Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kính Vạn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kính Vạn


  KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ
  NĂM - 2013


  MỤC LỤC ( Luận văn dài 80 trang có File WORD)

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  LỜI NÓI ĐẦU
  Chương I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VẠN HOA. 1
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Kính Vạn Hoa. 1
  1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. 1
  1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3
  1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 4
  1.5. Đặc điểm Tổ chức bộ máy kế toán và tình hình áp dụng chế độ kế toán của Công ty. 6
  1.5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 6
  1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 6
  1.5.3. Chế độ kế toán áp dụng. 8
  1.6. Chiến lược phương hướng phát triển của Công ty trong tương lai 10

  Chương II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VẠN HOA. 12
  2.1. Đặc điểm kế toán toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kính Vạn Hoa. 12
  2.1.1.Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 12
  2.1.1.1. Đối tượng tập hợp chị phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kính Vạn Hoa. 12
  2.1.1.2.Phương pháp tập hợp chi phí tại công ty cổ phần Kính Vạn Hoa. 12
  2.1.1.3. Phương pháp tính giá thành tại công ty cổ phần Kính Vạn Hoa. 12
  2.2. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kính Vạn Hoa. 13
  2.2.1. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất của Công ty 13
  2.2.1.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 13
  2.2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 23
  2.2.1.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 33
  2.2.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 47
  2.2.2. Tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Kính Vạn Hoa . 58
  2.2.2.1. Tập hợp chi phí công trình. 58
  2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang 63
  2.2.2.3.Tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ Phần Kính Vạn Hoa. 63

  Chương III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 66
  3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kính Vạn Hoa. 66
  3.1.1. Những ưu điểm. 66
  3.1.1.1. Bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng 66
  3.1.1.2.Công tác quản lý và hạch toán chi phí NVL trực tiếp 67
  3.1.1.3.Công tác quản lý và hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 67
  3.1.1.4. Công tác quản lý và hạch toán chi phí máy thi công 68
  3.1.1.5. Công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất chung 68
  3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục. 68
  3.1.2.1. Tổ chức công tác kế toán, về luân chuyển chứng từ 68
  3.1.2.2. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 69
  3.1.2.3 Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 69
  3.1.2.4. Hạch toán chi phí máy thi công. 69
  3.1.2.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 70
  3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 70
  3.2.1. Về luân chuyển chứng từ 71
  3.2.2. Hệ thống tài khoản và sổ kế toán 71
  3.2.3. Đối với công tác quản lý các khoản mục chi phí 72

  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Kính Vạn Hoa 4
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý tại công ty cổ phần Kính Vạn Hoa. 4
  Sơ đồ 1.3: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 6
  Sơ đồ 1.4. Quy trình ghi sổ theo hình thức nhật ký chung. 9
  Sơ đồ 1.5. Sơ đồ quynh trình ghi sổ theo hình thức kế toán máy. 10
  Sơ đồ 2.1: Quy trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23
  Sơ đồ 2.2: Quy trình tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 32
  Sơ đồ 2.3: Quy trình kế toán tập hợp chi phí máy thi công. 46
  Sơ đồ 2.4: Quy trình tập hợp chi phí sản xuất chung 58  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1: Trích trang Nhật ký chung 20
  Bảng 2.2: Sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
  Bảng 2.3: Số cái tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 22
  Bảng 2.4: Bảng chấm công 26
  Bảng 2.5: Bảng thanh toán lương tổ xây 27
  Bảng 2.6: Bảng lương công nhân trực tiếp thuê ngoài công trình Sơn La 28
  Bảng 2.7: Bảng tổng hợp lương công nhân trực tiếp công trình Sơn La 29
  Bảng 2.8: Trích trang Nhật ký chung 30
  Bảng 2.9: Sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 31
  Bảng 2.10: Sổ cái tài khoản chi phí nhân công trực tiếp 32
  Bảng 2.11: Bảng tổng hợp nguyên vật liệu xuất dùng bộ phận máy thi công 37
  Bảng 2.12: Chi phí khấu hao máy thi công phân bổ cho công trình Quỳnh Nhai – Sơn La 41
  Bảng 2.13: Bảng thanh toán lương bộ phận máy thi công 43
  Bảng 2.14: Sổ chi tiết chi phí sử dụng máy thi công 45
  Bảng 2.15: Sổ cái tài khoản chi phí sử dụng máy thi công 46
  Bảng 2.16: Bảng thanh tiền toán lương bộ phận quản lý đội 49
  Bảng 2.17: Bảng tổng hợp lương công nhân bộ phận quản lý đội 50
  Bảng 2.18: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH 51
  Bảng 2.19: Sổ chi tiết chi phí sản xuất chung 56
  Bảng 2.20: Sổ cái tài khoản chi phí sản xuất chung 57
  Bảng 2.21: Nghiệm thu hạng mục công trình 59
  Bảng 2.22: Tổng hợp chi phí công trình 60
  Bảng 2.23: Sổ chi tiết tài khoản 154 61
  Bảng 2.24: Sổ cái tài khoản 154 62
  Bảng 2.25: Thẻ tính giá thành hạng mục công trình 65

  LỜI NÓI ĐẦU
  Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập, đặc biệt nó có khả năng tái sản xuất tài sản cố định và là cơ sở hạ tầng tạo lập các nền móng vững chắc cho tất cả các ngành kinh tế của nền kinh tế quốc dân. Xây dựng cơ bản cũng là một ngành kinh tế lớn tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho toàn xã hội, tăng cường cả về tiềm lực kinh tế lẫn quốc phòng cho đất nươc. Sản phẩm xây lắp là những công trình kiến trúc, mỗi công trình có một quy mô xây dựng khác nhau và kết cấu của các sản phẩm xây lắp khá phức tạp.
  Nước ta hiện nay đang thực hiện bước chuyển đổi cơ chế kinh tế, việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng trong thực tế đang là một đòi hỏi hết sức cấp thiết ở khắp mọi nơi. Điều đó không chỉ có nghĩa là khối lượng công việc của ngành xây dựng cơ bản tăng lên mà còn có nghĩa là số vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản cũng gia tăng. Trong quá trình xây dựng cơ bản chưa tạo ra sản phẩm cho xã hội nhưng lại sử dụng nhiều vật tư, nhân lực, vốn . Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý và sử dụng vốn một cách hiệu quả, khắc phục được tình trạnh lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinh doanh xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn ( thiết kế, lập dự toán, thi công, nghiệm thu ) thời gian kéo dài.
  Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vốn đã là một phần hành cơ bản của công tác kế toán lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp xây lắp. Với các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm làm cơ sở để giám sát các hoạt động, từ đó khắc phục những tồn tại, phát huy những tiềm năng mới đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay. Với nhà nước, công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp là cơ sở để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế.
  Do sự cần thiết của công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp và vai trò của công tác này trong mỗi đơn vị là rất quan trọng, nên trong thời gian thực tập tại Công ty CP Kính Vạn Hoa em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu về đề tài “ Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kính Vạn Hoa
  Báo cáo thực tập của em gồm.
  Chương 1: Khái quát về công ty cổ phần Kính Hoa Vạn.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Kính Vạn Hoa.
  Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kính Vạn Hoa.  Xem Thêm: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kính Vạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần kính Vạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status