Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn


  MỤC LỤC
  ---o0o---
  LỜI NÓI đẦU . .1
  1. Sự cần thiết của đề tài . .1
  2. Mục đích nghiên cứu . .2
  3. đối tượng nghiên cứu . .2
  4. Phương pháp nghiên cứu . 2
  5. Sự đóng góp của luận văn . .2
  6. Bố cục của luận văn . .3
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . .4
  1.1 đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp . .4
  1.2 Chi phí sản xuất . .5
  1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất . .5
  1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất . 5
  1.2.2.1 Phân loại chi phí theo tính chất nội dung kinh tế . .5
  1.2.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục . 6
  1.2.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ giứa chi phí và khối lượng
  công việc hoàn thành . .7
  1.3 Giá thành sản phẩm . .7
  1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm . .7
  1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm . 8
  1.3.2.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành . .8
  1.3.2.3 Phân loại giá thành theo thời điểm xác định . .8
  1.4 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá
  thành sản phẩm và kỳ tính giá thành . 9
  i
  1.4.1 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . .9
  1.4.1.1 Khái niệm . 9
  1.4.1.2 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . .9
  1.4.2 Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm . .10
  1.4.2.1 Khái niệm . .10
  1.4.2.2 Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm . .10
  1.4.3 Xác định kỳ tính giá thành sản phẩm . .10
  1.4.3.1 Khái niệm . .10
  1.4.3.2 Xác định kỳ tính giá thành sản phẩm . .11
  1.5 Vai trò, nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm . .11
  1.5.1 Vai trò . .11
  1.5.2 Nhiệm vụ . 12
  1.6 Kế toán chi phí sản xuất . .12
  1.6.1 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 12
  1.6.1.1 Phương pháp phân bổ trực tiếp . .12
  1.6.1.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp . .13
  1.6.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . .13
  1.6.2.1 Khái niệm . .13
  1.6.2.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho . 14
  1.6.2.3 Phương pháp phân bổ chi phí nguyên vật liệu . 15
  1.6.2.4 Chứng từ, sổ sách . .16
  1.6.2.5 Tài khoản sử dụng . .16
  1.6.2.6 Sơ đồ kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp . .16
  1.6.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 17
  1.6.3.1 Khái niệm . .17
  1.6.3.2 Phương pháp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp . .17
  ii
  1.6.3.3 Chứng từ, sổ sách . .18
  1.6.3.4 Tài khoản sử dụng . .18
  1.6.3.5 Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 18
  1.6.4 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . .19
  1.6.4.1 Khái niệm . .19
  1.6.4.2 Phương pháp phân bổ chi phí sử dụng máy thi công . .19
  1.6.4.3 Chứng từ, sổ sách . .19
  1.6.4.4 Tài khoản sử dụng . .20
  1.6.4.5 Sơ đồ kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 20
  1.6.5 Kế toán chi phí sản xuất chung . .21
  1.6.5.1 Khái niệm . .21
  1.6.5.2 Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung . 21
  1.6.5.3 Chứng từ, sổ sách . .21
  1.6.5.4 Tài khoản sử dụng . .22
  1.6.5.5 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung . .22
  1.7 đánh giá sản phẩm dở dang . .23
  1.7.1 Khái niệm . .23
  1.7.2 đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức . 23
  1.7.3 đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí thực tế . .23
  1.7.4 đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành
  tương đương . .24
  1.8 Tính giá thành sản phẩm . 24
  1.8.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp . 25
  1.8.2 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ . .25
  1.8.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số . 26
  1.8.4 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng . .26
  1.9 Kế toán thiệt hại trong quá trình sản xuất . .27
  iii
  1.9.1 Thiệt hại phá đi làm lại . .27
  1.9.2 Sơ đồ kế toán thiệt hại phá đi làm lại trong quá trình sản xuất .28
  1.9.3 Thiệt hại ngừng sản xuất . 28
