Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng


  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT. 4
  DANH MỤC SƠ ĐỒ 5
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 6
  LỜI NÓI ĐẦU 8
  PHẦN 1: 10
  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỚC HƯNG 10
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 10
  1.1.1. Giới thiệu về Công ty. 10
  1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 10
  1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 10
  1.2.1 Chức năng của Công ty. 10
  1.2.2 Nhiệm vụ của Công ty. 11
  1.3. Tổ chức quy trình sản xuất của Công ty. 11
  1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của Công ty. 12
  1.5. Tình hình cơ sở vật chất tại Công ty. 14
  1.6. Đặc điểm lao động của Công ty. 15
  1.7. Một số kết quả đạt được trong hai năm gần đây của Công ty. 17
  PHẦN 2: 19
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KỂ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỚC HƯNG 19
  2.1. Khái quát về tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 19
  2.1.1. Cơ cấu bộ máy kế toán tại Công ty. 19
  2.1.2. Chính sách chế độ kế toán chung tại Công ty. 20
  2.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty. 22
  2.2.1. Đặc điểm vật tư và tình hình quản lý vật tư tại Công ty. 22
  2.2.2. Hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng. 23
  2.2.3. Thủ tục nhập, xuất vật tư và quy trình hạch toán chi tiết 24
  2.2.4. Quy trình hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty 32
  2.3. Kế toán TSCĐ tại Công ty. 37
  2.3.1. Đặc điểm, phân loại tài sản cố định tại Công ty. 37
  2.3.1.1. Đặc điểm TSCĐ 37
  2.3.1.2. Tình hình quản lý TSCĐ 37
  2.3.2. Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng. 38
  2.3.3. Quy trình hạch toán TSCĐ tại Công ty. 38
  2.3.3.1. Hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty. 38
  2.3.3.2. Hạch toán tổng hợp TSCĐ tại Công ty. 42
  2.3.4. Kế toán khấu hao TSCĐ tại Công ty. 47
  2.3.5. Kế toán sửa chữa TSCĐ tại Công ty. 52
  2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. 53
  2.4.1. Một số quy định về lương tại Công ty. 53
  2.4.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng. 55
  2.4.3. Quy trình hạch toán tiền lương tại Công ty. 55
  2.4.3.1.Tài khoản sử dụng, nội dung, kết cấu. 55
  2.4.3.2. Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương. 56
  2.4.3.4. Quy trình tính toán lương và vào sổ sách kế toán. 56
  2.5. Kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành sản phẩm tại công ty 64
  2.5.1. Công tác tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 64
  2.5.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí tại Công ty. 64
  2.5.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 64
  2.5.1.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 68
  2.5.1.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 72
  2.5.1.5. Tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 77
  2.5.2. Công tác tính giá thành tại Công ty. 80
  2.6. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 82
  2.6.1. Đặc điểm tiêu thụ tại Công ty. 82
  2.6.2. Chứng từ sử dụng, Sổ sách sử dụng. 82
  2.6.3. Quy trình hạch toán. 82
  2.6.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 86
  2.6.4.1. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty 86
  2.6.4.2. Xác định kết quả kinh doanh. 89
  2.7. Tổ chức kế toán các phần hành khác tại Công ty. 92
  2.7.1. Tổ chức kế toán thanh toán. 92
  2.7.1.1. Kế toán các khoản phải thu. 92
  2.7.1.2. Kế toán các khoản phải trả. 97
  2.7.1.3. Kế toán tạm ứng. 101
  2.7.2. Tổ chức kế toán vốn bằng tiền. 103
  2.7.2.1. Kế toán quỹ tiền mặt 103
  2.7.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng. 109
  2.7.3. Tổ chức kế toán nguồn vốn và phân phối kết quả kinh doanh. 112
  2.7.3.1. Kế toán nguồn vốn kinh doanh. 112
  2.7.3.2. Kế toán lợi nhuận chưa phân phối 112
  2.8. Công tác kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ. 114
  2.8.1. Công tác kiểm tra kế toán. 114
  2.8.2. Kiểm toán nội bộ. 114
  2.9. Báo cáo kế toán tài chính và kế toán quản trị của Công ty. 114
  2.9.1. Hệ thống các báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị của Công ty 114
  2.9.2. Báo cáo kế toán quản trị 115
  2.9.3. Căn cứ, phương pháp lập các loại báo cáo tài chính. 115
  PHẦN 3: 121
  NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỚC HƯNG. 121
  3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty. 121
  3.1.1. Ưu điểm 121
  3.1.2. Một số hạn chế. 122
  3.2 Biện pháp khắc phục. 122
  KẾT LUẬN 124
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 125
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 126

