Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần D

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần D


  Môc lôc


  Lêi nãi ®Çu 1
  Ch­¬ng 1 3
  CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 3
  1.1. Các khái niệm 3
  1.1.1. Nguồn nhân lực trong tổ chức 3
  1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL 5
  1.2.1. Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 5
  1.2.1.1. Mục tiêu, chiến lược, chính sách của doanh nghiệp 5
  1.2.1.2. Qui mô, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 5
  1.2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
  1.2.1.5. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 7
  1.2.1.6. Khả năng tài chính của doanh nghiệp 7
  1.2.2. Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 8
  1.2.2.1. Nhân tố thuộc thị trường lao động 8
  1.2.2.2. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ 8
  1.3. Nội dung của công tác đào tạo và phát triển NNL 9
  1.3.1. Tiến trình đào tạo và phát triển NNL 9
  1.3.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo 10
  1.3.1.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 10
  1.3.1.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 12
  1.3.1.5. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển 12
  1.3.1.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 12
  1.3.1.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 13
  1.3.2. Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15
  1.3.2.1. Đào tạo trong công việc (O.J.T – On the Job training ) 15
  1.3.2.2. Đào tạo ngoài công việc 18
  1.4. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển NNL trong doanh nghiệp 20
  1.4.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển NNL trong doanh nghiệp 21
  1.4.2. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội 21
  Ch­¬ng 2 23
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 23
  2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 23
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPDVDLĐSHN 23
  2.1.1.1. Những thông tin chung 23
  2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chủ yếu: 25
  2.1.2.1. Chức năng: 25
  2.1.2.2. Nhiệm vụ: 25
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 26
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức: 26
  2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 28
  2.1.4. Đặc điểm và kết quả sản xuất kinh doanh: 30
  2.1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm: 30
  2.1.4.2. Đặc điểm về thị trường: 30
  2.1.4.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 31
  2.1.4.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 32
  2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 34
  2.2.1. Các nhân tố bên trong Công ty 34
  2.2.1.1. Quan điểm của lãnh đạo Công ty về công ĐT và PT NNL 34
  2.2.1.2. Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 34
  2.2.2. Các nhân tố bên ngoài Công ty 42
  2.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 43
  2.3.1. Bộ máy thực hiện công tác đào tạo và phát triển NNL 43
  2.3.2. Các phương pháp đào tạo: 44
  2.3.2.2. Luân chuyển, thuyên chuyển công việc: 45
  2.3.2.3. Đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước: 45
  2.3.2.4. Hội thảo, chuyên đề: 45
  2.3.2.5. Bồi dưỡng nâng bậc lương: 46
  2.3.2.6. Hoạt động tham quan: 46
  2.3.2.7. Các cuộc thi về các kỹ năng xử lý các tình huống trong công việc: 47
  2.3.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo: 49
  2.3.3.3. Thực hiện chương trình đào tạo: 54
  2.3.3.4. Chi phí đào tạo 58
  2.3.3.5. Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên giảng dạy phục vụ cho công tác đào tạo 59
  2.3.3.6. Đánh giá chương trình đào tạo 59
  2.3.4. Bố trí, sử dụng lao động 63
  2.3.4.1. Bố trí, sử dụng lao động trước đào tạo 63
  2.3.4.2. Chế độ, chính sách khuyến khích cho người lao động đi đào tạo 71
  2.3.4.3. Bố trí, sử dụng lao động sau đào tạo 72
  2.3.5. Chính sách duy trì nguồn nhân lực tại Công ty 73
  2.3.5.1. Chính sách về tiền lương 74
  2.3.5.2. Các khuyến khích 74
  2.3.5.3. Các phúc lợi 77
  2.4. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDL ĐSHN giai đoạn 2002 - 2007 78
  2.4.1. Thành tựu đạt được 78
  2.4.2. Hạn chế 80
  Ch­¬ng 3 85
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 85
  3.1. Định hướng đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 85
  3.1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 85
  3.1.1.1. Giai đoạn 2005 – 2010 85
  3.1.1.2. Trước mắt nhiệm vụ 2007-2008 86
  3.1.2. Nhu cầu đào tạo 86
  3.1.3. Phương hướng đào tạo và phát triển NNL 87
  3.2. Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 88
  3.2.1. Sử dụng lao động hợp lý 88
  3.2.2. Định hướng đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN từ nay đến năm 2010 89
  3.2.2.1. Tuyển chọn nhân lực đối với một số vị trí Công ty còn thiếu hoặc đã có nhưng trình độ chưa đáp ứng yêu cầu công việc 90
  3.2.2.2. Thực hiện kế hoạch đào tạo đối với một số lao động còn yếu về chuyên môn: 93
  3.2.3. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 94
  3.2.4. Cụ thể hoá mục tiêu đào tạo 96
  3.2.5. Hạch toán đầy đủ chi phí đào tạo, sử dụng hợp lý chi phí đào tạo 98
  3.2.6. Hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo 99
  3.2.7. Các biện pháp khác: 102
  KÕt luËn 106


