Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán


  Lời mở đầu

  Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường cùng với quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Mọi công ty mọi dự án đầu tư đều phải đưa hiệu quả kinh tế lên hàng đầu.


  Để quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một cách nhịp nhàng, một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh đó chính là vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là tiền đề, là cơ sở cho mọi hoạt động trong đơn vị. Vốn bằng tiền chính là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức giá trị bao gồm tất cả các loại tiền do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành, kể cả ngân phiếu và các loại tiền tệ, vàng bạc, đá quý .


  Mục đích của vốn bằng tiền là đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn kinh doanh, lưu thông hàng hoá, là cơ sở cho quá trình tái sản xuất mở rộng. Do vậy, vốn bằng tiền ở đơn vị nào cũng rất quan trọng cần phải xử lý một cách hợp lý, để từ đó kích thích sự trở lại quá trình sản xuất kinh doanh phát triển ngày càng mang lại hiệu quả cao hơn hoạt động của doanh nghiệp.


  Vốn bằng tiền, xét về phương diện lý luận cũng như thực tiễn là nguồn vốn chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều công ty đã phát huy được vai trò năng động và sáng tạo của mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy được tốt khả năng nguồn vốn Đồng thời là nền tảng giúp cho công ty đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường, cũng từ đó vốn bằng tiền đóng vai trò quan trọng và là cơ sở ban đầu, đồng thời theo suốt quá trình sản xuất kinh doanh đến khi xác định kết quả của các công ty.


  Ngoài ra, vốn bằng tiền giúp cho lãnh đạo các công ty nắm được tình hình xác thực về quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, giúp cho công ty có thể cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường. Chính vì tầm quan trọng của vốn bằng tiền trong công ty nên em đã chọn đề tài “Vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán ” để làm đề tài cho mình.


  Nội dung chuyên đề gồm có 4 phần như sau:
  Phần I: Những vấn đề cơ bản về hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp.
  Phần II: Thực tế về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Ban QLDANL nông thôn khu vực Miền Trung.
  Phần III: Thiết kế và xây dựng chương trình quản lý công việc thu chi tại Ban QLDA Năng Lượng Nông Thôn khu vực Miền Trung.
  Phần IV: Kết luận và kiến nghị.


  Mục lục
  lời mở đầu 1
  PHần i 3
  những vấn đề cơ bản về hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp. 3
  i. Khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc và nhiệm vụ của hạch toán vốn bằng tiền:
  1. Khái niệm: 3
  2. ý nghĩa hạch toán vốn bằng tiền: 3
  3. Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền: 3
  4. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền: 4
  II. Kế toán hạch toán các nghiệp vụ vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: 4
  1. Hạch toán tiền mặt tại quỹ: 4
  a. Khái niệm: 4
  b. Chứng từ sử dụng và nguyên tắc khi hạch toán tiền mặt tại quỹ: 4
  c. Tài khoản sử dụng: 5
  d. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 111 "Tiền mặt": 5
  e. Phương pháp hạch toán tiền mặt tại quỹ: 5
  f. Kế toán tiền tại quỹ là ngoại tệ: 7
  2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng: 10
  a. Khái niệm về tiền gửi ngân hàng: 10
  b. Những nguyên tắc khi hạch toán tiền gửi ngân hàng: 11
  3. Hạch toán tiền đang chuyển: 13
  a. Khái niệm tiền đang chuyển: 13
  b. Tài khoản sử dụng: 13
  c. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 14
  d. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 15
  III. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán: 15
  1. Nội dung và nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán: 15
  2. Nguyên tắc kế toán các nghiệp vụ thanh toán: 15
  3. Phương pháp hạch toán: 16
  a. Thanh toán giữa doanh nghiệp với khách hàng: 16
  b. Thanh toán giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp: 16
  c. Thanh toán giữa doanh nghiệp với nhà nước: 16
  d. Thanh toán nội bộ doanh nghiệp: 17
  e. Các khoản thanh toán khác: 21
  Phần II 27
  Thực tế về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Ban QLDANL nông thôn khu vực Miền Trung. 27
  A. giới thiệu chung về công ty điện lực 3 – ban qlda năng lượng nông thôn khu vực miền trung. 27
  i. Quá trình hình thành và phát triển của ban QLDA NL Nông Thôn khu vực Miền Trung. 27
  II. Chức năng và nhiệm vụ của ban QLDA NLNT khu vực Miền Trung. 28
  1. Chức năng: 28
  2. Nhiệm vụ: 28
  III. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: 28
  1.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban: 28
  a. Trưởng Ban: 28
  b. Phó Trưởng Ban: 28
  c. Phòng kỷ thuật nghiệp vụ: 29
  d. Phòng kế hoạch - Vật tư: 29
  e. Phòng hành chính - Tổ chức: 29
  f. Phòng kế toán: 29
  h. Tổ quản lý giám sát: 29
  IV. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Ban QLDA NLNT khu vực Miền Trung. 30
  1. Sơ đồ bộ máy kế toán: 30
  2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: 30
  3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: 31
  b – thực trạng về hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại ban qldanl nông thôn khu vực miền trung. 32
  I. Hạch toán tiền mặt tại quỹ: 32
  1. Hạch toán tăng tiền mặt tại quỹ: 32
  a. Chứng từ và sổ sách kế toán: 32
  b. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán: 32
  2. Hạch toán giảm tiền mặt tại quỹ: 33
  a. Chứng từ và sổ sách sử dụng: 33
  II. Kế toán tiền gửi ngân hàng: 35
  1. Chứng từ và sổ sách kế toán: 35
  a. Chứng từ: 35
  b. Sổ sách kế toán: 35
  2. Cách lập và luân chuyển chứng từ: 35
  3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán : 35
  III. Kế toán tiền đang chuyển: 38
  IV. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại Ban. 39
  1. Hạch toán thanh toán các khoản tạm ứng. 39
  2. Hạch toán thanh toán các khoản khấu trừ thuế VAT theo hoá đơn: 40
  Phần III: thiết kế và xây dựng chương trình quản lý thu chi tại ban qlda nlnt khuvực miền trung. 42
  I. Phần mềm sử dụng 42
  1. Giới thiệu: 42
  2. Màn hình giao tiếp: 42
  II. Phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu. 43
  1. Thông tin đầu vào và thông tin đầu ra: 43
  2. Quy trình xử lý thông tin: 43
  III. Xây dựng chương trình: 46
  1. Xây dựng công cụ lưu trữ thông tin: 46
  2. Công cụ bổ trợ xây dựng chương trình. 58
  Phần Iv: kết luận và kiến nghị 59
  I. Nhận xét đánh giá chung về bộ máy kế toán và hình thức kế toán 59
  1. Nhận xét về bộ máy kế toán: 59
  2. Nhận xét về hình thức kế toán: 59
  II. Nhận xét về tình hình hạch toán vốn bằng tiền của Ban qlda nlnt khu vực Miền Trung. 59
  1. Thuận lợi: 59
  2. Khó khăn: 59
  Kết luận 61
  Nhận xét của đơn vị thực tập 62
  NHậN XéT CủA GIáO VIÊN Hướng dẫn 63


  Xem Thêm: Vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status