Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán các khoản phải thu - phải trả tại công ty TNHH Successful Man

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán các khoản phải thu - phải trả tại công ty TNHH Successful Man


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1

  CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU – PHẢI TRẢ TRONG DOANH NGHIỆP 3

  1.1. Các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp . 3
  1.1.1. Các khoản phải thu 3
  1.1.2. Các khoản phải trả . 3
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán các khoản phải thu- phải trả . 4
  1.2. Kế toán các khoản phải thu, phải trả trong doanh nghiệp 5
  1.2.1. Kế toán các khoản phải thu 5
  1.2.1.1. Kế toán phải thu khách hàng 5
  1.2.1.2.Kế toán thuế GTGT được khấu trừ . 8
  1.2.1.3. Kế toán các khoản phải thu khác: . 10
  1.2.1.4 Dự phòng nợ phải thu khó đòi: 13
  1.2.2. Kế toán các khoản phải trả trong DN: . 15
  1.2.2.1. Kế toán khoản đi vay ngắn hạn: 15
  1.2.2.2. Kế toán các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: . 18
  1.2.2.2.1. Kế toán phải trả cho người bán: . 18
  1.2.2.2.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: . 23
  1.2.2.2.3Kế toán phải trả người lao động: . 30
  1.2.2.2.4Kế toán các khoản phải trả và phải nộp khác . 32
  1.2.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả khác: 33
  CHÖÔNG 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI . 35
  COÂNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN . 35
  2.1 Tổng quan về Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN 35
  2.1.1 Quá trình hình thành công ty: . 35
  2.1.1.1 Giới thiệu về công ty: 35
  2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 35
  2.1.1.3 Quy trình sản xuất tại công ty 36
  2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 37
  2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty: 37
  2.1.2.2 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban 37
  2.1.2.3 Tổ chức bộ máy kế toántại công ty Successful man: 38
  2.1.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: . 38
  2.1.2.3.2 Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty Successful Man: 38
  2.1.2.3.3 Giải thích sơ đồ bộ máy kế toán . 39
  2.1.2.3.4 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 39
  2.1.2.3.5 Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 40
  2.1.2.3.6.Hình thức kế toán tại công ty TNHH Successful Man: 40
  2.1.2.3.7 Nội dung công tác kế toán 40
  2.1.2.3.8. Hình thức tổ chức kế toán: 42
  Sổ cái 44
  Chứng từ gốc . 44
  Sổ quỹ 44
  Chứng từ ghi sổ . 44
  Báo cáo tài chính 44
  2.1.2.3.9. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Successful Man: 45
  2.2 Thực tế công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Cty TNHH SUCCESSFUL MAN 47
  2.2.1. Kế toán các khoản phải thu tại công ty : 47
  2.2.1.1. Kế toán phải thu khách hàng: . 47
  2.2.1.2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ: . 55
  2.2.1.3. Kế toán các khoản phải thu khác: . 60
  2.2.1.4 Nhận xét các khoản phải thu . 62
  2.2.2. Kế toán các khoản phải trả: 64
  2.2.2.1. Kế toán các khoản vay ngắn hạn của Công ty: . 64
  2.2.2.2. Kế toán các khoản phải trả thương mại và phải trả khác: . 64
  2.2.2.2.1. Kế toán các khoản phải trả người bán tại công ty: 65
  2.2.2.2.2 Kế toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: . 73
  2.2.2.2.3 Kế toán phải trả người lao động . 77
  2.2.2.2.4 Kế toán các khoản phải trả , phải nộp khác tại công ty 82
  2.2.2.2.5Nhận xét các khoản phải trả . 84
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU- PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH SUCCESSFUL MAN 87
  3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN: . 87
  3.1.1Những ưu điểm : 87
  3.1.1.1 Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 87
  3.1.1.2Về chứng từ kế toán . 87
  3.1.1.3 Về sổ sách kế toán: 88
  3.1.2 Những nhược điểm: 88
  3.1.2.1 Về kế toán các khoản phải thu khách hàng 88
  3.1.2.2 Về các khoản phải trả người bán . 89
  3.1.2.3. Về kế toán phải trả người lao động . 89
  3.1.2.4 Về trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi: 90
  3.2 Một số giải pháp, ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu, phải trả tại Công ty: . 90
  3.2.1 Đối với kế toán các khoản phải thu khách hàng . 90
  3.2.2 Đối với kế toán các khoản phải trả người bán 93
  3.2.3 Đối với khoản phải trả người lao động . 95
  3.2.4 Về việc trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi: . 96
  3.3 Một số giải pháp hỗ trợ khác: 98
  3.3.1Hoàn thiện các phương thức thanh toán để quản lý tốt các khoản phải thu khách hàng: 98
  3.3.2Việc ứng dụng tin học trong công tác kế toán: 99
  3.3.3 Việc phân tích báo cáo 99
  3.3.4 Việc nguồn nhân lực của công ty: . 99
  KẾT LUẬN . 101

