Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán tài sản cố định tại Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tài sản cố định tại Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1


  LỜI MỞ ĐẦU

  ​Ngày nay doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển không có cách nào khác là tạo cho mình một vị thế vững chắc bằng uy tín, chất lượng sản phẩm và chi phí cấu thành nên sản phẩm. Điều đó có nghĩa là ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần phải giảm chi phí phù hợp. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí, đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng đổi mới máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, ứng dụng các tri thức quản lý vào việc hạch toán và quản lý tài sản có hiệu quả. Với sự phát triển khoa học công nghệ như hiện nay, tuổi thọ vô hình của TSCĐ ngày càng rút ngắn, vì vậy doanh nghiệp phải tính toán làm sao trong thời gian ngắn có thể thu hồi vốn để tái sản xuất.
  Với ý nghĩa đó, công tác hạch toán tài sản cố định trở nên có vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.


  Trong thời gian tìm hiểu về tình hình thực tế tại Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1, với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Công Ty đặc biệt là phòng kế toán em nhận thấy việc hạch toán chính xác và quản lý TSCĐ tốt có hiệu quả sẽ giúp Công Ty có thể thực hiện được mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí. Vì vậy, em chọn đề tài "Hạch toán tài sản cố định tại Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1 " với mong muốn tìm hiểu giữa lý luận đã học và thực tế thực hiện có gì khác nhau để góp phần hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý tài sản cố định tại Công Ty.


  Đề tài của em gồm 3 phần.
  Phần I : Cơ sở lý luận chung về công tác hạch toán tài sản cố định
  Phần II: Khái quát chung về Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1 - Quảng Trị
  A. Giớ thiệu chung về Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1 Quảng Trị
  B. Thực trạng hạch toán tài sản cố định tại Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1 Quảng Trị
  Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tài sản cố định tại Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1- Quảng Trị

