Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 5

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 5


  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP .
  1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
  1.2. BẢN CHẤT, NỘI DUNG KINH TẾ, PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .
  1.2.1. Chi phí sản xuất
  1.2.1.1. Khái niệm .
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất .
  1.2.2. Giá thành sản phẩm (GTSP) .
  1.2.2.1. Khái niệm .
  1.2.2.2. Phân loại giá thành
  1.2.3. Mối quan hệ giữa CPSX và GTSP
  1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSP TRONG DN XL
  1.3.1. Đối tượng kế toán CPSX và tính GTSP
  1.3.1.1. Đối tượng kế toán CPSX
  1.3.1.2. Đối tượng tính GTSP
  1.3.2. Phương pháp kế toán CPSX trong doanh nghiệp xây lắp .
  1.3.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVL TT) .
  1.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT)
  1.3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung (CP SXC) .
  1.3.2.5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất (CPSX) .
  1.3.3. Phương pháp tính giá sản phẩm dở dang .
  1.3.4. Hạch toán giá thành sản phẩm xây lắp .
  1.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
  1.4. KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH VÀ THANH TOÁN VỚI CHỦ ĐẦU TƯ PAGEREF _Toc127905693 h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390033000000
  1.4.1. Thanh toán khi công trình hoàn thành bàn giao PAGEREF _Toc127905694 h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390034000000
  1.4.2. Hạch toán chi phí bảo hành công trình PAGEREF _Toc127905695 h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390035000000
  CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 PAGEREF _Toc127905698 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390038000000
  2.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 PAGEREF _Toc127905699 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390039000000
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905700 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300030000000
  2.1.1.1. Khái quát lịch sử hình thành của công ty Cổ phần Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905701 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300031000000
  2.1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty CP Xây dựng số 5 . PAGEREF _Toc127905702 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300032000000
  2.1.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty . PAGEREF _Toc127905703 h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300033000000
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP XD số 5 PAGEREF _Toc127905704 h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300034000000
  2.1.2.1. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty . PAGEREF _Toc127905705 h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300035000000
  2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty . PAGEREF _Toc127905706 h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300036000000
  2.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm PAGEREF _Toc127905707 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300037000000
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905708 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300038000000
  2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905709 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300039000000
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . PAGEREF _Toc127905710 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310030000000
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905711 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310031000000
  2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CP Xây dựng số 5 . PAGEREF _Toc127905712 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310032000000
  2.1.4.2. Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905713 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310033000000
  2.1.4.3. Đặc điểm một số phần hành kế toán cơ bản tại Công ty CP XD số 5 PAGEREF _Toc127905714 h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310034000000
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 . PAGEREF _Toc127905715 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310035000000
  2.2.1. Đặc điểm hoạt động SX KD và SP xây lắp của Công ty CP XD số 5 PAGEREF _Toc127905716 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310036000000
  2.2.2. Đặc điểm kế toán và đối tượng hạch toán Chi phí sản xuất tại Công ty CP Xây dựng số 5 . PAGEREF _Toc127905717 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310037000000
  2.2.3. Phương pháp tập hợp CPSX PAGEREF _Toc127905718 h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310038000000
  2.2.4. Nội dung kế toán CPSX tại Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905719 h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310039000000
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí NVL TT . PAGEREF _Toc127905720 h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320030000000
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí NCTT PAGEREF _Toc127905721 h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320031000000
  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công PAGEREF _Toc127905722 h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320032000000
  2.2.4.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung (SXC) PAGEREF _Toc127905723 h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320033000000
  2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá thành sản phẩm hoàn thành PAGEREF _Toc127905724 h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320034000000
  2.2.5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất . PAGEREF _Toc127905725 h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320035000000
  2.2.5.2 . Xác định giá trị sản phẩm dở dang . PAGEREF _Toc127905726 h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320036000000
  2.2.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905727 h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320037000000
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . PAGEREF _Toc127905730 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330030000000
  3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 PAGEREF _Toc127905731 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330031000000
  3.1.1. Ưu điểm PAGEREF _Toc127905732 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330032000000
  3.1.1.1. Bộ máy kế toán . PAGEREF _Toc127905733 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330033000000
