Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xay dung bao cao ke toan quan tri cho he thong sieu thi Medicare

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xay dung bao cao ke toan quan tri cho he thong sieu thi Medicare


  PHẦN MỞ ĐẦU

  MỤC LỤC  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO

  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ---------------------------------------------------------------------------- 1

  1.1 Kế toán quản trị với chức năng quản lý ----------------------------------------------------- 1

  1.1.1 Khái niệm về kế toán quản trị ---------------------------------------------------------- 1

  1.1.2 Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho nhà quản lý doanh nghiệp -------------- 2

  1.1.3 Đặc điểm của thông tin kế toán quản trị trên các báo cáo kế toán quản trị ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
  1.2 Phân loại chi phí trên các báo cáo ------------------------------------------------------------ 4

  1.2.1 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động trong doanh nghiệp thương mại --- 4

  1.2.1.1 Chi phí mua hàng ---------------------------------------------------------------- 4

  1.2.1.2 Chi phí bán hàng ----------------------------------------------------------------- 5

  1.2.1.3 Chi phí quản lý hành chánh ---------------------------------------------------- 5

  1.2.2 Phân loại theo dòng vận động của chi phí trong một kỳ hoạt động kinh doanh 5

  1.2.2.1 Chi phí sản phẩm ----------------------------------------------------------------- 5

  1.2.2.2 Chi phí thời kỳ -------------------------------------------------------------------- 5

  1.2.3 Phân loại theo cách ứng xử của chi phí ----------------------------------------------- 6

  1.2.3.1 Biến phí --------------------------------------------------------------------------- 6

  1.2.3.2 Định phí --------------------------------------------------------------------------- 6

  1.2.3.3 Chi phí hỗn hợp ------------------------------------------------------------------ 7

  1.2.4 Một số cách phân loại khác ------------------------------------------------------------ 7

  1.2.4.1 Căn cứ vào mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp

  đối với đối tượng tập hợp chi phí --------------------------------------------------- 7

  1.2.4.2 Căn cứ vào khả năng kiểm sóat chi phí ------------------------------------ 7

  1.3 Phân bổ chi phí cho các bộ phận ------------------------------------------------------------- 8  1.3.1 Khái niệm về báo cáo bộ phận --------------------------------------------------------8

  1.3.2 Phân bổ chi phí cho các báo cáo bộ phận --------------------------------------------9

  1.3.2.1 Các bộ phận trong doanh nghiệp ---------------------------------------------9

  1.3.2.2 Phân bổ chi phí của các bộ phận phục vụ cho các bộ phận

  chức năng --------------------------------------------------------------------------------9 a) Yêu cầu về các tiêu thức phân bổ ------------------------------------------------ 10 b) Các hình thức phân bổ ------------------------------------------------------------- 10 c) Phân bổ chi phí của bộ phận phục vụ theo cách ứng xử của chi phí -------- 11
  1.4 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại ------------------ 12

  1.4.1 Hệ thống các báo cáo dự toán ------------------------------------------------------- 12

  1.4.1.1 Khái niệm của dự toán ------------------------------------------------------- 12

  1.4.1.2 Tác dụng của dự toán -------------------------------------------------------- 12

  1.4.1.3 Hệ thống dự toán hàng năm của một doanh nghiệp

  thương mại -------------------------------------------------------------------- 13

  1.4.2 Hệ thống báo cáo trách nhiệm ------------------------------------------------------- 16

  1.4.2.1 Các trung tâm trách nhiệm -------------------------------------------------- 17

  1.4.2.2 Các báo cáo trách nhiệm của doanh nghiệp thương mại --------------- 18 a) Báo cáo chi phí ------------------------------------------------------------ 18 b) Báo cáo doanh thu -------------------------------------------------------- 18 c) Báo cáo lợi nhuận --------------------------------------------------------- 19 d) Báo cáo đầu tư ------------------------------------------------------------- 20
  1.5 Giới thiệu sơ lược về siêu thị -------------------------------------------------------------- 21

