Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Phà An Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Phà An Giang


  PHẦN MỞ ĐẦU


  1.1 Lý do chọn đề tài :

  Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

  Tiền lương trong doanh nghiệp một mặt là chi phí cấu thành trong giá thành sản phẩm, mặt khác tiền lương còn là khoản thu nhập cho người lao động sinh sống, tái sản xuất và phát triển về vật chất, tinh thần. Một mức lương thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo của người lao động, tăng năng suất, tăng lợi nhuận và tạo nên sự gắn kết lâu dài giữa doanh nghiệp và người lao động. Do đó, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống lương thưởng hợp lý, kích thích người lao động nhiệt tình với công việc, kích thích kinh doanh phát triển là một trong những công tác đặt lên hàng đầu nhằm ổn định, phát triển nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Ngoài tiền lương, để đảm bảo tái sản xuất sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, doanh nghiệp còn phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Vì thế chi phí lương có vai trò rất quan trọng, vì nó không chỉ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tăng thêm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp giúp cho các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường.

  Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi quyết định chọn chuyên đề “Kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà An Giang”. Đề tài này sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề kế toán tiền lương tại công ty và phân tích tiền lương, đánh giá ưu khuyết điểm của công tác kế toán tiền lương, từ đó sẽ đưa ra những biện pháp giải quyết những vấn đề tồn tại nếu có.

  1.2 Mục tiêu nghiên cứu :

  Với tên chuyên đề là “Kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà An Giang” sẽ tập trung nghiên cứu các mục tiêu sau :

  - Lý luận kế toán tiền lương và phân tích lương.

  - Tìm hiểu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, đánh giá công tác quản lý tiền lương của công ty, từ đó có phương pháp tính toán phù hợp đảm bảo nâng cao năng suất lao động hoàn thành vượt mức kế hoạch mà công ty đề ra.

  - Phân tích chi phí lương tại công ty dựa vào các chỉ tiêu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chi phí tiền lương.

  - Đánh giá và kiến nghị để đưa ra các biện pháp hoàn thiện kế toán tiền lương.


  1.3 Phương pháp nghiên cứu :

  - Những số liệu trong đề tài này được thu thập từ phòng Tổ Chức Hành Chính và phòng Kế Toán Tài Vụ của công ty.

   Bảng tổng hợp lương.

   Bảng tính lương và BHXH, BHYT, KPCĐ.

   Kế hoạch quỹ lương.

   Bảng tình hình hoạt động, bảng cân đối kế toán.

  - Phương pháp phân tích số liệu : phương pháp so sánh

   Phương pháp so sánh số tuyệt đối : là hiệu số của 2 chỉ tiêu : chỉ tiêu kỳ phân tích và chỉ tiêu cơ sở.

   Phương pháp so sánh tương đối : là tỷ lệ % của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng.

  1.4 Phạm vi nghiên cứu :

  Đề tài nghiên cứu kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà An Giang. Thời gian được chọn để nghiên cứu là tháng 09/2007 cho việc tìm hiểu quy trình kế toán tiền lương và năm 2006, 2007 cho việc phân tích tiền lương.


  PHẦN NỘI DUNG

  Chương 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN

  2.1 Tổng quan về tiền lương và các khoản trích theo lương

  2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương

  2.1.2 Các hình thức trả lương

  2.1.2.1 Tiền lương trả theo thời gian

  2.1.2.2 Trả lương theo sản phẩm

  2.1.3 Quỹ tiền lương

  2.1.4 Các khoản trích theo lương

  2.1.5 Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  2.2.1 Chứng từ sử dụng

  2.2.2 TK kế toán sử dụng trong kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ

  2.2.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ

  2.2.4 Sơ đồ tổng hợp tài khoản tiền lương và các khoản trích theo lương

  2.3 Kế toán các khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất

  2.3.1 Khái niệm trích trước tiền lương nghỉ phép

  2.3.2 Tài khoản sử dụng

  2.3.3 Nguyên tắc hạch toán

  2.3.4 Trình tự hạch toán

  2.3.5 Sơ đồ tổng hợp tài khoản 335

  2.4 Phân tích chi phí lương

  2.4.1 Chi phí lương

  2.4.1.1 Chi phí lương trong sản xuất

  2.4.1.2 Chi phí lương ngoài sản xuất

  2.4.2 Phân tích tình hình thực hiện chi phí tiền lương

  2.4.2.1 Xác định chênh lệch về chi phí tiền lương

  2.4.2.2 Tỷ suất tiền lương trên lợi nhuận

  2.4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương

  Chương 3 : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHÀ AN GIANG

  3.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty phà An Giang

  3.2 Cơ cấu tổ chức của công ty

  3.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý

  3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

  3.3 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006 – 2007

  3.3.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty

  3.3.2 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006 – 2007

  3.4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triền

  3.4.1 Thuận lợi

  3.4.2 Khó khăn

  3.4.3 Phương hướng phát triển

  3.5 Tổ chức công tác kế toán

  3.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán

  3.5.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty

  Chương 4 : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH LƯƠNG TẠI CTY PHÀ

  AN GIANG

  4.1 Quỹ lương và hình thức trả lương tại công ty

  4.1.1 Tổng quỹ lương và nguồn hình thành quỹ tiền lương

  4.4.2 Hình thức trả lương tại công ty

  4.4.2.1 Trả lương theo sản phẩm

  4.4.2.2 Trả lương theo hệ số được sắp xếp theo ngạch bậc

  4.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  4.2.1 Hạch toán lao động

  4.2.2 Tính và thanh toán lương, các khoản trích theo lương

  4.2.2.1 Cách tính lương

  4.2.2.2 Các khoản trích theo lương

  4.2.2.3 Tổng hợp tiền lương phải trả cho nhân viên

  4.2.3 Kế toán phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương

  4.2.4 Phương pháp tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ

  4.2.5 Sổ tổng hợp và sơ đồ tổng hợp kế toán

  4.2.5.1 Sổ tổng hợp

  4.2.5.2 Sơ đồ tổng hợp kế toán

  4.3 Phân tích tình hình thực hiện chi phí tiền lương

  4.3.1 Chỉ tiêu xác định chênh lệch về chi phí tiền lương

  4.3.2 Chỉ tiêu về tỷ suất tiền lương trên lợi nhuận

  4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương

  4.3.3.1 Lợi nhuận

  4.3.3.2 Tiền lương bình quân

  4.3.3.3 Tiền lương bình quân và số lượng lao động

  4.3.3.4 Tiền lương bình quân, doanh thu và năng suất lao động

  Chương 5 : ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

  5.1 Đánh giá

  5.2 Kiến nghị

  5.3 Kết luận


  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Phà An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Phà An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status