Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hải Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hải Long


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hải Long - BQP (Nhà máy X46 – HQ)


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . viii
  DANH MỤC CÁC LƯU ĐỒ . ix
  DANH MỤC VIẾT TẮT . x
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
  1.1. Khái quát chung về kế toán tập hợp chi phí v à tính giá thành s ản phẩm 5
  1.1.1. Đ ặc điểm về tổ chức sản xuất của ng ành sản xuất kinh doanh . 5
  1.1.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất . 5
  1.1.2.1 Khái niệm chí phí sản xuất 5
  1.1.2.2 Phân lo ại chi phí sản xuất 5
  1.1.3 Giá thành s ản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 7
  1.1.4.1 Nội dung . 7
  1.1.4.2 Phân lo ại . 7
  1.1.4 Mối quan hệ giữa chi phí s ản xuất và giá thành s ản phẩm 9
  1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất v à tính giá thành s ản
  phẩm . 9
  1.16 Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất v à tính giá thành s ản phẩm 9
  1.1.6.1 Yêu cầu cơ bản trong quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tình giá thành . 9
  1.1.6.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất v à tính giá thành s ản phẩm 10
  1.1.7 Phương pháp t ập hợp chi phi sản xuất 12
  1.1.7.1 Tập hợp chi phí sản xuất theo ph ương pháp tr ực tiếp . 12
  1.1.7.2 Tập hợp chi phí sản xuất theo ph ương pháp phân b ổ gián tiếp . 13
  1.1.8 Phương pháp tính giá thành. . 13
  1.1.9 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất v à tính giá thành s ản phẩm 13
  1.1.10 Kỳ hạch toán chi phí sản xuất v à tính giá thành . 14
  iii
  1.2. Kế toán chi phí nguy ên vật liệu trực tiếp . 14
  1.2.1 Nội dung và phương pháp hạch toán . 14
  1.2.1.1 Nội dung Chi phí nguyên v ật liệu trực tiếp 14
  1.2.2 Chứng từ sử dụng . 15
  1.2.3. Tài kho ản sử dụng . 15
  1.2.4 Trình tự hạch toán 16
  1.2.5. Sơ đồ tài khoản . 17
  1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18
  1.3.1 Nội dung và phương pháp h ạch toán . 18
  1.3.1.1 Nội dung Chi phí nhân công trực tiếp 18
  1.3.2 Chứng từ sử dụng . 18
  1.3.3. Tài kho ản sử dụng . 18
  1.3.4 Trình tự hạch toán 19
  1.3.5. Sơ đồ tài khoản . 20
  1.4 Kế toán chi phí s ản xuất chung 20
  1.4.1 Nội dung và phương pháp h ạch toán . 20
  1.4.2 Chứng từ sử dụng . 21
  1.4.3. Tài kho ản sử dụng . 21
  1.4.4 Trình tự hạch toán 22
  1.4.5. Sơ đồ tài khoản. 23
  1.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 24
  1.5.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo ph ương pháp kê khai thư ờng xuyên 24
  1.5.1.1 Nội dung . 24
  1.5.1.3. Tài kho ản sử dụng 24
  1.5.1.4. Đ ịnh khoản . 24
  1.5. 1.5 Sơ đồ tài khoản 25
  1.5.2 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo ph ương pháp ki ểm kê định kỳ 26
  1.5.2.1 Nội dung: 26
  1.5.2.3. Tài kho ản sử dụng 26
  iv
  1.5.2.4. Đ ịnh khoản . 26
  1.5.2.5 Sơ đồ tài khoản. 27
  1.6 Phương pháp đánh giá s ản phẩm dở dang 28
  1.6.1 Nội dung: . 28
  1.6.2 Các phương pháp đánh giá s ản phẩm dở dang 28
  1.6.2.1 Đánh giá s ản phẩm dở dang theo chi phí nguyên v ật liệu . 28
  1.6.2.1 Đánh giá s ản phẩm dở dang theo chi phí nguyên v ật liệu trực
  tiếp 28
  1.6.2.2 Đánh giá s ản phẩm dở dang theo khối l ượng hoàn thành sản
  phẩm tương đương 29
