Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng và t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng và t


  Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Lý Gia
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 7
  PHẦN 1 9
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP 9
  I. Chi phí sản xuất . 9
  1. Khái niệm CPSX . 9
  2. Phân loại CPSX 10
  2.1. Theo nội dung và tính chất kinh tế của chi phí 10
  2.2. Theo mục đích và công dụng của chi phí (hay theo khoản mục giá thành SP) . 10
  II. Giá thành sản phẩm . 10
  1. Khái niệm giá thành sản phẩm . 10
  2. Phân loại giá thành sản phẩm 11
  2.1. Theo thời gian và cơ sở số liệu để tính giá thành 11
  2.2. Theo phạm vi tính toán . 11
  III. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm . 11
  IV. Hạch toán CPSX 12
  1. Đối tượng và phương pháp hạch toán CPSX 12
  1.1. Đối tượng hạch toán CPSX 12
  1.2. Phương pháp hạch toán CPSX . 12
  1.3. Nội dụng kết cấu tài khoản . 13
  2. Kiểm kê và đánh giá SPDD . 15
  3
  2.1. Xác định giá trị SPDD theo CP NVL chính . 15
  2.2. Xác định giá trị SPDD theo sản lượng ước tính tương đương . 15
  2.2.1. Phương pháp trung bình . 15
  2.2.2. Phương pháp FIFO 16
  2.3. Xác định giá trị SPDD theo 50% chi phí chế biến . 16
  2.4. Xác định giá trị SPDD theo định mức . 16
  3. Hạch toán thiệt hại trong quá trình sản xuất 17
  3.1. Thiệt hại về sản phẩm hỏng 17
  3.2. Thiệt hại về ngừng sản xuất 18
  V. Tính giá thành sản xuất sản phẩm 18
  1. Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm . 18
  2. Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 18
  2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 18
  2.2. Phương pháp hệ số 19
  2.3. Phương pháp tỷ lệ 19
  2.4. Phương pháp tính giá thành phân bước 20
  2.5. Phương pháp đơn đặt hàng 21
  PHẦN 2 . 22
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY TNHH
  TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÝ GIA . 22
  I. Khái quát chung về Công ty 22
  1. Lịch sử hình thành và phát triển 22
  2. Ngành nghề kinh doanh . 23
  3. Bộ máy quản lý . 24
  4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán . 25
  4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 25
  4.2. Đặc điểm tổ chức hình thức sổ kế toán . 26
  II. Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty . 28
  1. Đặc điểm hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty 28
  1.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán CPSX và tính giá thành SP tại công ty . 28
  1.2. Các khoản mục dùng để hạch toán CPSX tại công ty 28
  4
  2. Phương pháp tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tư vấn tại công ty 29
  2.1. Kế toán CP NVLTT 29
  2.2. Kế toán CP NCTT 30
  2.3. Kế toán CP SXC . 33
  2.4. Tập hợp chi phí kiểm kê đánh giá SPDD 34
  2.5. Hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm . 35
  III. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương
  mại Lý Gia . 35
  1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty 35
  2. Nhận xét về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty 36
  2.1. Ưu điểm . 36
  2.2. Những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân 36
  PHẦN 3 38
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÝ GIA 38
  I. Định hướng phát triển của công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Lý Gia trong
  thời gian tới . 38
  1. Tiết kiệm NVL 38
  2. Tăng năng suất lao động 39
  3. Tiết kiệm CPSX chung 39
  II. Giải pháp kiến nghị hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Lý Gia . 40
  1. Cho DN . 40
  1.1. Hoàn thiện về nội dung CPSX 40
  1.2. Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 40
  2. Cho cơ quan Nhà nước và các Bộ, ban, ngành 43
  KẾT LUẬN 45
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  LỜI MỞ ĐẦU
  Để quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hay
  sản xuất dịch vụ của một doanh nghiệp nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một
  nước nói chung đều cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau và một trong
  những công cụ quản lý không thể thiếu được đó là kế toán.
  Trong đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò
  rất quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Vì đối với các doanh nghiệp
  hoạt động trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và cạnh tranh quyết liệt, khi quyết
  định lựa chọn phương án sản xuất một loại sản phẩm nào đó đều cần phải tính đến
  lượng chi phí bỏ ra để sản xuất và lợi nhuận thu được khi tiêu thụ. Điều đó có nghĩa
  doanh nghiệp phải tập hợp đầy đủ và chính xác chi phí sản xuất. Giá thành sản phẩm là
  chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp sản xuất. Giá thành sản phẩm thấp hay cao, giảm hay tăng thể hiện kết
  quả của việc quản lý vật tư, lao động, tiền vốn. Điều này phụ thuộc vào quá trình tập
  hợp chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Chính vì thế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên tục, mật thiết với nhau. Thông qua chỉ tiêu
  về chi phí và giá thành sản phẩm các nhà quản lý sẽ biết được nguyên nhân gây biến
  động chi phí và giá thành là do đâu và từ đó tìm ra biện pháp khắc phục. Việc phấn đấu
  tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là một trong những mục tiêu quan
  trọng không những của mọi doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội.
