Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN KT213 - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thứ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. KT213 - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thứ


  LỜI MỞ ĐẦU
  Ngày nay, trong quỏ trỡnh cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế nước ta với chính sách mở cửa đó thu hỳt được các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước tạo ra động lực thúc đẩy sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Như vậy một doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững phải tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mỡnh từ việc đầu tư vốn, tổ chức sản xuất đến việc tiêu thụ sản phẩm. Để cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mó sao cho phự hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà các doanh nghiệp có thể cạnh tranh trên thị trường đó là biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Do đó việc nghiên cứu tỡm tũi và tổ chức hạ giỏ thành sản phẩm là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất.
  Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời tỡm ra cỏc biện phỏp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết, tránh lóng phớ. Một trong những biện pháp hữu hiệu để quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm đó là kế toán mà trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong cỏc doanh nghiệp sản xuất. Vỡ vậy hoàn thiện kế toán chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm là việc làm rất cần thiết và cú ý nghĩa quan trọng trong quỏ trỡnh hoàn thiện kế toỏn của doanh nghiệp.
  Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh đó khụng ngừng đổi mới, hoàn thiện để đứng vững, để tồn tại trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng.
  Trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh, xuất phỏt từ những lý do trờn, em đó đi sâu nghiên cứu tỡm hiểu và lựa chọn đề tài: "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây”
  Nội dung của luận văn ngo ài lời mở đầu và k ết luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh_Hà Tây
  Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh


  MỤC LỤC


  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I:CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TèNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .
  1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 1
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 1
  1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất . 1
  1.1.3. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 2
  1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 3
  1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 3
  1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 3
  1.2.3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm .4
  1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
  2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT . 5
  2.1. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 5
  2.2. Trỡnh tự kế toán chi phí sản xuất .5
  2.2.1. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 5
  2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 8
  3. KIỂM KÊ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ 9
  3.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 9
  3.1.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 9
  3.1.2. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương 9
  3.1.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 10
  3.1.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí trực tiếp 10
  3.1.5. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức hoặc kế hoạch .10
  3.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm .10
  3.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 10
  3.2.2. Phương pháp tổng cộng chi phí 11
  3.2.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số .11
  3.2.4. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ .12
  3.2.5. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ .13
  3.3. Vận dụng các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp chủ yếu 13
  3.3.1. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng .13
  3.3.2. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục 13
  4. TỔ CHỨ HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 14
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIÊP CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH .15
  1. TỔNG QUAN VỀ XN CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH 15
  1.1. Sự ra đời và phát triển của XN chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh: .15
  1.2- Cơ cấu tổ chức, quản lí và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh .16
  1.2.1- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại Xí nghiệp: .16
  1.2.2. Quy trình sản xuất và tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp .18
  1.2.2.1 Quy trình sản xuất của Xí nghiệp .18
  1.2.2.2 Tổ chức sản xuất kinh doanh .19
  1.3.Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán .19
  1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán .19
  1.3.2. Tổ chức công tác kế toán .20
  1.3.2.1. Chế độ và phương pháp kế toán .20
  1.3.2.2.Sổ kế toán và trình tự ghi sổ kế toá 21
  2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH .23
  2.1. Kế toán chi phí sản xuất .23
  2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất .23
  2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .23
  2.1.3 Trình tự kế toán chi phí sản xuất 23
  2.1.3.1. Kế toán chi phí NVLTT 23
  2.1.3.1.1 Đặc điểm NVL của Xí nghiệp 23
  2.1.3.1.2 Trình tự hạch toán .24
  2.1.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .29
  2.1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung .31
  2.1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đành giá sản phẩm dở dang 32
  CHƯƠNG 3[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">HƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI & TAGS AN KHÁNH 33
  1.ĐÁNH GIÁ QUÁT VỀ THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 33
  1.1. Những ưu điểm 33
  1.2 Những hạn chế 34
  2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHO PHÍ VÀTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TAI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC AN KHÁNH .35
  2.1. Đối với việc tổ chức luân chuyển chứng từ .35
  2.2. Đối với công tác hạch toán chi phí sản xuất 35
  2.2.1Đối với công tác hạch toán chi phí nguyên vật liệu trục tiếp 36
  2.2.2 .Đối với công tác hạch toán tiền lương 36
  2.2.3. Đối với chi phí sản xuất chung 36


  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: KT213 - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thứ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu KT213 - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại X í nghiệp chăn nuôi và chế biến thứ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status