Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán thành phẩm, Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thuỷ Sản Vân

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán thành phẩm, Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thuỷ Sản Vân


  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Kế toán thành phẩm, Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thuỷ Sản Vân Như


  Mục lục
  trang
  Lời nói đầu 1
  Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN .12
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG .12
  1.1.1. Một số khái niệm .12
  1.1.1.1. Khái niệm thành phẩm 12
  1.1.1.2. Khái niệm về tiêu thụ 12
  1.1.1.3. Khái niệm về doanh thu .13
  1.2. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM .14
  1.2.1. Đánh giá thành phẩm 14
  1.2.2. Chứng từ và thủ tục kế toán chi tiết thành phẩm 15
  1.2.2.1. Chứng từ .15
  1.2.2.2. Sổ sách sử dụng 16
  1.2.2.3. Kế toán chi tiết thành phẩm .17
  1.2.3. Hạch toán thành phẩm .18
  1.2.3.1. Tài khoản sử dụng 18
  1.2.3.2. Trình tự kế toán .20
  1.3. KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM .21
  1.3.1. Doanh thu và nguyên tắc hạch toán doanh thu .21
  Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: .21
  1.3.2. Điều kiện ghi nhận Doanhthu 23
  Doanh thu bán hàng 23
  1.3.3. Chứng từ, sổ sách 24
  1.3.3.1. Chứng từ .24
  1.3.3.2. Sổ sách 24
  1.3.4. Tài khoản sử dụng .25
  1.3.5. Phương pháp hạch toán 27
  1.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .32
  1.4.1. Giảm giá hàng bán 32
  1.4.1.1. Khái niệm . 32
  1.4.1.2. Tài khoản sử dụng 32
  1.4.1.3. Nguyên tắc hạch toán TK 532 32
  1.4.1.4. Trình tự hạch toán .32
  1.4.2. Hàng bán bị trả lại 33
  1.4.2.1. Tài khoản sử dụng 33
  1.4.2.2. Nguyên tắc hạch toánTK 531 .33
  1.4.2.3 Trình tự hạch toán 33
  1.5. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG .35
  1.5.1. Tài khoản sử dụng .35
  1.5.2. Nội dung chi phí 35
  3
  1.5.3. Trình tự hạch toán 36
  1.6. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 36
  1.6.1. Khái niệm 36
  1.6.2. Tài khoản sử dụng .36
  1.6.3. Quy trình hạch toán 37
  1.7. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 38
  1.7.1. Chi phí hoạt động tài chính 38
  1.7.1.1. Nội dung 38
  1.7.1.2 Tài khoản sử dụng .39
  1.7.1.3 Nội dung và phương pháp hạch toán 39
  1.7.2. K ế toán doanh thu hoạt động tài chính 41
  1.7.2.1 Nội dung 41
  1.7.2.2. Tài khoản sử dụng 41
  1.7.2.3. Trình tự hạch toán .41
  1.8. KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KHÁC .42
  1.8.1. Kế toán chi phí hoạt động khác 42
  1.8.1.1. Nội dung 42
  1.8.1.2. Tài khoản sử dụng 42
  1.8.1.3Trình tự hạch toán 43
  1.8.2. Thu nhập khác 43
  1.8.2.1 Nội dung 43
  1.8.2.2. Tài khoản sử dụng 44
  1.8.2.3. Trình tự hạch toán .44
  1.9. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNG KẾT QUẢ KINH DOANH .45
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾTOÁN DOANH THU
  TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  THUỶ SẢN VÂN NHƯ 47
  2.1. Tổng quan về công ty .47
  2.1.1. Qúa trình hình thành vàphát triển của doanh nghiệp 47
  2.1.1.1. Sự hình thành và phát triển công ty 47
  2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ .48
  2.1.2.Tổ chức quản lý và sản xuất tại doanh nghiệp 49
  2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý .49
  2.1.2.2.Tổ chức sản xuất .50
  2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong thời gian
  qua .52
  2.1.3.1. Các nhân tố bên ngoài 52
  2.1.3.2. Các nhân tố bên trong 54
  2.1.4 Đánh giá khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong
  thời gian qua .55
  2.1.4.1 Đánh giá khái quát hoạt động tài chính thông qua bảng cân đối kế toán . 55
  2.1.4.2. Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 64
  2.2. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP .66
  2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 66
  2.2.1.1. Tổ chức nhân sự trong phòng kế toán .66
  2.2.1.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thuỷ Sản Vân Như .67
  2.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán .68
  4
  2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán doanh thu tiêu thụ và
  xác định kết quả kinh doanh 69
  2.3.1. Đội ngũ cán bộ công nhân viên kế toán của công ty 69
  2.3.2. Bộ máy kế toán của công ty 69
  2.3.3. Trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác kế toán 69
  2.3.4. Chính sách bán hàng và phương thức thanh toán .70
  2.4. KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  .70
  2.4.1. Kế toán thành phẩm 70
  2.4.1.1. Khái quát chung .70
  2.4.1.2. Kế toán tăng thành phẩm ở công ty .73
  2.4.2. Kế toán doanh thu tại công ty TNHH Thuỷ Sản Vân Như 87
  2.4.2.1. Khái quát chung .87
  2.4.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 88
  2.4.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 95
  2.4.3. Kế toán chi phí bán hàng 98
  2.4.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp .103
  2.4.5. Kế toán chi phí tài chính tại công ty . 111
  2.4.6. Chi phí hoạt động khác .113
  2.4.7. Kế toán doanh thu tài chính tại công ty .117
  2.4.8. Kế toán thu nhập khác 120
  2.4.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .123
  2.4.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp 125
  2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH
  PHẨM VÀ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VÂN NHƯ 129
  2.5.1. Những thành tựu đạt được .129
  2.5.2. Những tồn tại trong kế toán tiêu thụ cũng như trong công ty .130
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH
  TOÁN KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH .131
  3.1. BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM
  TIÊU THU TẠI CÔNG TY 131
  2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao công táctiêu thụ và lợi nhuận tại công ty 134
  KẾT LUẬN .137


