Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2010
  Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu đề tài 1
  3. Phương pháp nghiên cứu 2
  4. Phạm vi nghiên cứu 2
  5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề 2
  Chirơng I. Một số vấn đề lý luận CO' bản về bạch toán chi phí sán xuất và tính giá thành sãn phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
  1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến hạch toán kế toán
  chi phí sàn xuất và tính giá thành sản phẩm xây lấp 3
  1.2. Chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm xây láp 5
  1.2.1. Chi phí sản xuất sản phầm xây lắp 5
  1.2.2. Giá thành sản phẩm xây láp 9
  1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 9
  ] .3. Hạch toán chi phi sàn xuất và tính giá thành sàn phẩm xây lắp 11
  1.3.1. Nguyên tắc và trinh tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sân phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 11
  1.3.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 12
  1.3.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 14
  1.3.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 17
  1.3.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 23
  1.3.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm
  dở dang 28
  1.3.7. Hạch toán chi phi bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, tính giá
  thành toàn bộ sản phẩm xây lẳp 31
  1.3.8. Hạch toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lẳp
  theo phương thức khoán gọn 32
  Chưong II. Thực trạng hạch toán chi phí săn xuất và tính giâ thành sàu phẩm xây lắp tại công ty CP Xây Lẳp và Vật Tư Xây Dựng 2.
  2.1. Đặc điểm kinh lế kỹ thuật và tô chức bộ máy quản lý hoạt động
  sản xuất kinh doanh tại công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2 39
  2.1.1 .Lịch sử hình thành và phát triển công ty 39
  2.1.2. Phuơng thức tồ chức sản xuất kinh doanh của công ty 40
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh
  doanh của công ty 41
  2.2. Dặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 44
  2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 44
  2.2.2. Đặc điểm về công tác kế toán tại công ty CP Xảy Lắp và
  Vật Tư Xây Dựng 2 45
  2.3. Thực trạng công tác kế toán tại công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây
  Dụmg 2 48
  2.3.1. Các đặc điềm của công ty ảnh hường tới công tác hạch toán
  chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây láp 48
  2.3.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 50
  2.3.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 63
  2.3.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 73
  2.3.5. Hạch toán chi phí sản xuất chung 79
  2.3.6. Tồng hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sàn phẩm 82
  Chương III. Hoàn thiện hạch toán chi phi săn xuất và tính giá tbành sản phẩm xây lắp tại cống ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2.
  3.1. Nhận xét 87
  3.1.1. Ưu điềm 87
  3.1.2. Nhược điềm 90
  3.2. Kiến nghị 91
  3.3. Kết luận 95
  PHÀN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Trong nhừng năm gằn đây, cùng với sự đồi mới cơ chế quàn lý kinh tế, hệ tháng cơ sở hạ tầng của nước ta đă có sự phát triền vượt bậc. Đỏng góp đáng kể cho sự phát triển đất nước. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ thúc đấy quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
  Với đặc điềm nồi bật của ngành xây dựng cơ bàn là vốn đầu tư lớn. thời gian thỉ công kéo dài, qua nhiều khâu nên vấn đề đặt ra là ỉàm sao phải quản lý tốt, có hiệu quả dồng thời khắc phục tinh trạng thất thoát, ỉãng phí ỉrong quá ưinh sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tàng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
  Để giải quyết được vấn đè trên, mỗi doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng cần cỏ thông tin phục vụ cho quản lý, sản xuất kinh doanh. Trong đó đặc biệt là các thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm. Do vậy, hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẳm là một trong nhửng công cụ rất hừu hiệu. Chi phí sản xuất được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc tỉnh đầy đủ giá thành sản phầm sẽ làm lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn dầu tư.
  2. Mục tiêu đề tài:
  Mục tiêu cùa đề tài là vận dụng lý luận về kế toán chi phí sàn xuất và tính giá thành sản phẩm đã học ờ trường và nghiên cứu thực tiễn từ đỏ phân tích, đưa ra một số ý kiến đề xuấĩ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phỉ sàn xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.
  3. Plurơng pháp nghiên cứu:
  Phương pháp: thống kê, diễn dịch, quy nạp.