  1.9.4 Sơ đồ kế toán thiệt hại do ngừng sản xuất . 29
  1.10 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  trường hợp doanh nghiệp xây lắp trực tiếp thi công toàn bộ công
  trình . .30
  1.11 Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  trong trường hợp doanh nghiệp vừa trực tiếp thi công vừa giao
  thầu lại . .32
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY
  TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM -
  AUSTRALIA . .34
  2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng
  Việt Nam - Australia . .34
  2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển . 34
  2.1.1.1 Lịch sử hình thành . 34
  2.1.1.2 Quá trình phát triển . .35
  2.1.2 đặc điểm hoạt động của công ty . 36
  2.1.2.1 Hình thức sở hữu vốn . .36
  2.1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh . .36
  2.1.2.3 đặc điểm sản xuất xây lắp . .36
  2.2.4 Mạng lưới kinh doanh . .36
  2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 36
  2.1.3.1 Chức năng . 36
  2.1.3.2 Nhiệm vụ . .37
  iv
  2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty . .37
  2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động tại công ty . .37
  2.1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban . .38
  2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán . .40
  2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán . .40
  2.1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ . .40
  2.1.6 Hình thức kế toán . .42
  2.1.6.1 Hình thức tổ chức . .42
  2.1.6.2 Hệ thống chứng từ . 43
  2.1.6.3 Các chính sách kế toán . 43
  2.1.6.4 đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật Ký Chung 43
  2.1.6.5 Sơ đồ kế toán theo hình thức Nhật ký chung . .44
  2.1.7 Ứng dụng tin học trong công tác kế toán . .44
  2.2 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp tại công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng Việt
  Nam - Australia . 45
  2.2.1 đặc điểm công tác kế toán tập hợp chi phí sản sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp tại công ty . .45
  2.2.1.1 đặc điểm ngành nghề kinh doanh . 45
  2.2.1.2 Quy trình sản phẩm xây lắp . 45
  2.2.1.3 Phân loại chi phí sản xuất . 46
  2.2.1.4 đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . .46
  2.2.1.5 đối tượng tính giá thành sản phẩm . .46
  2.2.1.5 Kỳ tính giá thành . .47
  2.2.2 Kế toán chi phí sản xuất . .47
  2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . .47
  2.2.2.1.1 đặc điểm . .47
  v
  2.2.2.1.2 Quá trình theo dõi và hạch toán chi phí nguyên vật liệu 47
  2.2.2.1.3 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho . 48
  2.2.2.1.4 Chứng từ . 49
  2.2.2.1.5 Sổ sách . 49
  2.2.2.1.6 Tài khoản sử dụng . .49
  2.2.2.1.7 Số liệu minh họa . 50
  2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . .53
  2.2.2.2.1 đặc điểm . 53
  2.2.2.2.2 Phương thức chấm công . 53
  2.2.2.2.3 Quá trình hạch toán . .54
  2.2.2.2.4 Chứng từ . 55
  2.2.2.2.5 Sổ sách . 55
  2.2.2.2.6 Tài khoản sử dụng . .55
  2.2.2.2.7 Số liệu minh họa . 56
  2.2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung . 57
  2.2.2.3.1 đặc điểm . 57
  2.2.2.3.2 Tài khoản sử dụng . .63
  2.2.2.3.3 Số liệu minh họa . 63
  2.2.2.3.4 Phân bổ chi phí sản xuất chung . .69
  2.2.3 đánh giá sản phẩm dở dang . 71
  2.2.3.1 Khái niệm . 71
  2.2.3.2 đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ . .71
  2.2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 72
  CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ . .75
  3.1 Nhận xét . 75
  3.1.1 Ưu điểm chung của công ty . 75
  vi
  3.1.2 Ưu điểm về bộ máy kế toán và công tác tổ chức kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành tại VABIS . .76
  3.1.3 Nhược điểm . .78
  3.2 Kiến nghị . .79
  KẾT LUẬN . .81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . .82
  vii

  LỜI NÓI ĐẦU
  1- Sự cần thiết của đề tài
  Những năm gần đây đất nước ta đang tiến hành “ Công nghiệp hoá - Hiện
  đại hoá” đất nước. Vì vậy, việc hiện đại hoá cơ sở hạ tầng trong thực tế đang
  diễn ra rất nhanh ở khắp nơi và làm thay đổi bộ mặt của đất nước từng ngày.
