Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại &amp dịch vụ tổng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại &amp dịch vụ tổng


  File .rar gồm:


  Nội dung khóa luận
  Slide báo cáo
  Bản tóm tắt
  Phụ lục

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với việc xác định các gian lận và tối thiểu hóa rủi ro trong hoạt động quản lý kinh doanh của mình. Thông thường một doanh nghiệp càng lớn mạnh thì người quản lý càng phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong vấn đề quản lý nội bộ nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm quan sát thực tế của bản thân. Vậy, làm thế nào để có thể kiểm soát được các rủi ro và gian lận? Làm thế nào để các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được mục tiêu lợi nhuận, từ đó tạo cho mình một vị thế vững chắc trong nền cạnh tranh khốc liệt hiện nay? Thiết nghĩ, để làm được những điều đó, các nhà quản lý phải chú trọng hơn nữa đến việc xây dựng cho doanh nghiệp mình một hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu, vì đó là nền tảng cho việc ngăn chặn rủi ro, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng được một nền tảng quản lý vững chắc phục vụ cho quá trình mở rộng và phát triển đi lên của doanh nghiệp.

  Chu trình bán hàng – thu tiền được xem là giai đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, nó đánh giá hiệu quả của toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp đó. Chu trình bán hàng – thu tiền trong các doanh nghiệp thương mại hay dịch vụ đều mang những bản chất chung của quá trình trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoàn thành; hàng hóa hay dịch vụ đều là những tài sản chứa đựng giá trị và có thể bán được theo nhiều hình thức khác nhau. Chính vì vậy, việc kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền một cách hữu hiệu sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hạn chế được các sai phạm, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, trung thực nhằm đạt được các mục tiêu mà nhà quản lý đề ra.

  Là doanh nghiệp tư nhân với mạng lưới phân phối xăng, dầu, nhớt rộng khắp miền Trung Việt Nam, công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh đã có 11 cửa hàng xăng dầu nằm rải rác trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng và mạng lưới khách hàng tiêu thụ xăng dầu từ khu vực Quảng Bình đến Bình Định. Với thị phần rộng lớn và ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường, việc kinh doanh của công ty đang ngày càng phát triển. Bán hàng và thu tiền là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định đến sự tồn tại của công ty. Tuy nhiên, công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền hiện đang tồn tại nhiều bất cập. Việc hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền vừa đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, vừa đáp ứng các yêu cầu quản lý là một yêu cầu mang tính cấp thiết.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, tác giả đã nghiên cứu và chọn đề tài luận văn thạc sĩ của mình với tiêu đề "Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại & dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh".

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Về mặt lý luận: Luận văn tổng hợp những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền và đặc điểm của các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ đối với công tác kiểm soát nội bộ bán hàng – thu tiền.
  Về mặt thực tiễn: Luận văn nghiên cứu công tác kiểm soát nội bộ về bán hàng – thu tiền tại Công ty thương mại & dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh trong điều kiện kinh doanh hiện tại của công ty, qua đó tăng cường hoàn thiện hơn công tác kiểm soát nội bộ về chu trình bán hàng – thu tiền cho công ty.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Kiểm soát về mặt kế toán: Kiểm soát chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty, bao gồm việc tiêu thụ xăng, dầu, nhớt bán buôn và bán lẻ.
  Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh; trong đó tập trung chủ yếu vào hoạt động bán buôn và một phần của hoạt động bán lẻ tại công ty.

  4. Phương pháp nghiên cứu
  Trong quá trình nghiên cứu tác giả dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và sử dụng các phương pháp: phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đối chiếu, chứng minh, so sánh giữa lý luận và thực tiễn công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh.

  5. Những đóng góp của luận văn
  Luận văn đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ các lý luận cơ bản về kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền, đặc biệt là kiểm soát nội bộ đối chu trình bán hàng và thu tiền trong các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu, nhớt.
  Luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đối với kiểm soát nội bộ về bán hàng và thu tiền tại công ty, từ đó đề ra các biện pháp tương đối đồng bộ để hoàn thiện chu trình này tại công ty. Thực hiện các biện pháp này sẽ giúp cho công ty tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng và thu tiền.

