Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát và hoạt động kinh doanh đồng kiểm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát và hoạt động kinh doanh đồng kiểm


  Mục lục

  I. Khái niệm và phân loại các hình thức liên doanh
  1.1 : Khái niệm
  1.2 : Phân loại các hình thức liên doanh

  II. Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát:
  2.1: Đặc điểm của hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
  2.2: Theo chuẩn mực số 08.
  2.2.1: Những quy định chung
  2.2.2: Các thuật ngữ được sử dụng trong chuẩn mực
  2.2.3: Nội dung trong hợp đồng.
  2.3: Chế độ kể toán theo quyết định 15/2006
  2.3.1: Quy định chung
  2.3.2: Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí, doanh thu của hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

  III. Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát
  3.1: Đặc điểm của hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm soát
  3.2: Theo chuẩn mực số 08:
  3.3: Chế độ kế toán theo quyết định 15/2006
  3.3.1: Quy định chung
  3.3.2: Kế toán một số nội dung liên quan đến hoạt động liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát

  IV. So sánh với hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
  4.1: Giống nhau
  4.2: Khác nhau  I. Khái niệm và phân loại các hình thức liên doanh
  1.Khái niệm đầu tư lien doanh:
  Đầu tư liên doanh là hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh theo đó hai hay nhiền bên cùng kiểm soát và tiến hành một hoạt động kinh tế .
  2. Phân loại các hình thức liên doanh
  Căn cứ vào địa vị pháp lý, liên doanh được chia làm 3 hình thức cơ bản
  · Các hoạt động liên doanh được đồng kiểm soát
  · Tài sản được đồng kiểm soát
  · Các cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát
  II. Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát:
  2.1: Đặc điểm của hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

  Hình thức liên doanh này được thức hiện trên cơ sở các thành viên tham gia
  cùng nhau ký kết một hợp đồng để cùng thực hiện hoạt động kinh doanh chung , mỗi bên sẽ được phân chia thực hiện một phần trong hoạt động chung đó nhưng không thành lập một pháp nhân mới. Liên doanh tồn tại giống như một hiệp hội. Chẳng hạn như việc sản xuất và tiêu thụ một chiếc máy bay , các công đoạn khác nhau của một quá trình sản xuất do mỗi bên liên doanh đảm nhiệm , mỗi bên tự trang trải các khoản chi phí phát sinh trong giai đoạn công nghệ của mình và nhận được thu nhập từ việc bán máy bay theo thỏa thuận được phân chia theo hợp đồng liên doanh.
  Về quản lý tài chinh: Đối với từng thành viên tham gia bộ phận liên doanh này không tách thành một cơ cấu tài chính riêng mà thống nhất trong cơ cấu tài chính của thành viên. Mỗi bên liên doanh sẽ sử dụng tài sản vốn riêng để thực hiện hoạt dộng kinh doanh được phân chia. Điều đó có nghĩa là từng thành viên trong liên doanh có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi hoạt động sản xuẩt kinh doanh được thực hiện do nhân viên các bên tham gia trực tiếp điều hành , và có thể tiến hành song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của từng thành viên.
  Đặc trưng cơ bản của hình thức là khi liên doanh được thành lập các bên góp vốn không phải chuyển vốn , tài sản của mình vào liên doanh, toàn bỗ vốn góp là bộ phận tài chinh của bên tham gia, nhưng phải được quản lý riêng biệt và phục vụ cho hoạt động kinh doanh của liên doanh , vốn đầu tư không phải chuyển ra bên ngoài doanh nghiệp , lượng vốn này doanh nghiệp vẫn điều hành và kiểm soát để phục vụ các hoạt động kinh doanh được phân chia trong hợp đồng liên doanh. Liên doanh theo hình thức hoạt động SXKD đồng kiểm soát không thỏa mãn điều kiện xủa một tài sản đầu tư tài chính , thực chất đây là việc đầu tư hoạt động SXKD trong chức năng của doanh nghiệp
  2.2: Theo chuẩn mực số 08:
  2.2.1: Qui định chung:
  01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán về các khoản vốn góp liên doanh, gồm: Các hình thức liên doanh, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của các bên góp vốn liên doanh làm cơ sở cho việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính của các bên góp vốn liên doanh.
  02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán những khoản vốn góp liên doanh, gồm: Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát; Tài sản được đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.

