Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Phú

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Phú


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  .
  I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  1. Khái niệm phân loại chi phí sản xuất (CPSX) và giá thành sản phẩm
  1.1 Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất:
  1.2 Khái niệm và các loại giá thành sản phẩm.
  2. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  2.1 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất:
  2.1.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất:
  2.1.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
  2.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm:
  2.2.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm:
  2.2.2 Phương pháp tính giá thành:
  II/ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
  1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT)
  1.1 Nội dung và nguyên tắc hạch toán:
  1.2 Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán
  2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (NCTT):
  2.1 Nội dung hạch toán:
  2.2 Tài khoản sử dụng:
  2.3 Phương pháp hạch toán:
  VI. KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG .
  3. Hạch toán chi phí sản xuất chung (CPSXC):
  3.1 Nội dung, phương pháp hạch toán và tài khoản sử dụng:
  a) Nội dung :
  PHAÀN II: TÌNH HÌNH HAÏCH TOAÙN LAO ÑOÄNG TIEÀN LÖÔNG VAØ CAÙC KHOAÛN TRÍCH THEO LÖÔNG TAÏI COÂNG TY TNHH BÌNH PHUÙ.
  b) Phương pháp hạch toán:
  c) Tài khoản sử dụng
  3.2 Phương pháp hạch toán:
  4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm
  4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất:
  4.2 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang:
  4.3 Tính giá thành sản phẩm
  PHẦN II:
  TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ

  A. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ.
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY:
  1. Quá trình hình thành của Công ty:
  2. Quá trình phát triển của Công ty
  3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty:
  a. Chức năng của công ty:
  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ.
  1. Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm:
  III. ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY:
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Bình Phú:
  1 IV. TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ.
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán, chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán
  B. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ.
  I. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ:
  1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất:
  1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản phẩm
  1.2. Đối tượng tính giá thành
  2. Phương pháp tính giá thành
  II. TẬP HỢP VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT:
  1. Tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
  1.1. Nội dung:
  1.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 2.Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  2.1 Nội dung chi phí nhân công trực tiếp.
  2.2.Phương pháp xác định đơn giá tiền lương, phương pháp tính lương ở đơn vị.
  2.3 Phương pháp tập hợp và phân bổchi phí nhân công trực tiếp.
  3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
  3.1 Nội dung chi phí sản xuất chung.
  3.2 Phương pháp tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất chung.
  PHẦN III
  TỔ CHỨC TÍNH GIÁ THÀNH THEO PHƯƠNG PHÁP
  TRỰC TIẾP Ở CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ

  I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH BÌNH PHÚ:
  1. Ưu điểm
  1.1.Về bộ phận kế toáN
  1.2. Hình thức kế toán
  1.3. Tài khoản sử dụng.
  1.4. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  2. Tồn tại
  II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP:
  1. Sự cần thiết:
  2.Tập hợp chi phí sản xuất.
  2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
  2.2 Chi phí nhân công trực tiếp:
  2.3. Biến phí sản xuất chung:
  3. Cách phân bổ biến phí sản xuất chung.
  4. Tổ chức kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm.
  4.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang.
  4.2. Tính giá thành sản phẩm:
  5. So sánh giữa hai phương pháp tính giá và ý nghĩa của việc tính giá theo phương pháp trực tiếp ở Công ty TNHH Bình Phú
  5.1. So sánh.
  5.2. Ý nghĩa của phương pháp tính giá trực tiếp ở Công ty.
  LỜI KẾT

  LỜI NÓI ĐẦU

  Trong quá trình sản xuất kinh doanh, giá thành là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh trình độ hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua giá thành chúng ta có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Việc tính toán đầy đủ, đúng đắn và hợp lý các khoản chi phí thực tế bỏ ra sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình được chính xác hơn. Từ đó doanh nghiệp đề ra những biện pháp hợp lý không ngừng nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và ngày càng phát triển của doanh nghiệp. Do ý nghĩa và tầm quan trọng của giá thành cho nên quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là nội dung quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất, để đạt được mục tiêu tiết kiệm và tăng năng suất lợi nhuận , phục vụ tốt cho công tác quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm.Việc xây dựng và thực hiện một cách có hiệu quả kế hoạch giá thành là khó khăn mà doanh nghiệp vấp phải. Chính vì vậy, Công ty TNHH Bình Phú thường xuyên xem xét, đánh giá và đưa ra những giải pháp cho từng trường hợp cụ thể sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giá thành.
  Bởi vậy em chọn đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Phú” Nhằm góp phần xem xét, đánh giá tình hình thực tế tại công ty trong thời gian thực tập.
  Đề tài gồm 3 phần :
  - Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
  - Phần II: Tình hình thực tế về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Phú
  - Phần III: Tổ chức tính giá thành theo phương pháp trực tiếp ở công ty TNHH Bình Phú.
  Để hoàn thành được đề tài này, phần lớn là nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Trần Thị Cẩm Thanh cùng sự hỗ trợ chỉ bảo của các nhân viên phòng kế toán Công ty TNHH Bình Phú. Do khả năng có hạn, nên không tránh khỏi thiếu sót trong quá trình xây dựng chuyên đề. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo cùng Tập thể nhân viên phòng kế toán đã giúp em hoàn thành chuyên đề này.
  LỜI KẾT

  Xã hội càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh càng được mở rộng, càng mang tính chất đa dạng, phức tạp thì nhu cầu thông tin càng trở nên bức thiết và quan trọng. Thông tin được cung cấp một cách chính xác và kịp thời đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định của nhà quản trị, đặc biệt là thông tin về giá thành sản phẩm. Thế nhưng trong thực tế các doanh nghiệp, việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí vào tính giá thành sản phẩm còn khá mới mẻ. Hầu hết việc tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp cũng chỉ đơn thuần được xác định theo phương pháp truyền thống – phương pháp tính giá toàn bộ. Đây là hạn chế của các doanh nghiệp nói chung và của Công ty TNHH Bình Phú nói riêng.
  Qua thời gian thực tập tìm hiểu tại Công ty, kết hợp với những kiến thức đã học, tôi xin mạnh dạn đề ra phương pháp TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP để tính giá sản phẩm. Tôi hy vọng giải pháp mà tôi đưa ra sẽ góp phần nào vào việc hoàn thiện công tác hạch toán cũng như công tác quản lý của Công ty.
  Do thời gian thực tập có hạn cho nên trong quá trình viết bài không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy tôi rất mong sự góp ý bổ sung của các thầy cô, đặc biệt là cô giáo hướng dẫn Trần Thị Cẩm Thanh.
  Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô Trần Thị Cẩm Thanh, cùng với sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các anh chị phòng kế toán, đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành chuyên đề của mình.
  Chân thành cảm ơn!

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
  2. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp I, II – Trường Đại học kinh tế Đà Nắng.
  3. Giáo trình kế toán quản trị – Trường Đại học kinh tế Đà Nắng.


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Phú
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Bình Phú sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status