  1.6.2.3 Đánh giá s ản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 30
  1.6.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc theo
  giá thành k ế hoạch. . 30
  1.7 Tính giá thành s ản phẩm 31
  1.7.1 Kỳ tính giá th ành sản phẩm 31
  1.7.2 Phương pháp tính giá thành s ản phẩm 31
  1.7.2.1 Tính giá thành s ản phẩm theo ph ương pháp tr ực tiếp . 31
  1.7.2.2 Tính giá thành s ản phẩm theo ph ương pháp tổng cộng chi phí . 32
  1.7.2.3 Tính giá thành s ản phẩm theo ph ương pháp h ệ số 34
  1.7.2.4 Tính giá thành s ản phẩm theo ph ương pháp lo ại trừ sản phẩm phụ 35
  1.7.2.5 Tính giá thành s ản phẩm theo tỷ lệ 35
  1.7.2.6 Tính giá thành s ản phẩm theo ph ương pháp liên h ợp . 36
  1.8 Phương pháp tính giá thành s ản phẩm áp dụng tại một số loại h ình doanh
  nghiệp chủ yếu 36
  1.8.1 Tính giá thành trong m ột số trường hợp doanh nghiệp sản xuất theo
  đơn đặt hàng 36
  1.8.2. Tính giá thành trong trư ờng hợp doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản
  xuất phụ 36
  v
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ V À
  TÍNH GIÁ THÀNH S ẢN PHẨM TẠI CÔNG TY HẢI LONG –BỘ QUỐC
  PHÒNG (NHÀ MÁY X46 –HQ) 39
  2.1 Đặc điểm chung của công ty 40
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri ển của công ty 40
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh . 41
  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Hải Long. . 43
  2.1.4 Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất của công ty . 46
  2.1.5. Tình hình s ản xuất kinh doanh qua các năm 47
  2.1.5. Tình hình tài chính qua các n ăm. . 50
  2.1.5.1. Phân tích kh ả năng thanh toán hiện h ành 50
  2.1.5.2. khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 51
  2.1.5.3. Khả năng thanh toán nhanh 51
  2.1.5.4. khả năng thanh toán l ãi vay 52
  2.1.6.Đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả qua các năm 53
  2.1.6.1. Số vòng quay tổng tài sản . 53
  2.1.6.2. Vòng quay hàng t ồn kho . 53
  2.1.6.3. Vòng quay các kho ản phải thu v à kỳ thu tiền b ình quân . 54
  2.1.6.4. Hiệu suất sử dụng TSCĐ 55
  2.1.7 Những nhân tố ảnh h ưởng đến quá tr ình SXKD t ại công ty 56
  2.1.8 Phương hư ớng, dự án phát triển công ty trong thời gian tới 57
  2.2 Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí v à tính giá thành s ản phẩm tại
  công ty H ải Long. 58
  2.2.1. Tổ chức kế toán tại công ty. 58
  2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 58
  2.2.1.2. Hình th ức kế toán . 61
  2.2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành s ản
  phẩm . 62
  2.2.2.1. Khái quát chung. 62
  vi
  2.2.2.2. K ế toán chi phí nguy ên vật liệu trực tiếp. . 65
  2.2.2.3. K ế toán chi phí nhân công trực tiếp. 77
  2.2.2.4. K ế toán chi phí sản xuất chung. . 87
  2.2.2.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 105
  2.2.2.6. Đánh giá s ản phẩm dở dang cuối kỳ . 110
  2.2.2.7.Tính giá thành s ản phẩm . 110
  2.3. Đánh giá chung v ề thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm tại côg ty Hải Long 112
  2.3.1. Những ưu điểm 112
  2.3.2 Tồn Tại . 113
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN CHI PHÍ S ẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NH À
  MÁY . 115
  KẾT LUẬN . 122
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 123
