Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các công ty sổ xố kiến thiết miền Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các công ty sổ xố kiến thiết miền Nam


  PHAÀN MÔÛ ÑAÀU.


  CHÖÔNG 1: LYÙ LUAÄN TOÅNG QUAN VEÀ CÔ CHEÁ TAØI CHÍNH .1


  1.1 Khaùi nieäm xoå soá 1


  1.2 Baûn chaát cuûa xoå soá 1


  1.3 Söï toàn taïi khaùch quan cuûa xoå soá. 2


  1.3.1 Söï phaùt trieån veà kinh teá, xaõ hoäi. 2


  1.3.2 Söï thay ñoåi trong nhaän thöùc cuûa xaõ hoäi. . 2


  1.3.2.1 Thay ñoåi quan nieäm veà xoå soá .2


  1.3.2.2 Hình thöùc giaûi trí môùi 3


  1.3.2.3 Hình thöùc ñaàu tö môùi. .3


  1.3.3 Vai troø cuûa xoå soá . 3


  1.3.3.1 Xoå soá goùp phaàn ñaàu tö cho phuùc lôïi xaõ hoäi. 4


  1.3.3.2 Xoå soá laø coâng cuï ñieàu tieát, phaân phoái laïi thu nhaäp quoác daân. .4


  1.3.3.3 Xoå soá laø coâng cuï ñieàu tieát löu thoâng tieàn teä .4


  1.3.3.4 Goùp phaàn giaûi quyeát vieäc laøm. 5


  1.4 Moâ hình hoaït ñoäng xoå soá. .6


  1.4.1 Taïi Myõ. . 6


  1.4.2 Taïi Vieät Nam 7


  1.5 Cô cheá taøi chính hoaït ñoäng xoå soá Vieät Nam .8


  1.5.1 Khaùi luaän veà cô cheá quaûn lyù taøi chính 8


  1.5.2 Cô cheá taøi chính trong hoaït ñoäng xoå soá taïi Vieät Nam . 9


  1.5.2.1 Baùo caùo taøi chính 10


  1.5.2.2 Nguoàn voán, taøi saûn 10


  1.5.2.3 Doanh thu, chi phí. .12


  1.5.2.4 Phaân phoái thu nhaäp .12


  1.5.2.5 Thöïc hieän giaùm saùt vaø kieåm soaùt taøi chính taïi Coâng ty XSKT. 13


  1.6 Cô cheá taøi chính ñaëc tröng trong hoaït ñoäng xoå soá taïi Myõ .14


  1.6.1 Nguoàn voán 14


  1.6.2 Doanh soá, chi phí 14


  1.6.3 Phaân phoái nguoàn thu 16


  1.7 Baøi hoïc kinh nghieäm trong hoaïch ñònh cô cheá taøi chính .17


  KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1. 18


  CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG CÔ CHEÁ TAØI CHÍNH CAÙC COÂNG TY XOÅ SOÁ


  KIEÁN THIEÁT KHU VÖÏC MIEÀN NAM 19


  2.1 Toå chöùc hoaït ñoäng cuûa caùc Coâng ty XSKT .19


  2.1.1 Hoaït ñoäng xoå soá. 19


  2.1.2 Hoaït ñoäng kinh doanh khaùc ngoaøi xoå soá 20


  2.2 Caùc saûn phaåm xoå soá löu haønh. 20


  2.2.1 Xoå soá truyeàn thoáng .20


  2.2.2 Xoå soá bieát keát quaû ngay .21


  2.3 Phaân tích cô cheá taøi chính Coâng ty XSKT khu vöïc Mieàn Nam. .21


  2.3.1 Moâ hình quaûn lyù taøi chính 23


  2.3.2 Baùo caùo taøi chính 23


  2.3.3 Hình thaønh nguoàn voán, taøi saûn. .24


  2.3.3.1 Voán kinh doanh .24


  2.3.3.2 Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 25


  2.3.4 Söû duïng vaø quaûn lyù voán, taøi saûn. .25


  2.3.4.1 Voán cho hoaït ñoäng xoå soá .26


  2.3.4.2 Voán cho hoaït ñoäng kinh doanh khaùc ngoaøi xoå soá. .26


  2.3.4.3 Voán cho hoaït ñoäng taøi chính. 27


  2.3.5 Doanh thu töø hoaït ñoäng kinh doanh. 27


  2.3.6 Chi phí hoaït ñoäng kinh doanh .28


  2.3.7 Phaân phoái nguoàn thu töø xoå soá 29


  2.3.7.1 Trích laäp caùc quyõ theo quy ñònh 29


  2.3.7.2 Töø lôïi nhuaän coøn laïi 30


  2.3.7.3 Thöïc hieän nghóa vuï thueá vôùi Nhaø nöôùc 30


  2.3.8 Quaûn lyù taøi saûn vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän cô cheá taøi chính cuûa caùc Coâng ty XSKT 30


