Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH xây dựng Thanh An

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH xây dựng Thanh An


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU, SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1
  I. Khái quát chung về phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1
  1. Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1
  2. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 1
  II. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động. 2
  1. Nguồn thông tin từ bên trong doanh nghiệp. 2
  1.1. Thông tin từ hệ thống kế toán. 2
  1.2. Thông tin từ các bộ phận khác tại Doanh nghiệp. 2
  2. Nguồn thông tin từ bên ngoài Doanh nghiệp. 3
  2.1. Thông tin theo ngành. 3
  2.2. Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế. 3
  III. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp. 3
  1. Phương pháp chi tiết. 3
  2. Phương pháp so sánh. 3
  2.1. Phương pháp loại trừ. 4
  2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn. 4
  2.3. Phương pháp số chênh lệch. 5
  3. Phương pháp liên hệ cân đối. 6
  IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp. 6
  1. Môi trường bên trong Doanh nghiệp. 6
  2. Môi trường bên ngoài Doanh nghiệp. 7
  2.1. Môi trường kinh doanh. 7
  2.2. Môi trường ngành. 7
  V. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. 8
  1. Mục tiêu của phân tích hiệu quả kinh doanh. 8
  2. Phân tích hiệu quả cá biệt. 8
  2.1. Phân tích hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản. 8
  2.2. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định. 9
  2.3. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn. 9
  2.3.1. Phân tích hiệu suất sử dụng vốn lưu động. 9
  2.3.2. Phân tích hiệu suất sử dụng hàng tồn kho. 10
  2.3.3. Phân tích hiệu suất sử dụng nợ phải thu. 10
  2.4. Phương pháp phân tích. 11
  3. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp. 12
  3.1. Phân tích khả năng sinh lời từ các hoạt động của Doanh nghiệp. 13
  3.1.1. Tỷ suất lãi gộp. 13
  3.1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần. 13
  3.1.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần hoạt động SXKD. 13
  3.1.4. Phương pháp phân tích. 13
  3.2. Phân tích khả năng sinh lời của tài sản. 14
  3.2.1. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA). 14
  3.2.2. Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE). 14
  3.2.3. Phương pháp phân tích. 15
  VI. Phân tích hiệu quả tài chính của Doanh nghiệp. 15
  1. Ý nghĩa của hoạt động tài chính đối với Doanh nghiệp. 15
  2. Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE). 16
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính. 16
  3.1. Hiệu quả kinh doanh. 16
  3.2. Cấu trúc tài chính. 17
  3.3. Độ lớn đòn bẩy tài chính. 17
  3.4. Khả năng thanh toán lãi vay. 18
  3.5. Phương pháp phân tích. 18
  PHẦN II: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH 19
  XÂY DỰNG THANH AN 19
  A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH AN 19
  I. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH xây dựng Thanh An. 19
  1. Giới thiệu chung về Công ty. 19
  2. Quá trình hình thành và phát triển. 19
  II. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. 19
  1. Chức năng. 19
  2. Nhiệm vụ. 20
  3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 20
  II. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty. 21
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty. 21
  2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 21
  III. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty. 22
  1. Sơ đồ bộ máy kế toán tại Công ty. 22
  2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 22
  3. Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty. 23
  B. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH AN 26
  I. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. 26
  1. Đánh giá khái quát tình hình hoạt động của Công ty qua phân tích biến động báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 26
  2. Phân tích hiệu quả cá biệt. 29
  2.1. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản. 29
  2.2. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định. 30
  2.3. Phân tích hiệu suất sử dụng vốn lưu động. 32
  2.3.1. Số vòng quay vốn lưu động. 32
  2.3.2. Số vòng quay hàng tồn kho. 36
  2.3.3. Số vòng quay khoản phải thu. 37
  3. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp. 38
  3.1. Phân tích khả năng sinh lời từ các hoạt động của Công ty. 38
  3.1.1. Tỷ suất lãi gộp. 38
  3.1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần hoạt động SXKD. 40
  3.2. Phân tích khả năng sinh lời tài sản. 43
  3.2.1. Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA). 43
  1.2.2. Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE). 46
  II. Phân tích hiệu quả tài chính của Công ty. 47
  1. Phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE). 47
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính. 49
  2.1. Hiệu quả kinh doanh. 49
  2.2. Khả năng tự chủ về mặt tài chính. 50
  2.3. Độ lớn đòn bẫy tài chính. 50
  2.4. Khả năng thanh toán lãi vay. 51
  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH AN 52
  I. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động tại Công ty. 52
  1. Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích. 52
  1.1. Tổng hợp số liệu phân tích. 52
  3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty qua 3 năm 2010-2012. 52
  2. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động tại Công ty. 54
  1.1. Điểm mạnh. 55
  1.2. Hạn chế. 55
  II. Phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong tương lai . 56
  III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH xây dựng Thanh An. 57
  1. Biện pháp quản lý hàng tồn kho. 58
  2. Biện pháp quản lý khoản phải thu. 58
  3. Biện pháp gia tăng doanh thu. 60
  4. Tiết kiệm chi phí. 61
  5. Giảm chi phí lãi vay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 63
  8. Tổ chức công tác phân tích tại Công ty. 63
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH xây dựng Thanh An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH xây dựng Thanh An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status