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Bảng tổng hợp một số chỉ ti êu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất
  kinh doanh c ủa công ty Hải Long 48
  Bảng 2.2: Bảng phân tích khả năng thanh toán hiện h ành 50
  Bảng 2.3: Bảng phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 51
  Bảng 2.4: Bảng phân tích khả năng thanh toán nhanh 51
  Bảng 2.5: Bảng phân tích khă năng thanh toán l ãi vay . 52
  Bảng 2.6: Bảng phân tích v òng quay tổng tài sản . 53
  Bảng 2.7: Bảng phân tích v òng quay hàng t ồn kho 53
  Bảng 2.8: Bảng phân tích vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân 54
  Bảng 2.9: Bảng phân tích hiệu suất sử dụng TSCĐ 55
  viii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán chi phí nguy ên vật liệu trực tiếp 17
  Sơ đồ 1.2: Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 20
  Sơ đồ 1.3 : Kế toán chi phí sản xuất chung 23
  Sơ đồ 1.4: kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo ph ương pháp kê khai thường xuyên 25
  Sơ đồ 1.5: Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo ph ương pháp kiểm kê định kỳ . 27
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty Hải Long (nh à máy X46 –HQ) . 43
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức hoạt động sản xuất của công ty Hải Long . 46
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán . 58
  Sơ đồ 2.3: Hình th ức kế toán tại nh à máy 61
  Sơ đồ 2.4: Sơ đồ tổng hợp vật liệu xuất d ùng cho tàu HQ139 71
  Sơ đồ 2.5: Sơ đồ tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp t àu HQ139 . 82
  Sơ đồ 2.6: Sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất chung t àu HQ139 97
  Sơ đồ 2.7: Sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất t àu HQ139 107
  ix
  DANH MỤC CÁC LƯU ĐỒ
  Lưu đồ 2.1: lưu đồ luân chuyển chi phí nguy ên vật liệu trực tiếp . 68
  Lưu đồ 2.2: Lưu đồ luân chuyển chứng từ sổ sách chi phí nhân công trực tiếp 79
  Lưu đồ 2.3: Lưu đồ luân chuyển chứng từ sổ s ách các kho ản trích theo l ương . 80
  Lưu đồ 2.4: Lưu đồ luân chuyển chứng từ sổ sách chi phí nhân vi ên quản lý phân
  xưởng 90
  Lưu đồ 2.5: Lưu đồ luân chuyển chứng từ sổ sách chi phí nguy ên vật liệu, công
  cụ dụng sử dụng tại phân x ưởng 91
  Lưu đồ 2.6: Lưu đồ luân chuyển chứng từ sổ sách khấu hao TSCĐ . 92
  Lưu đồ 2.7: Lưu đồ luân chuyển chứng từ sổ sách chi phí dịch vụ mua ngo ài 93
  Lưu đồ 2.8: Lưu đồ luân chuyển chứng từ sổ sách chi phí khác bằng tiền 94
  x
  DANH MỤC VIẾT TẮT
  BQP: Bộ Quốc Phòng
  HQ: Hải Quân
  BHXH: Bảo Hiểm X ã hội
  BHYT: Bảo hiểm y tế
  KPCĐ: Kinh phí công đoàn
  TSCĐ: Tài s ản cố định
  CPSX: Chi phí s ản xuất
  GTGT: Giá tị gia tăng
  K/C: kết chuyển
  CPNVLTT: Chi phí nguyên v ật liệu trực tiếp
  CPNCTT: Chi phí nhân công tr ực tiếp
  CPSXC: Chi phí s ản xuất chung
  PP: Phương pháp
  KKTX: Kế khai thường xuyên
  KKĐK: Kiểm kê định kỳ
  HTK: Hàng tồn kho
  PX: Phân xư ởng
  TS: tài sản
  DT: Doanh thu
  SXKD: sản xuất kinh doanh
  1
  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề t ài:
  Trong xuthế phát triển của thế giới, khi m à nền kinh tế chuyển đổi ho àn toàn
  sang nền kinh tế mở th ì việc sản xuất kinh doanh c àng trở nên khó khăn. Đ ể các
  doanh nghiệp có thể tồn tại v à phát triển được thì yêu c ầu đặt ra cho các doanh
  nghiệp là phải cạnh tranh v ới nhau,cuộc cạnh tranh này ngày càng tr ở nên gay gắt,
  khốc liệt.
