Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Báo cáo thực tập Xác định kết quả kinh doanh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo thực tập Xác định kết quả kinh doanh


  Báo cáo thực tập Xác định kết quả kinh doanh (89 trang)

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 1
  1. KẾ TOÁN DOANH THU, THU NHẬP. 1
  1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (TK 511). 1
  1.1.1 Khái niệm 1
  1.1.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 1
  1.1.3 Chứng từ sử dụng. 2
  1.1.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 2
  1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ (TK 512). 4
  1.2.1 Khái niệm 4
  1.2.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán : 4
  1.2.3 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 5
  1.3. Kế toán chiết khấu thương mại (TK 521). 6
  1.3.1 Khái niệm : 6
  1.3.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán: 6
  1.3.3 Phương pháp hạch toán. 6
  1.4. Kế toán giảm giá hàng bán (TK 532). 7
  1.4.1 Khái niệm 7
  1.4.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán : 7
  1.4.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 7
  1.4.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 7
  1.5. Kế toán hàng bán bị trả lại (TK 531). 8
  1.5.1 Khái niệm : 8
  1.5.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 8
  1.5.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 8
  1.5.4 Một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 9
  1.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính (TK 515). 10
  1.6.1 Khái niệm : 10
  1.6.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 10
  1.6.3 Chứng từ sử dụng. 10
  1.6.4 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ phát sinh chủ yếu : 10
  1.6.5 Nội dung và phương pháp hạch toán. 11
  2. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 12
  2.1. Kế toán giá vốn hàng bán( TK 632 ) 12
  2.1.1 Khái niệm 12
  2.1.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 12
  2.1.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 12
  2.1.4 Chứng từ sử dụng. 13
  2.1.5 Phương pháp hạch toán 1 số nghiệp vụ chủ yếu : 13
  2.2. Kế toán chi phí bán hàng (TK 641). 14
  2.2.1 Khái niệm 14
  2.2.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 14
  2.2.3 Chứng từ sử dụng. 15
  2.2.4 Nội dung và phương pháp hạch toán. 15
  2.2.5 Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu : 17
  2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642). 18
  2.3.1 Khái niệm 18
  2.3.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 18
  2.3.3 Chứng từ sử dụng. 18
  2.3.4 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu. 19
  2.3.5 Nội dung và phương pháp hạch toán. 20
  2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính (TK 635). 21
  2.4.1 Khái niệm 21
  2.4.2 Chứng từ sử dụng. 22
  2.4.3 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 22
  2.4.4 Nội dung và phương pháp hạch toán. 22
  2.4.5 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 23
  2.5. Kế toán thu nhập khác (TK 711). 24
  2.5.1. Khái niệm 24
  2.5.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 24
  2.5.3 Chứng từ sử dụng. 24
  2.5.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 25
  2.6 Kế toán chi phí khác (TK 811). 26
  2.6.1 Khái niệm : 26
  2.6.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 27
  2.6.3 Chứng từ sử dụng. 27
  2.6.4 Nội dung và phương pháp hạch toán. 27
  2.7 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 821). 28
  2.7.1 Khái niệm 28
  2.7.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 28
  2.7.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 29
  2.7.4 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 29
  3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 30
  3.1 Xác định kêt quả kinh doanh (TK 911). 30
  3.1.1 Khái niệm 30
  3.1.2 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán. 30
  3.1.3 Nội dung và phương pháp hạch toán. 32
  3.1.4 Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu. 32
  CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI (CIDICO) 34
  1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY. 34
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển. 34
  1.1.1 Giới thiệu chung về công ty. 34
  1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển. 35
  1.2. Nghành nghề kinh doanh. 36
  1.3. Chiến lược kinh doanh. 36
  2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ. 37
  2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 37
  2.2 Chức năng nhiệm cụ của các phòng ban. 38
  2.3 Tổ chức công tác kế toán. 41
  2.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán: 41
  2.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận kế toán. 42
  2.3.3 Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận kế toán. 43
  CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI 47
  1. KẾ TOÁN DOANH THU , THU NHẬP. 47
  1.1. Kế toán doanh thu bán hàng hóa ( TK 5111 ). 47
  1.2.Kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ ( TK 5113 ). 51
  1.3. Kế toán doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư ( TK 5117). 54
  1.4. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ ( TK 5121 ). 55
  1.5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ( TK 515 ). 58
  2. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 62
  2.1. Kế toán giá vốn hàng bán ( TK 632 ). 62
  2.2. Kế toán chi phí bán hàng ( TK 641 ). 65
  2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK 642 ). 68
  2.4. Kế toán thu nhập khác ( TK 711 ). 72
  2.5. Kế toán chi phí khác ( TK 811 ). 74
  2.6.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ( TK 821 ). 75
  3. XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 77
  NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ 80
  1. NHẬN XÉT. 80
  1.1 Về bộ máy kế toán : 80
  1.2 Về công tác kế toán : 80
  1.3 Về tình hình lưu chuyển hàng hóa tại công ty. 83
  2. KIẾN NGHỊ 83
  2.1 Về cơ cấu tổ chức và tình hình kinh doanh của công ty : 83
  2.2 Về công tác kế toán. 84
  3. KẾT LUẬN. 84

  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh Bán hàng là bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bán bất động sản đầu tư Cung cấp dịch .


  Xem Thêm: Báo cáo thực tập Xác định kết quả kinh doanh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập Xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status