  3.1.1.2. Vận dụng chế độ kế toán PAGEREF _Toc127905734 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330034000000
  3.1.1.3. Về công tác tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp PAGEREF _Toc127905735 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330035000000
  3.1.1.4. Về việc tập hợp chi phí sản xuất PAGEREF _Toc127905736 h 32 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330036000000
  3.1.2. Nhược điểm . PAGEREF _Toc127905737 h 33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330037000000
  3.1.2.1. Luân chuyển chứng từ PAGEREF _Toc127905738 h 33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330038000000
  3.1.2.2. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp . PAGEREF _Toc127905739 h 33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330039000000
  3.1.2.3. Hạch toán chi phí NCTT PAGEREF _Toc127905740 h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340030000000
  3.1.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung PAGEREF _Toc127905741 h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340031000000
  3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 . PAGEREF _Toc127905742 h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340032000000
  3.2.1. Luân chuyển chứng từ . PAGEREF _Toc127905743 h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340033000000
  3.2.2. Chi phí NVL trực tiếp PAGEREF _Toc127905744 h 36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340034000000
  3.2.3. Chi phí NCTT . PAGEREF _Toc127905745 h 36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340035000000
  3.2.4. Chi phí sử dụng máy thi công . PAGEREF _Toc127905746 h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340036000000
  3.2.5. Chi phí sản xuất chung . PAGEREF _Toc127905747 h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340037000000
  3.2.6. Chi phí sửa chữa và bảo hành công trình . PAGEREF _Toc127905748 h 38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340038000000
  3.2.7. Về đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm PAGEREF _Toc127905749 h 38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340039000000
  TÀI LIỆU THAM KHẢOC TOC o "1-2" "2,2,3,3,4,4" HƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP . PAGEREF _Toc127905670 h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370030000000
  1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP PAGEREF _Toc127905671 h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370031000000
  1.2. BẢN CHẤT, NỘI DUNG KINH TẾ, PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . PAGEREF _Toc127905672 h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370032000000
  1.2.1. Chi phí sản xuất PAGEREF _Toc127905673 h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370033000000
  1.2.1.1. Khái niệm . PAGEREF _Toc127905674 h 1 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370034000000
  1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất PAGEREF _Toc127905675 h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370035000000
  1.2.2. Giá thành sản phẩm (GTSP) PAGEREF _Toc127905676 h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370036000000
  1.2.2.1. Khái niệm . PAGEREF _Toc127905677 h 2 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370037000000
  1.2.2.2. Phân loại giá thành PAGEREF _Toc127905678 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370038000000
  1.2.3. Mối quan hệ giữa CPSX và GTSP PAGEREF _Toc127905679 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00370039000000
  1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSP TRONG DN XL PAGEREF _Toc127905680 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380030000000
  1.3.1. Đối tượng kế toán CPSX và tính GTSP . PAGEREF _Toc127905681 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380031000000
  1.3.1.1. Đối tượng kế toán CPSX . PAGEREF _Toc127905682 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380032000000
  1.3.1.2. Đối tượng tính GTSP PAGEREF _Toc127905683 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380033000000
  1.3.2. Phương pháp kế toán CPSX trong doanh nghiệp xây lắp . PAGEREF _Toc127905684 h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380034000000
  1.3.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVL TT) . PAGEREF _Toc127905685 h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380035000000
  1.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT) . PAGEREF _Toc127905686 h 4 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380036000000
  1.3.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . PAGEREF _Toc127905687 h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380037000000
  1.3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung (CP SXC) PAGEREF _Toc127905688 h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380038000000
  1.3.2.5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất (CPSX) . PAGEREF _Toc127905689 h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00380039000000
  1.3.3. Phương pháp tính giá sản phẩm dở dang . PAGEREF _Toc127905690 h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390030000000
  1.3.4. Hạch toán giá thành sản phẩm xây lắp PAGEREF _Toc127905691 h 7 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390031000000
  1.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp PAGEREF _Toc127905692 h 8 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390032000000
  1.4. KẾ TOÁN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH VÀ THANH TOÁN VỚI CHỦ ĐẦU TƯ PAGEREF _Toc127905693 h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390033000000
  1.4.1. Thanh toán khi công trình hoàn thành bàn giao PAGEREF _Toc127905694 h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390034000000
  1.4.2. Hạch toán chi phí bảo hành công trình PAGEREF _Toc127905695 h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390035000000
  CHƯƠNG 2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 PAGEREF _Toc127905698 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390038000000
  2.1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 PAGEREF _Toc127905699 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350036 00390039000000
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905700 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300030000000
  2.1.1.1. Khái quát lịch sử hình thành của công ty Cổ phần Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905701 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300031000000
  2.1.1.2. Quá trình phát triển của Công ty CP Xây dựng số 5 . PAGEREF _Toc127905702 h 10 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300032000000