  Trong xu thế đó thì các doanh nghi ệp sản xuất cũng không ngoại lệ, để tồn
  tại và phát triển thì yêu c ầu đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất l à các sản phẩm
  doanh nghiệp làm ra phải có chất lượng tốt, phù hợp thị trường, phù hợp người tiêu
  dùng và có uy tín trên th ị trường. Nhưng những yếu tố đó ch ưa đủ để doanh nghiệp
  sản xuất kinh doanh có l ãi mà còn phải kết hợp với giá th ành. Doanh nghi ệp phải
  sản xuất ra sản phẩm với giá th ành hợp lý, chất lượng tốt, mẫu m ã đẹp, phù hợp thị
  hiếu người tiêu dùng. Nhưng mu ốn có giá th ành hợp lý thì doanh nghi ệp phải tính
  toán sao cho t ạo ra sản phẩm với giá cả l à thấp nhất, muốn nh ư vậy doanh nghiệp
  phải hạ chi phí xuống thấp nhất. Đ ược như vậy doanh nghi ệp mới ng ày càng đi lên
  và phát triển.
  Xuất phát từ đó công ty H ải Long –BQP (nhà máy X46 –HQ) là một doanh
  nghiệp chuyên sửa chữa và đóng mới tàu thuyền, giá thành s ản phẩm lớn, thời gian
  hoàn thành sản phẩm kéo d ài vì vậy kế toán của nhà máy phải quantâm tính toán
  sao cho giá thà nh hạ đến mức thấp nhất l à yêu cầu cơ bản và mang tính quy ết định
  cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  Qua quá trình thực tập tại doanh nghiệpđược sự đồng ý của Khoa T ài Chính
  –kế Toán đặc biệt l à có sự hướng dẫn tận tình củathầy Nguyễn Văn H ương, cùng
  với sự giúp đỡ tận t ình của cán bộ công nhân vi ên trong nhà máy, nên em chọn cho
  mình đề tài: “Nghiên c ứu công tác hạch toán chi phí v à tính giá thành s ản phẩm tại
  công ty H ải Long -BQP(Nhà máy X46 – HQ)” làm đề tài tốt nghiệp của m ình.
  2. Mục tiêu nghiên c ứu
  - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất kinh doanh v à
  tính giá thành s ản phẩm.
  2
  - Phản ánh đúng thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí v à tính giá thành
  sản phẩm tại công ty Hải Lo ng
  - Chỉ ra những mặt đạt đ ược và chưa đạt được trong công tác hạch toán chi phí
  và tính giá thàn h sản phẩm tại công ty Hải Long
  - Đưa ra một số biện pháp ho àn thiện côngtác kế toántập hợp chi phí v à tính
  giá thành
  3. Đối tượngvà phạm vinghiên cứu:
  a. Đốitượng: Kế toán tập hợp chi phí v à tính giá thành s ản phẩm tàu HQ139
  b.Phạm vi: Từ tháng 2/2009 đến tháng 11/2009
  4.Phương pháp nghiên c ứu:
  Trong quá trình nghiên c ứu đề tài, số liệu chủ yếu có đ ược là việc thu thập số
  liệu mà công ty đ ã thực hiệntrong những tháng qua tr ên cơ sở đó sử dụng một số
  phương pháp k ế toán như:
  -Phương pháp tài kho ản
  -Phương pháp ghi s ổ kép
  -Phương pháp t ổng hợp và cân đối kế toán
  Và một số các biện pháp nghi ên cứu như: Thống kê, phân tích, so sánh
  5. Nội dung đề t ài
  Tên đề tài: “Nghiên cứu công tác hạch toán chi phí v à tính giá thành s ản
  phẩm tại công ty Hải Long -BQP(Nhà máy X46 –HQ)”.
