Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán các khoản nợ phải thu tại công ty TNHH Tân Hưng Phương

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán các khoản nợ phải thu tại công ty TNHH Tân Hưng Phương


  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  MỤC LỤC 2
  DANH MỤC VIẾT TẮT. 4
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 5
  DANH MỤC SƠ ĐỒ 6
  MỞ ĐẦU 7
  1.Sự cần thiết phải đi thực tập và viết chuyên đề thưc tập. 7
  2. Lý do chọn đề tài viết chuyên đề thực tập: 8
  3. Mục đích nghiên cứu: 8
  4. Kết cấu của chuyên đề. 9
  5. Ý kiến của người viết chuyên đề: 9
  CHƯƠNG 1. 10
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU TRONG DOANH NGHIỆP. 10
  1.1 Khái quát chung về các khoản phải thu trong doanh nghiệp. 10
  1.1.1 Khái niệm, bản chất, nguồn gốc khoản phải thu: 10
  1.1.2. Vai trò của các khoản phải thu: 11
  1.2 Kế toán các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp. 12
  1.2.1 Chứng từ: 12
  1.2.2 Các khoản nợ phải thu trong doanh nghiệp. 17
  1.3 Các hình thức sổ kế toán các khoản phải thu. 22
  CHƯƠNG 2. 30
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 30
  2.1. Đặc điểm về bộ máy quản lý và quá trình kinh doanh tại công ty. 30
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 30
  2.1.2.Về bộ phận quản lý của công ty. 31
  2.1.3 Về hoạt động SXKD của công ty. 33
  2.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Tân Hưng Phương 36
  2.2.1.Về bộ máy kế toán của công ty. 36
  2.2.2 Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng ở công ty. 37
  2.2.3 Về công tác kế toán các khoản nợ phải thu của công ty. 40
  2.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 50
  2.3.1 Bảng chi tiết 50
  2.3.2 Kế toán tổng hợp các khoản nợ phải thu. 53
  2.4 Đánh giá chung. 58
  2.4.1 Ưu điểm 58
  2.4.2 Nhược điểm 59

  CHƯƠNG 3. 61
  Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU 61
  3.1. Cơ hội, thách thức và định hướng. 61
  3.1.1 Cơ hội: 61
  3.1.2 Thách thức. 61
  3.1.3 Định hướng. 62
  3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản nợ phải thu 63
  KẾT LUẬN 66
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 67  DANH MỤC VIẾT TẮT

  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TK Tài khoản
  BĐS Bất động sản
  TSCĐ Tài sản cố định
  XDCB Xây dựng cơ bản
  GTGT Giá trị gia tăng
  NSNN Ngân sách nhà nước
  HTK Hàng tồn kho
  PPKKĐK Phương pháp kê khai định kỳ
  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  SXKD Sản xuất kinh doanh
  QLDN Quản lý doanh nghiệp
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  BCTC Báo cáo tài chính
  BCĐKT Bảng cân đối kế toán
  TGNH Tiền gửi ngân hàng
  NHĐT Ngân hàng đầu tư
  NHCT Ngân hàng công thương
  SX Sản xuất
  CTy Công ty
  BG Bột giấy
  PS Phát sinh
  NTGS Ngày tháng ghi sổ
  SH Số hiệu
  NT Ngày tháng
  TKĐƯ Tài khoản đối ứng
  QABH Quần áo bảo hộ
  STTD Số thứ tự dòng
  NKC Nhật ký chung
  NKCT Nhật ký chứng từ
  DN Doanh nghiệp


  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  STT Tên Trang
  1 Bảng 1.1: Hóa đơn giá trị gia tăng 13
  2 Bảng 1.2: Phiếu thu 13
  3 Bảng 1.3: Giấy đề nghị tạm ứng 14
  4 Bảng 1.4: Phiếu chi 14
  5 Bảng 1.5: Lệnh chuyển có 15
  6 Bảng 1.6: Giấy thanh toán tạm ứng 16
  7 Bảng 2.1:Tài sản và nguồn vốn đầu năm và cuối năm 2011 của công ty 31
  8 Bảng 2.2:Về chi phí, thu nhập và kết quả kinh doanh của công ty năm 2010, 2011 và kế hoạch năm 2012. 35
  9 Bảng 2.3: Hóa đơn giá trị gia tăng 42
  10 Bảng 2.4: Phiếu thu 44
  11 Bảng 2.5: Giấy đề nghị tạm ứng 45
  12 Bảng 2.6: Phiếu chi 46
  13 Bảng 2.7: Lệnh chuyển có 47
  14 Bảng 2.8: Giấy thanh toán tạm ứng 49
  15 Bảng 2.9: Sổ chi tiết các tài khoản 50
  16 Bảng 2.10: Bảng tổng hợp chi tiết TK 131 51
  17 Bảng 2.11: Bảng tổng hợp chi tiết TK 141 52
  18 Bảng 2.12: Bảng tổng hợp chi tiết TK 138 53
  19 Bảng 2.13: Sổ nhật ký chung 54
  20 Bảng 2.14: Sổ nhật ký chung 55
  21 Bảng 2.15: Sổ cái TK 131 56
  22 Bảng 2.16: Sổ cái TK 141 57
  23 Bảng 2.17: Sổ cái TK 138 57
  24 Bảng 2.18: Bảng cân đối tài khoản 58