  Thu thập các tài liệu, số liệu từ Cty CP Xây Lắp và Vật Tư XD 2, sách báo có liên quan, các trang web có liên quan đến công ty và đề tài (vd: www.cm2.com.vn: www.tapchiketoan.com;www.danketoan.com; )
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  Nhặn thức được tầm quan trọng cùa vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại Công ty CP Xây Lắp Và Vật Tư Xây Dựng 2, được sự giúp đỡ cùa cò giáo Đoàn Thị Thu Hoài cùng các cán bộ phòng kế toán tài vụ công ly, em dã đi sâu vào nghiên cứu công tác hạch toán chi phí vã tính giá thành sản phẩm phục vụ cho quản lý sàn xuất kinh doanh tại công ty với đề tài “Kế toán chi phí sán xuất và tinh giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Xây Lẳp và Vật Tư Xây Dựng 2”.
  5. Giói thiệu kết cấu chuyên đề:
  Ngoài phần mỡ đầu, phần kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung báo cáo này gồm 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bàn về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sán phầm trong các doanh nghiệp xây lắp.
  Chương 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẳm xây lấp tại Công ty CP Xây Lắp và Vật Tư Xây Dựng 2.
  Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
  SVTT: Phạm Thị Vi
  CHƯƠNG I
  MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN cơ BẢN VÈ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẢT VÀ TỈNH GIÁ THÀNH SẢN PHẲMTRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.
  1.1. ĐẶC ĐIẺM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN HẠCH TOÁN KẺ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẢT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHÀM.
  Hoạt động kinh doanh xây ỉáp là hoạt dộng sàn xuất vật chất quan trọng mang tính công nghiệp nhằm tạo ca sở vật chất cho aền kinh tế quốc dân. Cũng như các tĩnh vực hoạt động khác, sau những nãm thực hiện chuyển đồi cơ chế quản ỉý, hoạỉ động kinh doanh xây lắp ngày một thích nghi và phát triến.
  Hoạt động kinh doanh xây lắp mang những đặc điếm ricng biệt so với các hoat động khác. Chính vì vậy mà tẻ chức hạch toán ờ doanh nghiệp kinh doanh xây ỉắp phải dựa ưên nhừng đặc điềm đó.
  Đặc điểm sản phẩm xây lắp.
  Sàn phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc .có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuắt xây lắp lâu dài. Do vậy việc tổ chức quàn lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự toán thiết kế, thỉ công,
  Sản phẳm xây ỉắp hoàn thành không thề nhập kho mà được tiêu thụ theo giả dự toán hoặc giá thỏa thuận với chù dầu tư từ trước, do đỏ tính chất hàng hóa của sản pliảin không được thể hiện rõ.
  Sản phầm xây lấp cố định tại nơi sản xuất và phân bổ trên nhiều vùng lãnh thồ còn các điều kiện sản xuất (xe, máys phương liện thiết bị thi công, người lao động .) phải di chuyển theo địa điềm của công trình xây lắp. Đặc điểm nàv dòi hòi công tác sản xuất phải có tính lưu động cao vả thiếu tính ồn định đồng thời gẳy nhiều khó khăn phức tạp cho công tác quàn lý chi phí sàn xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Thời gian sử dụng sản phẩm xây lắp lâu dài đòi hỏi chất lượng công trình phải
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Sách NGUYÊN LÝ KỂ TOÁN - TS. vỏ Văn Nhị - ĐH KINH TỂ TP. Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Thống Kẽ. - 2003.
  2. Sách KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - TS.Võ Văn Nhị - ĐH KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Tài Chính - 2003
  3. Sách KẾ TOÁN TÀI CHÍNH - TS.Võ Văn Nhị - ĐH KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Tài Chính - 2005.
  4. Sách Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp Xây láp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam - TS. Nguyễn Văn Bảo - Nhà xuất bản tài chính. - 2004.
  5. CHẾ Độ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - theo Quyết Định số 15/2006/ QĐ- BTC của BO TÀI CHÍNH.
  6. Trang web: http:// WWW.tapchiketoan.com.
  7. Trang web: http:// www.danketoan.com
  8. 1 rang web: http:// www.cm2.com.vn
  SVTT: Phạm Thi Vi


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây lắp và vật tư xây dựng 2 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status