Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích báo cáo tài chính

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích báo cáo tài chính


  MUÏC LUÏC Soá trang
  PHAÀN I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN.
  I.Khaùi nieäm, nhieäm vuï, yù nghóa vaø phaân tích taøi chính.
  1.Khaùi nieäm phaân tích taøi chính.
  2.Nhieäm vuï cuûa phaân tích taøi chính.
  3.YÙ nghóa cuûa phaân tích taøi chính.

  II.Taøi lieäu vaø phöông phaùp phaân tích1.Phöông phaùp phaân tích
  2.taøi lieäu phaân tích

  III.Phaân tích tình hình taøi chính doanh nghieäp.
  1. Phaân tích tình hình taøi chính thoâng qua caùc baùo caùo taøi chính
  1.1 Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn
  1.2 Phaân tích baùo caùo keát quaû kinh doanh

  2. Phaân tích tình hình taøi chính thoâng qua caùc tyû soá taøi chính
  2.1 Caùc tyû soá thanh toaùn
  a) Phaân tích tình hình thanh toaùn
  b) Phaân tích caùc tyû soá thanh toaùn

  2.2 Caùc tyû soá hoaït ñoäng
  a) Soá voøng quay haøng toàn kho
  b) Kyø thu tieàn bình quaân
  c) Hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñònh
  d) Hieäu suaát söû duïng taøi saûn coá ñinh
  e) Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn

  2.3 Caùc tyû soá veà cô caáu taøi chính
  a) Tyû soá nôï treân toång taøi saûn
  b) Tyû soá voán chuû sôû höõu treân toång voán
  c) Tyû soá nôï treân voán chuû sôû höõu
  d) Khaû naêng thanh toaùn laõi vay

  2.4 Caùc chæ tieâu veà doanh lôïi
  a) Tyû leä laõi goäp
  b) Doanh lôïi tieâu thuï
  c) Doanh lôïi taøi saûn
  d) Doanh lôïi voán töï coù

  3. Phaân tích xu höôùng

  4. Phaân tích taøi chính Dupont
  4.1 YÙ nghóa cuûa phaân tích Dupont
  4.2 Noäi dung phaân tích Dupont
  4.3 Sô ñoà Dupont

  5. Phaân tích nguoàn voán vaø söû duïng voán
  5.1 Bieåu keâ nguoàn voán vaø söû duïng voán
  5.2 Baûng phaân tích nguoàn voán vaø söû duïng voán

  PHAÀN II: PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY TNHH TRUÙC AN
  A. Giôùi thieäu sô löôïc veà coâng ty TNHH Truùc AnI. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån
  II. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa coâng tyIII.Cô caáu toå chöùc coâng ty
  IV.Tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty
  V. Thuaän lôïi vaø khoù khaên
  VI.Phöông höôùng phaùt trieån coâng ty

  B. Thöïc traïng taøi chính taïi coâng ty TNHH Truùc An
  I. Phaân tích chung veà tình hình taøi chính taïi coâng ty.
  1. Phaân tích baûng caân ñoái keá toaùn
  1.1 Phaân tích chung bieán ñoäng taøi saûn-nguoàn voán
  1.2 Phaân tích keát caáu taøi saûn
  1.3 Phaân tích tình hình nguoàn voán
  1.4 Moái quan heä taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn
  2. Phaân tích keát quaû kinh doanh

  II. Phaân tích caùc tyû soá thanh toaùn1. Khaû naêng thanh toaùn
  1.1 Tình hình thanh toaùn
  1.2 Caùc tyû soá thanh toaùn

  2. Caùc tyû soá hoaït ñoäng
  2.1 Soá voøng quay toàn kho
  2.2 Kyø thu tieàn bình quaân
  2.3 Hieäu suaát söû duïng taøi coá ñònh
  2.4 Toác ñoä luaân chuyeån voán löu ñoäng
  2.5 Hieäu suaát söû duïng toaøn boä taøi saûn

  3. Phaân tích caùc tyû soá veà cô caáu taøi chính
  3.1 Tyû soá nôï treân toång taøi saûn
  3.2 Tyû soá voán chuû sôû höõu treân toång taøi saûn
  3.3 Tyû soá nôï treân voán chuû sôû höõu
  3.4 Khaû naêng thanh toaùn laõi vay

  4. Phaân tích caùc tyû soá doanh lôïi
  4.1 Tyû leä laõi goäp
  4.2 Doanh lôïi tieâu thuï
  4.3 Doanh lôïi taøi saûn
  4.4 Doanh lôïi voán töï coù

  III. Phaân tích xu höôùng
  IV. Phaân tích taøi chính Dupont

  V. Phaân tích nguoàn voán vaø söû duïng voán.

  PHAÀN III: NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒNHAÄN XEÙT

  3
  3
  3
  3

  4
  4
  4

  4
  4
  4
  7

  9
  9
  9
  10

  11
  11
  12
  13
  13
  14

  15
  15
  15
  16
  16

  16
  17
  17
  18
  18

  18

  19
  19
  19
  20

  21
  21
  21
  22
  24
  24
  27
  28
  29  33
  33
  33
  35
  40
  44
  44

  47
  48
  48
  50

  52
  52
  53
  55
  55
  57

  58
  58
  58
  59
  59

  60
  60
  61
  62
  62

  63

  72

  75

  77
  83

  Xem Thêm: Phân tích báo cáo tài chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status