Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kiểm toán về các ước tính kế toán

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm toán về các ước tính kế toán


  (tổng cộng 84 trang)
  CHƯƠNG 1
  : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN 1
  1.1. Đặc điểm các khoản ước tính kế toán ảnh hưởng tới kiểm toán. 1
  1.1.1. Các khái niệm cơ bản và bản chất của các khoản ước tính kế toán. 1
  1.1.2. Phân loại, đặc điểm và các quy định chung về các khoản ước tính kế toán chủ yếu 2
  1.1.2.1. Phân loại các khoản ước tính kế toán. 2
  1.1.2.2. Đặc điểm và các quy định chung về các khoản ước tính kế toán. 2
  1.1.2.2.1. Đặc điểm và các quy định chung về khấu hao TSCĐ 2
  1.1.2.2.2. Đặc điểm và các quy định chung về các khoản dự phòng. 5
  1.1.2.2.3. Đặc điểm và các quy định chung về các khoản ước tính kế toán khác. 10
  1.2. Hệ thống KSNB liên quan đối với các khoản ước tính kế toán. 13
  1.3. Những đặc điểm cần lưu ý trong kiểm toán các khoản ước tính kế toán. 14
  1.4. Kiểm toán các khoản ước tính kế toán trong quy trình kiểm toán BCTC 15
  1.4.1. Mục tiêu kiểm toán các khoản ước tính kế toán. 15
  1.4.1.1. Mục tiêu kiểm toán chung. 15
  1.4.1.2. Mục tiêu kiểm toán đặc thù. 16
  1.4.2. Thực hiện kiểm toán các khoản ước tính kế toán trong quy trình kiểm toán BCTC 17
  1.4.2.1. Chuẩn bị kiểm toán. 17
  1.4.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán sơ bộ. 18
  1.4.2.3. Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết và thiết kế chương trình kiểm toán. 20
  1.4.2.4. Thực hiện kiểm toán các khoản ước tính kế toán. 21
  1.4.2.4.1. Kiểm toán các khoản dự phòng. 21
  1.4.2.4.1.1. Kiểm toán dự phòng giảm giá HTK 21
  1.4.2.4.1.2. Kiểm toán dự phòng nợ phải thu khó đòi 23
  1.4.2.4.1.3. Kiểm toán dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư. 24
  1.4.2.4.2. Kiểm toán chi phí trả trước. 25
  1.4.2.4.3. Kiểm toán chi phí phải trả. 26
  1.4.2.4.4. Kiểm toán khấu hao TSCĐ 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 30
  2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH kiểm toán ABC 30
  2.1.1. Tổng quan về công ty kiểm toán 30
  2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 30
  2.1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty Kiểm toán 32
  2.1.1.3. Những dịch vụ do công ty kiểm toán cung cấp. 32
  2.1.1.4. Đối tượng khách hàng. 34
  2.1.1.5. Phương hướng phát triển. 34
  2.1.2. Hệ thống kiểm soát chất lượng của công ty kiểm toán 34
  2.2. Thực trạng kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty kiểm toán 35
  2.2.1. Quy trình kiểm toán chung tại công ty kiểm toán 35
  2.2.1.1. Phương pháp tiếp cận kiểm toán. 35
  2.2.1.2. Tổ chức thực hiện một cuộc kiểm toán BCTC 35
  2.2.1.2.1. Chuẩn bị kiểm toán. 35
  2.2.1.2.2. Thực hiện kiểm toán. 37
  2.2.1.2.3. Hoàn thành kiểm toán. 38
  2.2.1.2.4.Tổ chức lưu hồ sơ. 39
  2.2.2. Kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại Công ty khách hàng ABC do Công ty kiểm toán thực hiện 40
  2.2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán. 40
  2.2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán. 41
  2.2.2.2.1. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng. 41
  2.2.2.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích tổng quát 43
  2.2.2.2.3. Đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng. 43
  2.2.2.2.4. Xác định mức độ trọng yếu. 44
  2.2.2.2.5. Thiết kế chương trình kiểm toán. 44
  2.2.2.3. Thực hiện kiểm toán các khoản ước tính kế toán tại công ty khách hàng ABC 44
  2.2.2.3.1. Kiểm toán các khoản dự phòng. 45
  2.2.2.3.1.1. Kiểm toán dự phòng phải thu khó đòi 45
  2.2.2.3.1.2. Kiểm toán dự phòng giảm giá HTK 47
  2.2.2.3.1.3. Kiểm toán dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 50
  2.2.2.3.2. Kiểm toán chi phí trả trước. 50
  2.2.2.3.3. Kiểm toán chi phí phải trả. 55
  2.2.2.3.4. Kiểm toán khấu hao TSCĐ 58
  2.2.2.3.5. Tổng hợp sai lệch phát hiện được. 63
  2.2.2.4. Kết thúc kiểm toán. 63
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN 65
  3.1. Nhận xét 65
  3.1.1. Nhận xét chung về tổ chức thực hiện kiểm toán. 65
  3.1.1.1. Ưu điểm 65
  3.1.1.2. Nhược điểm 67
  3.1.2. Nhận xét về quy trình kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán 67
  3.1.2.1. Ưu điểm 67
  3.1.2.2. Nhược điểm 69
  3.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các ước tính kế toán tại công ty kiểm toán 69
  3.2.1. Đối với công ty kiêm toán ABC 69
  3.2.1.1. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán tại công ty kiểm toán 69
  3.2.1.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán ước tính kế toán tại Công ty kiểm toán 70
  3.2.2. Đối với cơ quan chức năng. 71
  3.2.3. Đối với hiệp hội nghề nghiệp. 72
  KẾT LUẬN 73
  PHỤ LỤC 74  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy tại Công ty kiểm toán 32
  Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán của Công ty ABC 43


