Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ


  

  BÁO CÁO THỰC TẬP
  Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ  KẾT LUẬN
  Tóm lại, trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh vô cùng gay gắt, quyết
  liệt, yêu cầu đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp là làm thế nào với một khối
  lượng nguyên vật liệu và tiền vốn nhất định có thể tạo ra sản phẩm có chất
  lượng cao nhất, hiệu quả nhất. Để có được lợi nhuận phục vụ cho tái sản xuất
  mở rộng, mỗi doanh nghiệp phải hạ được giá thành sản phẩm thấp hơn giá
  thành bình quân trên thị trường. Hạ được giá thành nhưng chất lượng phải
  đảm bảo, mẫu mã phải đẹp và độ thẩm mỹ cao. Doanh nghiệp hoạt động trong
  lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng không nằm ngoài quy luật đó. Không những
  thế yêu cầu đối với chất lượng và độ thẩm mý của sản phẩm xây dựng còn
  khắt khe hơn. Để có được những thông tin cần thiết cho các quyết định đầu
  tư, chủ doanh nghiệp phải căn cứ vào công tác hạch toán chi phí và tính giá
  thành sản phẩm.
  Một thực trạng đặt ra là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm cần được không ngừng hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của
  quá trình đổi mới đất nước hiện nay.
  Xuất phát từ điều đó, em đã chọn đề tài: “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂY HỒ” với hy vọng đóng góp được chút gì dù rất
  nhỏ bé vào công cuộc đổi mới của công ty.
  Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo cùng các cô
  chú, anh chị tại phòng kế toán công ty đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài này.

  Chuyên đề thực tập

  84
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 01
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP
  SẢN XUẤT 02
  1. Lý luận chung về chi phí sản xuất .02
  1.1. Nội dung và bản chất kinh tế của chi phí 02
  1.2.Phân loại chi phí sản xuất .02
  a. Phân loại yếu tố chi phí 03
  b. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản
  phẩm 03
  c. Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí .04
  d. Phân loại chi phí theo quan hệ của chi phí với khối lượng sản phẩm công
  việc hoàn
  thành 04
  1.3. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành .05
  1.3.1.Phân loại giá thành 05
  a. Giá thành dự toán.
  b. Giá thành kế hoạch công tác xây lắp.
  c. Giá thành đấu thầu công tác xây lắp.
  d. Giá thành hợp đồng công tác xây lắp.
  e. Giá thành thực tế công tác xây lắp.
  1.3.2-Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 07
  1.3.3-Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gia thành .08
  1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .09
  1.4. Đối tượng tập hợp và phương pháp hạch toán chi phí sản
  xuất 09
  1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .09
  1 4.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản
  xuất 10
  a. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực
  tiếp .10
  b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 11
  c. Kế toán tập hợp chi phí máy 12 Chuyên đề thực tập

  85
  d. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .13
  1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản
  xuât 15
  1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối
  kỳ 16
  1.5.1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở
  dang .16
  a Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí của nguyên vật liệu
  chính hoặc nguyên vật liệu trực
  tiếp 16
  b Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng
  hoàn thành tương
  đương 16
  c. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức .16
  1.5.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp 17
  1.5.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. .17
  a. Phương pháp tính giá thành giản đơn 18
  b. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng .18
  e. Phương pháp tính giá thành theo định
  mức 19
  phần II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
  HỢP
  CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂY HỒ 20
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 20
  2.2.Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty .23
  2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công
  ty 23
  2.2.2. chức năng nhiệm vụ từng bộ
  phận 24
  a. Ban giám đốc .24
  b. Bộ máy quản lý chức năng 25
  2.3. Tổ chức bộ máy kế toán .26
  a. Bộ máy kế toán 26 Chuyên đề thực tập

  86
  b. Chức năng của từng bộ
  phận 27
  2.4. Hình thức tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ .29
  a. Nhiệm vụ kế toán thường xuyên. .29
  b. Tổ chức chứng từ tại công ty Kiến trúc Tây Hồ 30
  c. Hệ thống tài khoản kế toán .32
  d. Hệ thống báo cào tài chính tại công ty Kiến trúc Tây Hồ 34
  2.5.Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần
  Kiến trúc Tây Hồ 35
  2.5.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty .35
  2.5.2. Nội dung kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Tây Hồ .36
  a. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 36
  b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 41
  c . Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 51
  d. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .55
  2.5.3. Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 60
  2.5.4.Tính giá thành sản phẩm 61
  a. Đối tượng tính giá
  thành: .61
  b. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành 62
  c. Trình tự tính giá thành .62
  Phần III: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂY HỒ
  3.1 Nhận xét, đánh giá tình hình tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty
  cổ phần Kiến trúc Tây Hồ .65
  a. Nguyên tắc chung trong hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm.65
  b Những ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm công ty cổ
  phần Kiến trúc Tây Hồ. 66
  c. Những tồn tại trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty công
  ty cổ phần Kiến trúc Tây
  Hồ .70
  3.2.Những phương hướng và giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp
  chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ 72
  a.Đối với chi phí vật tư 72 Chuyên đề thực tập

  87
  b. Đối với chi phí nhân công (công nhân sản xuất tạp vụ, công nhân lái máy, .) công
  tác hạch toán cần thêm một số cong việc sau: .73
  c. Đối với chi phí sản xuất chung 74
  d. Đối với việc lập bảng tổng hợp chi phí cuối kỳ kế toán 75
  e.Về phần mềm kế toán công ty sử dụng .75
  f.Về hệ thống tài khoản công ty sử dụng 76
  KẾTLUẬN .78

  Chuyên đề thực tập

  88

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lý thuyết và thực hành Kế Toán Tài chính – NXB Tài Chính 10/2004
  2. Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, hướng dẫn ghi sổ kế toán-
  NXB Tài chính -2004
  3. Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản – NXB Xây Dựng
  4. Định mức kế toán xây dựng – NXB Xây dựng
  5. Tạp chí Kế toán
  6. Tạp chí Tài chính
  7. Tài chính doanh nghiệp – NXB Lao Động.
  8. Phân Tích hoạt động kinh doanh - NXB Thống kê


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status