  LỜI MỞ ĐẦU
  Đấtnướcta đang từngbướchộinhậpvàonềnkinh tếthếgiới, nhiềudoanh
  nghiệp đang vươn mìnhlớnmạnhv àg ópphầntạora c ủacảivậtchất làmcho đất
  nướcngàycàngg iàu. Chínhvì,v ậycácchínhsáchcủa Đảngv ànhànướcta ng ày
  càngquantâm hơn đếncácdoanh nghiệp, tạo điềukiệntốtnhấtcho doanh nghiệp
  pháttriển.
  Trong tấtcảcácdoanh nghiệpnóichung, c ông ty TNHH Thu ỷS ảnVân
  Nhưnóiriêng đềuquan tâm đếnkếtquảkinh doanh c ủamình. Nókhông nhữnglà
  thước đo chấtlượngphản ánhtrình độquảnlýcủadoanh nghiệpmàcònlàvấn đề
  sốngcòncủadoanh nghiệp. Điềunàyphụthuộcvàonhiềuyếutốnhưng yếutốquan
  trọngnhấtlàthịtrườngtiêu thụ, tiêu thụnhiềusảnphẩmmớicóthểbù đắpnhững
  chi phíbỏra vàcólãi đểtáisảnxuấtkinh doanh.
  Mặtkhác từkhi đổimớicơchếquảnlýkinh t ế, nềnsảnxuấtxãhộingày
  càngpháttriểnthìkếtoántrởnên quan trọngvàkếtoántrởthànhcông cụ không thể
  thiếutrong công tácquảnlýkinh tế. Nólànguồnthông tin đángtin cậy đểcáccấp
  lãnh đạo điềuhành, quảnl ýto ànbộdoanh thu, chi ph ív àxác định k ếtquảkinh
  doanh trong kỳ.
  Xuấtpháttừvấn đềtrên, em đãchọn đềtài “Kế toán thành phẩm, Doanh
  thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của côn g ty TNHH Thuỷ Sản Vân
  Như”
  Vớisự đồng ýcủaTrường ĐạiHọcNha Trang, khoa Kinh T ế, b ộmôn Kế
  Toánvàquýcông ty em đãtrải qua th ờigian tìmhiểuthựctếtạicông ty đểnhằm:
  làmrõthựctrạngk ếtoántạicông ty, qua đótìmra nhữngnguyên nhân chủquan
  cũngnhưkháchquan tác độngtớihệthốngkếtoáncủacông ty.Bổsung kiếnthức
  đượchọc ởtrường.
  Nộidung thựchiệncủa đềtàigồm:
  11
  Chương 1: Cơsởlýluận.
  Chương 2: Thựctrạngcông táckếtoánthànhphẩm, Doanh thu Ti êu Thụvà
  xác địnhkếtquảkinh doanh củacông ty TNHH ThuỷSảnVân Như.
  Chương 3: Mộtsốbiệnphápnhằmhoànthiệncông táckếtoánThànhphẩm,
  Doanh thu, Tiêu thụvàxác địnhkết quảkinh doanh.
  Kếtluận.


