Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM-DV An Phong

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM-DV An Phong


  Tên đề tài

  Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM-DV An Phong  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1


  PHẦN I: 2

  A.Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH TM- DV An Phong siêu thị Maximark 2

  I.Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH TM-DV An Phong 2

  II.Quyền hạn,chức năng và nhiệm vụ của công ty . 2

  1.Quyền hạn 2

  2.Chức năng 2

  3.Nhiệm vụ . 3

  III.Sự ra đời của các đơn vị trực thuộc công ty An Phong . 3

  IV. Đặc điểm và lĩnh vực hoạt động 4

  V.Những thuận lợi,khó khăn, định hướng phát triển của công ty . 5

  1.Thuận lợi 5

  2.Khó khăn . 5

  3. Định hướng phát triển của công ty 6

  VI.Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty An phong . 7

  1.Giới thiệu . 7

  2.Sơ đồ tổ chức . 7

  3.Chức năng các phòng ban 8

  3.1.Ban giám đốc 8

  3.2.Phòng kế toán . 8

  3.3.Phòng kinh doanh . 8

  3.4.Phòng hành chánh nhân sự . 9

  3.5.Phòng quảng cáo tiếp thị . 9

  3.6.Phòng kỹ thuật 9

  3.7.Thủ quỹ 9

  VII.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 9

  1.Sơ đồ bộ máy kế toán . 10

  1.1.Tại công ty 10

  1.2.Tại siêu thị 10

  2.Chức năng . 10

  2.1.Kế toán trưởng 10

  2.2.Kế toán tổng hợp 11

  2.3.Kế toán tiền mặt(kế toán công nợ) 11

  2.4.Kế toán thanh toán . 11

  2.5.Kế toán tài sản cố định . 11

  2.6.Thủ quỹ 11

  3.Kế toán viên tại các siêu thị . 11

  4.Chính sách kế toán tại công ty . 11

  5.Trình tự ghi sổ kế toán . 12

  5.1.Xử lý chứng từ . 13

  5.2.Hệ thống tài khoản tại công ty . 13

  5.3.Hệ thống chứng từ sổ sách tại công ty 13

  5.4.Hệ thống máy tính được áp dụng ở công ty . 13

  B.Các phần hành kế toán tại công ty 13

  I.Kế toán vốn bằng tiền . 13

  1.Kế toán tiền tại quỹ . 13

  2.Kế toán tiền gửi ngân hàng 15

  II.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 17

  III.Kế toán công nợ 18

  1.Kế toán thanh toán . 18

  1.1. Các khoản phải thu 19

  1.2. Các khoản phải trả .20

  2.Kế toán thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước . 21

  IV.Kế toán tài sản cố định 22

  1.Nội dung 22

  2.Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 22

  3.Đánh giá tài sản cố định . 22

  4.Chứng từ,sổ sách sử dụng . 23

  5.Cách hạch toán . 23

  6.Kế toán khấu hao tài sản cố định . 23

  V.Kế toán nguồn vốn sở hữu . 24

  1.Kế toán nguồn vốn kinh doanh 24

  2.Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản . 25


  PHẦN II: 26

  I.Một số khái niệm và cách xác định trong phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 26