  điều đó có nghĩa là khối lượng sản phẩm của ngành xây lắp ngày càng lớn
  đồng thời số vốn đầu tư cho ngành cũng gia tăng không ngừng. Vấn đề đặt ra
  và thu hút quan tâm của nhiều người là làm sao quản lý vốn một cách có hiệu
  quả nhất, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong sản xuất kinh
  doanh xây lắp.
  Trong nền kinh kinh tế thị trường hiện nay cùng với chính sách mở cửa
  hội nhập đã làm cho các doanh nghiệp cạnh tranh ngày càng gay gắt. đứng
  trước tình thế đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt
  động sản xuất kinh doanh của mình nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận và đứng
  vững trên thị trường. Vì vậy, song song với việc nâng cao chất lượng sản
  phẩm, doanh nghiệp còn phải tìm mọi cách để hạ giá thành sản phẩm.
  Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, hạ giá thành sản phẩm trong các
  doanh nghiệp sẽ mang lại sự tiết kiệm lao động xã hội, tăng tích luỹ cho nền
  kinh tế, tăng nguồn thu nhập cho quốc gia. Mặc khác, thông qua những thông
  tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm do kế toán cung cấp cho
  các nhà quản trị để phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn, tài sản, nhân
  lực từ đó có những đối sách hợp lý, hiệu quả trong việc tiết kiệm chi phí
  sản xuất nhằm hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Chính
  vì vậy việc thực hiện tốt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là
  doanh nghiệp xây lắp.
  Nhận thức đuợc tầm quan trọng của vấn đề này. Em xin chọn đề tài “ Kế
  toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
  Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng Việt Nam - Australia”.
  2- Mục đích nghiên cứu
  Em hy vọng rằng qua thời gian nghiên cứu em có dịp tiếp cận với thực tế
  công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng trong công ty, để em có thể hiểu rõ
  hơn, trau dồi và bổ sung thêm những kiến thức mà em đã học tập được trong
  nhà trường và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.
  3- đối tượng nghiên cứu
  Với đề tài này, em sẽ nghiên cứu về cách kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản
  xuất chung và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty.
  Em sẽ nghiên cứu thông qua một hoặc một vài công trình đã thi công để
  xem xét thực tế công ty hạch toán như thế nào, từ hoá đơn chứng từ cho đến
  cách lên sổ sách.
  4- Phương pháp nghiên cứu
  Bằng phương pháp nghiên cứu khoa học, với những kiến thức đã được
  trang bị từ nhà trường để đi vào thực tiễn, xem giữa lý thuyết và thực tiễn
  khác nhau ở những điểm nào?, tại sao lại khác nhau? .để từ đó có thể rút ra
  các kết luận cụ thể hơn, tổng quát hơn.
  5- Sự đóng góp của luận văn
  đây là kết quả lao động nghiêm túc, kết hợp với những kiến thức đã học,
  cùng với sự hướng dẫn tận tình của Cô T.S Dương Thị Mai Hà Trâm. Mong
  rằng những vấn đề mà Luận Văn đưa ra nhằm đi sâu tìm hiểu tình hình thực
  tế với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công việc
  2

  nâng cao chất lưọng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm xây lắp tại công ty.
  6- Bố cục của luận văn
  Luận văn bao gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm xây lắp.
  Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm xây lắp tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây
  Dựng Việt Nam - Australia.
  Chương III: Nhận xét - Kiến nghị.


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status