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  I. Sự cần thiết hạch toán TSCĐ 6
  1. Khái niệm tài sản cố định 6
  2. Đặc điểm tài sản cố định 6
  3. Nhiệm vụ hạch toán tài sản cố định 6
  4. Vai trò của việc hạch toán tài sản cố định 7
  5. Phân loại tài sản cố định 7
  a. Phân loại theo hình thái biểu hiện 7
  b. Phân loại theo quyền sở hữu 8
  c. Phân loại theo mục đích và tình hình sử dụng 8
  d. Phân loại theo nguồn hình thành 8
  6. Đánh giá tài sản cố định 9
  6. 1. Theo nguyên giá tài sản cố định 9
  a. Đối với TSCĐ hữu hình 9
  b. Đối với TSCĐ vô hình 11
  6. 2. Theo giá trị hao mòn 11
  6. 3. Theo giá trị còn lại 11
  II. Nội dung hạch toán tăng giảm tài sản cố định 11
  1. Nội dung hạch toán tăng TSCĐ 11
  1.1 Chứng từ, thủ tục hạch toán tăng TSCĐ 11
  1.2 Hạch toán chi tiết tăng TSCĐ 12
  1.3 Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ 12
  a. Tài khoản sử dụng 12
  b. Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình 13
  c. Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ vô hình 15
  2. Nội dung hạch toán giảm TSCĐ 16
  2.1 Chứng từ, thủ tục hạch toán giảm TSCĐ 16
  2.2 Hạch toán chi tiết giảm TSCĐ 16
  2.3 Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ 16
  a. Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ hữu hình 16
  b. Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ vô hình 19
  III. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ. 19
  a. Khái niệm về hao mòn và khấu hao TSCĐ 19
  b. Tính mức khấu hao TSCĐ 20
  a. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng 20
  b. Phương pháp khấu hao theo sản lượng 21
  c. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 21
  c. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ 21
  a. Tài khoản sử dụng 21
  b. Hạch toán tổng hợp hao mòn và khấu hao TSCĐ 22
  IV. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 22
  1. Nội dung công việc sửa chữa TSCĐ 22
  2. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 23
  3. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ 23
  a. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ theo phương thức tự làm 23
  b. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ theo phương thức cho thầu 23
  4. Hạch toán cải tạo, nâng cấp TSCĐ sau ghi nhận ban đầu 23
  V. Hạch toán thuê và cho thuê TSCĐ 24
  1. Hạch toán TSCĐ thuê ngoài 24
  a. Hạch toán TSCĐ thuê tài chính 24
  b. Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động 24
  2. Hạch toán cho thuê TSCĐ 25
  a. Hạch toán cho thuê TSCĐ tài chính 25
  b. Hạch toán cho thuê TSCĐ theo phương thức thuê hoạt động 25
  Phần II. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG SỐ 1 - QUẢNG TRỊ
  A. GIỚ I THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SÔ 1
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1 Quảng Trị. 26
  1. Quá trình hình thành 26
  2. Quá trình phát triển 26
  II. Chức năng và nhiệm vụ của Công Ty 27
  1) Chức năng 27
  2) Nhiệm vụ 27
  III. Tổ chức bộ máy quản lý của Công Ty 27
  1) Tổ chức về cơ cấu sản xuất kinh doanh 27
  a. Quy trình 28
  b. Đặc điểm tổ chức cơ cấu kinh doanh 29
  2) Tổ chức cơ cấu quản lý 30
  a. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 30
  b. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận trong tổ chức 30
  IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty 31
  1) Tổ chức bộ máy kế toán 31
  a. Đặc điểm của bộ máy kế toán 31
  b. Sơ đồ 32
  c. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán 31
  2) Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công Ty 33
  B. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỐ 1 - QUẢNG TRỊ
  I. Những vấn đề chung về TSCĐ tại Công Ty 35
  1. Đặc điểm về TSCĐ tại Công Ty 35
  2. Phân loại 35
  a. Phân loại theo kết cấu TSCĐ 35
  b. Phân loại TSCĐ theo công dụng kinh tế 35
  3. Nguồn hình thành 36
  4. Đánh giá 36
  II. Hạch toán sự biến động TSCĐ tại Công Ty. 37
  1. Chứng từ sử dụng. 37
  2. Tài khoản sử dụng. 37
  3. Hạch toán chi tiết về TSCĐ ở Công Ty. 37
  a. Chứng từ thủ tục làm tăng, giảm TSCĐ 37
  b. Hạch toán chi tiết TSCĐ 38
  4. Hạch toán tổng hợp TSCĐ ở Công Ty. 41
  4. 1. Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ 41
  4. 2. Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ 44
  5. Hạch toán khấu hao TSCĐ ở Công Ty. 46
  5.1 Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 46
  5.2 Hạch toán khấu hao TSCĐ 47
  6. Hạch toán sửa chữa TSCĐ ơ í Công Ty 49
  6.1 Nội dung công việc sửa chữa TSCĐ 49
  6.2 Hạch toán sửa chữa TSCĐ 49
  a. Hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 49
  b. Hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ 50
  Phần III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SỐ 1- QUẢNG TRỊ
  I. Nhận xét chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công Ty 52
  1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh . 52
  2. Về công tác hạch toán tại Công Ty 52
  2. 1. Bộ máy kế toán 52
  2. 2. Về công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công Ty 52
  3. Những tồn tại trong công tác hạch toán TSCĐ tại Công Ty TNHH xây dựïng số 1 Quảng Trị. 53
  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán 53
  1. Hoàn thiện công tác quản lý TSCĐ tại công ty 53
  a. Sử dụng thẻ tài sảïn cố định 53
  b. Đầu tư TSCĐ 54
  c. Kế hoạch bảo trì dự phòng 54
  d. Hoàn thiện về sổ sách chứng từ kế toán sử dụng cho việc quản lý TSCĐ 54
  2. Hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ tại công ty 56
  a. Thay đổi phương pháp tính khấu hao 56
  b. Hạch toán trích chi phí sửa chữa TSCĐ 56
  a. Chi phí sửa chữa thường xuyên 57
  b. Chi phí sửa chữa lớn 58

  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Hạch toán tài sản cố định tại Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tài sản cố định tại Công Ty TNHH Xây Dựng Số 1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status