  1.Doanh thu 26

  2.Chi phí . 26

  3.Lợi nhuận 26

  II.Kế toán nghiệp vụ mua hàng . 26

  1.Phương thức mua hàng 26

  2.Phương pháp kế toán mua hàng 27

  2.1.Quy trình mua hàng 27

  2.1.1. Đối với nhà cung cấp mới . 27

  2.1.2. Đối với nhà cung cấp đã và đang cung cấp hàng cho siêu thị . 29

  2.2.Sơ đồ quy trình mua hàng 29

  2.3.Trình tự ghi sổ khi mua hàng 31

  3.Các trường hợp hạch toán . 31

  3.1.Mua hàng thông thường 31

  3.1.1.Mua hàng có hoá đơn GTGT . 31

  3.1.2.Trường hợp mua hàng phát sinh thừa thiếu . 32

  3.1.3.Trường hợp phải trả lại người bán do hàng sai qui cách 33

  3.1.4.Trường hợp mua hàng nội bộ trong hệ thống siêu thị Maximark 34

  III.Kế toán nghiệp vụ bán hàng . 34

  1.Kế toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá . 34

  1.1.Phương thức mua hàng 34

  1.2.Chứng từ sử dụng 35

  1.3.Hạch toán giá xuất kho cho quá trình bán hàng hoá . 36

  2.Kế toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá . 37

  2.1.Phương thức bán hàng . 37

  2.2.Chứng từ sử dụng 37

  2.3.Phương pháp hạch toán 38

  3.Bán hàng cho đơn vị trực thuộc . 39

  3.1.Phương thức bán hàng 39

  3.2.Chứng từ sử dụng . 40

  3.3.Tài khoản sử dụng 40

  3.4.Nguyên tắc hạch toán . 40

  3.5.Phương pháp hạch toán 40

  4.Các hình thức bán hàng khác . 42

  4.1.Bán hàng theo phương thức nhận làm đại lý ký gửi . 43

  4.1.1.Nguyên tắc hạch toán 43

  4.1.2.phương pháp hạch toán . 43

  4.2.Hình thức bán hàng bằng phiếu quà tặng(gift cheque) . 44

  4.2.1.Chứng từ sử dụng 44

  4.2.2.Phương pháp hạch toán . 45

  4.3.Trường hợp kế toán hạch toán doanh thu khi công ty cho thuê mặt bằng 46

  4.3.1.Chứng từ sử dụng 46

  4.3.2.Phương pháp hạch toán . 46

  5.Các khoản làm giảm doanh thu . 48

  5.1.Chiết khấu thương mại 48

  5.2.Giảm giá hàng bán . 48

  5.3.Hàng bán bị trả lại . 49

  IV.Kế toán xác định kết quả kinh doanh 51

  1.Nội dung 51

  1.1.Phản ánh giá vốn hàng bán . 51

  1.2.Phản ánh chi phí bán hàng . 51

  1.3.Phản ánh chi phí quản lý doanh nghiệp 52

  1.4.Doanh thu từ hoạt động khác . 53

  1.4.1. Doanh thu từ hoạt động tài chính 53

  1.4.2.Doanh thu từ hoạt động bất thường 54

  2.Xác định kết quả kinh doanh . 55

  3.Sơ đồ kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 55

  4.Doanh thu của công ty An Phong 56

  V.Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ở công ty An phong 57

  1.Sơ lược về tình hình kinh doanh 57

  2.Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 58

  2.1.Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 58

  2.2.Các khoản giảm trừ . 58

  2.3.Doanh thu thuần 58

  2.4.Giá vốn hàng bán 59

  2.5.Lợi nhuận gộp . 59

  2.6.Chi phí bán hàng . 59

  2.7.Chi phí quản lý doanh nghiệp . 59

  2.8.Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 59

  2.9.Lợi nhuận từ hoạt động tài chính . 60

  2.10.Lợi nhuận từ hoạt động bất thường . 60

  2.11.Tổng lợi nhuận 60

  2.12.Lợi nhuận sau thuế . 60

  3.Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh ở công ty An Phong 60

  3.1.Tỷ lệ lãi gộp . 61

  3.2.Doanh lợi tiêu thụ 61

  3.3.Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng . 62

  3.4.Tỷ lệ sinh lời trên vốn cố định . 63

  3.5.Tỷ lệ sinh lời trên vốn lưu động . 63

  3.6.Doanh lợi vốn tự có . 64


  PHẦN III: . 64

  I. Nhận xét 64

  1.Nhận xét chung 64

  2.Nhận xét bộ máy kế toán . 66

  3.Nhận xét về công tác tổ chức kế toán 66

  II.Kiến nghị . 66


  Xem Thêm: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM-DV An Phong
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM-DV An Phong sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status