  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  1 Sơ đồ 1.1: Phương pháp hạch toán phải thu của khách hàng 18
  2 Sơ đồ 1.2: Phương pháp hạch toán phải thu về tạm ứng 19
  3 Sơ đồ 1.3: Phương pháp hạch toán các khoản phải thu khác 21
  4 Sơ đồ 1.4:Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 23
  5 Sơ đồ 1.5:Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 24
  6 Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 26
  7 Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 28
  8 Sơ đồ 1.8: Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính 29
  9 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 31
  10 Sơ đồ 2.2: Bộ máy tổ chức kế toán tại công ty 36
  11 Sơ đồ 2.3: Hình thức kế toán các khoản nợ phải thu 40

  MỞ ĐẦU
  Hầu hết mỗi doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phát sinh các khoản phải thu. Nợ phải thu là tài sản của doanh nghiệp, trên thực tế là tiền vốn doanh nghiệp bị người khác chiếm dụng. Nợ phải thu nhiều hay ít, thời gian chiếm dụng dài hay ngắn, một mặt ảnh hưởng đến vòng quay vốn kinh doanh, mặt khác ảnh hưởng đến tình hình thanh toán và khả năng thu lợi của doanh nghiệp. Nợ phải thu phát sinh nếu không có biện pháp quản lý và kiểm soát chặt chẽ thì có thể dẫn đến tình trạng vốn bị chiếm dụng kéo dài, quá hạn thanh toán hoặc những khoản nợ khó đòi gây thiệt hại và tổn thất lớn cho doanh nghiệp.
  Để thắng lợi trong cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp có thể sử dụng chiến lược về chất lượng sản phẩm, về quảng cáo, về giá cả, về dịch vụ giao hàng và các dịch vụ sau bán như vận chuyển, lắp đặt Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, việc mua bán chịu là hiện tượng phổ biến và không thể thiếu. Việc bán chịu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có thể có lợi cho doanh nghiệp, đó là có thể tăng được sản lượng bán ra, tăng doanh thu bán hàng nhưng đồng thời cũng khiến cho nợ phải thu tăng lên.
  Đặc biệt hiện nay, khoản phải thu là yếu tố quan trọng để tạo nên uy tín của doanh nghiệp đối với các đối tác của mình và trở thành sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, quản lý các khoản phải thu luôn là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp đặc biệt là các nhà hoạch định tài chính.
  1.Sự cần thiết phải đi thực tập và viết chuyên đề thưc tập
  - Sự cần thiết phải đi thực tập:
  Hiện nay tình trạng học lý thuyết suông, thiếu phần thực hành, thực tế dẫn đến việc học sinh ra trường gặp nhiều bỡ ngỡ với những thao tác nghiệp vụ về kế toán trong các doanh nghiệp là hết sức phổ biến. Vì vậy việc tổ chức cho học sinh làm quen với công tác kế toán cũng như rèn luyện tác phong công việc trong công ty cho học sinh là hết sức cần thiết, là tất yếu và là một đòi hỏi cấp bách không chỉ với riêng trường Đại học Thành Tây mà còn với tất cả các trường Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học nói chung.
  - Sự cần thiết phải viết chuyên đề thực tập:
  Để đánh giá lại quá trình học tập và kết quả thu nhận được từ thực tế thì sau đợt thực tập học sinh phải viết chuyên đề thực tập, giúp nhà trường đánh giá xem xét kết quả học tập của từng học sinh tại các công ty là điều tất yếu và cần thiết.
  2. Lý do chọn đề tài viết chuyên đề thực tập:
  Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Tân Hưng Phương, em cũng đã phần nào hiểu biết thêm về vai trò cũng như trách nhiệm của các nghiệp vụ kinh tế nói chung. Em thấy mỗi phần hành kế toán nào cũng có những vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, kiểm tra đánh giá thông tin về các hoạt động tài chính của công ty, trong đó em thấy phần hành kế toán các khoản nợ phải thu có vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động tài chính của công ty TNHH Tân Hưng Phương, vì vậy em đã chọn phần hành kế toán các khoản nợ phải thu taị công ty TNHH Tân Hưng Phương làm đề tài chính để viết chuyên đề thực tập của mình.
  3. Mục đích nghiên cứu:
  Bài nghiên cứu của em về Kế toán các khoản nợ phải thu nhằm làm rõ các vấn đề sau đây sau:
  - Khái niệm các khoản nợ phải thu
  - Phương pháp kế toán các khoản nợ phải thu theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành.
  - Đánh giá thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải thu tại công ty TNHH Tân Hưng Phương
  - Đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản nợ phải thu tại công ty TNHH Tân Hưng Phương
  4. Kết cấu của chuyên đề
  Chương 1:Cơ sở lý luận chung về kế toán các khoản phải thu trong DN.
  Chương 2: Thực trạng kế toán các khoản nợ phải thu tại công ty TNHH Tân Hưng Phương.
  Chương 3: Ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản nợ phải thu tại công ty TNHH Tân Hưng Phương.
  5. Ý kiến của người viết chuyên đề:
  Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Tân Hưng Phương, mặc dù đã cố gắng trong việc tìm tòi học hỏi song với trình độ hiểu biết còn hạn chế nên chắc chắn bài viết còn nhiều thiếu sót. Vì vậy em kính mong và chân thành tiếp thu những ý kiến chỉ bảo, giúp đỡ của thầy, cô giáo và phòng kế toán công ty TNHH Tân Hưng Phương để em có thể hoàn thiện hơn nữa bản báo cáo của mình, để bản thân có thêm kiến thức và giúp em rèn luyện tác phong trong công việc nhằm có thể làm tốt công tác kế toán sau này.
  Em xin chân thành cảm ơn


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán các khoản nợ phải thu tại công ty TNHH Tân Hưng Phương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán các khoản nợ phải thu tại công ty TNHH Tân Hưng Phương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status