  1.5.1 Khái niệm về siêu thị ----------------------------------------------------------------- 21

  1.5.2 Phân loại siêu thị ---------------------------------------------------------------------- 22

  1.5.2.1 Phân loại theo quy mô ------------------------------------------------------- 22

  1.5.2.2 Phân loại theo chiến lược và chính sách kinh doanh -------------------- 23

  1.5.2.3 Phân loại siêu thị ở Việt Nam ----------------------------------------------- 23  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 --------------------------------------------------------------------- 24

  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VÀ CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ MEDICARE --------------------------------- 25
  2.1 Giới thiệu về công ty MEDICARE ------------------------------------------------------- 25

  2.1.1 Giới thiệu về họat động của Công ty ----------------------------------------------- 25

  2.1.1.1 Giới thiệu về họat động kinh doanh của Công ty ------------------------- 25

  2.1.1.2 Phân loại siêu thị ở Việt Nam ----------------------------------------------- 27

  2.1.1.3 Một số nét khái quát về thị trường bán lẻ tại Việt nam ----------------- 27

  2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty Medicare --------------------------------------------- 29

  2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức quản trị của Công ty --------------------------------------- 29

  2.1.2.2 Sơ đồ tổ chức phòng tài chính kế toán công ty --------------------------- 31

  2.2 Thực trạng về hệ thống kế toán của Công ty -------------------------------------------- 32

  2.2.1 Hệ thống kế toán tài chính ----------------------------------------------------------- 32

  2.2.1.1 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty ---------------------------------------- 32

  2.2.1.2 Hệ thống tài khoản kế toán -------------------------------------------------- 33

  2.2.1.3 Chứng từ kế toán ------------------------------------------------------------- 33

  2.2.1.4 Sổ sách kế toán --------------------------------------------------------------- 34

  2.2.1.5 Báo cáo kế toán --------------------------------------------------------------- 34

  2.2.2 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị -------------------------------------------------- 34

  2.2.2.1 Đánh giá về hệ thống báo cáo kế toán quản trị --------------------------- 35

  2.2.2.2 Về tình hình xây dựng dự toán ngân sách của Cty ----------------------- 36

  2.2.2.3 Ứng dụng tin học trong công tác kế toán tại Công ty ------------------- 36

  2.2.2.4 Đánh giá khả năng có thể xây dựng hệ thống

  báo cáo kế toán quản trị trách nhiệm của Công ty --------------------------------- 37 a) Ưu điểm --------------------------------------------------------------------- 38 b) Nhược điểm ----------------------------------------------------------------- 38
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ------------------------------------------------------------------------------ 40  CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  CHO HỆ THỐNG SIÊU THỊ MEDICARE ---------------------------------------------- 41

  3.1. Quan điểm xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị của Công ty --------------- 41

  3.1.1 Công tác tổ chức bộ máy kế toán -------------------------------------------------- 41

  3.1.2 Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị -------------------------------------- 41

  3.1.3 Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán quản trị -------------------------------------- 44

  3.1.4 Xây dựng hệ thống chứng từ kế toán quản trị ------------------------------------ 44

  3.1.5 Xây dựng hệ thống chi phí kế toán quản trị --------------------------------------- 45

  3.2 Các nội dung xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị của Công ty ------------- 46

  3.2.1 Xây dựng quy trình cụ thể cho việc lập dự toán ngân sách cho Công ty------ 46

  3.2.1.1 Lập dự toán cho Công ty ---------------------------------------------------- 46 a) Kỳ dự toán ----------------------------------------------------------------- 46 b) Đơn vị lập dự toán -------------------------------------------------------- 46 c) Các dự toán ngân sách ---------------------------------------------------- 47
  3.2.1.2 Ngân sách gối đầu ------------------------------------------------------------ 52

  3.2.2 Xây dựng hệ thống báo cáo trách nhiệm tại Công ty --------------------------- 53

  3.2.2.1 Xây dựng các trung tâm trách nhiệm tại Công ty ----------------------- 54 a) Trung tâm chi phí --------------------------------------------------------- 54 b) Trung tâm lợi nhuận ----------------------------------------------------- 54 c) Trung tâm đầu tư ---------------------------------------------------------- 54
  3.2.2.2 Nguyên tắc đặt mã cho các trung tâm trách nhiệm tại Công ty ------- 55

