Phân tích doanh thu tại công ty Cổ phần May II Hải Dương

Nền kinh tế thị trường hiện nay với sự cạnh tranh gay gắt luôn luôn chứa đựng những cơ hội và thách thức. Để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh như vậy thì các doanh nghiệp phải không ngừng vươn lên, thay đổi tư duy, phương thức tổ chức quản lý và hoạt động nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Vì thế đòi hỏi mỗi quyết định doanh nghiệp đưa ra phải luôn được cân nhắc một cách kỹ càng, thận trọng. Một công cụ hữu hiệu đối với doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh là phân tích kinh tế. Phân tích kinh tế giúp doanh nghiệp nắm bắt được thông tin một cách kịp thời, chính xác và có cái nhìn toàn diện, khách quan về tình hình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị mình. Trên cơ sở đó các nhà quản lý có thể đề ra các chủ trương và biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những kỳ sau.
Doanh thu là một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Tăng doanh thu thực chất là việc nâng cao năng lực kinh doanh, cung cấp hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, đồng thời làm tăng hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Vì vậy, tăng doanh thu bán hàng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa tích cực đối với toàn xã hội.
Đối với doanh nghiệp, tăng doanh thu là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện
tốt chức năng, nhiệm vụ kinh doanh, thu hồi vốn nhanh, bù đắp các khoản chi phí, tạo điều kiện tái sản xuất mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời tăng thu nhập cho người lao động.
Xem Thêm: Phân tích doanh thu tại công ty Cổ phần May II Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích doanh thu tại công ty Cổ phần May II Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.