  2.2.2: Các thuật ngữ được sử dụng trong chuẩn mực:
  Liên doanh: Là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Các hình thức liên doanh quy định trong chuẩn mực này gồm:
  - Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát;
  - Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát;
  - Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.
  Kiểm soát: Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế liên quan đến góp vốn liên doanh nhằm thu được lợi ích từ hoạt động kinh tế đó.
  Đồng kiểm soát: Là quyền cùng chi phối của các bên góp vốn liên doanh về các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng.
  Ảnh hưởng đáng kể: Là quyền được tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của một hoạt động kinh tế nhưng không phải là quyền kiểm soát hay quyền đồng kiểm soát đối với những chính sách này.

  Bên góp vốn liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh và có quyền đồng kiểm soát đối với liê n doanh đó.
  Nhà đầu tư trong liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh nhưng không có quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh đó.
  Phương pháp vốn chủ sở hữu: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp trong liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh lợi ích của bên góp vốn liên doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.
  Phương pháp giá gốc: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của bên góp vốn liên doanh được phân chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.
  2.2.3: Nội dung trong hợp đồng:
  Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh
  09. Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là hoạt động của một số liên doanh được thực hiện bằng cách sử dụng tài sản và nguồn lực khác của các bên góp vốn liên doanh mà không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Mỗi bên góp vốn liên doanh tự quản lý và sử dụng tài sản của mình và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. Hoạt động của liên doanh có thể được nhân viên của mỗi bên góp vốn liên doanh tiến hành song song với các hoạt động khác của bên góp vốn liên doanh đó. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thường quy định căn cứ phân chia doanh thu và khoản chi phí chung phát sinh từ hoạt động liên doanh cho các bên góp vốn liên doanh.
  10. Ví dụ hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là khi hai hoặc nhiều bên góp vốn liên doanh cùng kết hợp các hoạt động, nguồn lực và kỹ năng chuyên môn để sản xuất, khai thác thị trường và cùng phân phối một sản phẩm nhất định. Như khi sản xuất một chiếc máy bay, các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất do mỗi bên góp vốn liên doanh đảm nhiệm. Mỗi bên phải tự mình trang trải các khoản chi phí phát sinh và được chia doanh thu từ việc bán máy bay, phần chia này được căn cứ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng.
  11. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh các hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát trong báo cáo tài chính của mình, gồm:
  Tài sản do bên góp vốn liên doanh kiểm soát và các khoản nợ phải trả mà họ phải gánh chịu;
  Chi phí phải gánh chịu và doanh thu được chia từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của liên doanh.
  12. Trong trường hợp hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát, liên doanh không phải lập sổ kế toán và báo cáo tài chính riêng. Tuy nhiên, các bên góp vốn liên doanh có thể mở sổ kế toán để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong việc tham gia liên doanh.
  2.3: Chế độ kế toán theo quyết định 15/2006:

  2.3.1. Quy định chung:
  a) Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát là hoạt động liên doanh không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Các bên liên doanh có nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hoạt động của hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn thực hiện cùng với các hoạt động kinh doanh thông thường khác của từng bên.
  b) Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định các khoản chi phí phát sinh riêng cho hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát do mỗi bên liên doanh bỏ ra thì bên đó phải gánh chịu; Đối với các khoản chi phí chung (nếu có) thì căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng để phân chia cho các bên góp vốn.
  c) Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán để ghi chép và phản ánh trong báo cáo tài chính của mình các nội dung sau đây:
  + Tài sản góp vốn liên doanh và chịu sự kiểm soát của bên góp vốn liên doanh;
  + Các khoản nợ phải trả phải gánh chịu;
  + Doanh thu được chia từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của liên doanh;
  + Chi phí phải gánh chịu.
  d) Khi bên liên doanh có phát sinh chi phí chung phải mở sổ kế toán để ghi chép, tập hợp toàn bộ các chi phí chung đó. Định kỳ căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh về việc phân bổ các chi phí chung, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung (Biểu số 04), được các bên liên doanh xác nhận, giao cho mỗi bên giữ một bản (bản chính). Bảng phân bổ chi phí chung kèm theo các chứng từ gốc hợp pháp là căn cứ để mỗi bên liên doanh kế toán chi phí chung được phân bổ từ hợp đồng.
  đ) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định chia sản phẩm, định kỳ theo thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh, các bên liên doanh phải lập Bảng phân chia sản phẩm (Biểu số 05) cho các bên góp vốn và được các bên xác nhận số lượng, quy cách sản phẩm được chia từ hợp đồng, giao cho mỗi bên giữ một bản (bản chính). Mỗi khi thực giao sản phẩm, các bên liên doanh phải lập Phiếu giao nhận sản phẩm (hoặc phiếu xuất kho) làm 2 bản, giao cho mỗi bên giữ một bản. Phiếu giao nhận sản phẩm là căn cứ để các bên liên doanh ghi sổ kế toán, theo dõi và là căn cứ thanh lý hợp đồng.
  Biểu số 04

