Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng công tác kế toán ở Trường Trung học cơ sở Bàn Đạt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng công tác kế toán ở Trường Trung học cơ sở Bàn Đạt


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 7
  PHẦN 1: 9
  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG THCS BÀN ĐẠT 9
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Trường 9
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 9
  1.1.2. Chức năng. 10
  1.1.3. Nhiệm vụ. 10
  1.2. Đặc điểm tổ chức và quản lý của đơn vị 12
  1.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 12
  1.2.2 Chức năng của các bộ phận. 12
  PHẦN 2. 14
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÀN ĐẠT 14
  2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tài chính kế toán. 14
  2.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 14
  2.1.2 Hình thức kế toán đơn vị áp dụng. 15
  2.2. Nội dung công tác kế toán tại Trường THCS Bàn Đạt 16
  2.2.1 Kế toán vật tư, tài sản. 16
  2.2.2. Kế toán tài sản cố định hữu hình. 33
  2.2.3 Kế toán vốn bằng tiền. 39
  2.2.4. Kế toán thanh toán. 54
  2.2.5. Một số phần hành kế toán khác. 72
  Phần I: Tổng hợp tình hình kinh phí 86
  Phần II : Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán quý III năm 2012 88
  PHẦN 3. 117
  MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG 117
  3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Trường THCS Bàn Đạt 117
  3.1.1. Ưu điểm. 117
  3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục. 118
  3.2. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Trường 118
  3.2.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác hạch toán kế toán. 118
  3.2.2. Yêu cầu hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Trường THCS Bàn Đạt 119
  3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Trường THCS Bàn Đạt 119
  Một số tài liệu tham khảo: 119
  KẾT LUẬN 121


  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 12
  Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán. 14
  Sơ đồ 3 : Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 15
  Sơ đồ 4: Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình 32
  Sơ đồ 5: Các nghiệp vụ kinh tế chủ yêu liên quan đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 41
  Sơ đồ 6: Hạch toán phải trả viên chức. 57
  Sơ đồ 7: Hạch toán các khoản phải nộp theo lương. 61
  Sơ đồ 8: Hạch toán tạm ứng. 67
  Sơ đồ 9: Hạch toán nguồn kinh phí hoạt động. 75
  Sơ đồ 10: Hạch toán quỹ cơ quan. 80
  Sơ đồ 11: Hạch toán các khoản thu. 92
  Sơ đồ 12: Hạch toán chi hoạt động. 101


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Biểu số 1: 20
  Biểu số 2: 21
  Biểu số 3: 22
  Biểu số 4: 23
  Biểu số 5 : 24
  Biểu số 6 : 25
  Biếu số 7: 26
  Biểu số 8: 27
  Biểu số 9: 28
  Biểu số 10: 29
  Biểu số 11: 30
  Biểu số 12 : 31
  Biểu số 13: 32
  Biểu số 14: 36
  Biểu số 15 : 37
  Biểu số 16: 38
  Biểu số 17: 43
  Biểu số 18 : 44
  Biểu số 19: 45
  Biểu số 20: 46
  Biểu số 21: 49
  Biểu số 22: 51
  Biểu số 23: 53
  Biểu số 24: 59
  Biểu số 25 : 63
  Biểu số 26: 64
  Biểu só 27: 69
  Biểu số 28 : 70
  Biểu số 29 : 70
  Biểu số 30: 78
  Biểu số 31: 81
  Biểu số 32 : 82
  Biểu số 33 : 83
  BiÓu sè 34: 84
  Biểu số 35 : 85
  Biểu số 36 : 86
  Biểu số 37 : 94
  Biểu số 38 : 95
  Biểu số 39: 96
  Biểu số 40 : 97
  Biểu số 41 : 98
  Biểu số 42: 103
  Biểu số 43 : 104
  Biểu số 44: 105
  Biểu số 45: 106
  Biểu số 46 : 107
  Biểu số 47 : 108
  Biểu số 48: 110
  Biểu số 49: 113
  Biểu số 50: 114
  Biểu số 51: 116