  2.3.9 Nhöõng noäi dung cô baûn trong quaûn lyù taøi chính cuûa Coâng ty XSKT


  Thaønh Phoá Hoà Chí Minh. 31


  2.4 Phaân tích moät soá toàn taïi, yeáu keùm. .33


  2.4.1 Cô cheá quaûn lyù taøi chính hieän taïi coøn baát caäp 34


  2.4.2 Söï laõng phí veà nguoàn voán phuïc vuï hoaït ñoäng phaùt haønh veù xoå soá .34


  2.4.3 Hao phí nguoàn löïc taøi chính do löôïng veù phaùt haønh lôùn. 36


  2.4.4 Möùc chi traû truùng thöôûng khoâng döï baùo ñöôïc 38


  2.4.5 Tình hình taøi chính bò aûnh höôûng do tæ leä tieâu thuï quaù thaáp. .39


  2.4.6 Nguoàn thu töø xoå soá daønh phuïc vuï phuùc lôïi xaõ hoäi chöa minh baïch 39


  2.4.7 Chi phí bieán ñoäng do khoâng quaûn trò ñöôïc ruûi ro taêng giaù giaáy 41


  2.4.8 Nguoàn löïc lao ñoäng cuûa xaõ hoäi chöa ñöôïc söû duïng hieäu quaû. 42


  2.4.9 Söû duïng taøi saûn cuûa Nhaø nöôùc cho hoaït ñoäng caïnh tranh laãn nhau 42


  2.4.10 Möùc ñoä vaø hieäu quaû ñaàu tö môû roäng kinh doanh coøn haïn cheá .43


  2.5 Nguyeân nhaân cuûa nhöõng toàn taïi 43


  2.5.1 Heä thoáng phaùp luaät quaûn lyù hoaït ñoäng xoå soá chöa hoaøn chænh .43


  2.5.2 Thieáu cheá taøi xöû lyù caùc vi phaïm 44


  2.5.3 Thieáu ñoàng boä trong quaûn lyù ñieàu haønh hoaït ñoäng xoå soá giöõa Boä Taøi chính vaø ñòa


  phöông. .44


  2.5.4 Caùc chæ tieâu keá hoaïch chöa hôïp lyù, taêng aùp löïc ñoái vôùi Coâng ty. .45


  2.5.5 Loaïi hình xoå soá truyeàn thoáng khoâng thích hôïp vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa xaõ hoäi. 45


  2.5.6 Naêng löïc noäi taïi veà nhaân söï vaø chuyeân moân cuûa Coâng ty XSKT chöa ñaùp öùng yeâu


  caàu môû roäng kinh doanh 45


  KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2. 46


  CHÖÔNG 3 : MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN CÔ CHEÁ TAØI CHÍNH


  CAÙC COÂNG TY XOÅ SOÁ KIEÁN THIEÁT KHU VÖÏC MIEÀN NAM. 467


  3.1 Ñònh höôùng phaùt trieån hoaït ñoäng xoå soá .467


  3.1.1 Caáu truùc thò tröôøng 48


  3.1.2 Loaïi hình saûn phaåm 48


  3.1.3 Hôïp taùc quoác teá vaø hieän ñaïi hoùa coâng ngheä quaûn lyù. 49


  3.2 Hoaøn thieän cô cheá taøi chính caùc Coâng ty XSKT .50


  3.2.1 Moâ hình quaûn trò taøi chính. 50


  3.2.1.1 Chuyeån ñoåi Coâng ty XSKT sang hình thöùc Coâng ty TNHH moät thaønh vieân


  theo moâ hình coâng ty meï – coâng ty con .50


  3.2.1.2 Thaønh laäp Coâng ty XSKT quoác gia 52


  3.2.2 Giaûi phaùp hoaøn thieän cô cheá taøi chính 53


  3.2.2.1 Ñaåy maïnh ñaàu tö voán tích luõy. .53


  3.2.2.2 Taêng cöôøng quaûn lyù baûo toaøn voán taøi saûn trong kinh doanh xoå soá truyeàn thoáng


  thoâng qua theá chaáp .55


  3.2.2.3 Naâng cao hieäu quaû söû duïng voán trong kinh doanh xoå soá truyeàn thoáng thoâng qua


  ruùt ngaén kyø haïn thanh toaùn nôï .56


  3.2.2.4 Ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù doanh thu, chi phí .57


  3.2.2.5 Minh baïch hoùa trong phaân phoái lôïi nhuaän .60


  3.3 Nhoùm giaûi phaùp hoã trôï töø Nhaø nöôùc .60


  3.3.1 Hoaøn chænh heä thoáng vaên baûn veà cô cheá quaûn lyù taøi chính ñoái vôùi Coâng ty


  XSKT 611


  3.3.2 Hoaøn thieän qui ñònh phaùp luaät ñoái vôùi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân


  kinh doanh xoå soá .63


  3.3.3 Cuï theå hoùa quy ñònh veà cô cheá giaùm saùt, kieåm tra, xöû lyù vi phaïm .64


  3.4 Nhoùm giaûi phaùp khaùc 64


  3.4.1 Hoaïch ñònh chieán löôïc taøi chính trong giai ñoaïn môû roäng ñaàu tö. .64


  3.4.2 Taêng cöôøng vai troø cuûa nhaø quaûn trò taøi chính. 66


  3.4.3 Gia taêng doanh thu thoâng qua ñoåi môùi saûn phaåm xoå soá truyeàn thoáng 688


  KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3. 70


  KEÁT LUAÄN .71


  TAØI LIEÄU THAM KHAÛO


  PHUÏ LUÏC


  Xem Thêm: hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các công ty sổ xố kiến thiết miền Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính các công ty sổ xố kiến thiết miền Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status