Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNT An Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNT An Giang


  MỤC LỤC Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài: 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu: . 2
  3. Phương pháp nghiên cứu: 3
  4. Phạm vi nghiên cứu: 3
  PHẦN NỘI DUNG 4
  CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG AN
  GIANG 4
  1. Lịch sử hình thành và phát triển: . 4
  2. Những tồn tại và phương hướng phát triển trong tương lai: 6
  3. Cơ cấu tổ chức: 7
  4. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: . 8
  4.1 Phòng Kế Hoạch Tín Dụng: 8
  4.2 Phòng Thanh Toán Quốc Tế: 9
  4.3 Phòng kế toán: .10
  4.4 Phòng ngân quỹ: . 11
  4.5 Phòng Hành Chánh - Nhân Sự: .11
  4.6 Tổ Kiểm Tra Nội Bộ: 12
  4.7 Phòng Giao Dịch TGLX: 13
  5. Tổ chức kế toán: .14
  CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN
  MẶT Ở VIỆT NAM 16
  1. Khái niệm: 16
  2. Đặc điểm: .16
  3. Ý nghĩa: .17
  4. Những qui định chung: 17
  5. Nguyên tắc thanh toán: 18
  CHƯƠNG 3. SƠ LƯỢC VỀ CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN
  MẶT TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG AN GIANG 20
  1. Séc: 21
  1.1 Khái niệm: .21
  1.2 Các loại Séc sử dụng trong thanh toán: 21
  1.3 Quy định khi sử dụng Séc: 22
  1.4 Thủ tục phát hành Séc: 23
  2. Ủy nhiệm chi: .23
  2.1 Khái niệm: .23
  2.2 Qui định khi sử dụng Ủy nhiệm chi: .24
  3. Thẻ thanh toán: 24
  3.1 khái niệm: 24
  3.2 Các loại thẻ sử dụng trong thanh toán: . 25
  3.2.1 Thẻ ghi nợ (thẻ Connect 24): 25
  3.2.2 Thẻ tín dụng: .25
  3.3 Những đối tượng liên quan đến phát hành và sử dụng thẻ thanh toán: 26
  3.4 Qui định khi sử dụng thẻ: 26
  3.4.1 Thẻ ghi nợ: .26
  3.4.2 Thẻ tín dụng quốc tế: . 29
  3.5 Thủ tục phát hành: 32
  Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNT An Giang
  3.5.1 Thẻ ghi nợ Connect 24: bao gồm các bước sau 32
  3.5.2 Thẻ tín dụng quốc tế: bao gồm các bước sau .33
  CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG
  TIỀN MẶT, BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ VÀ LIÊN HÀNG TỰ
  ĐỘNG 36
  1. Thanh toán không dùng tiền mặt: 37
  1.1 Thanh toán bằng Séc: 37
  1.1.1 Tài khoản sử dụng: 37
  1.1.2 Qui trình hạch toán: 37
  1.2 Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi: 39
  1.2.1 Tài khoản sử dụng: 39
  1.2.2 Qui trình hạch toán: 40
  1.3 Thanh toán bằng thẻ: .50
  1.3.1 Tài khoản sử dụng: 50
  1.3.2 Qui trình hạch toán: 51
  2. Thanh toán bù trừ điện tử và liên hàng tự động: 58
  2.1 Thanh toán bù trừ điện tử: .58
  2.1.1 Khái niệm: .58
  2.1.2 Nguyên tắc thanh toán bù trừ điện tử: .59
  2.1.3 Chứng từ sử dụng trong thanh toán bù trừ điện tử .60
  2.1.4 Thời gian thực hiện thanh toán bù trừ điện tử: . 60
  2.1.5 Xử lý và hạch toán các lệnh thanh toán trong thanh toán bù trừ điện tử: . 61
  2.2 Thanh toán liên hàng tự động: . 65
  3. Một số giải pháp có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán thanh toán
  không dùng tiền mặt: 66
  PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 67
  1. Kết luận: 67
  2. Kiến nghị: .68
  GVHD: Đặng Anh Tài Trang 2 SVTH: Đặng Quốc Thái
  Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNT An Giang
  KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN
  KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
  TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG AN GIANG
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Đối với doanh nghiệp, trong tất cả các loại tài sản thì tiền là tài sản dễ mang lại rủi ro
  nhất, do đó vấn đề quản lí tiền tránh thất thoát tiền là điều mà các doanh nghiệp luôn
  mong muốn đạt được. Hiện nay, một trong những biện pháp mà các doanh nghiệp đang
  áp dụng có hiệu quả nhằm hạn chế thất thoát tiền là thực hiện phương thức thanh toán
  không dùng tiền mặt, tức là thực hiện việc thanh toán thông qua tài khoản tại ngân hàng,
  tiền mặt chỉ giữ ở mức tồn quỹ tối thiểu để thực hiện những nghiệp vụ chi trả có giá trị
  thấp. Đối với cá nhân cũng vậy, việc giữ tiền mặt nhiều vừa bất tiện vừa không an toàn,
  và biện pháp khắc phục rủi ro là gửi tiền vào ngân hàng vì khi đã có tài khoản tại ngân
  hàng thì chúng ta có thể thực hiện những giao dịch thanh toán nhanh chóng, thuận lợi và
  an toàn.