  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn được kết cấu thành 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền
  Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh
  Chương 3: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh


  MỤC LỤC


  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN . 4
  1.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ . 4
  1.1.1. Sự cần thiết và lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) 4
  1.1.2. Khái niệm hệ thống kiểm soát nội bộ. 6
  1.1.3. Vai trò của kiểm soát nội bộ trong quản lý. 9
  1.1.4. Các bộ phận cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ. 9
  1.1.4.1. Môi trường kiểm soát 10
  1.1.4.2. Hệ thống kế toán. 13
  1.1.4.3. Các thủ tục kiểm soát 15
  1.2. KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP. 19
  1.2.1. Bản chất, chức năng của chu trình bán hàng – thu tiền. 19
  1.2.1.1. Bản chất của chu trình bán hàng – thu tiền. 19
  1.2.1.2. Chức năng của chu trình bán hàng – thu tiền. 21
  1.2.2. Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền. 24
  1.2.2.1. Đối với nghiệp vụ bán hàng. 24
  1.2.2.2. Đối với nghiệp vụ thu tiền. 24
  1.2.3. Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền. 24
  1.2.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 25
  1.2.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán. 25
  1.2.3.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 26
  1.2.4. Những rủi ro chủ yếu thường xảy ra trong chu trình bán hàng – thu tiền. 27
  1.2.5. Các thủ tục kiểm soát nội bộ trong chu trình bán hàng – thu tiền. 28
  1.2.5.1. Đối với nghiệp vụ bán hàng. 28
  1.2.5.2. Đối với nghiệp vụ thu tiền. 30
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 32
  Chương 2. : THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG
  VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH 33
  2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH 33
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 33
  2.1.1.1. Quá trình hình thành công ty. 33
  2.1.1.2. Quá trình phát triển. 34
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 35
  2.1.2.1. Chức năng. 35
  2.1.2.2. Nhiệm vụ. 35
  2.1.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty. 36
  2.1.3.1. Môi trường kiểm soát 36
  2.1.3.2. Hệ thống kế toán. 40
  2.1.3.3. Các thủ tục kiểm soát chung tại công ty. 45
  2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH 46
  2.2.1. Đặc điểm về tình hình tiêu thụ và tổ chức mạng lưới kinh doanh của công ty ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát nội bộ. 46
  2.2.1.1. Các mặt hàng kinh doanh của công ty. 46
  2.2.1.2. Đặc điểm tổ chức mạng lưới kinh doanh. 48
  2.2.1.3. Các phương thức bán hàng tại công ty. 48
  2.2.2. Thực trạng kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty. 49
  2.2.2.1. Mục tiêu kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty. 49
  2.2.2.2. Sự phân công trách nhiệm 49
  2.2.2.3. Hệ thống chứng từ sử dụng trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty. 51
  2.2.2.4. Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền. 51
  2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH 70
  2.3.1. Những mặt ưu điểm 70
  2.3.2. Những mặt hạn chế. 72
  2.3.2.1. Môi trường kiểm soát 72
  2.3.2.2. Tổ chức công tác kế toán. 72
  2.3.2.3. Kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền. 73
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 75
  Chương 3: HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ
  THU TIỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH 76
  3.1. YÊU CẦU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH 76
  3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH 77
  3.2.1. Hoàn thiện môi trường kiểm soát 77
  3.2.2. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng – thu tiền. 80
  3.2.2.1. Chứng từ, sổ sách liên quan. 80
  3.2.2.2. Tổ chức sổ theo dõi nợ phải thu. 82
  3.2.3. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền. 82
  3.2.3.1. Xác định mục tiêu kiểm soát 82
  3.2.3.2. Kiểm tra đối chiếu. 83
  3.2.3.3. So sánh kết quả thực tế với kế hoạch. 84
  3.2.3.4. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ bán hàng. 85
  3.2.3.5. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ thu tiền. 90
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3. 93
  KẾT LUẬN 94
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO)
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại &amp dịch vụ tổng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty thương mại &amp dịch vụ tổng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status