  Ngoài phầnmở đầu và kết luậnđề tàicòn bao gồm các phần sau:
  - Chương I: Cơ s ở lý luận những vấn đề c ơ bản về kế toán chi phí sản xuất v à
  tính giá thành s ản phẩm
  - Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợpchi phí s ản xuất và tính giá
  thành s ản phẩm tại công ty H ải Long -BQP (nhà máy X46 -HQ)
  -Chương III: M ột số biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản
  xuất và tình giá thành s ản phẩm tại công ty Hải Long -BQP(Nhà máy X46 –HQ)
  6. Nh ững đóng góp của đề t ài:
  -Tìm hiểu được thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tập hợp chi phí
  sản xuất và tính giá thành s ản phẩm
  3
  -Đưa ra một số biện pháp giúp doanh ngh iệp hoàn thiện công tác tổ chức
  hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất v à tính giá thành s ản phẩm.
  Mặc dù có nhiều cố gắng v ànhận được sự hướng dẫn tận t ình của thầy cô bộ
  môn kế toán đặc biệt l à thầy Nguyễn Văn H ươngvàcác cán bộ ở phòng tài chính –
  kế toán tại công ty để có thể ho àn thành chuyên đ ề này, nhưng do h ạn chế về thời
  gian thực tập cũng nh ư nhận thức về công tác kế toán tr ên thực tế nên chuyên đ ề
  này của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đ ược những ý kiến
  của thầy cô, banlãnh đạo công ty và các cán bộphòng tài chính –kế toán để em có
  thể hoàn thiện hơn chuyên đề nghiên cứu và có cơ hội mở rộng tầm nhận thức của
  mình.
  Qua đây em xin trân thành c ảm ơn các thầy cô đã truyền đạt cho em những
  kiến thức quý báu trong nhữn g năm học tại trường, đặc biệt là thầy Nguyễn Văn
  Hương ngườiđã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập để em ho àn
  thành lu ận văn tốt nghiệp n ày. Em cũng xin cảm ơn cô chú, anh ch ị trong Công ty
  Hải Long đã quan tâm h ướng dẫn trong suốt thời g ian thực tập tại ph òng tài chính –
  kếtoán đ ể em có thể ho àn thành đ ề tài của mình.
  4
  CHƯƠNG I:
  CƠ SỞ LÝ LUẬN
  5
  1.1. Khái quát chung v ề kế toán tập hợp chi phí v à tính giá
  thành sản phẩm
  1.1.1. Đặc điểm về tổ chức sản xuất của ngành sản xuất kinh doanh
  Trong doanh nghi ệp sản xuất công nghiệp, việc tổ chức công tác kế toán, vận
  dụng các phương pháp k ỹ thuật hạch toán, đặc biệt l à vận dụng ph ương pháp k ế
  toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất v à phương pháp tính giá thành s ảnphẩm
  trong ph ạm vi nghành sản xuất công nghiệp bắt nguồn từ những đặc điểm của quy
  trình công ngh ệ kỹ thuật v à tổ chức sản xuất, từ tính đa dạng v à khối lượng sản
  phẩm được sản xuất ra, nói cách khác l à bắt nguồn từ loại h ình sản xuất của doanh
  nghiệp. Như vậy, nghiên cứu loại hình s ản xuất của doanh nghiệp sẽ giúp cho việc
  tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp đ ược hợp lý, đúng đắn v à do đó phá t
  huy được chức năng, vai tr ò vàvị trí của kế toán trong công tác kế toán, quản lý
  kinh tế, quản lý doanh nghiệp nói chung v à quản lý chi phí sản xuất, tính giá th ành
  nói riêng.
  1.1.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
  1.1.2.1 Khái ni ệm chí phí sản xuất
  Theo chế độ kế toán hiện h ành ở nước ta: chi phí sản xuất l à biểu hiện bằng
  tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống, lao động vật hóa v à các chi phí c ần thiết
  khác mà doanh nghi ệp sản xuất đ ã chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất kinh
  doanh trong m ột thời kỳ nhất định.
