Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ


  LỜI MỞ ĐẦU

  Đứng trước xu thế toàn cầu hoá thế giới hiện nay và xu thế hội nhập kinh tế các nước đòi hói các doanh nghiệp phải luôn tự đổi mới để đáp ứng nhu cầu thị trường : Đổi mới về sản phẩm hàng hoá ,về phương thức hoạt động tiêu thụ .Với xu hướng này Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách phát triển nền kinh tê,ú đã tạo điều kiện ,nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp.


  Nền kinh tế luôn biến động các doanh nghiệp muốn tìm chỗ đứng vững chắc cho mình phải luôn tự đổi mới, nắm bắt thông tin thị trường kịp thời. Mục tiêu hoạt động cuối cùng của các doanh nghiệp là lợi nhuận do vậy lợi nhuận được coi là đòn bẩy kích thích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất .


  Xu hướng toàn cầu hoá với sự lựa chọn và đào thải rất khắt khe và khốc liệt Để đạt được mục tiêu lợi nhuận là một vấn đề hết sức khó khăn của nhà quản lý .Các nhà quản lý muốn nắm bắt được thông tin thị trường kịp thời để hoạch định chiến lược cho công ty thì trước hết họ phải biết rõ về tình hình của công ty .Điều đó phu thuộc rất nhiều vào vai trò đắc lực của kế toán .Kế toán là nơi cung cấp thông itn một cách tổng quát nhất và cũng là chi tiết nhất ,kịp thời nhất cho quản lý, đồng thời kế toán cũng tiến hành quá trình phân tích lựa chọn quy mô hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.


  Sau một thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng nhận ra vai trò quan trọng của hoạt động tiêu thụ đối với Công ty và thực tế về kế toán tiêu thụ em đã lựa chọn đề tài :
  Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ
  nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng

  Đề tài của em gồm có 3 phần:
  Phần I: Những vấn đề cơ bản về hoạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp
  Phần II .Tình hình thực tế hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng
  Phần III>Một số nhận xét và kiến nghị về công tác họach toán và phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tại văn phòng Công ty cổ phần VTTH Đà Nẵng

  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I
  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
  THỤ TẠI DOANH NGHIỆP
  I.>Hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại và nhiệm vụ hạch toán quá trình tiêu thụ
  1.>Các khái niệm liên quan
  a.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm
  b . Một số khái niệm về phuơng thức tiêu thụ sản phẩm
  c.> Khái niệm về các chỉ tiêu phản ánh doanh thu
  đ >Khái niệm về giá vốn hàng bán
  e.> Khái niệûm liên quan đến lợi nhuận
  2> Vai trò ,ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ và các nhân tố liên quan đến hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp
  a>Vai trò ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ
  b.>Các nhân tố tác động đến hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp
  3> Nhiệm vụ của hạch toán quá trình tiêu thụ và nhiệm vụ của quá trình phân tích quá trình tiêu thụ
  a.Nhiệm vụ của hạch toán quá trình tiêu thụ :
  b>Nhiệm vụ của phân tích tiêu thụ
  II> Nội dung hach toán kết quả tiêu thụ và xácđịnh kết quả tiêu thụ
  1> Chứng từ và tài khoản sử dụng
  a.>Chứng từ hạch toán tiêu thụ
  b.>Tài khoản sử dụng
  2>Trình tự hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp
  a >Trình tự hạch toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên
  c>Hoạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  III> Nội dung phân tích kết quả tiêu thụ
  1>Phân tích tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp
  a> Phân tích chung tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp
  b>Phân tích tích kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp
  2>Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp
  a>Aính hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ
  b>Nhân tố kết cấïu sản phẩm tiêu thụ :
  c>Nhân tố giá bán
  d.>Aính hưởng của nhân toó giá thành(giá vốn)
  e>Aính hưởng của giá trị các khoản giảm trừ .
  f>Aính hưởng của chi phí bán hàng
  h>Aính hưởng chi phí quản lý
  PHẦNII
  TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG
  A>Giới thiệu sơ lượt về công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà nẵng 19
  I. Giới thiệu sơ lược về công ty
  1>Quá trình hình thành và phát triển công ty
  2>Chức năng nhiệm vụ của công ty
  a>Chức năng
  b> Nhiệm vụ :
  II> Tổ chức mạng lưới kinh doanh và quản lý
  1>Tổ chức mạng lưới kinh doanh
  2>tổ chức bộ máy quản lý
  a>Tổ chức bộ máy quản lý
  III. Tổ chức kế toán ở công ty:
  1>Tổ chức bộ máy kế toán:
  a. Sơ đồ bộ máy kế toán:
  b. chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán
  B.Tình hình thực tế thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng
  I>Đặc điểm quá trình tiêu thụ hàng hoá ở văn phòng công ty
  1 . Mặt hàng tiêu thụ chủ yếu của Văn phòng công ty :
  2 . Thị trường tiêu thụ chính của văn phòng công ty :
  3 .Phương thức tiêu thụ :
  4 . Phương thức thanh toán :
  II >Hạch toán tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng
  1.Hạch toán tiêu thụ :
  a>Chứng từ sử dụng và trình tự lưu chuyển chứng từ :
  b>Tài khoản sử dụng hạch toán tiêu thụ và kêt quả tiêu thụ :
  2> Hạch toán kết quả tiêu thụ tại văn phaòng trung tâm kinh doanh vật tư tổng hợp thuộc công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng
  a>Hạch toán chi phí bán hàng
  b/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  c/ hạch toán kết quả tiêu thụ
  II>Phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp đà Nẵng
  1>Tổ chức công tác phân tích và cung cấp thông tin cho quá trình phân tích tại công ty
  2>Nội dung phân tích
  a>Phân tích tình hình tăng trưởng về tiêu thụ của toàn bộ các mặt hàng tiêu thụ và của từng mặt hàng tại công ty
  c> Phân tích tình hình lợi nhuận tiêu thụ của các mặt hàng chủ yếu
  PHẦN III
  MỘT SỐ NHẬN XÉT,KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ NHẰM HOÀN THIỆN HIỆU QUẢ
  TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VTTH ĐÀ NẴNG
  I>Nhận xét về thực trạng công tác hoạch toán tiêu thụ và kết quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty tổng hợp DN
  1>Những mặt ưu điểm :
  2> Những mặt hạn chế :
  II.> Một số ý kiến nhận xét nhằm góp phần hoàn thiện công tác hoạch toán tiêu thụ và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty CP VTTH ĐN
  1>Mở sổ theo dõi doanh thu bán hàng theo các mặt hàng chủ yếu
  2> Hoàn thiện về công tác theo dõi phải thu
  3> Hoàn thiện về các khoản giảm trừ
  4> Hoàn thiện về công tác hoạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp :
  5> Về công tác xác định kết quả kinh doanh :
  6> Về công tác báo cáo kết qủa hoạt đông kinh doanh:
  7>Về công tác phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ
  8>Lựa chọn phương thức kinh doanh
  a>Đối với nhà bán buôn :
  b> Đối với người mua lẻ :
  c> Đối với việc quản lý công nợ :
  LỜI KẾT


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status