Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV xây dựng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV xây dựng


  LỜI NÓI ĐẦU
  Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật
  cho nền kinh tế quốc dân, hàng năm tổng kinh phí ngân sách chi cho lĩnh vực này
  chiếm khoảng 80% vốn đầu tư cả nước.
  Sản xuất của ngành không chỉ là những công trình mang ý nghĩa quan trọng
  mang giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài có giá trị kinh tế cao mà nó còn thể hiện
  về mặt thẩm mĩ nghệ thuật cao.Đó là phong cách lối sồng bản sắc của một dân tộc
  đồng thời mang tính văn hoá xã hội.
  Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay đang thực hiên bước chuyển đổi
  cơ cấu kinh tế nền kinh tế thị trường nhiều thành phần nền kinh tế đang phát triển
  mạnh mẽ. Vì vậy việc hoàn thiện, cải tiến hiện đại hoá cơ sở hạ tầng sao cho phù
  hợp trong thực tế là một đòi hỏi bức thiết ở khắp moi nơi trên toàn lãnh thổ, điều
  này không chỉ có ý nghĩa khối lượng của ngành xây dựng cơ bản tăng lên mà song
  song với nó là số vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm
  sao cho phù hợp trong thực tế là việc quản lí và sử dụng vốn một cách có hiệu quả
  khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát trong công tác sản xuất kinh doanh xây lắp
  phải trải qua nhiều giai đoạn (thiết kế lập dự án thi công nghiệm thu ) trong một
  thời gian dài.
  Trong xây dựng cơ bản việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành là
  một thành phần cơ bản của công tác kế toán. Đối với các doang nghiệp xây lắp nói
  riêng và xã hội nói chung công tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với chính
  doanh nghiệp việc hạch toán tốt công tác này sẽ làm cơ sở để giám sát hoạt động,
  để từ đó khắc phục tồn tại và phát triển trong cơ chế hạch toán kinh doanh của nền
  kinh tế thị trường nươc ta hiện nay. Với nhà nước công tác hạch toán kế toán kế
  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp là cơ sơ
  để nhà nước kiểm soát vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế.

  Nhận thức đúng vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp tại Công ty em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “công tác hạch
  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH
  MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền”. Với mục tiêu tiếp cận thực tế, đi sâu vào
  nghiên cứu công tác tổ chức kế toán tại công ty, từ quá trình phân tích đó để xem
  xét đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra những kiến nghị về phương
  hướng hoạt động, biện pháp giải quyết các tồn tại của công ty.
  Đề tài nghiên cứu nội dung gồm 3 chương:
  Chương 1: Lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
  Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành tại công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền.
  Chương 3: Môt số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
  Trong quá trình thực tập tại công ty, mặc dù đã rất cố gắng xong chưa có
  kinh nghiệm cũng như thời gian thực tập không nhiều nên bản báo cáo này của em
  không tránh khỏi những tồn tại thiếu sót. Và ngoài ra trong quá trình học ở nhà
  trường chưa được nghiên cứu sâu về doanh nghiệp xây lắp nên còn nhiều vấn đề
  thiếu sót. Bởi vậy em rất mong muốn và xin chân thành tiếp thu những chỉ bảo
  quý báu của các thầy cô đặc biệt là thầy Chúc Anh Tú để em hoàn thiện bài báo
  cáo này.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . . - 1 -
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG
  TÁC KẾ TOÁN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP . . - 3 -
  1.1 - Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp . . - 3 -
  1.1.1- Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xây lắp . - 3 -
  1.1.2- Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp - 4 -
  1.1.3- Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp - 4 -
  1.1.4- Vai trò của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay. - 5 -
  1.2- Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp - 6 -
  1.2.1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp - 6 -
  1.2.1.1- Khái niệm chi phí sản xuất . - 6 -
  1.2.1.2- Phân loại chi phí sản xuất . . - 7 -
  1.2.2- Giá thành của sản phẩm xây lắp . . - 10 -
  1.2.2.1- Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp . . - 10 -
  1.2.2.2- Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp . - 10 -
  1.2.2.3- Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp - 13 -
  1.2.3- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành - 14 -
  1.2.3.1- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . . - 14 -
  1.2.3.2- Đối tượng tính giá thành . . - 14 -
  1.2.3.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành - 15 -
  1.2.4- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất, xác định giá trị sản phẩm dở dang trong
  doanh nghiệp xây lắp và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng. . - 16 -
  1.2.4.1- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . . - 16 -
  1.2.4.2- Xác định giá trị sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp - 16 -
  1.2.4.3- Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng . . - 18 -
  1.3- Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm - 20 -
  1.3.1- Nguyên tắc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp - 20 -
  1.3.2- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . . - 21 -
  1.3.2.1 Tổ chức hệ thống chứng từ và hạch toán ban đầu với chi phí sản xuất. - 21 -
  1.3.2.2 Tổ chức hệ thống sổ kế toán để ghi chép, tập hợp chi phí sản xuất - 21 -
  1.3.2.3 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp
  hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. . - 22 -
  1.3.2.4- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp
  hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. . - 33 -
  1.3.3- Tổ chức kế toán tình giá thành sản xuất sản phẩm . . - 36 -
  1.3.3.1- Tài liệu để tính giá thành sản phẩm . - 36 -
  1.3.3.2- Tổ chức hệ thổng sổ kế toán( bảng tính giá thành) để tính giá thành sản
  phẩm xây dựng. - 36 -
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV
  XÂY DỰNG DỊCH VỤ NGÔ QUYỀN . . - 37 -
  2.1- Khái quát về Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền . . - 37 -
  2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển . . - 37 -
  2.1.2- Đặc điểm tổ chức bộ máy. - 38 -
  2.1.3- Chức năng và nhiệm vụ . - 41 -
  2.1.4- Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ
  Ngô Quyền . - 42 -
  2.1.5- Đặc điểm quy trình sản xuất của Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ
  Ngô Quyền . - 42 -
  2.1.6- Trình tự ghi và hạch toán của Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ
  Ngô Quyền . - 43 -
  2.2- Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  xây lắp tại Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền. . - 45 -
  2.2.1- Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm xây lắp . - 45 -
  2.2.1.1- Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . . - 45 -
  2.2.1.2- Đối tượng tính giá thành . . - 46 -
  2.2.2- Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu của công ty. . - 46 -
  2.2.2.1- Trường hợp nguyên vật liệu xuất từ kho công ty. - 47 -
  2.2.2.2- Trường hợp nguyên vật liệu xuất thẳng không qua kho. . - 51 -
  2.2.2.3- Trường hợp vật liệu luân chuyển . . - 53 -
  2.2.2.4- Trường hợp vật tư không dùng hết. . - 53 -
  2.2.3- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty . . - 61 -
  2.2.4- Kế toán chi phí sản xuất chung . . - 72 -
  2.2.5- Tổng hợp chi phí cuối tháng cuối quý của công ty . . - 81 -
  2.2.6- Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ
  Ngô Quyền . . 84
  2.2.7- Tính giá thành xây dựng ở Công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô
  Quyền . . 84
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH
  TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY
  DỰNG Ở CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DỊCH VỤ NGÔ QUYỀN 86
  3.1 Đánh giá chung về thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm ở công ty . . 86
  3.1.1. Ưu điểm. 86
  3.1.2. Nhược điểm . 87
  3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm ở công ty . . 88
  KẾT LUẬN . 94
  ̃̃̃̃̃̃̃̃


  Xem Thêm: Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH MTV xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status