  Danh môc b¶ng biÓu


  Bảng 1.1: Bảng so sánh giữa đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  Bảng 2.1. Tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm
  Bảng 2.2. Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính
  Bảng 2.3. Cơ cấu lao động theo độ tuổi và trình độ văn hoá chuyên môn
  Bảng 2.4. Cơ cấu cán bộ viên chức phân theo chức danh của Công ty năm 2006
  Bảng 2.5. Cơ cấu công nhân phân theo bậc thợ của Công ty năm 2006
  Bảng 2.6. Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty qua các năm
  Bảng 2.7. Bảng thống kê công tác đào tạo của Công ty qua các năm
  Bảng 2.8. Thống kê nội dung một số khoá đào tạo cán bộ Công ty năm 2006
  Bảng 2.9. Bảng thống kê thực chi cho công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty qua các năm
  Bảng 2.10. Kết quả thi nâng bậc lương CBCNV của Công ty qua các năm
  Bảng 2.11. Bảng đánh giá hiệu quả công tác đào tạo tại Công ty
  Bảng 2.12. So sánh trình độ đào tạo thực tế với yêu cầu công việc đang đảm nhận của CBCNV
  Bảng 2.13. Thống kê tình hình sử dụng lao động sau đào tạo qua các năm
  Bảng 3.1. Nhu cầu đào tạo của Công ty năm 2007-2008
  Bảng 3.2. Bảng kế hoạch đào tạo của Công ty năm 2007-2008
  Sơ đồ 1.1. Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo / phát triển
  Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
  Sơ đồ 2.2. Bộ máy quản lý nguồn nhân lực của Công ty
  Sơ đồ 2.3. Tiến trình đào tạo và phát triển NNL của Công ty


  Lêi nãi ®Çu
  Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển của mọi nền kinh tế. Trước đây khi xã hội chưa phát triển, khoa học kỹ thuật còn lạc hậu thì con người đã đóng vai trò trung tâm, bằng sức lao động của mình làm ra mọi của cải vật chất nuôi sống bản thân và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trường phái Nguồn nhân lực từ những thập niên 50 của thế kỷ 20 đã cho rằng: “ Nguồn nhân lực là nguồn lực dồi dào, có tiềm năng vô hạn”. Nay khi xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, vị thế của con người trong xã hội càng được củng cố, đồng thời năng lực học tập của con người cũng không ngừng được nâng cao. Tại Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “ nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển và tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ”, “ con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hoá ”. Đại hội Đảng lần X cũng nhấn mạnh: “ phát triển mạnh kết hợp chặt giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực thúc đẩy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức ”. Như vậy, thời nào cũng cần đến nhân tài, hội nhập kinh tế thế giới càng sâu thì vấn đề phát triển nguồn nhân lực càng trở nên cấp thiết. Do đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển tiềm lực con người. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay khi thế giới biến đổi không ngừng, nền kinh tế thế giới ngày càng thịnh vượng, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão thì vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực càng trở nên cấp thiết.
  Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội (CTCPDVDLĐSHN), qua tìm hiểu phân tích thực trạng của Công ty, nhận thấy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty còn tồn tại nhiều vấn đề nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội”.


  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần D
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần D sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status