Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp Việt Nam


  Mục lục
  Lời nói đầu . 1
  Chương 1: Những vấn đềlý luận cơbản vềkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .3
  1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp có ảnh
  hưởng đến kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 3
  1.2 Những vấn đềchung vềchi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  4
  1.2.1 Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất xây lắp . 4
  1.2.1.1 Chi phí sản xuất 4
  1.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất . 5
  1.2.1.2.1 Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tếcủa chi phí . 6
  1.2.1.2.2 Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng . 6
  1.2.1.2.3 Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào các đối
  tượng chịu chi phí 8
  1.2.1.2 .4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệgiữa chi phí sản xuất với
  khối lượng hoạt động . 8
  1.2.2 Giá thành và phân loại giá thành sản phẩm 8
  1.2.2.1 Giá thành sản phẩm 8
  1.2.2.2 Phân loại giá thành . 10
  1.2.2.2.1 Phân loại giá thành SPXL theo cơsởsốliệu và thời điểm tính giá thành
  10
  1.2.2.2.2 Phân loại giá thành SP theo phạm vi các chi phí cấu thành 11
  1.2.2.2.3 Phân loại giá thành căn cứvào mức độhoàn thành khối lượng xây lắp
  12
  1.2.3 Quan hệgiữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 13
  1.3 Kếtoán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 14
  1.3.1 Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . 14
  1.3.1.1 Đối tượng kếtoán tập hợp chi phí sản xuất . 14
  1.3.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 14
  1.3.1.2.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp . 14
  1.3.1.2.2 Phương pháp phân bổgián tiếp 15
  1.3.2 Chứng từvà tài khoản sửdụng 16
  1.3.3 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất (KKTX) . 16
  1.3.3.1 Kếtoán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16
  1.3.3.2 Kếtoán tậphợp chi phí nhân công trực tiếp . 18
  1.3.3.3 Kếtoán chi phí sửdụng máy thi công . 19
  1.3.3.4 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất chung 22
  1.3.3.5 Kếtoán thiệt hại trong sản xuất 24
  1.3.3.6 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp . 25
  1.3.4 Kếtoán tập hợp chi phí sản xuất (KKĐK) . 26
  1.3.4.1 Kếtoán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – TK 621 . 26
  1.3.4.2 Kếtoán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp – TK 622 27
  1.3.4.3 Kếtoán tập hợp chi phí sửdụng máy thi công – TK 623 27
  1.3.4.4 Kếtoán chi phí sản xuất chung –TK 627 27
  1.3.4.5 Kếtoán tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp . 28
  1.4 Công tác kếtoán tính giá thành sản phẩm trong DNXL 29
  1.4.1 Đối tượng tính giá thành trong kỳ 29
  1.4.2 Các phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp . 29
  1.4.2.1 Phương pháp tính giá thành trực tiếp 29
  1.4.2.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 30
  1.4.2.3 Phương pháp tỷlệchi phí . 30
  1.4.2.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng . 31
  1.4.2.5 Phương pháp tính giá thành định mức 31
  1.5 Sổkếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 33
  1.5.1 Hình thức nhật ký chứng từ . 33
  1.5.2 Hình thức nhật ký sổcái 34
  1.5.3 Hình thức nhật ký chung 35
  1.5.4 Hình thức Chứng từghi sổ . 36
  Chương 2: Thực trạng kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại
  Công ty Cổphần Đầu tưvà Xây dựng Công nghiệp Việt Nam 37
  2.1 Tổng quan vềcông ty Cổphần Đầu tưvà Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
  37
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 37
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty . 38
  2.1.3 Đặc điểm vềtổchức công tác kếtoán của công ty . 39
  2.1.3.1 Tổchức Bộmáy kếtoán . 39
  2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụcác bộphận . 40
  2.1.3.3 Tổchức bộsổkếtoán . 41
  2.1.3.4 Các chế độvà phương pháp kếtoán áp dụng 44
  2.2 Thực trạng kếtoán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty CP ĐT & XD CN Việt Nam . 44
  2.2.1 Đối tượng và phương pháp chi phí sản xuất ởCông ty Cổphần Đầu tưvà
  Xây dựng Công nghiệp Việt Nam 44
  2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 44
  2.2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 45
  2.2.2 Tài khoản và chứng từkếtoán sửdụng . 46
  2.2.2.1 Tài khoản sửdụng 46
  2.2.2.2 Chứng từsửdụng . 46
  2.2.3 Thực trạng kếtoán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 46
  2.2.4 Thực trạng kếtoán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 55
  2.2.5 Thực trạng kếtoán tập hợp chi phí sửdụng máy thi công 65
  2.2.6 Thực trạng kếtoán tập hợp chi phí sản xuất chung 71
  2.2.7 Thực trạng tổng hợp kếtoán chi phí sản xuất toàn công ty 81
  2.2.7.1 Tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp 81
  2.2.7.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang . 82
  2.2.7.3 Tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp 84
  2.2.7.4 Phương pháp đánh giá sản phẩm dởdang . 87
  2.2.8 Thực trạng tính giá thành sản phẩm xây lắp ởCông ty Cổphần Đầu tưvà
  Xây dựng Công nghiệp Việt Nam 88
  2.2.8.1 Đối tượng tính giá thành . 88
  2.2.8.2 Kỳtính giá thành 88
  2.2.8.3 Xác định sản phẩm dở ởCông ty 88
  2.2.8.4 Phương pháp tính giá thành 89
  2.2.8.5 Kếtoán giá thành ởcông ty 89
  Chương 3: Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện kếtoán chi phí sản xuất và tính giá
  thành tại Công ty Cổphần Đầu tưvà Xây dựng Công nghiệp Việt Nam 93
  3.1 Đánh giá thực trạng vềkếtoán chi phs sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  công ty CP ĐT & XD CN Việt Nam 93
  3.1.1 Những ưu điểm 93
  3.1.2 Những mặt còn tồn tại . 97
  3.2 Yêu cầu của việc hoàn thiện . 99
  3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kếtoán tập hợp chi phí và tính giá
  thành sản phẩm tạịCông ty CP ĐT & XD CN Việt Nam . 100
  Kết luận 104


