Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  Phần 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THIỆN 3
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Việt Thiện 3
  1.1.1 Giới thiệu chung về công ty: 3
  1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 4
  1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 4
  1.3 Tình hình sử dụng lao động tại công ty . 5
  1.4 Đặc điểm tổ chức, sản xuất kinh của công ty . 8
  1.4.1 Đặc điểm kinh doanh 8
  1.4.2 Phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty . 8
  1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 9
  1.6. Đặc điểm tổ chức kế toán – tài chính tại công ty : . 11
  1.6.1 Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty . 11
  1.6.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 12
  1.6.3 Mối quan hệ của phòng kế toán với các phòng ban khác trong công ty 13
  1.6.4. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán 13
  1.7 Sơ lược kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của công ty năm 2012 15
  1.7.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm qua . 15
  1.7.2 Định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn 2012 . 17
  PHẦN 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THIỆN . 18
  2.1 Công tác tổ chức tài chính và cơ chế quản lý tài chính của công ty . 18
  2.2. Thực trạng phân tích tình hình tài chính của công ty 20
  2.3. Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua bảng cân đối kế toán 23
  2.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty qua bảng cân đối kế toán 23
  2.3.2. Phân tích cơ cấu tài sản . 28
  2.3.3.Phân tích kết cấu và sự biến động của tài sản 29
  2.3.4 Phân tích kết cấu và sự biến động của nguồn vốn . 35
  2.3.5 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa Tài sản và Nguồn vốn 39
  2.4. Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 42
  2.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty qua BCKQSXKD 42
  2.4.2 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 47
  2.4.3Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 50
  2.4.4 Tình hình chi phí 50

  2.4.5 Tình hình lợi nhuận và phân phối lợi nhuân trong doanh nghiệp 52
  2.4.5.1Tình hình Lợi nhuận 52
  2.4.5.2 Phân phối và sử dụng lợi nhuận của doanh nghiệp . 54
  2.5 Phân tích tình hình thanh toán và công nợ của công ty 55
  2.5.1 Phân tích các khoản phải thu . 55
  2.5.1.1Phân tích các khoản phải thu . 56
  2.5.1.2 Phân tích các khoản phải trả . 58
  2.5.2 Nhu cầu thanh toán và khả năng thanh toán 60
  2.6 Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua các chỉ số tài chính 61
  2.6.1. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản 61
  2.6.2 Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán . 64
  2.6.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 72
  2.6.4 Phân tích khả năng sinh lời 75
  Phần 3: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 80
  3.1. Đánh giá tình hình tài chính của công ty TNHH và thương mại Việt Thiện 80
  3.1.1 Những kết quả đạt được 80
  3.1.2 Ưu điểm và nhược điểm của công ty như sau: 82
  3.2. Biện pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty 84
  3.3. Nhận xét- kiến nghị . 89
  KẾT LUẬN . 92
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 01: Tình hình lao động tại Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại
  Việt Thiện qua 2 năm 2010 – 2011 . 6
  Bảng 02: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, 2010,
  2011 15
  Bảng số 03: Một số chỉ tiêu phân tích của công ty . 21
  2011 26
  Bảng số 04 : Kết cấu tài sản và nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2009, 2010,
  Bảng số 05 : Tình hình kết cấu và sự biến động của tài sản qua 3 năm
  Bảng số 06: Cơ cấu Tài sản ngắn hạn năm 2009, 2010, 2011 . 31
  Bảng số 07 : Tình hình tài sản dài hạn . 34
  2009,2010,2011 29
  Bảng số 08: Tình hình kết cấu và sự biến động của nguồn vốn . 37
  Bảng 09: Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn . 41
  Bảngsố 10: Biến động các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất
  kinh doanh 44
  Bảng số 11 : Kết quả hoạt động kinh doanh . 45
  Bảng số 12: Tình hình lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh . 47
  Bảng số 13: Tình hình hoạt động tài chính . 50
  Bảng số 14: Tình hình chi phí của công ty qua 3 năm 2009, 2010, 2011 . 51
  Bảng số 15: Tình hình Lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2009,2010, 2011 53
  Bảng số 16: Phân tích tình hình các khoản phải thu . 56
  Bảng số 17 : Tình hình các khoản phải trả qua 3 năm 2009, 2010, 2011 . 58
  Bảng 18: Nhu cầu và khả năng thanh toán của công ty 60
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 01: Sơ đồ sản xuất sản phẩm tại Công ty 8
  Sơ đồ 02: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 9
  Sơ đồ 03: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 11
  Sơ đồ 04: Diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 40
  LỜI MỞ ĐẦU
  Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và đòi hỏi đáp ứng kịp thời với những thay đổi của nền kinh tế và tận dụng những cơ hội để phát triển doanh nghiệp. Bởi vậy chủ doanh nghiệp phải có những đối sách thích hợp, nhằm tạo ra nguồn tài chính đáp ứng cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu việc cung ứng sản xuất và tiêu thụ được tiến hành bình thường, đúng tiến độ sẽ là tiền đề đảm bảo cho hoạt động tài chính có hiệu quả và ngược lại. Việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản lý phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý sẽ tạo điều kiện tối đa cho hoạt động SXKD được tiến hành liên tục và có lợi nhuận cao. Do đó, để đáp ứng một phần yêu cầu mang tính chiến lược của mình các doanh nghiệp cần tiến hành định kỳ phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến các mặt này và đề xuất được các biện pháp cần thiết để cải tiến hoạt động tài chính tăng hiệu quả SXKD.
  Như vậy phân tích tình hình tài chính không những cung cấp thông tin quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn có của doanh nghiệp, xem xét khả năng và thế mạnh trong sản xuất kinh doanh mà còn thông qua đó xác định được xu hướng phát triển của doanh nghiệp, tìm ra những bước đi vững chắc, hiệu quả trong một tương lai gần. Việc phân tích tài chính là một công cụ quan trọng cho công tác quản lý của chủ doanh nghiệp nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Vì vậy,em lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện” để hiểu hơn về việc phân tích cũng như tầm quan trọng của việc quản trị tài chính.  Đề tài gồm 3 phần:
  Phần 1 : Khái quát chung về công ty TNHH Xây Dựng Và Thương mại Việt Thiện
  Phần 2: Thực trạng tài chính của công ty TNHH Xây Dựng Và Thương mại Việt Thiện
  Phần 3: Nhận xét và kết luận


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính Công ty TNHH xây dựng và thương mại Việt Thiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status