiền . 87
  2.3.2.3.1. Hệ số thanh toán nhanh. . 87
  2.3.2.3.2. Tỷ lệ tiền mặt . 88
  2.3.2.3.4. Số vòng quay các khoản phải thu, số ngày thu tiền . 89
  2.3.2.3.5. Số ngàybán hàng tạo quỹ tiền mặt . 90
  2.3.2.3.6. Số vòng quay các khoản phải trả và số ngày trả tiền . 91
  2.3.3. Đánh giá về công tác hạchtoán v ốn bằng tiền v à phân tích tình hình
  sử dụng tiền tại Công ty TNHH Long Sinh. . 92
  2.3.3.1. Những mặt đã đạt được 92
  2.3.3.2. Những mặt còn hạn chế . 95
  Chương 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN TẠI CÔNG TY
  TNHH LONG SINH 97
  3.1. Kiến nghị1: Nâng cao trình độ chuyên môn nhân viên kế toán ở các Chi
  nhánh. . 97
  3.2 . Kiến nghị 2 : Áp dụng phần mềm kế toán máy . 98
  3.3 . Kiến nghị 3:Công ty nên duy trì mức dự trữ tiền mặt hợp lí . 99
  3.4. Kiến nghị 4 :Tăng tốc độ thu hồi tiền mặt bằng cách cải thiện các khoản
  phải thu. 101
  3.5. Kiến nghị 5: Giảm tốc độ chi ti êu bằng cách quản lí các khoản côn g nợ
  phải trả . 102
  3.6. Kiến nghị 6 : Hoạch định ngân sách tiền mặt. . 103
  KẾT LUẬN . 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106

  vi
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  Sơ đồ 1.1 : Kế toán tiền mặt (VNĐ) . 7
  Sơ đồ 1.2: Kế toán tiền mặt (ngoại te) . 8
  Sơ đồ 1.3 :Kế toán tiền gửi ngân hàng (VNĐ) . 12
  Sơ đồ 1.4 :Kế toán tiền gửi ngân hàng (ngoại te) 13
  Sơ đồ 1.5: Kế toán tiền đang chuyển . 16
  Sơ đồ 1.6 : Dòng lưu chuyển tiền tệ -sản xuất . 18
  Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý 29
  Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy sản xuất 32
  Sơ đồ 2.3 : Bộ máy tổ chức kế toán . 43
  Sơ đồ 2.4: Hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ. 45
  Sơ đồ 2.5 : Trình tự ghi sổ trong trường hợp tăng tiền mặt . 49
  Sơ đồ 2.6 : Trình tự ghi sổ trong trường hợp giảm tiền mặt 56
  Sơ đồ 2.7 : Tổng hợp Tài khoản 111 Tháng 2/2007 . 63
  Sơ đồ 2.8 : Trình tự ghi sổ kế toán trong trường hợp tăng tiền gửi ngân hàng 65
  Sơ đồ 2.9 : Trình tự ghi sổ kế toán trong trường hợp giảm tiền gửi ngân hàng . 74
  Sơ đồ 2.10: Tổng hợp tài khoản tiền gửi ngân hàng tháng 2/2007 81
  Bảng 2.1: Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất
  kinh doanh của công ty trong thời gian qua 35
  Bảng 2.2: Bảng cân đối kế toán 82
  Bảng 2.3: Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền . 84
  Bảng 2.4 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 86
  vii
  DANH MỤC LƯU ĐỒ
  Lưu đồ 2.1: Quy trình luân chuyển kế toán tăng tiền mặt do thu nợ khách hàng 50
  Lưu đồ 2.2: Quy trình luân chuyển kế toán tăng tiền mặt do thu hoàn ứng . 52
  Lưu đồ 2.3: Quy trình luân chuyển kế toán tăng tiền mặt do rút TGNH về quỹ. . 54
  Lưu đồ 2.4:Quy trình luân chuyển kế toán giảm tiền mặt do chi tạm ứng. 57
  Lưu đồ 2.5: Quy trình luân chuyển kế toán giảm tiền mặt do chi lương. 59
  Lưu đồ 2.6:Quy trình luân chuyển kế toán giảm tiền mặt do thanh toán tiền hàng . 61
  Lưu đồ 2.7:Quy trình luân chuyển kế toán tăng tiền gửi do thu nợ khách hàng 66
  Lưu đồ 2.8:Quy trình luân chuyển kế toán tăng tiền gửi do bán ngoại tệ 68
  Lưu đồ 2.9: Quy trình luân chuy ển kế toán tăng TGNH do thu ti ền KH của các
  CN . 70
  Lưu đồ 2.10:Quy trình luân chuy ển kế toán tăng tiền gửi do th u tiền xuất khẩu
  thanh toán bằng L/C 72
  Lưu đồ 2.11:Quy trình luân chuyển kế toán giảm tiền gửi do nộp thuế 75
  Lưu đồ 2.12: Quy tr ình luân chuy ển kế toán giảm tiền gửi do tr ả nợ nh à cung
  cấp . 77
  Lưu đồ 2.13:Quy tr ình luân chuy ển kế toán giảm tiền gửi do rú t ti ền về nhập
  quỹ 79
  1
  MỞ ĐẦU
  Sự cần thiết chọn đề tài
  Như chúng ta đã biết với bất k ìmột doanh nghiệpnàomuốn tồn tại v à hoạt
  động được thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Có lẽ mộttrong những yếu tố quan trọng mà
  không thể không nhắc tới đó chính l à v ốn. N ếu thiếu vốn công ty có thể tồ n tại
  nhưng chỉ trong một khoảng thời gian n gắn công ty sẽ ng ưng hoạt động. Nói đến
  vốn người ta luôn nhắc đến đầu ti ên là Vốn bằng tiền. Vậy Vốn bằng tiề n làgì mà
  lại là mối quan tâm hàng đầucủa các nhà quản trị như vậy ?