  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng số 1.1: Mục tiêu kiểm toán các khoản ước tính kế toán. 17
  Bảng số 1.2: Phân tích một số tỷ suất và chi phí khấu hao. 28
  Bảng số 1.3: Một Số Thử Nghiệm Chi Tiết 28
  Bảng số 2.1: Bảng câu hỏi hệ thống KSNB của công ty ABC 44
  Bảng số 2.2: CT kiểm toán dự phòng nợ phải thu khó đòi tại công ty ABC 45
  Bảng số 2.3: Bảng phân tích tuổi nợ tại công ty ABC 46
  Bảng số 2.4: Dự phòng nợ phải thu khó đòi 47
  Bảng số 2.5: Tổng hợp kết quả kiểm toán- 159. 48
  Bảng số 2.6: Tổng hợp kết quả kiểm toán- 159. 48
  Bảng số 2.7: Dự phòng nợ giảm giá HTK-155 (thành phẩm) 49
  Bảng số 2.8: Dự phòng nợ giảm giá HTK-156 (hàng hóa) 49
  Bảng số 2.9: Bảng thủ tục phân tích- 142. 50
  Bảng số 2.10 : Bảng tổng hợp chi phí trả trước ngắn hạn- 142. 52
  Bảng số 2.11: Chi phí trả trước dài hạn. 53
  Bảng số 2.12 : Bảng tổng hợp kết quả kiểm toán. 54
  Bảng số 2.13: Bảng tổng hợp đối chiếu số liệu. 55
  Bảng số 2.14: Tổng hợp kết quả kiểm toán . 57
  Bảng số 2.15: Tổng hợp tình hình biến động TSCĐ tại công ty ABC 59
  Bảng số 2.16: Bảng tính toán chi tiết Tài Sản và Khấu hao TSCĐ 61
  Bảng số 2.17: Tổng hợp kết quả khấu hao TSCĐ của công ty ABC 62


  Xem Thêm: Kiểm toán về các ước tính kế toán
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán về các ước tính kế toán sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status