  LỜI NÓI ĐẦU
  Hiện nay, đất nước đang đi trên con đường phát triển của nền kinh tế thị trường có sự quản lý vi mô của nhà nước theo định hướng XHCN. Đang trong bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, do đó sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt, điều đó đòi hỏi mỗi Doanh nghiệp cần không ngừng hoàn thiện và nâng cao, phát triển mọi mặt của mình.
  Tất cả chúng ta ai cũng biết rằng công tác kế toán là một bộ phận tối quan trọng, không thể thiếu ở bất kì một công ty, một doanh nghiệp sản xuất nào. Vì công tác kế toán phản ánh hoạt động thu chi tài chính của mỗi đơn vị, góp phần quyết định sự tồn tại, phát triển hay phá sản của đơn vị. Chỉ cần nhìn vào số liệu trên sổ sách kế toán ta sẽ biết được thực trạng của công ty (doanh nghiệp) là làm ăn thua lỗ hay trên đà hưng thịnh.
  Đó là kế toán của ngành sản xuất, còn đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thì sao? Tuy những đơn vị này không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nhưng công tác kế toán cũng giữ một vị trí rất quan trọng. Bởi vì đặc trưng cơ bản của các đơn vị HCSN là được trang trải các chi phí hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao bằng nguồn kinh phí từ ngân quỹ nhà nước hoặc từ quỹ công theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp.
  Kế toán HCSN là công cụ quản lý, là một bộ phận cấu thành hệ thống kế toán Nhà nước. Có chức năng thu thập, xử lý, cung cấp thông tin về tình hình tiếp nhận và sử dụng kinh phí, quỹ, tài sản công ở các đơn vị thụ hưởng ngân quỹ Nhà nước, ngân quỹ công cộng. Thông qua đó thủ trưởng các đơn vị HCSN nắm được tình hình hoạt động của tổ chức mình, phát huy mặt tích cực, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm. Các cơ quan chức năng của Nhà nước kiểm soát, đánh giá được chính xác, hiệu quả của việc sử dụng công quỹ.
  Để giúp các đơn vị quản lý tốt nguồn kinh phí được ngân sách Nhà nước cấp phát, giúp các cơ quan kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu, ngăn chặn sự tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu, đảm bảo cho việc chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm kinh phí, thì một trong những biện pháp phải làm là phải bao quát được các nội dung hoạt động dễ làm, dễ hiểu, dễ kiểm tra, kiểm soát.
  Trường Trung học cơ sở Bàn Đạt là đơn vị sự nghiệp thụ hưởng ngân sách Nhà nước, cũng đã sử dụng Kế toán như một công cụ đắc lực trong công việc hạch toán và quản lý chi tiêu tại trường. Qua thời gian thực tập tại Phòng Tài chính Kế toán của trường, được tiếp cận làm quen với từng khâu của công tác kế toán từ : Lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán. Đã giúp em nhận thức rõ, sâu về tính chất tổng hợp của kế toán HCSN.
  Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn kế toán và sự giúp đỡ tận tình của cán bộ kế toán tại đơn vị thực tập nhưng do năng lực và khả năng tiếp nhận còn hạn chế nên chắc rằng bản báo cáo này không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, mong các thầy cô giáo cùng bạn đọc cho những ý kiến đóng góp để bản báo cáo tốt nghiệp này được hoàn thiện hơn.
  Để đáp ứng yêu cầu mà đề tài này đặt ra, kết cấu của Báo cáo thực tập được trình bày qua 03 phần :
  Phần 1 : Giới thiệu chung về Trường Trung học cơ sở Bàn Đạt
  Phần 2 : Thực trạng công tác kế toán ở Trường Trung học cơ sở Bàn Đạt
  Phần 3 : Một số nhận xét và kiến nghị đối với công tác kế toán tại Trường Trung học cơ sở Bàn Đạt


  Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán ở Trường Trung học cơ sở Bàn Đạt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán ở Trường Trung học cơ sở Bàn Đạt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status