  Với tính linh hoạt cao nhất củamình, Vốn bằng tiền có thể thanh toán ngay
  các khoản nợ, thực hiện ngay các nhu cầu mua sắm, chi phí. Đồng thờ i nó cũng l à
  kết quả của quá trình bán hàng hay thu hồi các khoản nợ.
  Có thể nói rằng kế toán vốn bằng tiền chiế m một vị trí đặc biệt quan trọ ng
  vì qua đó mọi chi phí phát sinh trong công ty đều phải xuất phát từ nguồn vốn bằng
  tiền, đảm bảo chi phí đầu v ào, v ốn bỏ ra vừa đủ để đạt đ ược hiệu quả kinh tế cao
  nhất.
  Các bạn cũng biếtrằng “ Sự tồn vong của doanh ng hiệp ngày nay ngày m ột
  lệ thuộc rất nhiều v ào hoạt động tiền tệ”. Có bao giờ b ạn tự hỏi tiền của doanh
  nghiệp từ đâu mang lại và nó được chi ra cho những mục tiêu nào? Hay một câu hỏi
  khác thường gặp : “Tại sao doanh nghiệ p của mình đang có lãi mà v ẫn phải đi vay
  tiền để nộp thuế, hay vẫn phá sả n vì không có ti ền để trả nợ v à để tái sản xuất. Vậy
  tiền của doanh nghiệp đang nằm ởđâu ?”.
  Như vậy tiền v à các hình th ức biến đổi của nó theo thời g ian v à quay l ại
  thành tiền trở thành m ạch máu của các doanh nghiệp n ói chung v à công ty TNHH
  Long Sinh nói riêng. Nếu mạch máu dòng tiền bị tắt nghẽn nghiêm trọng hay chỉ là
  sự thâm hụt tạm thời thôi cũng có thể dẫn công ty bị phá sản.
  Đó chính là lí do gi ải thích tại sao các nh à quảntrị phải l ưu tâm t ới dòng
  tiền vào và ra của doanh nghiệp chí ít cũng phải bằng sự quan tâm tới lợi nhuận.
  2
  Với sự nhận định về tầm quan tr ọng của công tác hạch toán kế toán vốn
  bằng tiền cũng như việc sử dụng tiền tại doanh nghi ệp có hợp lí hay không sẽ ảnh
  hưởng trực tiếp tới sự tồn vong của doanh nghiệp nên em đã quyết định chọn đề tài :
  “ Kế toán vốn bằng tiền v à phân tích tình hình s ử dụng tiền tại Công ty
  TNHH Long Sinh”.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Đối tượng nghiên cứu của đề t ài là Kế toán v ốn bằng tiền v à phân tích tình
  hình sử dụng tiền tại công ty.
  Phạm vi nghiên cứu của đề t ài là tìm h iểucông tác h ạch toán vốn bằng tiền
  và phân tích tình hình sử dụng tiền tại Công ty TNHH L ong Sinh từ đó đề ra những
  kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền và quản lí tiền.
  Phương pháp nghiên cứu và những đóng góp của đề tài.
  -Phương pháp luận : phương pháp duy vật biện chứng
  -Phương pháp cụ thể :
  + Phương pháp thống kê, hệ thống
  + Phương pháp so sánh
  + Phương pháp phân tích chi tiết
  + Kết hợp kế toán tài chính và kế toán quản trị.
  Nội dung và kết cấu đề tài
  Tên đề tài: “ Kế toán vốn bằng tiền và phân tích tình hình sử dụng tiền
  tại Công ty TNHH Long Sinh”.
  Ngoài phần mở đầu, k ết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài
  gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và phân tích tình hình
  sử dụng tiền.
  Chương 3: M ột số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán
  vốn bằng tiền và quản lý tiền tại Công ty TNHH Long Sinh.
  3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
  1.1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1.1.1.1. Khái niệm
   Vốn bằng tiền là tài sản dưới hình thức giá trị bao gồm tất cả các loại tiền
  do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành kể cả ngân phiếu v à các loại ngoại tệ,
  vàng bạc đá quý.