  Trên thế giới, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đã xuất hiện từ rất sớm
  xuất phát từ những nhu cầu khách quan sau:
  - Nhu cầu thực hiện những giá trị hàng hóa lớn, không thể tiến hành thanh toán bằng
  tiền mặt vì phát sinh nhiều chi phí như kiểm, đếm, vận chuyển và dễ mang lại những
  tiêu cực trong thanh toán.
  - Cùng với sự phát triển nhanh của nền kinh tế, thì quá trình luân chuyển vốn cần phải
  được đẩy mạnh, mà thanh toán bằng tiền mặt không thể đáp ứng được nhu cầu này.
  - Do những hạn chế của thanh toán bằng tiền mặt là khi muốn thực hiện một khối
  lượng lớn tổng giá cả hàng hóa phải có lượng tiền mặt lớn, điều đó làm cho chi phí về
  GVHD: Đặng Anh Tài Trang 1 SVTH: Đặng Quốc Thái
  Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNT An Giang
  lưu thông tiền tệ tăng lên, việc tổ chức lưu thông tiền mặt thêm phức tạp, tốc độ luân
  chuyển vốn chậm. Bên cạnh đó các quan hệ chi trả lẫn nhau trong nền kinh tế thị trường
  phải dùng hình thức tiền tệ, do vậy mà nếu có một lý do nào đó không có tiền tệ, thì quá
  trình thanh toán không thể giải quyết được, từ đó quá trình tái sản xuất cũng không thể
  tiếp tục được.
  - Đồng thời việc áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt còn góp phần vào sự phát
  triển kinh tế và ổn định giá trị tiền tệ.
  Ngày nay phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đã phát triển rất đa dạng về
  hình thức ở các nước tiên tiến, tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta do những điều kiện kinh
  tế - xã hội còn chưa phát triển và thói quen dùng tiền mặt trong thanh toán của người
  dân nên phương thức thanh toán không dùng tiền mặt vẫn chưa được sử dụng một cách
  rộng rãi. Trong phương thức thanh toán này các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mà
  cụ thể là các Ngân hàng thương mại giữ vai trò rất quan trọng, ngân hàng là trung gian
  thanh toán và cung cấp các chứng từ cho các bên để tiến hành hạch toán tại đơn vị mình,
  còn về phía ngân hàng thì sẽ xử lý và hạch toán nghiệp vụ này như thế nào? Và đây là
  vấn đề mà em muốn tìm hiểu, dó đó em đã chọn đề tài tốt nghiệp của mình là: “Kế toán
  nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân Hàng Ngoại Thương An
  Giang”.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Sau khi nghiên cứu đề tài này sẽ hiểu rõ về các hình thức thanh toán không dùng tiền
  mặt đang được sử dụng ở Việt Nam hiện nay và cách thức hạch toán đối với nghiệp vụ
  này mà cụ thể là tại Ngân Hàng Ngoại Thương An Giang. Đồng thời đề tài cũng nhằm
  làm rõ thêm chức năng trung gian thanh toán của ngân hàng.
  Đề tài sẽ tìm hiểu cụ thể đối với từng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại
  Ngân Hàng Ngoại Thương An Giang về qui trình thanh toán, cách thức hạch toán và
  phương pháp thanh toán giữa các ngân hàng với nhau mà Ngân Hàng Ngoại Thương An
  Giang đang áp dụng.
  GVHD: Đặng Anh Tài Trang 2 SVTH: Đặng Quốc Thái
  Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNT An Giang
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được áp dụng là thu thập số liệu, trong đó tiến hành
  quan sát trực tiếp qui trình thực hiện của nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt,
  đồng thời trực tiếp hỏi các nhân viên về cách thức hạch toán và thu thập các báo cáo, tài
  liệu của cơ quan cụ thể là ghi chép lại nội dung trên các báo cáo, chứng từ để dùng làm
  ví dụ minh họa cho từng trường hợp cụ thể.
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  Ngày nay, các hoạt động của ngân hàng không còn bị gới hạn trong lãnh thổ một
  quốc gia mà ngày càng mở rộng phạm vi ra nước ngoài. Khi thực hiện nghiệp vụ này thì
  về phía ngân hàng sẽ thực hiện cả trong nước lẫn ngoài nước, tuy nhiên đề tài chỉ nghiên
  cứu nghiệp vụ này trong phạm vi Việt Nam tức là các quan hệ thanh toán phát sinh
  trong nước, đồng thời đề tài chỉ nghiên cứu những hình thức thanh toán không dùng tiền
  mặt đang được áp dụng tại Việt Nam và thực sự phát sinh tại Ngân Hàng Ngoại Thương
  An Giang. Nguồn số liệu dùng làm ví dụ minh họa cho mỗi trường hợp là các nghiệp vụ
  phát sinh gần nhất của năm 2005.


  Xem Thêm: Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNT An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNT An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status