  Lời mở đầu
  1-Sựcần thiết của đềtài:
  Vềlý luận:Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sựnghiệp của toàn dân, của
  mọi thành phần kinh tế. Với m ục tiêu từnay đến năm 2010, nước ta cơbản là một
  nước công nghiệp phát triển với nhiều thành phần kinh tế, nhiều ngành nghềkinh
  doanh khác nhau, đảm bảo mục tiêu kinh tếphát triển, xã hội công bằng, dân chủ,
  văn minh.Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn trú trọng và quan tâm đến sựphát
  triển của kinh tế-xã hội, lấy hiệu quảkinh tế-xã hội làm tiêu chuẩn cơbản để định
  ra phương án phát triển. Trong phát triển mới, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, xây
  dựng một sốcông trình quy mô lớn thật cần thiết và hiệu quả, tạo ra những mũi
  nhọn trong từng bước phát triển. Bởi vậy, xây dựng là một trong những ngành
  công nghiệp quan trọng, góp phần tạo ra sự đổi mới, phát triển và hoàn thiện mục
  tiêu. Trong những năm gần đây ngành công nghiệp xây dựng đang có những bước
  tăng trưởng và phát triển cao, đó là những công trình, hạng mục công trình có quy
  mô lớn và công nghệhiện đại. Tuy nhiên sựcanh tranh gay gắt của môi trường
  kinh doanh, đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn chủ động trong hoạt động sản xuất
  kinh doanh của mình nhằm mục tiêu có lãi và tạo chỗ đứng trên thịtrường.
  Vềthưc tiễn:Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổphần Đầu tưvà Xây
  dựng Công nghiệp Việt Nam. Với những công trình, hạng mục công trình lớn, thời
  gian thi công dài. Vì vậy, công việc theo dõi, tính toán giá thành các công trình,
  hạng mục công trình chiếm phần lớn trong công việc kếtoán của xí nghiệp. Cùng
  với xu hướng hội nhập của nền kinh tếvà môi trường kinh doanh ngày càng gay
  gắt, xí nghiệp luôn tựmình đổi mới cách thức kinh doanh và hoàn thiện công tác
  kếtoán nhằm mục tiêu đạt được doanh thu cao và giá thành hạ. Vậy nên, em mạnh
  dạn chọn đềtài “Hoàn thiện kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây lắp tại Công ty Cổphần Đầu tưvà Xây dựng Công nghiệp Việt Nam”nhằm
  mong muốn được đóng góp một phần nào đó trong công tác kếtoán chi phí sản
  xuất và tính giá thành của công ty.
  2-Mục đích nghiên cứu của đềtài:
  Sựhỗtrợcủa công tác hoạch toán kếtoán trong doanh nghiệp là hết sức cần
  thiết bởi hạch toán kếtoán là công cụcó vai trò quan trọng trong sựtồn tại và phát
  triển của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kếtoán, đặc biệt là công tác kếtoán
  tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp sẽhạn chế được những thất
  thoát, lãng phí và là cơsở đểgiảm chi phí sản xuất, hạgiá thành tăng lợi nhuận cho
  doanh nghiệp, đảm bảo cho sựtồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại
  và tương lai.
  3-Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đềtài: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp.
  Phạm vi nghiên cứu của đềtài: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác
  kếtoán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cùng với sựnhận thức của bản
  thân trong quá trình học tập. Em mạnh dạn chọn đềtài: “Hoàn thiện kếtoán chi
  phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổphần Đầu tưvà Xây dựng
  Công nghiệp Việt Nam”.
  4-Phương pháp nghiên cứu:
  Hạch toán kếtoán là khoa học kinh tế, có đối tượng nghiên cụthểmà ở đây
  đối tượng nghiên cứu là kếtoán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Do vậy
  phương pháp nghiên cứu trong bài Khóa luận áp dụng là phương pháp duy vật biện
  chứng cùng với sựvận động của các quy luật kinh tếkết hợp với tính logic trong
  thực tiễn của nền kinh tếViệt Nam hiện nay và phương pháp tìm hiểu thực tếtại
  Công ty.
  5-Bốcục của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, các phần mục lục, tài liệu tham khảo, Khóa luận gồm 3
  chương:
  Chương 1: Những vấn đềlý luận cơbản vềkếtoán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
  Chương 2:Thực trạng kếtoán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  tại Công ty Cổphần Đầu tưvà Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.
  Chương 3: Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện kếtoán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổphần Đầu tưvà Xây dựng Công
  nghiệp Việt Nam.