   Vốn bằng tiền có ý nghĩa quan t rọng đối với hoạt động sản xuấ t kinh
  doanh. Với tính linh hoạt cao nhất, nó có thể thanh toán ngay các kh oản nợ, thực
  hiện ngay các nhu cầu mua sắm, chi phí.
   Các tài khoản vốn bằng tiền d ùng để phản ánh số hiện có v à tình hình
  biến động tăng, giảm các loại vố n bằng tiền của doanh nghiệp, gồm : Tiền mặt tại
  quỹ tiền mặt, tiền gửi ở các Ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển.
  1.1.1.2. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền
   Hạch toán tổng hợp vốn bằng tiền sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất đó l à
  Đồng Việt Nam. Tr ường hợp DN có vốn đầu t ư nước ngoài có thể sử dụng đồng
  tiền khác để l àm đơn v ị tiền tệ kế toán, nh ưng phải được sự cho phép của Bộ t ài
  chính.
   Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi v ào Ngân
  hàng phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch
  (Tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế, hoặc tỷ giá giao dịch b ình quân trên th ị trường
  ngoại tệ li ên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b ố tại thời điểm
  phát sinh ) để ghi sổ kế toán.
  Trường hợp mua ngoại tệ về nhập q uỹ tiền mặt, gửi v ào Ngân hàng ho ặc
  thanh toán công nợ ngoại tệ bằng Đồng Việt Nam thì được quy đổi ngoại tệ ra đồng
  Việt Nam theo tỷ giá mua hoặc tỷ giáthanh toán. Bên Có các TK 111 2, 1122 được
  quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam t heo tỷ giá tr ên sổ kế toán TK 1112 hoặc TK
  1122 theo một trong các phương pháp: Bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước,
  nhập sau xuất trước, giá thực tế đích danh.
  4
  Ngoại tệ được kế toán chi tiết theo từng loại nguyên tệ trên Tài kho ản 007
  “Ngoại tệ các loại ”.
   Đối với v àng, bạc, kim khí quý, đá quý phản á nh ở nhóm t ài khoản vốn
  bằng tiền chỉ áp dụng cho các d oanh nghiệp không đăng kí kinh doanh v àng, bạc,
  kim khí quý, đá quý.
  Vàng, bạc, kim quý, đá quý phải theo dõi số lượng, trọng l ượng, quy cách,
  phẩm chất, giá trị của từng thứ, từng loại. Giá trị v àng bạc, kim khí quý, đá quý
  được tính theo giá thực tế (Giá hóa đơn hoặc giá thanh toán ) khi tính g iá xuất v àng,
  bạc, kim khí quý, đá quý có th ể áp dụng 1 trong 4 ph ương pháp tính giá hàng t ồn
  kho.
  Nhóm tài khoản 111-Vốn bằng tiền, có 3 tài khoản :
  -Tài khoản 111 –Tiền mặt
  -Tài khoản 112 –Tiền gửi ngân hàng
  -Tài khoản 113 –Tiền đang chuyển
  1.1.2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ
  1.1.2.1.Một số quy định khi hạch toán tài khoản này.
   Chỉ phản ánh v ào TK 111 “Ti ền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập,
  xuất quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền thu đ ược chuyển nộp ngay v ào Ngân hàng
  (không qua quỹ tiền mặt của đơn vị ) thì không ghi vào bên N ợ TK 111 “Tiền mặt”
  mà ghi vào bên Nợ TK 113 “ Tiền đang chuyển ”.
   Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp kh ác v à cá nhân kí cư ợc, kí quỹ tại
  doanh nghiệp được quản lí và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của đơn vị.
   Khi tiến hành nhập xuất quỹ tiền mặt p hải có phiếu thu, phiếu chi v à có
  đủ chữ kí của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định
  của chế độ chứng từ kế toán. Mộ t số tr ường hợp đặc biệt phải có lệnh nhập quỹ,
  xuất quỹ đính kèm.
   Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền mặt, ghi
  chép hàng ngày liên t ục theo tr ình tự phát sinh các khoản thu, chi , xuất, nhập quỹ
  tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Tấn Bình (2003), Kế toánquản trị, Nhà xu ất bản Đại học Quốc gia thành
  phố Hồ Chí Minh.
  2. PGS.TS. Trần Ngọc Thơ (2005), Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại, Nhà xuất bản
  Thống kê.
  3. Võ Thị Thùy Trang (2006), Kế toán tài chính II, Nha Trang
  4. Bộ Tài Chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp, Hà Nội
  5.Các tài liệu và số liệu của Công ty TNHH Long Sinh
  6.Các luận văn của khóa trước.
  7. Các trang web
  http://www.google.com
  http://www.danketoan.com
  http://www.webketoan.vn
  http://www.mof.gov.vn
  http://www.kiemtoan.com


  Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền và phân tích tình hình sử dụng tiền tại Công ty TNHH Long Sinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền và phân tích tình hình sử dụng tiền tại Công ty TNHH Long Sinh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status