Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lập dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty hữu nghị đà nẵng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lập dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty hữu nghị đà nẵng


  MỤC LỤC
  PHẦN I 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1
  I. Tổng quât về dự toân: 1
  1. Khâi niệm dự toân: 1
  2. Sự cần thiết phải lập dự toân hoạt động sản xuất kinh doanh: 1
  3. Mục đích, ý nghĩa của lập dự toân hoạt động sản xuất kinh doanh: 2
  3.1. Mục đích của lập dự toân họat động sản xuất kinh doanh: 2
  3.2. Ý nghĩa của lập dự toân họat động sản xuất, kinh doanh: 2
  4. Kỳ dự toân hoạt động: 4
  5. câc mô hình lập dự toân: 4
  5.1. Mô hình 1: Mô hình thông tin 1 xuống: 4
  5.2. Mô hình 2: Mô hình thông tin 2 xuống, 1 lín: 5
  5.3: Mô hình 3: Mô hình thông tin một lín, một xuống: 6
  II. Xđy dựng định mức chi phí sản xuất: 7
  1. Khâi niệm định mức chi phí: 7
  2. Phđn biệt định mức vă dự toân chi phí: 7
  3. Yíu cầu cơ bản về xđy dựng định mức chi phí: 8
  4. Câc loại định mức: 8
  5. Phương phâp xđy dựng định mức chi phí: 9
  5.1 Phương phâp thống kí kinh nghiệm : 9
  5.2. phương phâp phđn tích kinh tế - kỹ thuật : 10
  6. Xđy dựng định mức chi phí sản xuất: 10
  6.1. Định mức chi phí nguyín vật liệu trực tiếp: 11
  6.2. Định mức chi phí nhđn công trực tiếp: 11
  6.3. Định mức chi phí sản xuất chung: 12
  III. HỆ THỐNG DỰ TOÂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP: 13
  1. Hệ thống chỉ tiíu dự toân hoạt động sản xuất kinh doanh: 14
  2. Câc dự toân bộ phận: 15
  2.1 Dự toân tiíu thụ: 15
  2.2. Dự toân sản xuất: 16
  2.3. Dự toân chi phí sản xuất: 17
  2.3.1.Dự toân chi phí nguyín vật liệu trực tiếp: 18
  2.3.2. Dự toân chi phí nhđn công trực tiếp: 19
  2.3.3. Dự toân chi phí sản xuất chung: 20
  2.4 . Dự toân giâ vốn hăng bân 22
  2.5. Dự toân chi phí bân hăng: 23
  2.6. Dự toân chi phí quân lý doanh nghiệp 24
  2.7 Dự toân chi phí tăi chính 26
  PHẦN II : 27
  THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG 27
  A. KHÂI QUÂT CHUNG VỀ CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐĂ NẴNG 27
  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐĂ NẴNG 27
  1. Quâ trình hình thănh vă phât triển của công ty 27
  2. Nhiệm vụ của Công ty hữu nghị Đă Nẵng 29
  3. Những thuận lợi vă khó khăn vă phương hướng phât triển của Công ty Hữu Nghị 29
  3.1. Thuận lợi 29
  3.2. Khó khăn: 30
  3.3. Phương hướng phât triển của Công ty 30
  4. Nguồn lực của Công ty 31
  4.1. Tăi sản vă nguồn vốn : 31
  4.2. Nguồn nhđn lực của Công ty 32
  4.3.Cơ sở vật chất kỹ thuật tại công ty Hữu Nghị: 34
  5. Tổ chức sản xuất tại Công ty Hữu Nghị Đă Nẵng. 34
  5.1. Sơ đồ tổ chức sản xuất : 34
  5.2. Chức năng nhiệm vụ của câc xí nghiệp : 35
  II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VĂ TIÍU THỤ TẠI CÔNG TY 36
  1. Tình hình sản xuất của Công ty 36
  2. Tình hình tiíu thụ tại Công ty Hữu Nghị Đă Nẵng 36
  III. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VĂ KẾ TOÂN TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐĂ NẴNG 36
  1. Tổ chức quản lý vă kế toân tại Công ty Hữu Nghị Đă Nẵng 36
  1.1.Sơ đồ tổ chức bộ mây quản lý tại Công ty 37
  1.2. Trâch nhiệm vă quyền hạn của câc phòng ban 37
  2. Tổ chức kế toân tại Công ty Hữu Nghị Đă Nẵng 40
  2.1. Tổ chức bộ mây kế toân vă chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toân tại Công ty: 40
  2.1.1. Tổ chức bộ mây kế toân tại Công ty 40
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng nhđn viín trong phòng kế toân 41
  2.2. Kế toân ở câc xí nghiệp trực thuộc 42
  2.3. Hình thức sổ sâch kế toân được âp dụng tại công ty Hữu Nghị 42
  2.4. Về Phần mền kế toân tại Công ty : 44
  B. CÔNG TÂC XĐY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐĂ NẴNG 44
  I. THỰC TRẠNG CÔNG TÂC XĐY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TẠI CÔNG TY: 44
  1. Xđy dựng định mức chi phí nguyín vật liệu chi phí nguyín vật liệu trực tiếp 45
  1.1. Xđy dựng định mức lượng nguyín vật liệu: 45
  1.2. Xđy dựng định mức giâ nguyín vật liệu: 49
  2. Xđy dựng định mức chi phí nhđn công tại công ty Hữu Nghị Đă Nẵng: 51
  3. Xđy dựng định mức chi phí sản xuất chung tại công ty Hữu Nghị Đă Nẵng: 52
  Phần III 54
  TỔ CHỨC LẬP DỰ TOÁN HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG 54
  I Nhận xĩt chung về công tâc kế toân tại công ty Hữu Nghị Đă Nẵng: 54
  1. Những ưu điểm của công ty 54
  2 Những nhược điểm của công ty 55
  II Tổ chức lập dự toân hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Hữu Nghị Đă Nẵng 56
  1. Dự toân tiíu thụ 57
  2. Dự toân sản lượng sản xuất: 58
  3. Dự toán chi phí sản xuất 59
  3.1 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 59
  3.2 Dự toán chi phí nhân công trực tiếp 62
  3.3 Dự toán chi phí sản xuất chung 63
  3.3.1 Dự toán định phí sản xuất chung 63
  3.3.2 Dự toán biến phí sản xuất chung 64
  4. Dự toán giá vốn hàng bán 65
  5. Dự toán chi phí bán hàng 66
  5.1 Định phí bán hàng 66
  5.2 Biến phí bán hàng 68
  6. Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp 69
  6.1 Dự toán định phí quản lý doanh nghiệp 69
  6.2 Dự toán biến phí quản lý doanh nghiệp 70
  7. Dự toán chi phí tài chính tại công ty Hữu Nghị 71
  LỜI KẾT 73


  Xem Thêm: Lập dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty hữu nghị đà nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập dự toán hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty hữu nghị đà nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status