Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


  lời mở đầu
  Trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế thế giới, hội nhập nền kinh tế khu vực và những biến động tích cực của nền kinh tế nước ta đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty


  Nền kinh tế thế giới đang bước vào thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập của nền kinh tế toàn cầu, điều này mang đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội để thâm nhập phát triển thị trường, tiếp thu kinh nghiệm quản lý của các nước có nền kinh tế phát triển,đồng thời tiếp thu các khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại.Tuy nhiên cũng mang lại nhiều thử thách đối với doanh nghiệp đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn


  Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Đà Nẵng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng và lĩnh vực khác nhau trong đó sản xuất sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu chiếm tỉ trọng rất lớn về doanh số cũng như lợi nhuận của công ty.Để nâng cao nâng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh việc hạ thấp giá thành sản phẩm là một nhân tố cực kỳ quan trọng và cần thiết


  Công việc hạ giá thành đặt ra là yêu cầu cần phải nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,phải xây dựng những phương án hạ thấp giá thành sản phẩm trong từng thời kỳ, từng thời điểm cụ thể.


  Sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Đà Nẵng em nhận tháy được vai trò quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thuỷ sảnnên em đã chọn đề tài “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp


  Nội dung của đề tài gồm ba phần:
  Phần I:Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
  Phần II:Tình hình thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
  Phần III:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty

  mục lục​Lời mở đầu
  phần 1: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
  I>Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  1.Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất
  1.1Khái niệm chi phí sản xuất
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất
  2.Khái niệm, phân loại giá thành cản phẩm
  2.1.Kháiniệm giá thành sản phẩm
  2.2.Phân loại giá thành sản phẩm
  3Nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm
  4.ý nghĩa của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  II.Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
  2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
  3.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
  4.Phương pháp tính giá thành sản phẩm
  5.Mối quan hệ giữa đối tượng và phương pháp hạch toán
  III. Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất
  1. Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên liệu,vật liệu trực tiếp
  1.1.Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toàn kê khai thường xuyên
  1.2.Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp hạch toán kiểm kê định kỳ
  2. Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
  3. Hạch toán và phân bổ chi phí sản xút chung
  IV.Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
  1. Tổng hợp chi phí sản xuất
  1.1.Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thương xuyên
  1.2.Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ
  2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
  V. Tính giá thành sản phẩm
  1.Tập hợp chi phí sản xuất theo yêu cầu tính giá thành sản phẩm
  2.Tính giá thành sản phẩm
  2.1.Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn
  2.2.Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đạc hàng
  2.3.Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp
  phần ii:tình hình thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng

  i.Khái quát chung về hoạt động của Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  2. Chức năng và quyền hạn của Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  3. Bộ máy quản lý tại Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  3.1, Sơ đồ bộ máy quản lý
  3.2,Chức năng,nhiệm vụ của các phòng ban
  4.Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức ghi sổ áp dụng
  4.1.Sơ đồ bộ máy kế toán
  4.2. Hình thức kế toán áp dụng
  5.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng phát triển trong thời gian đến
  5.1.Tình hình các nguồn lực
  5.2Tình hình sản xuất chế biến sản phẩm thuỷ sản
  II.Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần thuỷ Sản Đà Nẵng
  1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  1.1Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
  1.2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm
  2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  2.1.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
  2.2.Phương pháp tính giá thành sản phẩm
  3.Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất
  3.1.Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  3.2.Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
  3.3.Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung
  4,Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dỏ dang cuối kỳ
  5.Tính giá thành sản phẩm
  Phần iii: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thuỷ sản tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng
  I.Nhận xét khái quát về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  1.Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1.1.Phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu theo mỗi lần xuất dùng


  1.2.Sử dụng TK155000”Thành Phẩm”thay cho TK154000”Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”
  1.3Phân loại chi phí sản xuất chung thành chi phí sản xuất chung khả biến và chi phí sản xuất chung bất biến
  1.4.Tính giá thành sản phẩm cho một vài sản phẩm chủ yếu
  1.4.1.Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  1.4.2.Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất
  1.4.3.Tính giá thành sản phẩm
  2.Một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và thấp giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  2.1. ý nghĩa của việc hạ thấp giá thành sản phẩm
  2.2. Một số giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thuỷ Sản Đà Nẵng
  2.2.1.Về công tác thu mua
  2.2.2.Về công tác tổ chức sản xuất
  Lờikết:


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status