  Chương 1
  Những vấn đềlý luận cơbản vềkếtoán
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
  các doanh nghiệp xây lắp
  1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp có
  ảnh hưởng đến kếtoán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây
  lắp.
  Ngành xây dựng cơbản (XDCB) có những nét đặc trưng riêng chi phối trực
  tiếp đến việc tổchức công tác kếtoán nói chung, kếtoán chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng. Đặc điểm ấy được biểu hiện ởnhững đặc
  điểm:
  - Sản phẩm xây lắp là các công trình(CT), hạng mục công trình(HMCT), vật
  kiến trúc có giá trịlớn, kết cấu phức tạp, trình độkỹthuật thẩm mỹcao
  nhưng lại mang tính đơn chiếc, thêm vào đó thời gian hoàn thành một công
  trình kéo dài. Nên việc tổchức quản lý và hạch toán xây lắp, giá trịdựtoán
  được coi là thước đo hợp lý đểhạch toán các khoản chi phí và thanh quyết
  toán công trình.
  - Sản phẩm xây lắp tính từthời điểm khởi công đến thời điểm hoàn thành bàn
  giao đưa vào sửdụng thường chiếm một khoảng thời gian dài. Mỗi một công
  trình xây dựng trong quá trình thi công lại được chia thành nhiều giai đoạn
  khác nhau.
  - Mỗi sản phẩm xây lắp đều được tiêu thụhết trước khi chúng được tiến hành
  thi công và hoàn thành theo giá dựtoán hoặc theo giá thỏa thuận với chủ đầu
  tư. Do vậy tính chất hàng hóa của sản phẩm xây lắp không được thểhiện rõ.
  - Việc tiến hành xây dựng các công trình, hạng mục công trình luôn gắn với
  một địa diểm nhất định, cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất


  Danh mục tài liệu tham khảo
  1. Hệthống Kếtoán trong các doanh nghiệp xây lắp
  Nhà xuất bản tài chính năm - 2003
  2. Giáo trình Kếtoán tài chính
  Chủbiên: PGS. TS. Ngô ThếChi
  PGS. TS. Nguyễn Đình Đỗ
  Nhà xuất bản tài chính năm - 2003
  3. Giáo trìnhLý thuyết hạch toán kếtoán
  Chủbiên: Nguyễn Thị Đông
  Nhà xuất bản tài chính năm - 2003
  4. SáchHệthống chuẩn mực kếtoán Việt Nam
  Nhà xuất bản Tài chính năm – 2003


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status