Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN áp dụng phương pháp abc trong việc hạch toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. áp dụng phương pháp abc trong việc hạch toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp


  Phương pháp ABC hay gọi là phương pháp chi phí theo hoạt động là một phương pháp hạch toán chi phí của Mỹ, là một phương pháp gắn bó với kế toán quản trị với kế toán tài chính.
  Theo phương pháp ABC chi phí được phân bổ cho sản phẩm dựa trên tiền đề là sản phẩm tiêu dùng hay nói cách khác là sản phẩm sản xuất cần những hoạt động nào; hệ thống ABC tập hợp chi phí vào các hoạt động dựa vào sự tiêu dùng nguồn của hoạt động và sau đó chi phí của hoạt động được phân bổ cho sản phẩm dịch vụ dựa trên tiền đề nguyên nhân gây ra chi phí. Hệ thống phương pháp ABC xem xét tất cả quá trình các quá trình (hoặc hoạt động) có liên quan đến sản xuất một sản phẩm và cố gắng xác định chính xác phần nào của mỗi nguồn được tiêu dùng cho mỗi hoạt động và cuối cùng, cho sản phẩm và dịch vụ.


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I
  CƠ SỞ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP ABC


  A/Giới thiệu phương pháp ABC và các khái niệm liên quan
  I.Giơíï thiệu phương pháp ABC
  II. Các khái niệm cơ bản liên quan:
  1. Khái niệm phương pháp ABC (chi phí theo hoạt động):
  2. Nguyên nhân gây ra chi phí:
  3.Nguồn lực
  4. Hoạt động
  4.1 Khái niệm:
  4.2.Phân loại Hoạt Động :
  4.3 Nhận diện hoạt động trong doanh nghiệp:
  5.Mối quan hệ giữa nguồn lực và hoạt động
  B/Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp ABC:
  I/Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:
  1. Chi phí sản xuất:
  1.1.Khái niệm về chi phí sản xuất:
  2.2.Phân loại chi phí sản xuất:
  2. Giá thành sản phẩm:
  2.1Khái niệm về giá thành:
  2.2.Các loại giá thành:
  3.Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm:
  II/ Xác định đối tượng ,phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm :
  1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất:
  2.Đối tượng tính giá thành:
  3.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất:
  4.Phương pháp tính giá thành:
  III/ Hạch toán chi phí sản xuất :
  1.1 Phương pháp kê khai thường xuyên :
  1.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ:
  2. Thủ tục chứng từ hạch toán:
  3.Tài khoản sử dụng:
  4.Phương pháp hạch toán:
  4.1.Hạch toán chi phí trực tiếp
  4.1.1Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
  4.1.2.Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp:
  4.1.3.Hạch toán chi phí gián tiếp:
  4.1.4 Tập hợp chi phí gián tiếp:
  4.1.5Phân bổ chi phí gián tiếp cho đối tượng chi phí
  4.1.5.1.lựa chọn tiíu thức phđn bổ chi phí của câc hoạt động cho sản phẩm:
  4.1.5.2 Xác định giá phí đơn vị của Hoạt Động phân bổ đối tượng chi phí :
  IV. Tổng hợp chi phí sản xuất,tính giá thành sản phẩm:
  1. Tổng hợp chi phí sản xuất:
  1.1 Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKTX:
  1.2. Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ:
  2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dỡ dang:
  2.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính:
  2.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo phương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương:
  3. Tính giá thành sản phẩm:


  PHẦN II
  TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH


  A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ ĐẶC SẢN SỐ 10 - CÔNG TY XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG
  I/Giới thiệu chung
  1.Quá trình thành lập và phát triển :
  2.Chức năng và nhiệm vụ
  II/ Tổ chức sản xuất:
  1/Đặc điểm về qui trình sản xuất:
  2/Sơ lược về qui trình chế biến
  2.1Mô hình hoá quá trình chế biến như sau:
  2.2 Mô tả sơ lược về qui trình chế biến:
  III/ Tổ chức quản lý và tổ chức kế toán:
  1/Tổ chức quản lý:
  1.1Mô hình tổ chức quản lý và mối quan hệ:
  1.1.1 Sơ đồ tổ chức quản lý:
  1.1.2. Nhiệm vụ và mối quan hệ của các phòng ban:
  2. Tổ chức kế toán:
  2.1Cơ cấu bộ máy kế toán của Xí Nghiệp chế biến thuỷ đặc sản số 10:
  2.2. Hình thức kế toán đang áp dụng:
  B/Thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp chế biến thuỷ đặc sản số 10:
  I/ Đặc điểm các yếu tố sản xuất ảnh hưởng đến quá trình hạch toán
  1. Lao động:
  2.Nguyên vật liệu:
  3. Tài sản cố định:
  II. Xác định đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
  2.Phương pháp tính giá thành:
  III/ Hạch toán chi phí nguyên vật liêu trực tiếp
  1.Hạch toán chi phí nguyên vật liêu chính:
  1.1.Đặc điểm:
  1.2.Nội dung chi phí:
  1.3. Phương pháp hạch toán và sổ sách theo dõi.
  3.Hạch toán chi phí bao bì
  3.1.Đặc diểm:
  3.2.Nội dung Chi phí :
  3.3. Phương pháp hạch toán và sổ sách theo dõi
  Đây là căn cứ cuối ký có thể tập hợp chi phí bao bì cho đối tượng chi phí
  4.Chi phí vật liệu phụ
  4.1. Đặc điểm:
  3.2 Nội dung:
  IV. Chi phí nhân công trực tiếp:
  1. Đặc điểm
  2. Nội dung chi phí
  V. Hạch toán chi phí sản xuất chung:
  1. Đặc điểm chi phí sản xuất chung:
  2. Nội dung chi phí
  3. Phương pháp hạch toán và sản xuất theo dõi
  3.1 Tập hợp chi phí sản xuất chung
  3.2 Phân bổ chi phí sản xuất chung:
  VI. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang , tính giá truyền thông.ành sản phẩm:
  1. Tập hợp chi phí sản xuất:
  2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang
  3.Tính giá thành sản phẩm:


  PHẦN III
  ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC TRONG VIỆC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP


  A. Phân tích cần thiết áp dụng phương pháp ABC
  I. Đánh giá chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  1. Đánh giá chung:
  2. Đánh giá công tác quản lý chi phí:
  3.Đánh giá công tác hạch toán và các chi phí sản xuất:
  II. Sự cần thiết áp dụng phương pháp tính giá ABC
  1. Những ưu điểm của phương pháp tính giá ABC
  2. Những điều kiện vận dụng phương pháp ABC
  2.1.Điều kiện về lao động:
  2.2.Điều kiện về cơ sở vật chất:
  3.Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng phương pháp ABC tài xí nghiệp:
  3.1. Những thuận lợi:
  3.2 Những khó khăn
  B. NỘI DUNG TỔ CHỨC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC TRẢI QUA CÁC BƯỚC SAU:
  I/ Xác định lại đối tượng chi phí hiện nay tại xí nghiệp
  1. Những hạn chế của chọn đối tượng chi phí hiện nay tại xí nghiệp
  2 Đặc điểm thực tế thuận lợi việc lựa chọn đối tượng chi phí :
  3 Đối tượng chi phí được chọn lại:
  II. Hạch toán chi phí trực tiếp cho đối tượng chi phí
  1.Hạch toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp :
  2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp :
  III. Hạch toán chi phí gián tiếp
  1. Tập hợp và phân bổ chi phí cho các hoạt động tại xí nghiệp
  1.1. Nhận diện các hoạt động tại Xí nghiệp
  1.2 Những hoạt động tại xí nghiệp được xác định.
  2. Tập hợp và phân bổ chi phí của các nguồn lực cho các hoạt động
  2.1 Xác định những chi phí cần phân bổ cho các hoạt động
  2.2 Xác định mối quan hệ giữa những chi phí của nguồn lực với các hoạt động :
  2.3 Thực tế chi phí của từng hoạt động
  3. Phân bổ chi phí của các hoạt động cho đối tượng chi phí
  3.1 Lựa chọn tiêu thức phân bổ :
  3.1.1Những hạn chế về tiêu thức phân bổ tại xí nghiệp hiện nay :
  3.12. Đặt điểm thực tế về tiêu thức phân bổ chi phí tại xí nghiệp
  3.1.3 Tiêu thức phân bổ được lựa chọn tại xí nghiệp
  3.2 Phân bổ chi phí hoạt động cho đối tượng chi phí:
  3 2.1 Xác định giá phí đơn vị của hoạt động phân bổ cho đối tượng chi phí:
  3.2.2 Chi phí của hoạt động được phân bổ cho đối tượng chi phí:
  4. Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản theo phương pháp ABC :
  4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất:
  4.1 Tính giá thành sản phẩm:
  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: áp dụng phương pháp abc trong việc hạch toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu áp dụng phương pháp abc trong việc hạch toán chi phí và tính giá thành tại xí nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status