Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động tại Xí nghiệp xây dựng 260 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hữu Nghị Nam Là

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động tại Xí nghiệp xây dựng 260 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hữu Nghị Nam Là


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 1
  I. Tổng quan về phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1
  1. Khái niệm và ý nghĩa của hiệu quả hoạt động. 1
  1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1
  1.2. Ý nghĩa của hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1
  2. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1
  2.1. Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1
  2.2. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 2
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 2
  3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 2
  3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 3
  3.2.1. Môi trường kinh doanh. 3
  3.2.2. Môi trường ngành. 3
  4. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 4
  4.1. Phương pháp so sánh. 4
  4.2. Phương pháp loại trừ. 5
  4.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn. 5
  4.2.2. Phương pháp số chênh lệch. 6
  4.3. Phương pháp liên hệ cân đối. 6
  4.4. Phương pháp phân chia (chi tiết). 6
  II. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 6
  1. Nguồn thông tin từ bên trong doanh nghiệp. 6
  1.1. Thông tin từ hệ thống kế toán. 6
  1.2. Thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. 7
  2. Nguồn thông tin từ bên ngoài doanh nghiệp. 7
  2.1. Thông tin từ ngành nghề kinh doanh của DN. 7
  2.2. Thông tin từ tình hình kinh tế tài chính. 8
  III. Nội dung phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 8
  1. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 8
  1.1. Phân tích hiệu quả cá biệt. 8
  1.1.1. Hiệu suất sử dụng tài sản. 8
  1.1.2. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định. 9
  1.1.3. Hiệu suất sử dụng vốn lưu động. 10
  1.1.3.1. Số vòng quay của vốn lưu động. 10
  1.1.3.2. Số ngày bình quân một vòng quay của VLĐ. 10
  1.1.3.3. Vốn lưu động tiết kiệm hay lãng phí. 11
  1.1.3.4. Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động. 11
  1.1.3.5. Số vòng quay hàng tồn kho. 11
  1.1.3.6. Số ngày một vòng quay hàng tồn kho. 11
  1.1.3.7. Số vòng quay khoản phải thu khách hàng. 12
  1.1.3.8. Số ngày bình quân một chu kỳ nợ. 12
  1.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp. 12
  1.2.1. Phân tích khả năng sinh lời từ các hoạt động của doanh nghiệp. 12
  1.2.1.1. Tỷ suất lợi nhuận gộp. 12
  1.2.1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 13
  1.2.1.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh. 13
  1.2.2. Phân tích khả năng sinh lời tài sản. 13
  1.2.2.1. Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA). 13
  1.2.2.2. Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản (RE). 13
  2. Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. 14
  2.1. Ý nghĩa của hiệu quả tài chính đối với doanh nghiệp. 14
  2.2. Phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE). 14
  2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính. 15
  2.3.1. Hiệu quả kinh doanh. 15
  2.3.2. Cấu trúc tài chính. 15
  2.3.3. Độ lớn đòn bẩy tài chính. 16
  2.3.4. Khả năng thanh toán lãi vay. 16
  PHẦN II: Phân tích HIỆU quẢ hoẠt đỘng qua 3 năm 2010-2012 tẠi Xí nghiỆp xây dỰng 260 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV HỮu NghỊ Nam Lào tẠi Đà NẴng. 17
  I. Giới thiệu khái quát về Xí nghiệp xây dựng 260 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hữu Nghị Nam Lào tại Đà Nẵng. 17
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp xây dựng 260. 17
  1.1. Giới thiệu chung về Xí nghiệp xây dựng 260. 17
  1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp xây dựng 260. 17
  1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp xây dựng 260. 18
  2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp xây dựng 260. 18
  2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp xây dựng 260. 18
  2.2. Sơ đồ tổ chức quản lý. 19
  2.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 19
  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 260. 20
  3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp xây dựng 260. 20
  3.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 260. 20
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ. 21
  3.2. Hình thức sổ kế toán tại Xí nghiệp xây dựng 260. 21
  II. Phân tích hiệu quả hoạt động qua 3 năm 2010-2012 tại Xí nghiệp xây dựng 260 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hữu Nghị Nam Lào tại Đà Nẵng. 23
  1. Phân tích hiệu quả kinh doanh tại Xí nghiệp xây dựng 260. 23
  1.1. Phân tích biến động Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận tại Xí nghiệp xây dựng 260. 23
  1.2. Phân tích hiệu quả cá biệt. 27
  1.2.1. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản. 27
  1.2.2. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn. 30
  1.2.3. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn. 32
  1.2.3.1. Số vòng quay của vốn lưu động. 32
  1.2.3.2. Phân tích số vòng quay hàng tồn kho (VHTK). 36
  1.2.3.3. Phân tích số vòng quay khoản phải thu khách hàng (VKPT). 38
  1.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp. 41
  1.3.1. Phân tích khả năng sinh lời từ các hoạt động của Xí nghiệp xây dựng 260. 41
  1.3.1.1. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần. 41
  1.3.1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. 44
  1.3.2 Phân tích khả năng sinh lời của tài sản. 46
  1.3.2.1. Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA). 46
  1.4 So sánh các chỉ tiêu tài chính của Xí nghiệp xây dựng 260 với các doanh nghiệp cùng ngành. 50
  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI Xí nghiỆp xây dỰng 260 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV HỮu NghỊ Nam Lào tẠi Đà NẴng. 53
  I. Tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp xây dựng 260 qua ba năm 2010-2012. 53
  1. Tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động tại Xí nghiệp xây dựng 260. 53
  1.1. Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích. 53
  1.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tại Xí nghiệp xây dựng 260. 53
  1.3. Điểm mạnh của Xí nghiệp xây dựng 260. 55
  1.4. Những hạn chế của Xí nghiệp xây dựng 260. 56
  II. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại Xí nghiệp xây dựng 260.
  57
  1. Hoàn thiện tổ chức quy trình phân tích tài chính trong Xí nghiệp xây dựng 260. 57
  1.1. Đảm bảo nhân sự cho hoạt động phân tích. 58
  1.2. Nội dung và phương pháp phân tích. 59
  1.3. Tiến hành lập bảng báo cáo kết quả phân tích. 60
  1.4. Tạo lập mối quan hệ tương hỗ giữa kế toán quản trị và phân tích tài chính. 61
  2. Tăng doanh thu và kiểm soát chi phí. 62
  2.1. Tăng doanh thu. 62
  2.2. Kiểm soát chi phí. 62
  3. Tăng cường công tác thu hồi công nợ ở Xí nghiệp xây dựng 260. 64
  3.1. Áp dụng thời hạn tín dụng hợp lý. 64
  3.2. Áp dụng tỷ lệ chiết khấu thanh toán. 66
  4. Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động tại Xí nghiệp xây dựng 260. 67
  5. Tăng cường công tác huy động vốn. 70
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
  NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại Xí nghiệp xây dựng 260 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hữu Nghị Nam Là
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động tại Xí nghiệp xây dựng 260 – Chi nhánh Công ty TNHH MTV Hữu Nghị Nam Là sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status