  Chi phí sản xuất có các đặc điểm: vận động, thay đổi không ngừng, mang tính
  đa dạng và phức tạp của ng ành nghề sản xuất, quy tr ình s ản xuất
  1.1.2.2 Phân lo ại chi phí sản xuất
  Phân loại chi phí là n ội dung quan trọng đầu tiên cần phải thực hiện để phục
  vụ cho việc tổ chức, theo d õi tập hợp chi phí sản xuất, tính giá th ành sản phẩm và
  kiểm soát chặt chẽ các loại chi phí sản xuất phát sinh.
  Dựa trên các căn c ứ khác nhau ta có các phân loại chi phí nh ư sau:
  1.1.2.2.1 Phân lo ại chi phí sản xuất theo yếu tố cấu th ành
  Theo quy định hiện h ành, toàn b ộ chi phí sản xuất kinh doanh của do anh
  nghiệp được chia thành 5 yếu tố chi phí:
  6
  -Chi phí nguyên v ật liệu: Bao gồm to àn bộ giá trị các loại nguy ên liệu, vật
  liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ xuất d ùng cho s ản xuất kinh
  doanh trong k ỳ báo cáo, trừ: Nguy ên liệu, vật liệu xuất bán hoặc xuất cho xây
  dựng cơ bản. Tùy theo trình độ quản lý, chỉ ti êu này có th ể báo cáo chi tiết theo
  từng loại: Nguy ên vật liệu chính, nguy ên vật liệu phụ, nhi ên liệu.
  -Chi phí nhân công: Bao g ồm toàn bộ các khoản phải trả cho ng ười lao động
  (thường xuyên, tạm thời) nh ư tiền lương, tiền công, các khoản trợ cấp, phụ cấp có
  tính ch ất lương trong k ỳ báo cáo. Chỉ ti êu này bao g ồm cả chi phí về bảo hiểm XH,
  bảo hiểm y tế, kinh phí công đo àn được tính theo l ương. Tùy theo yêu c ầu, chỉ tiêu
  này có thể báo cáo chi tiết theo các khoản nh ư: tiền lương, bảo hiểm XH
  -Chi phí khấu hao t ài sản cố định: Là chi phí kh ấu hao của tất cả các loại t ài
  sản cố định của doanh nghiệp d ùng trong các ho ạt động sản xuất kinh doanh trong
  kỳ báo cáo.
  -Chi phí dịch vụmuangoài: Bao gồm các khoản phải trả cho ng ười cung cấp
  điện, nước, điện thoại, vệ sinh, các dịch vụ phát sinh trong kỳ báo cáo.
  -Chi phí khác b ằng tiền: Bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh khác ch ưa
  được phản ánh trong các chỉ ti êu trên đã chi trả bằng tiền trong kỳ báo cáo nh ư:
  Tiếp khách, hội nghị, lệ phí cầu ph à
  1.1.2.2.2 Phân lo ại chi phí sản xuất theo mục đích v à công dụng
  Căn cứ vào tiêu thức này, chi phí s ản xuất doanh nghiệp đ ược chia ra l àm ba
  khoản mục chi phí sau:
  -Khoản mục chi phí nguy ên liệu, vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí về
  nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản
  phẩm.
  -Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm các khoản phải trả cho
  người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, dịch vụ n hư: lương, các kho ản phụ cấp
  theo lương, ti ền ăn giữa ca v à các khoản trích theo l ương (BHXH, BHYT, KPCĐ)
  -Khoản mục chi phí sản xuất chung: Lànhững chi phí c òn lại trong phạm vi
  phân xưởng sản xuất (ngo ài chi phí v ật tư trực tiếp và chi phí nhân công tr ực tiếp).


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  -Kế toán tài chính 1, 2 –Đại Học Nha Trang
  -Giáo trình kế toán doanh nghiệp 1, 2 –Đại học Nha Trang
  -Quản trị tài chính –Đại Học Nha Trang
  -Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán –Đại học Nha Trang
  -Bài giảng hệ thống thông tin kế toán –Nguyễn Thành Cường –Đại học Nha
  Trang
  -Lịch sử Nh à máy X46 –Bộ tư lệnh Hải Quân
  - Tài liệu sổ sách chứng từ ph òng tài chính –công ty H ải Long –BQP
  -Một số luận văn tốt nghiệp khác


  Xem Thêm: Nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hải Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Hải Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status