Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ giáo trình kế toán tài chính- học viện tài chính

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. giáo trình kế toán tài chính- học viện tài chính


  GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH






  CHỦ BIÊN: GS.TS Ngô thế Chi
  TS.Trương Thị Thuỷ


  THÀNH VIÊN THAM GIA:
  1.PGS.TS.Nguyễn Đình Đỗ
  2.Ths.Nguyễn Vũ Việt
  3.TS.Trần văn Dung
  4.Ths.Nguyễn Thị Hoà
  5.TS.Lê văn Liên
  6.Ths.Dương Nhạc
  7.Ths.Trần Thị Biết
  8.Ngô xuân Tỵ
  9.Ths.Thái Bá Công
  10.Ths.Bùi Thị Thuý




















  ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

  Chương 1: Tổ chức công tác KTTC trong doanh nghiệp (Đ/c Đỗ)
  1.1. Vai trò, nhiệm vụ KTTC trong doanh nghiệp
  1.1.1Vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế
  1.1.2Yêu cầu và nội dung của kế toán tài chính
  1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp
  1.2. Những khái niệm, nguyên tắc KTTC
  1.2.1 Các khái niệm sử dụng trong kế toán
  1.2.2 Nguyên tắc kế toán
  1.3Tổ chức công tác KTTC trong doanh nghiệp
  1.3.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
  1.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
  1.3.3 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán
  1.3.4 Tổ chức vận dụng hình thức tổ chức công tác kế toán
  1.3.5 Tổ chức kiểm tra kế toán
  1.3.6 Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính
  Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu (Đ/c Dung)
  2.1. Nhiệm vụ kế toán
  2.2. Kế toán vốn bằng tiền
  2.2.1 Kế toán tiền mặt
  2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
  2.2.3 Kế toán tiền đang chuyển
  2.3. Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
  2.3.1 Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  2.3.2 Kế toán đầu tư ngắn hạn khác
  2.4. Kế toán các khoản phải thu
  2.4.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng
  2.4.2 Kế toán thuế GTGT được khấu trừ
  2.4.3 Kế toán phải thu phải nộp nội bộ
  2.4.4 Kế toán các khoản phải thu khác
  2.4.5 Kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi
  2.5. Kế toán các khoản tạm ứng
  2.6. Kế toán chi phí trả trước
  2.7. Kế toán các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
  Chương 3: Kế toán vật tư ( Đ/c Chi)
  3.1. Nhiệm vụ kế toán các loại vật tư
  3.2. Phân loại và đánh giá vật tư
  3.2.1 Phân loại
  3.2.2 Đánh giá vật tư
  3.3. Hạch toán chi tiết vật tư
  3.4. Kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kê khai thường xuyên
  3.5. Kế toán vật tư, hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  3.6. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật tư
  3.7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  Chương 4: Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn
  ( Đ/c Hoà và Đ/c Biết)
  4.1. Nhiệm vụ kế toán
  4.2. Phân loại và đánh giá TSCĐ
  4.3. Hạch toán chi tiết TSCĐ
  4.4. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ
  4.4.1 Kế toán tăng TSCĐ hữu hình
  4.4.2Kế toán tăng TSCĐ vô hình
  4.5 Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ
  4.5.1 Kế toán giảm TSCĐ hữu hình
  4.5.2 Kế toán giảm TSCĐ vô hình
  4.6. Kế toán khấu hao TSCĐ
  4.7. Kế toán sửa chữa TSCĐ
  4.8. Kế toán các nghiệp vụ khác về TSCĐ
  4.8.1 Kế toán thuê TSCĐ
  4.8.2 Kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ .
  4.9. Kế toán đầu tư XDCB trong doanh nghiệp
  4.10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn
  4.11. Kế toán ký quỹ, ký cược dài hạn
  Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  (Đ/c Thuý)
  5.1. Nhiệm vụ kế toán
  5.2. Hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương
  5.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
  5.3.4 Sổ kế toán
  Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  (Đ/c Việt)
  6.1. Nhiệm vụ kế toán
  6.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
  6.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  6.3.1 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo phương pháp KKTX
  6.3.2 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo phương pháp KKĐK
  6.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
  Chương 7: Kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh
  (Đ/c Công)
  7.1. Nhiệm vụ của kế toán
  7.2. Kế toán thành phẩm, hàng hóa
  7.2.1Đánh giá thành phẩm, hàng hoá
  7.2.2 Hạch toán chi tiết thành phẩm, hàng hoá
  7.2.3 Kế toán tổng hợp thành phẩm, hàng hoá
  7.3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, và các khoản giảm doanh thu bán hàng
  7.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cuung cấp dịch vụ
  7.3.2 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu
  7.4 Kế toán chi phí và doanh thu tài chính
  7.5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  7.6. Kế toán chi phí và thu nhâp khác
  7.7. Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh

  Chương 8: Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
  (Đ/c Nhạc)
  8.1. Nhiệm vụ kế toán
  8.2. Kế toán các khoản nợ phải trả
  8.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
  Chương 9: Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắpvà thương mại dịch vụ
  9.1. Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp (Đ/c Hoà)
  9.2. Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh dịch vụ(Đ/c Tỵ)
  9.2.1Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh nội thương
  9.2.2 Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh ngoại thương
  9.2.3 Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh bưu chính viễn thông
  9.2.4 Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh du lịch
  Chương 10: Báo cáo tài chính
  (Đ/c Công: 10.1- 10.8; Đ/c Thuỷ+đ/c Liên: 10.10)
  10.1. ý nghĩa , yêu cầu, nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính
  10.2. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
  10.3. Bảng cân đối kế toán
  10.3.1 Nội dung, kết cấu, tác dụng BCĐKT
  10.3.2 Cơ sở số liệu
  10.3.3 Phương pháp lập
  10.4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  10.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  10.5.1 Phương pháp lập trực tiếp
  10.5.2 Phương pháp lập gián tiếp
  10.6. Thuyết minh báo cáo tài chính
  10.7.Báo cáo tài chính tổng hợp
  10.8.Báo cáo tài chính giữa niên độ
  10.9. Báo cáo tài chính hợp nhất
  10.9.1 Bảng cân đối kế toán hợp nhât
  10.9.2 Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
  10.9.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  10.9.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
  10.10Một số vấn đề khác liên quan đến thông tin trên báo cáo tài chính


  Xem Thêm: giáo trình kế toán tài chính- học viện tài chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu giáo trình kế toán tài chính- học viện tài chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status