Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Kim khí Miền

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Kim khí Miền


  LI MỞ ĐẦU
  PHN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN
  HÀNG VÀ THU TIN 1
  1.1 LÝ LUN CHUNG V HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG
  DOANH NGHIP. 1
  1.1.1. Khái nim h thống kiểm soát nội bộ .1
  1.1.2. Chc năng và nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ .1
  1.1.3. Mc tiêu ca hệ thống kiểm soát nôi bộ 2
  1.1.3.1. Mc tiêu chung ca hệ thống kiểm soát nội bộ 2
  1.1.3.2. Mc tiêu chi tiết đối với công tác kế toán 3
  1.1.4. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 3
  1.1.4.1. Môi trường kim soát .3
  1.1.4.2. H thống kế toán .5
  1.1.4.3. Các th tc kiểm soát .6
  1.1.5. Kim soát ni bộ trong điều kiện áp dụng máy vi tính 8
  1.1.5.1. Kiểm soát quá trình nhp dữ liệu 8
  1.1.5.2. Kiểm soát quá trình x lý dữ liệu 9
  1.1.5.3. Kiểm soát thông tin đầu ra .9
  1.1.6. Nhng hn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ .9
  1.2 KIM SOÁT NI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG
  DOANH NGHIP .9
  1.2.1 Ni dung ca chu trình bán hàng và thu tin .10
  1.2.2 Các tài khon liên quan đến chu trình bán hàng và thu tin .10
  1.2.3 Chng từ và sổ sách kế toán thường được sử dụng 11
  1.2.3.1 Chng từ kế toán thường được sử dụng .11
  1.2.3.2 Sổ sách kế toán thường được sử dụng 11
  1.2.4 Chc năng cơ bản của chu trình bán hàng và thu tiền .11
  1.2.5 Các ri ro thường xut hiện trong chu trình bán hàng – thu tiền .13
  1.2.5.1 Ri ro bán hàng 13
  1.2.5.2 Ri ro về tiền .14
  1.2.5.3 Ri ro về ghi sổ kế toán 14
  1.3 H THỐNG KIM SOÁT N BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU
  TIN .14
  1.3.1 Mc tiêu kim soát ni bộ chu trình bán hàng- thu tiền .14
  1.3.1.1 Nghip vụ bán hàng 14
  1.3.1.2 Nghip vụ thu tiền 15
  1.3.2 Kim soát ni bộ chu trình bán hàng và thu tiền .16
  1.3.2.1 Kiểm tra đơn đặt hàng của khách hàng 16
  1.3.2.2 Phê chun vic bán chu 16
  1.3.2.3 Xut kho hàng hóa .17
  1.3.2.4 Chc năng gửi hàng .17
  1.3.2.5 Lập hóa đơn 17
  1.3.2.6 Ghi s nghip vụ và theo dõi thanh toán .17
  1.3.2.7 Chun y hàng bán b trả lại, giảm giá và chiết khấu thương mại .18