  2.1.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty . PAGEREF _Toc127905703 h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300033000000
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP XD số 5 PAGEREF _Toc127905704 h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300034000000
  2.1.2.1. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty . PAGEREF _Toc127905705 h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300035000000
  2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty . PAGEREF _Toc127905706 h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300036000000
  2.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm PAGEREF _Toc127905707 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300037000000
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905708 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300038000000
  2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905709 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00300039000000
  2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban . PAGEREF _Toc127905710 h 13 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310030000000
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905711 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310031000000
  2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CP Xây dựng số 5 . PAGEREF _Toc127905712 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310032000000
  2.1.4.2. Thực tế vận dụng chế độ kế toán tại Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905713 h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310033000000
  2.1.4.3. Đặc điểm một số phần hành kế toán cơ bản tại Công ty CP XD số 5 PAGEREF _Toc127905714 h 15 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310034000000
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 . PAGEREF _Toc127905715 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310035000000
  2.2.1. Đặc điểm hoạt động SX KD và SP xây lắp của Công ty CP XD số 5 PAGEREF _Toc127905716 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310036000000
  2.2.2. Đặc điểm kế toán và đối tượng hạch toán Chi phí sản xuất tại Công ty CP Xây dựng số 5 . PAGEREF _Toc127905717 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310037000000
  2.2.3. Phương pháp tập hợp CPSX PAGEREF _Toc127905718 h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310038000000
  2.2.4. Nội dung kế toán CPSX tại Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905719 h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00310039000000
  2.2.4.1. Hạch toán chi phí NVL TT . PAGEREF _Toc127905720 h 18 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320030000000
  2.2.4.2. Hạch toán chi phí NCTT PAGEREF _Toc127905721 h 20 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320031000000
  2.2.4.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công PAGEREF _Toc127905722 h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320032000000
  2.2.4.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung (SXC) PAGEREF _Toc127905723 h 24 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320033000000
  2.2.5. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá thành sản phẩm hoàn thành PAGEREF _Toc127905724 h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320034000000
  2.2.5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất . PAGEREF _Toc127905725 h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320035000000
  2.2.5.2 . Xác định giá trị sản phẩm dở dang . PAGEREF _Toc127905726 h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320036000000
  2.2.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Xây dựng số 5 PAGEREF _Toc127905727 h 29 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00320037000000
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 . PAGEREF _Toc127905730 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330030000000
  3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 PAGEREF _Toc127905731 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330031000000
  3.1.1. Ưu điểm PAGEREF _Toc127905732 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330032000000
  3.1.1.1. Bộ máy kế toán . PAGEREF _Toc127905733 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330033000000
  3.1.1.2. Vận dụng chế độ kế toán PAGEREF _Toc127905734 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330034000000
  3.1.1.3. Về công tác tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp PAGEREF _Toc127905735 h 31 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330035000000
  3.1.1.4. Về việc tập hợp chi phí sản xuất PAGEREF _Toc127905736 h 32 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330036000000
  3.1.2. Nhược điểm . PAGEREF _Toc127905737 h 33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330037000000
  3.1.2.1. Luân chuyển chứng từ PAGEREF _Toc127905738 h 33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330038000000
  3.1.2.2. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp . PAGEREF _Toc127905739 h 33 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00330039000000
  3.1.2.3. Hạch toán chi phí NCTT PAGEREF _Toc127905740 h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340030000000
  3.1.2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung PAGEREF _Toc127905741 h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340031000000
  3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 . PAGEREF _Toc127905742 h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340032000000
  3.2.1. Luân chuyển chứng từ . PAGEREF _Toc127905743 h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340033000000
  3.2.2. Chi phí NVL trực tiếp PAGEREF _Toc127905744 h 36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340034000000
  3.2.3. Chi phí NCTT . PAGEREF _Toc127905745 h 36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340035000000
  3.2.4. Chi phí sử dụng máy thi công . PAGEREF _Toc127905746 h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340036000000
  3.2.5. Chi phí sản xuất chung . PAGEREF _Toc127905747 h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340037000000
  3.2.6. Chi phí sửa chữa và bảo hành công trình . PAGEREF _Toc127905748 h 38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340038000000
  3.2.7. Về đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm PAGEREF _Toc127905749 h 38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B0200000008000000 0E0000005F0054006F00630031003200370039003000350037 00340039000000
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 5
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 5 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status