  ChươngI: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1.NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1.1.1. Một số khái niệm
  1.1.1.1. Khái niệm thành phẩm
  Thành phẩm là những sản ph ẩmđã k ết thúc quá tr ình ch ế biến do các bộ
  phận sản xuẩt chính v à sản xuất phụ của doanh nghiệp s ản xuất hoặc thuê ngoài gia
  công đã được kiểmnghiệm phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật quy định,có
  thể nhập kho hay giao ngay cho k hách hàng. Tùy theo đ ặc điểm sản xuất sản phẩm
  mà sản phẩm ho àn thành có th ể chia th ành nhi ều loại với những phẩm cấp khá c
  nhau gọi là chính phẩm, thứ phẩm hay sản phẩm loại 1, loại 2 sản phẩm nói chung
  đều là kết quả của quá trình sản xuất chế tạo ra nó, có thể là thành phẩm nhưng cũng
  có thể chưa là thành phẩm. Chỉnhững sản phẩm của bước công nghệ cuối c ùng, đủ
  các tiêu chu ẩn kỹ thuật t hì m ới được coi l à thànhphẩm,còn nh ững sản phẩm của
  bước công nghệ trước đó gọi là nửa thành phẩm.
  1.1.1.2. Khái niệm về tiêu thụ
  Tiêu thụ sản phẩm l à quá trình đưa các lo ại sản phẩm m à doanhnghiệp đã sản
  xuất vào lưu thông để thực hiện giá trị của nó thô ng qua các phương thức bán hàng.
  Sản phẩm m à doanh nghi ệp bán cho ng ười mua có thể l à thành ph ẩm,bán thành
  phẩm hay lao vụ đã hoàn thành của bộ phận sản xuất phụ.
  Thực chất của quá trình tiêu thụ sản phẩm là quá trình tìm kiếm doanh thu để bù
  đắp chi phí v à tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm tốt là một vấn đề
  có ý nghĩa rất lớn đối với quá tr ình tái sản xuất của doanh nghiệp v à là điều kiện cơ
  bản để thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế.
  Trong quá trình tiêu thụ còn phát sinh các chi phí th ời kỳ như chi phí bán hàng,
  chi phí quản lý doanh nghiệp. The o quy định hiện h ành hai chi phí này đư ợc phân
  bốhết v ào sản phẩm ti êu thụ trong kỳ. Nếu doanh nghiệp c ó chu kỳ sản xuất d ài,
  13
  mang tính chất đặc th ù thì hai chi phí này có th ể được phân bốcho nhi ều kỳ kinh
  doanh.
  1.1.1.3.Khái niệm về doanh thu
  Doanh thu là t ổng các lợi ích kinh tế m à doanh nghi ệp thu đ ược trong kỳ kế
  toán, phát sinh t ừ hoạt động sản xuất, kinh doa nh thông thường của doanh nghiệp,
  góp phầnlàm tăng vốn chủ sở hữu.
  Xác định kết quả sản xuất kinh doanh:
  Xác định kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh là công vi ệc cần thiết
  phải làm của kế toán ti êu thụ vào cuối kỳ kế toán, theo quy định c ủa Bộ Tài Chính
  thì báo cáo tài chính ph ải được lập và gửi cho các cơ quan chức năng cho từng quý.
  Do vậy kế toántiêu thụ thường xác định kết quả các hoạt động sản xuất kinh doanh
  của doanh nghiệp cho từng quý.
  Nguyên tắc hạch toán
  Thành phẩm là một bộ phận của hàng tồn kho cho nên trong quá trình hạch
  toán thành phẩm của doanh nghiệp phải sử dụng đúng theophương pháp hạch toán
  đã dùng v ới các loạihàng tồn kho khác. Nghĩa l à lựa trọn một trong phương pháp:
  kê khai thường xuyên, kiểm kê định kỳ.
  Kế toán chi tiết th ành phẩm phải thực hiện theo từng kh o, từng loại, từng
  nhóm, từng thứ sản phẩm theo một tron gcác phương pháp th ẻ song song, sổ đối
  chiếu luân chuyển, sổ số dư như kế toán vật liệu.
  Kế toán nhập xuất kho thành ph ẩm phải phản ánh theo giá thực tế. Tro ng
  phương pháp kê khai thư ờng xuyên thì tình hình nh ập xuất kho th ành phẩm hàng
  ngày có th ể ghi th eo giá h ạch toán, cuối tháng điều chỉnh lại theo giá thực tế. Giá
  hạch toán đ ược dùng để ghi chép theo dõi tình hình nh ập xuất kho th ành phẩm có
  thể là giá thành kế hoạch, giá thành định mức hoặc giá thành thực tế của kỳ trước.
  Cuối niên độ kế toán nếu có s ự giảm giá phải lập dự ph òng giảm giá của
  những thành phẩm tồn kho.
  Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định KQKD


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 của Bộ tài chính,
  Ban hành theo chế độ kế toán doanh nghiệp, Hà Nội.
  2. Võ Thị Thùy Trang (2006), Kế toán tài chính I & Kế toán tài chính
  II, Nha Trang
  3. Tổ chức hạch toán kế toán, PhanThị Dung
  4. Báo cáo trên thư viện


  Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thuỷ Sản Vân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, Doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Thuỷ Sản Vân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status