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  STT Ký hiệu Nội dung viết tắt
  1 CCDC Công cụ dụng cụ
  2 TSCĐ Tài sản cố định
  3 MMTB Máy móc thiết bị
  4 TM Tiền mặt
  5 TGNH Tiền gửi ngân hàng
  6 BHXH Bảo hiểm xã hội
  7 BHYT Bảo hiểm y tế
  8 KPCĐ Kinh phí công đoàn
  9 BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
  10 HĐKD Hoạt động kinh doanh
  11 CPTC Chi phí tài chính
  12 VCSH Vốn chủ sở hữu
  13 XĐKQ Xác định kết quả kinh doanh
  14 KKTX Kê khai thường xuyên
  15 SDĐK Số dư đầu kì
  16 GTGT Giá trị gia tăng
  17 BCTC Báo cáo tài chính
  18 TK Tài khoản
  19 DTBH Doanh thu bán hàng
  20 GVHB Giá vốn hàng bán
  21 GTCL Giá trị còn lại
  22 HMLK Hao mòn lũy kế
  23 VNĐ Việt Nam Đồng
  24 CNV Công nhân viên
  25 TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  26 SP Sản phẩm
  27 SXKD Sản xuất kinh doanh
  28 CPSX Chi phí sản xuất


  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  STT Nội dung
  Sơ đồ 01 Quy trình công nghệ
  Sơ đồ 02 Bộ máy tổ chức của Công ty
  Sơ đồ 03 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
  Sơ đồ 04 Kế toán trên máy vi tính
  Sơ đồ 05 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ liên quan đến NVL, CCDC
  Sơ đồ 06 Sơ đồ hạch toán NVL theo phương pháp ghi thẻ song song
  Sơ đồ 07 Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến TSCĐ
  Sơ đồ 08 Quy trình hạch toán vào sổ sách tổng hợp
  Sơ đồ 09 Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương
  Sơ đồ 10 Quy trình kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  Sơ đồ 11 Quy trình hạch toán tiền lương và khoản trích theo lương
  Sơ đồ 12 Quy trình hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sp
  Sơ đồ 13 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan tới XĐKQ kinh doanh
  Sơ đồ 14 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ liên quan tới các khoản phải thu của khách hàng
  Sơ đồ 15 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ liên quan tới các khoản phải thu khác
  Sơ đồ 16 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ liên quan chủ yếu đến tiền mặt