  LỜI MỞ ĐẦU
  Hiện nay, trong cơ chế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đều phải đứng trước những thách thức to lớn, đòi hỏi phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện để phát huy những ưu điểm và ngành nghề kinh doanh của mình.Trong điều kiện đó muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần xác định mục tiêu hoạt động phù hợp với năng lực của mình, có phương án sản xuất và sử dụng nguồn vốn sao cho đạt được hiệu quả cao nhất. Muốn làm được điều đó thì trước hết các doanh nghiệp phải nắm vững được tình hình tài chính của mình.
  Để biết được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả hay không thì chúng ta xem xét tổng thể khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Tình hình thanh toán các khoản phải thu, phải trả là một trong những chỉ tiêu phản ánh khá sát thực chất lượng hoạt động tài chính của DN. Nếu hoạt động tài chính tốt DN sẽ ít công nợ, khả năng thanh toán dồi dào và đảm bảo doanh nghiệp sẽ ít đi chiếm dụng vốn. Ngược lại nếu hoạt động tài chính kém thì sẽ dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau, các khoản nợ phải thu, phải trả sẽ kéo dài. Điều này sẽ không tốt cho DN chủ động về vốn để đảm bảo quá trình SXKD và mang lại hiệu quả cao.
  Xuất phát từ yêu cầu mong muốn được nghiên cứu sâu hơn về công tác kế toán các khoản phải thu phải trả gắn liền với một đơn vị cụ thể. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN, em đã chọn đề tài: “ Kế toán các khoản phải thu- phải trả tại công ty TNHH SUCCESSFUL MAN” để làm chuyên đề tốt nghiệp.
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là các khoản phải thu- phải trả tại Công ty TNHH Successful Man. Với sự hạn chế về kiến thức và thời gian nên khi nghiên cứu trong phạm vi Công ty em chỉ mới dừng lại ở góc độ so sánh, xem xét, đánh giá tổng quan về tình hình tổ chức công tác kế toán các khoản phải thu - phải trả tại Công ty trong tháng 12 năm 2010.

  Mục đích nghiên cứu :
  - Tổng hợp cơ sở lý luận, phân tích kế toán các nghiệp vụ thanh toán.
  - Thu thập, đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Công ty TNHH Successful Man.
  - Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu -phải trả tại Công ty.
  Phương pháp và phạm vi nghiên cứu:
  Trong quá trình làm đề tài, em đã sử dụng các phương pháp sau:
  - Phương pháp quan sát, phương pháp thống kê, thu thập số liệu.
  - Phương pháp nghiên cứu kế toán.
  Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Successful Man mà cụ thể là công tác kế toán các khoản phải thu – phải trả tại Công ty.
  Tài liệu thu thập gồm: các sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ liên quan, báo cáo tài chính năm 2010, các thông tư của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán hiện hành .
  Kết cấu của chuyên đề: Bố cục gồm 3 chương
  Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán các khoản phải thu - phải trả trong DN
  Chương 2: Thực trạng tình hình kế toán các khoản phải thu - phải trả tại Công ty TNHH Successful Man.
  Chương 3: Một số nhận xét, đánh giá và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu - phải trả tại Công ty TNHH Successful Man.
  Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu tài liệu, được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo, sự giúp đỡ tạo điều kiện thực tập của Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Kế toán, nhưng do trình độ của bản thân còn hạn chế, thời gian tiếp cận thực tế tương đối ngắn nên chắc chắn chuyên đề còn nhiều thiếu sót. Mong được sự đóng góp ý kiến của quý thầy, cô và anh, chị ở phòng Kế toán để bản thân em nhận thức đúng hơn về tầm quan trọng của công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả trong DN.


  Xem Thêm: Kế toán các khoản phải thu - phải trả tại công ty TNHH Successful Man
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán các khoản phải thu - phải trả tại công ty TNHH Successful Man sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status