  1.3.2.8 Trích lp dự phòng .18
  1.3.2.9 Cho phép xóa s các khon nợ không thu hồi được .18
  PHẦN II: THỰC TRNG KIM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG
  – THU TIN TI CÔNG TY CỔ PHN KIM KHÍ MIỀN TRUNG 19
  2.1 GII THIU KHÁI QUÁT V CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIN
  TRUNG 19
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin của Công ty Cổ phần Kim khí Miền
  Trung 19
  2.1.1.1 Quá trình hình thành ca Công ty C phần Kim khí Miền Trung 19
  2.1.1.2 Quá trình phát trin của Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung 20
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh, chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ
  phn Kim khí Min Trung .22
  2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động, kinh doanh của Công ty 22
  2.1.2.2 Chc năng .23
  2.1.2.3 Nhim v .23
  2.1.3 Đặc điểm bộ máy tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty
  C phần Kim khí Miền Trung .23
  2.1.3.1 đồ cơ cấu tổ chức của Công ty 23
  2.1.3.2 Chc năng và nhiệm vụ từng phòng ban. .24
  2.1.4 T chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung .25
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần Kim Khí Miền Trung 25
  2.1.4.2 Hình thức kế toán ti Công ty C phần Kim Khí Miền Trung .27
  2.1.5 H thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ Phần Kim khí Miền Trung .29
  2.1.5.1 Môi trường kim soát .29
  2.1.5.2 H thống kế toán .31
  2.1.5.3 Các th tc kiểm soát .31
  2.2 THỰC TRNG KIM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG –
  THU TIN TI CÔNG TY CỔ PHN KIM KHÍ MIN TRUNG .32
  2.2.1 H thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ
  phn Kim Khí Min Trung. .32
  2.2.1.1 Môi trường kim soát ca chu trình bán hàng – thu tiền 32
  2.2.1.2 H thống thông tin kế kế toán chu trình bán hàng - thu tiền phục vụ nhu
  cu KSNB ti Công ty. .34
  2.2.2.2 Th tục kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền 39
  a. Kim soát hot động bán hàng 39
  b. Kim soát nghip vụ thu tiền .42
  c. Kim soát n phải thu khách hàng .44
  d. X lý các khon nợ .45
  PHN III: HOÀN THIN CÔNG TÁC KIM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH
  BÁN HÀNG VÀ THU TIN TẠI CÔNG TY CỔ PHN KIM KHÍ MIN
  TRUNG 49
  3.1 NHN XÉT CHUNG V CÔNG TY C PHN KIM KHÍ MIN
  TRUNG. .49
  3.1.1 Ưu điểm 49
  3.1.2 Vn đề còn tồn tại .49
  3.2 NHN XÉT V CÔNG TÁC KSNB CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU
  TIN TI CÔNG TY. 50
  3.2.1 Ưu điểm 50
  3.2.1.1 Môi trường kim soát .50
  3.2.1.2 H thống kế toán .51
  3.2.1.3 Th tục kiểm soát chu trình bán hàng và thu tiền 51
  3.2.1.4 Kiểm soát vic cập nhật, kiểm tra chứng từ kế toán bằng máy vi tính 52
  3.2.2 Nhng vấn đề còn tồn tại 52
  3.2.2.1 Môi trường kim soát .52
  3.2.2.2 Th tục kiểm soát chu trình bán hàng và thu tiền 53
  3.2.2.3 Kiểm soát vic cập nhật, kiểm tra chứng từ kế toán bằng máy vi tính. .54
  3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KSNB CHU
  TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIN TI CÔNG TY 55
  3.3.1 Hoàn thin môi trường kim soát 55
  3.3.1.1 Ci tiến chính sách nhân s 55
  3.3.1.2 Thiết lập phòng Kiểm toán nội bộ 55
  3.3.1.3 Hoàn thin bộ phận Nghiên cứu thị trường. 56
  3.3.2 Hoàn thin thủ tục kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền 57
  3.3.2.1 Hoàn thin quy trình luân chuyn chứng t 57
  3.3.2.2 Hoàn thin thủ tục kiểm soát doanh thu bán hàng 57
  3.3.2.3 Hoàn thin thủ tục kiểm soát nợ phải thu khách hàng 58
  a. Hoàn thin công tác thm định khách hàng 58
  b. Hoàn thin công tác đối chiếu xác nhn nợ với khách hàng 60
  c. Hoàn thin báo cáo ni b kiểm soát nợ phải thu khách hàng 61
  3.3.2.4 Hoàn thin thủ tục kiểm soát tiền thu bán hàng bằng tiền mặt .62
  3.3.3 Hoàn thin việc cập nhật, kiểm tra chứng từ kế toán bằng máy vi tính
  .64
  3.3.4 Nâng cao cht lượng phục vụ khách hàng 65
  KT LUN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Kim khí Miền
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty Cổ phần Kim khí Miền sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status