  Qua thời gian thực tập tại công ty, được tiếp xúc trực tiếp với công tác kế toán ở
  công ty, thấy được tầm quan trọng của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, để hiểu
  sâu sắc hơn về nội dung này nên em đã lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương
  mại Lý Gia".
  Kết cấu báo cáo gồm 3 phần:
  Phần 1: Một số vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm.
  Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Lý Gia
  Phần 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Lý Gia  PHẦN 1
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP
  I. Chi phí sản xuất
  1. Khái niệm CPSX
   Xét về nguyên lý chung nhận thức chi phí thì chi phí là biểu hiện bằng tiền những
  hao phí lao động sống, lao động vật hóa phát sinh gắn liền với quá trình SXKD.
  2
   Xét về tiêu chuẩn định tính, định lượng của chi phí thì chi phí là những phí tổn
  phát sinh làm giảm nguồn lợi kinh tế của DN kiểm soát trong kỳ gắn liền với mục
  đích SXKD và tác động giảm vốn sở hữu.
  2
  Chi phí và chi tiêu là hai khái niệm khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với
  nhau. Chi phí và chi tiêu đều là phí tổn nhưng khác nhau về mục đích phát sinh. Chi
  phí gắn liền với mục đích kinh doanh nên được tính vào giá thành, bù đắp từ doanh
  thu. Chi tiêu không được tính vào giá thành mà được tài trợ từ quỹ chuyên dùng, nguồn
  kinh phí. Ngoài ra, chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí, không có chi tiêu thì không
  có chi phí. Chi phí và chi tiêu không những khác nhau về lượng mà còn khác nhau về
  thời gian, có những khoản chi tiêu kỳ này nhưng tính vào chi phí kỳ sau và có những
  khoản tính vào chi phí kỳ này nhưng thực tế chưa chi tiêu. Sở dĩ có sự khác biệt giữa
  chi tiêu và chi phí trong các DN là do đặc điểm, tính chất vận động và phương thức
  chuyển dịch giá trị của từng loại tài sản vào quá trình sản xuất và yêu cầu kỹ thuật hạch
  toán chúng.
  Chi phí và tài sản đều cùng mục đích phục vụ kinh doanh nhưng khác nhau về
  phí tổn. Chi phí không gắn liền với một lợi ích kinh tế chắc chắn, đáng tin cậy trong
  tương lai. Tài sản gắn liền với một lợi ích kinh tế chắc chắn, đáng tin cậy trong tương
  lai.  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  i. TS Lê Thị Thanh Hà (2009), Slide bài giảng Kế toán doanh nghiệp.
  ii. TS Huỳnh Lợi (2007), Slide bài giảng môn Kế toán quản trị tại ĐH Kinh tế TP
  Hồ Chí Minh. Tài liệu được download từ địa chỉ
  http://www.**************/?page=1.8&view=8391
  iii. TS Huỳnh Lợi (2009), Kế toán quản trị, NXB Giao thông vận tải.
  iv. PGS – TS Nguyễn Năng Phúc (2008), Kế toán quản trị doanh nghiệp, NXB Tài
  chính.
  v. ThS Trần Tú Uyên (2010), Slide bài giảng môn Kế toán quản trị tại ĐH Ngoại
  Thương Hà Nội. Tài liệu được giảng dạy tại khối 2 cao đẳng 4.
  vi. Các sổ sách, tài liệu kế toán, Báo cáo Tài chính, Báo cáo Kết quả hoạt động
  kinh doanh của công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Lý Gia trong
  năm 2009, 2010.
  vii. www.ketoantruong.com.vn
  viii. Website Bộ Tài Chính: www.mof.gov.vn
  ix. Giáo trình kế toán doanh nghiệp của website www.saga.vn Tài liệu được
  download từ địa chỉ
  http://www.saga.vn/Kynangcongviec/Mauvanban_tailieu/18542.saga
  x. www.tapchiketoan.com
  xi. Forum kế toán viên www.webketoan.vn


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng và t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn xây dựng và t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status