  3.2.2.3 Hệ thống các báo cáo trách nhiệm ----------------------------------------- 56 a) Báo cáo chi phí ------------------------------------------------------------ 56 b) Báo cáo doanh thu -------------------------------------------------------- 57 c) Báo cáo lợi nhuận --------------------------------------------------------- 58 d) Báo cáo đầu tư ------------------------------------------------------------- 58
  3.2.3 Xây dựng hệ thống báo cáo chi tiết của Công ty -------------------------------- 59  3.2.3.1 Báo cáo thu chi tiền mặt hàng ngày --------------------------------------- 59

  3.2.3.2 Báo cáo chi tiết nợ phải trả nhà cung cấp -------------------------------- 59

  3.2.3.3 Báo cáo chi tiết phân tích tuổi nợ phải trả -------------------------------- 60

  3.2.3.4 Báo cáo chi tiết các khoản phải thu --------------------------------------- 60

  3.2.3.5 Báo cáo chi tiết phân tích tuổi nợ phải thu ------------------------------- 61

  3.2.3.6 Báo cáo chi tiết nhập xuất tồn hàng hoá ---------------------------------- 62

  3.2.3.7 Báo cáo chi tiết về hàng tồn kho sắp hết hạn sử dụng ------------------ 62

  3.2.3.8 Báo cáo chi tiết về hàng bị hư hỏng --------------------------------------- 63

  3.2.3.9 Báo cáo chi tiết về kiểm kê hàng hóa ------------------------------------- 63

  3.2.3.10 Báo cáo chi tiết về hàng hóa bị mất mát --------------------------------- 64

  3.2.3.11 Báo cáo chi tiết về tăng giảm tài sản cố định --------------------------- 64

  3.2.4 Xây dựng hệ thống báo cáo phân tích đánh giá của Công ty ------------------ 64

  3.2.4.1 Báo cáo ph ân tích “Top 500” ---------------------------------------------- 64

  3.2.4.2 Báo cáo phân tích tình hình dự trữ hàng hoá ---------------------------- 65

  3.2.4.3 Báo cáo chi tiết phân tích tình hình doanh thu, giá vốn và lãi gộp --- 65

  3.2.4.4 Báo cáo phân tích doanh thu hòa vốn ------------------------------------- 66

  3.2.4.5 Báo cáo chi tiết phân tích tình hình biến động các chi phí

  giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp----------- 66

  3.3 Các giải pháp nhằm xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho Công ty ------ 67

  3.3.1 Đối với các cơ quan nhà nước ------------------------------------------------------ 67

  3.3.2 Đối với công ty ----------------------------------------------------------------------- 68

  3.3.2.1 Phân công lại chức năng của các phòng ban bộ phận trong công ty -- 68

  3.3.2.2 Tổ chức công tác kế toán phục vụ cho việc xây dựng

  hệ thống báo cáo kế toán quản trị -------------------------------------------------- 69 a) Phân công lại cho hợp lý các phần hành kế toán ------------------------- 69 b) Tổ chức bộ phận kế toán quản trị ------------------------------------------ 70 c) Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán tài chính áp dụng  trong Công ty --------------------------------------------------------------------- 71 d) Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán quản trị ---------------------------- 72
  3.3.2.3 Phân loại các chi phí trong Công ty---------------------------------------- 75 a) Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí --------------------------- 75 b) Phân loại chi phí theo khả năng kiểm soát -------------------------------- 78 c) Phân bổ chi phí --------------------------------------------------------------- 79
  3.3.2.4 Hoàn thiện hệ thống tin học phục vụ cho việc lập hệ thống

  báo cáo kế toán quản trị ------------------------------------------------------------- 80

  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ---------------------------------------------------------------------- 81

  PHN KẾT LUẬN CHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Xay dung bao cao ke toan quan tri cho he thong sieu thi Medicare
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xay dung bao cao ke toan quan tri cho he thong sieu thi Medicare sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status