  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  STT Nội dung
  Biểu số 01 Tình hình TSCĐ của Công ty năm 2011 so với năm 2010
  Biểu số 02 Tình hình lao động của Công ty năm 2011 so với năm 2010
  Biểu số 03 Tình hình nguồn vốn của Công ty trong 2 năm gần đây
  Biểu số 04 Kết quả kinh doanh của Công ty trong 2 năm như sau
  Biểu số 05 Trình tự luân chuyển của phiếu nhập kho
  Biểu số 06 Trình tự luân chuyển của phiếu xuất kho
  Biểu số 07 Hóa đơn giá trị gia tăng
  Biểu số 08 Phiếu nhập kho
  Biểu số 09 Chứng từ ghi sổ
  Biểu số 10 Phiếu xuất kho
  Biểu số 11 Chứng từ ghi sổ
  Biểu số 12 Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
  Biểu số 13 Sổ chi tiết Nguyên vật liệu chính
  Biểu số 14 Sổ cái tài khoản Nguyên vật liệu
  Biểu số 15 Hóa đơn giá trị gia tăng
  Biểu số 16 Biên bản bàn giao TSCĐ
  Biểu số 17 Thẻ TSCĐ
  Biểu số 18 Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
  Biểu số 19 Sổ cái tài sản cố định hữu hình
  Biểu số 20 Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
  Biểu số 21 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ
  Biểu số 22 Sổ cái tài khoản khấu hao TSCĐ
  Biểu số 23 Bảng chấm công
  Biểu số 24 Bảng thanh toán tiền tạm ứng
  Biểu số 25 Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
  Biểu số 26 Bảng thanh toán tiền lương
  Biểu số 27 Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
  Biểu số 28 Sổ cái tài khoản phải trả người lao động
  Biểu số 29 Sổ cái tài khoản phải trả, phải nộp khác
  Biểu số 30 Sổ chi tiết tài khoản chi phí nguyên vật liệu
  Biểu số 31 Sổ cái tài khoản Chi phí nguyên vật liệu
  Biểu số 32 Sổ chi tiết tài khoản chi phí nhân công trực tiếp
  Biểu số 33 Sổ cái tài khoản Chi phí nhân công trực tiếp
  Biểu số 34 Sổ chi tiết tài khoản Chi phí sản xuất chung
  Biểu số 35 Sổ cái tài khoản chi phí sản xuất chung
  Biểu số 36 Sổ chi tiết tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
  Biểu số 37 Sổ cái tài khoản Chi phí SXKD dở dang
  Biểu số 38 Thẻ tính giá thành sản phẩm
  Biểu số 39 Sổ cái tài khoản doanh thu bán hàng
  Biểu số 40 Sổ cái tài khoản giá vốn hàng bán
  Biểu số 41 Sổ chi tiết Chi phí bán hàng
  Biểu số 42 Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp
  Biểu số 43 Sổ chi tiết tài khoản xác định kết quả kinh doanh
  Biểu số 44 Sổ cái tài khoản xác định kết quả kinh doanh
  Biểu số 45 Sổ chi tiết thanh toán với người mua
  Biểu số 46 Sổ chi tiết tài khoản phải thu của khách hàng
  Biểu số 47 Sổ cái tài khoản Phải thu của khách hàng
  Biểu số 48 Sổ chi tiết thanh toán với người bán
  Biểu số 49 Sổ chi tiết tài khoản phải trả người bán
  Biểu số 50 Sổ cái tài khoản phải trả người bán
  Biểu số 51 Sổ chi tiết tài khoản tạm ứng
  Biểu số 52 Phiếu thu
  Biểu số 53 Phiếu chi
  Biểu số 54 Bảng kiểm kê quỹ
  Biểu số 55 Sổ cái tài khoản Tiền mặt
  Biểu số 56 Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
  Biểu số 57 Sổ cái tài khoản Tiền gửi ngân hàng
  Biểu số 58 Sổ cái tài khoản Lợi nhuận chưa phân phối
  Biểu số 59 Bảng cân đối kế toán
  Biểu số 60 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Sự cấp thiết của chuyên đề tại Công ty
  Hòa chung xu thế phát triển mọi mặt, nền kinh tế nước ta không ngừng vươn lên để khẳng định vị trí của mình. Từ những bước đi gian nan, thử thách giờ đây nền kinh tế nước ta đã phát triển rất mạnh mẽ. Một công cụ không thể thiếu được để quyết định sự phát triển rất mạnh mẽ đó, đó là: Công tác hạch toán kế toán.
  Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kế toán tài chính không những có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế mà còn vô cùng quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp .
  Công tác hạch toán vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, nó phát huy tác dụng như một công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế như hiện nay.
  Xuất phát từ những lý do trên và nay có điều kiện tiếp xúc với thực tế, nhất là có sự giúp đỡ nhiệt tình của anh chị phòng kế toán công ty và cô giáo hướng dẫn em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài. “Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng”. Nhằm làm sáng tỏ những vấn để vướng mắc giữa thực tế và lý thuyết để có thể hoàn thiện bổ sung kiến thức đã tính lũy được ở lớp.
  Việc nghiên cứu đề tài này sẽ giúp nắm rõ hơn về công tác kế toán tổng hợp mà các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực hiện. Chủ yếu về tình hình áp dụng các chế độ, chuẩn mực kế toán và hạch toán, phương pháp hạch toán, chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng, báo cáo tài chính gửi cho các cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán Nhà nước, .
  So với thực tế tìm hiểu được tại doanh nghiệp có gì khác so với những kiến thức được học ở trường và đọc ở trong sách. Từ đó, có thêm kiến thức thực tế phục vụ cho công việc sau này. Đồng thời, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác kế toán tổng hợp, đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tại công ty.
  2. Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: Báo cáo được thực hiện tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng.
  - Về thời gian: Báo cáo được thực hiện từ ngày 24/12/2012 đến 07/04/2013.
  - Việc phân tích lấy số liệu năm 2010 – 2011 – 2012.
  - Nội dung: Báo cáo đề cập đến các phần hành kế toán bao gồm: Kế toán TSCĐ, kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán tập hợp chi phí sửa chữa và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, kế toán các phần hành khác (tổ chức kế toán thanh toán, tổ chức kế toán vốn bằng tiền, tổ chức kế toán nguồn vốn và phân phối kết quả kinh doanh), công tác kiểm tra kế toán và kiểm toán nội bộ, báo cáo kế toán tài chính và kế toán quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng.
  3. Kết cấu báo cáo:
  Nội dung của báo cáo thực tập đề cập đến tình hình phát triển và thực trạng công tác kế toán tại công ty. Kết cấu của báo cáo gồm 3 phần chính được trình bày như sau:
  PHẦN 1: Khái quát chung về Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng.
  PHẦN 2: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng.
  PHẦN 3: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng.
  Nhận thức được vấn đề đó, đối với những kiến thức tiếp thu được tại trường kết hợp với thời gian thực tập nghiên cứu tìm hiểu thực tế tổ chức kế toán tại công ty cổ phần thương mại thái hưng với sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô giáo Mai Thanh Giang và các anh, chị phòng kế toán và các phòng ban khác thuộc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng em đã hoàn thành báo cáo này. Với thời gian còn hạn chế, trình độ nhận thức chưa sâu về thực tế, nên trong quá trình thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những tồn tại và thiếu sót. Em mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của cô giáo hướng dẫn và các anh, chị phòng kế toán công ty để em có thể hoàn thành được báo cáo này.


  Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phước Hưng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status