Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ


  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1.1. Sự cần thiết của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  1.1.2. Các khái niệm cơ bản
  1.1.2.1.Doanh thu
  1.1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
  1.1.2.3. Chi phí
  1.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  1.2.NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.2.1.1.Chứng từ sử dụng
  1.2.1.2. Tài khoản sử dụng
  1.2.1.3. Phơng pháp hạch toán
  1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  1.2.2.1.Chứng từ sử dụng
  1.2.2.2.Tài khoản sử dụng
  1.2.2.3.Phơng pháp hạch toán
  1.2.3.Kế toán giá vốn hàng bán
  1.2.3.1.Chứng từ sử dụng
  1.2.3.2.Tài khoản sử dụng
  1.2.3.3. Cách xác định giá vốn hàng bán
  1.2.3.4.Phơng pháp hạch toán
  1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  1.2.4.1. Chứng từ sử dụng
  1.2.4.2. Tài khoản sử dụng
  1.2.4.3.Phơng pháp hạch toán
  1.2.5.Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính
  1.2.5.1. Chứng từ sử dụng
  1.2.5.2.Tài khoản sử dụng
  1.2.5.3. Phơng pháp hạch toán
  1.2.6. Kế toán thu nhập và chi phí khác
  1.2.6.1.Chứng từ sử dụng
  1.2.6.2.Tài khoản sử dụng
  1.2.6.3. Phơng pháp hạch toán
  1.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  1.2.7.1. Chứng từ sử dụng
  1.2.7.2. Tài khoản sử dụng
  1.2.7.3. Phơng pháp hạch toán
  CHƠNG II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T XÂY DỰNG HẢI AN
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T XÂY DỰNG HẢI AN
  2.1.1. Quá trình phát triển của công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An
  2.1.3 Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
  2.1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán
  2.1.3.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán
  2.1.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán
  2.1.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T XÂY DỰNG HẢI AN
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An
  2.2.1.1.Chứng từ sử dụng
  2.2.1.2.Tài khoản sử dụng
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An
  2.2.2.1.Chứng từ sử dụng
  2.2.2.2.Tài khoản sử dụng
  2.2.2.3. Trình tự hạch toán
  2.2.3.Doanh thu hoạt động tài chính
  2.2.3.1. Chứng từ sử dụng
  2.2.3.1.Tài khoản sử dụng
  2.2.3.2. Trình tự hạch toán
  2.2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp
  2.2.4.1.Chứng từ sử dụng
  2.2.4.2.Tài khoản sử dụng
  2.2.4.3. Trình tự hạch toán
  2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An
  CHƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T XÂY DỰNG HẢI AN
  3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T XÂY DỰNG HẢI AN
  3.1.1.Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  3.1.2.Ưu điểm
  3.1.3.Nhợc điểm
  3.2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T XÂY DỰNG HẢI AN
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  3.2.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu t xây dựng Hải An
  3.2.2.1. Hoàn thiện về hệ thống sổ kế toán
  3.2.2.2.Hoàn thiện về hiện đại hoá công tác kế toán
  3.2.2.3.Hoàn thiện về quá trình luân chuyển chứng từ
  3.2.2.4. Một số giải pháp khác
  Kết luận

  LỜI MỞ ĐẦU

  Mỗi doanh nghiệp là một mắt xích quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Sự phát triển của doanh nghiệp góp phần đảm bảo cho nền kinh tế phồn vinh. Đồng thời với cơ chế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là một điều tất yếu. Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải tính toán một cách đầy đủ và chính xác toàn bộ chi phí bỏ ra, doanh thu nhận được cũng như kết quả kinh doanh. Chính vì vậy tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là phần hành rất quan trọng của công tác hạch toán kế toán. Nó góp phần phản ánh, cung cấp chính xác và kịp thời những thông tin cho các lãnh đạo của doanh nghiệp để có căn cứ đưa ra các quyết định, chính sách và biện pháp phù hợp để tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.
  Nhận thức được vấn đề trên nên trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải An em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải An “cho khoá luận tốt nghiệp của mình và được kết cấu làm 3 phần:
  Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  Chương II:Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải An
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải An
  Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Mai Linh, các thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh trường ĐHDL Hải Phòng, các phòng ban trong công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải An đã giúp em hoàn thành bài khoá luận tốt nghiệp.


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status