Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại LD Hà Nội ( bài 2013

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại LD Hà Nội ( bài 2013


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC i
  PHẦN I 1
  MỞ ĐẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.2.1. Mục tiêu chung. 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
  1.3. Đối tượng và pham vi nghiên cứu của đề tài 2
  1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 2
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  2.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 3
  2.1.1.Một số khái niệm cơ bản. 3
  2.1.2. Mối quan hệ về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 6
  2.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 6
  2.1.4. Nội dung tổ chức công tác bán hàng, xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại. 8
  2.1.5. Kế toán bán hàng. 14
  2.1.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 24
  2.2.Tổng hợp một số nghiên cứu có liên quan trước đây: 39
  2.3. Phương pháp nghiên cứu. 40
  2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu. 40
  2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu. 40
  2.3.3. Phương pháp hạch toán kế toán. 40
  2.3.4. Phương pháp tổng hợp, phân tích. 41
  2.3.5. Phương pháp chuyên gia. 41

  PHẦN III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN. 42
  3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 42
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 42
  3.1.2. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý: 42
  3.1.3. Tình hình cơ bản của công ty. 43
  3.1.4. Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty. 50
  3.2. Kế toán bán hàng và xác định KQKD tại công ty Cổ phần Thương mại LD Hà Nội 52
  3.2.1. Thực trạng công tác bán hàng và tiêu thụ sản phẩm tại công ty. 52
  3.2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 54
  3.3. Đánh giá về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 73
  3.3.1. Ưu điểm: 73
  3.4. Đề xuất các giải pháp: 75
  3.4.1. Lập dự phòng phải thu khó đòi Error! Bookmark not defined.
  3.4.2. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 76
  PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77
  4.1 Kết luận: 77
  4.2. Kiến nghị: 78


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 3.1.Tình hình tài sản nguồn vốn của công ty CP Thương mại LD Hà Nội (2009 -2011)
  Bảng 3.2. Tình hình lao động của công ty CP thương mại LD Hà Nôi
  (2009- 2011)
  Bảng 3.3 : Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của công ty CP Thương
  mại LD Hà Nội (2009 -2011)
  Bảng 3.4: Bảng tổng hợp Doanh Thu theo tháng năm 2011
  Bảng 3.5: Bảng tổng hợp Giá vốn theo tháng năm 2011
  Bảng 3.6: Tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2011
  Bảng 3.7: Các chỉ tiêu đánh giá kêt quả kinh doanh của công ty CP Thương mại LD Hà Nội (2009- 2011)
  Biểu 3.1: Cơ cấu tài sản Công ty CP Thương mại LD Hà Nội ( 2009- 2011)
  Biểu 3.2: Cơ cấu nguồn vốn Công ty CP Thương mại LD Hà Nội ( 2009- 2011)
  Biểu 3.3: Sổ chi tiết tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hóa.
  Biểu 3.4: Sổ chi tiết tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ.
  Biểu 3.5: Phiếu xuất kho
  Biểu 3.6: Sổ cái tài khoản 632- Giá vốn hàng bán
  Biểu 3.7: Sổ cái tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.
  Biểu 3.8: Sổ cái tài khoản 635- Chi phí tài chính.


  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 2.1: Hạch toán tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Sơ đồ 2.2: Hạch toán tài khoản 632- Giá vốn hàng bán
  Sơ đồ 2.3: Hạch toán TK 641- Chi phí bán hàng
  Sơ đồ 2.4: Hạch toán TK 642- Chi phí quản lý
  Sơ đồ 2.5: Hạch toán TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính
  Sơ đồ 2.6: Hạch toán TK 635- Chi phí tài chính
  Sơ đồ 2.7: Hạch toán TK 711 Doanh thu hoạt động tài chính
  Sơ đồ 2.8: Hạch toán TK 811- Doanh thu hoạt động tài chính
  Sơ đồ 2.9: Hạch toán TK 911- Xác định kết quả kinh doanh
  Sơ đồ 3.1: Bộ máy quản lý của công ty CP thương mại LD Hà Nội
  Sơ đồ 3.2: Hình thức kế toán áp dụng tại công ty CP thương mại LD Hà Nội
  Sơ đồ 3.3: Hạch toán tổng hợp tài khoản 911

  DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT


  DN
  CP
  TK
  PXK
  GTGT
  TSCĐ
  CCDC
  GVHB
  CPBH
  CPQL
  CPTC
  DTHĐTC
  DTBH
  DTCCDV
  XĐKQKD
  DTT
  PPKT
  CKTM
  GGHB
  HBBTL
  DPGGHTK
  HĐKT
  ĐĐH
  : Doanh nghiệp
  : Chi phí
  : Tài khoản
  : Phiếu xuất kho
  : Giá trị gia tăng
  : Tài sản cố định
  : Công cụ dụng cụ
  : Giá vốn hàng bán
  : Chi phí bán hàng
  : Chi phí quản lý
  : Chi phí tài chính
  : Doanh thu hoạt động tài chính
  : Doanh thu bán hàng
  : Doanh thu cung cấp dịch vụ.
  : Xác định kết quả kinh doanh
  : Doanh thu thuần.
  : Phương pháp khấu trừ
  : Chiết khấu thương mại
  : Giảm giá hàng bán
  : Hàng bán bị trả lại
  : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  : Hợp đồng kinh tế
  : Đơn đặt hàng


  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại LD Hà Nội ( bài 2013
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại LD Hà Nội ( bài 2013 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status