Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  Lời Nói Đầu. 1
  Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun và công tác quản trị nhân lực. 1
  Phần II: Chuyên đề chuyên sâu. Đề tài: “ Hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun”. 1
  PHẦN I 3
  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AUSUN VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC. 3
  1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AUSUN. 3
  1.1. Tổng quan về Công ty thương mại cổ phần đầu tư AUSUN 3
  1.1.1. Thông tin chung. 3
  1.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức. 3
  Sơ đồ 1.1.Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 4
  1.13. Tóm lược quá trình phát triển. 4
  1.1.4. Kết quả hoạt động. 4
  1.3. Quá trình triển khai các hoạt động chức năng về Quản trị nhân lực. 8
  1.3.1. Tổ chức bộ máy, thiết kế và phân tích công việc. 8
  1.3.4. Sử dụng nhân lực. 10
  1.3.5. Quan hệ lao động trong tổ chức. 10
  1.3.6. An toàn bảo hộ lao động. 11
  1.3.7. Quản trị thù lao lao động. 11
  1.3.8 .Đào tạo phát triển nhân lực. 13
  PHẦN II. 14
  CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU 14
  ĐỀ TÀI: “HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AUSUN”. 14
  CHƯƠNG I. 14
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AUSUN. 14
  1.1. Các khái niệm. 14
  1.1.1. Khái niệm tiền lương. 14
  1.1.2. Hình thức trả lương. 15
  1.2. Vai trò của hình thức trả lương trong Doanh nghiệp. 21
  1.3. Các hình thức trả lương. 21
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thức trả lương trong Doanh nghiệp. 26
  1.4.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong. 26
  1.4.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài. 27
  1.5. Sự cần thiết phải hoàn thiện hình thức trả lương tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư AUSUN. 28
  1.5.1. Vai trò của việc hoàn thiện các hình thức trả lương. 28
  1.5.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần thương mại đầu tư AUSUN. 29
  CHƯƠNG II. 30
  THỰC TRẠNG VỀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY 30
  CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AUSUN 30
  2.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới các hình thức trả lương tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun. 30
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 30
  2.1.3. Đội ngũ cán bộ làm công tác lao động tiền lương trong công ty. 30
  2.1.4. Đội ngũ lao động. 31
  2.1.5. Về khả năng tài chính. 31
  2.1.6. Đặc điểm cơ cấu lao động và tổ chức. 31
  2.1.7. Các nhân tố khác bên ngoài doanh nghiệp. 32
  2.2. Thực trạng các hình thức trả lương tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun. 33
  2.2.1. Thực trạng hình thức trả lương theo thời gian. 33
  2.2.2. Thực trạng hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể. 37
  2.2.3. Thực trạng phụ cấp, thưởng, tài chính doanh nghiệp. 40
  2.2.3.1. Phụ cấp. 40
  2.2.3.2. Thưởng. 41
  2.3. Đánh giá chung về các hình thức trả lương tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun. 41
  2.3.1. Những mặt đã đạt được. 41
  2.3.2. Những mặt còn tồn tại. 42
  2.3.3. Nguyên nhân của những mặt chưa đạt được. 43
  CHƯƠNG III. 44
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AUSUN 44
  3.1. Phương hướng phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới. 44
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun. 44
  3.2.1. Giải pháp chung. 44
  3.2.2. Hoàn thiện hình thức trả lương theo thời gian. 45
  3.2.3. Hoàn thiện hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể. 49
  3.3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả lương tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun. 50
  3.3.1. Bổ sung biện pháp tiền thưởng. 51
  3.3.2. Nâng cao mức tiền lương tối thiểu áp dụng trong công ty. 51
  3.3.3.Tổ chức chỉ đạo việc kinh doanh. 51
  3.3.4. Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên. 52
  3.3.5. Kỷ luật lao động. 52
  KẾT LUẬN 53
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54


  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  Sơ đồ 1.1.Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. 4
  Bảng 1.2: Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh. 6
  Bảng biểu 1.2. Danh sách nhân viên bộ phận quản lý nhân lực. 7
  Bảng 2.1: Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. 34
  Bảng 2.2: Bảng lương của giám đốc,phó giám đốc, trưởng, phó phòng. 35
  Bảng 2.3: Bảng lương nhân viên chuyên môn nghiệp vụ. 36
  Bảng 2.4: Bảng điểm theo mức độ phức tạp và tính trách nhiệm của công việc 46
  Bảng 2.5: Bảng điểm mức độ tham gia lao động của lao động gián tiếp. 48
  Bảng 2.6: Bảng xác định điểm hệ số tham gia lao động Hi 49  Lời Nói Đầu
  Trong quá trình đổi mới kinh tế, Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng cả về tốc độ và qui mô tăng trưởng. Cải cách kinh tế đã tác động to lớn tới việc hình thành và phát triển kinh tế nhiều thành phần, giải quyết việc làm và hình thành thị trường lao động. Với xu hướng vận động của thị trường lao động đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực nhằm điểu chỉnh các quan hệ lao động trong đó có những vấn đề cốt lõi như: việc làm, tiền lương, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, các chế độ bảo hiểm, phúc lợi, tuyển chọn và đào tạo .
  Với điều kiện ngày nay, việc quản lí và xác định quĩ lương cho các đơn vị có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nhưng bên cạnh đó việc trả lương và các khoản kèm theo cho người lao động lại mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp. Tiền lương luôn là vấn đề hàng đầu được người lao động quan tâm nhưng sự công bằng và dân chủ trong cách tính trả của doanh nghiệp cũng không nằm ngoài sự quan tâm đó. Phải làm sao để sức lao động bỏ ra được trả một khoản thù lao xứng đáng, làm sao để các hình thức trả lương trong doanh nghiệp có thể kích thích khả năng sáng tạo trong công việc, làm tăng năng suất lao động luôn là bài toán khó được đặt ra cho các nhà quản trị.
  Nhận thức được tầm quan trọng của các hình thức trả lương đối với doanh nghiệp cũng như người lao động, sau quá trình nghiên cứu và thực tập tại Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun trong bài viết của mình em xin được đề cập tới vấn đề “ Hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun”
  Báo cáo thực tập tốt nghiệp là kết quả nghiêng cứu khảo sát tình hình thực tế tại Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun.
  Nội dung chính của báo cáo được chia làm 02 phần.
  Phần I: Tổng quan về Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun và công tác quản trị nhân lực.
  Phần II: Chuyên đề chuyên sâu. Đề tài: “ Hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun”
  Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun, bản thân đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chuyên viên phòng tổ chức hành chính cũng như các cán bộ, chuyên viên các phòng ban chức năng.
  Tôi xin cảm ơn lãnh đạo công ty, cán bộ, chuyên viên đã giúp tôi trong quá trình thực tập tại cơ quan.
  Tôi xin chân thành cám ơn Cô giáo Th.s Đoàn Thị Yến, cùng quý thầy cô giáo đã truyền đạt kiến thức giúp tôi hoàn thành tốt đợt báo cáo này.
  Do thời gian thực tập có hạn, trình độ kiến thức còn nhiều hạn chế, mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng song không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định rất mong được sự nhận xét, ý kiến đóng góp của lãnh đạo công ty, cán bộ chuyên viên trong công ty cùng quý thầy cô giáo để báo cáo được hoàn thiện hơn.
  Tôi xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện các hình thức trả lương trong công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ausun sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status