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Mẫu số 01 – HTKD
  . (Ban hành theo TT số 23 /2005/TT-BTC
  ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính)

  BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG
  (Phát sinh tại bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh là: )

  1. Tên hợp đồng: . .
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: .
  3. Các bên tham gia hợp đồng: .
  4. Nội dung của hợp đồng: .
  5. Thời gian phát sinh chi phí chung cần phân bổ: Từ: Đến: .
  Đơn vị tính:
  Chứng từ Tổng Phân chia cho các bên Ghi
  S
  T
  Số, ngày,
  tháng,
  Nội số tiền Bên góp vốn A Bên góp vốn B chú
  T năm dung Thuế GTGT (nếu có) Tổng chi phí Thuế GTGT (nếu có) Chi phí Thuế GTGT (nếu có) Chi phí
  A B C 1 2 3 4 5 6 D
  Tổng cộng:

  , Ngày . tháng . năm .

  Bên góp vốn A Bên góp vốn B .
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  đóng dấu đóng dấu

  C¸ch ghi mét sè néi dung trong b¶ng:
  Cột B: Ghi số hiệu; ngày, tháng, năm của chứng từ;
  Cột C; Ghi nội dung của chứng từ;
  Cột 1,2: Ghi số Thuế GTGT và tổng chi phí chung của Hợp đồng;
  Cột 3,4: Ghi số Thuế GTGT và chi phí phân bổ cho đối tác A;
  Cột 5,6: Ghi số Thuế GTGT và chi phí phân bổ cho đối tác B;

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Mẫu số 02 – HTKD
  (Ban hành theo TT số 23/2005/TT-BTC
  ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính)

  BẢNG PHÂN CHIA SẢN PHẨM
  (Tại bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh là: )

  1. Tên hợp đồng: .
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: .
  3. Các bên tham gia hợp đồng: .
  4. Nội dung của hợp đồng: .
  5. Thời gian phát sinh sản phẩm cần phân chia: Từ: . Đến: .
  Đơn vị tính:
  S Loại Tổng Phân chia cho các bên Ghi
  TT sản
  phẩm
  sản phẩm Bên góp vốn A Bên góp vốn B chú
  A B 1 2 3 C

  ., Ngày . tháng . năm .

  Bên góp vốn A Bên góp vốn B .
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  đóng dấu đóng dấu

  Cách ghi một số nội dung trong bảng:
  Cột B: Ghi tên, quy cách sản phẩm;
  Cột 1: Ghi tổng giá trị sản phẩm;
  Cột 2: Ghi số sản phẩm phân chia cho đối tác A theo quy định của hợp đồng;
  Cột 3: Ghi số sản phẩm phân chia cho đối tác B theo quy định của hợp đồng;

  e) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định chia doanh thu, theo từng lần bán hàng bên liên doanh được giao trách nhiệm bán hộ sản phẩm cho các bên khác phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm của hợp đồng. Định kỳ, theo thỏa thuận, bên bán hàng phải lập Bảng phân chia doanh thu (Biểu số 06) và được các bên xác nhận, giao cho mỗi bên giữ một bản chính. Khi nhận được Bảng phân chia doanh thu, các bên liên doanh không bán sản phẩm phải lập hóa đơn bán hàng cho bên bán sản phẩm đối với số doanh thu được hưởng từ hợp đồng. Các hóa đơn này là căn cứ để các bên liên doanh kế toán doanh thu bán hàng từ hợp đồng.
  Biểu số 06
  Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Mẫu số 03 – HTKD
  (Ban hành theo TT số 23/2005/TT-BTC
  ngày 30 /03/2005 của Bộ Tài chính)

  BẢNG PHÂN CHIA DOANH THU
  (Ghi nhận tại bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh là: )

  1. Tên hợp đồng:
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng:
  3. Các bên tham gia hợp đồng: .
  4. Nội dung của hợp đồng: .
  5. Thời gian phát sinh doanh thu cần phân chia: .
  Đơn vị tính:
  Chứng từ Ghi nhận Phân chia cho các bên Ghi
  S
  T
  Số, ngày, tháng, Nội tổng số tiền Bên góp vốn A Bên góp vốn B chú
  T năm dung Thuế GTGT (nếu có) Doanh thu Thuế
  GTGT (nếu có)
  Doanh thu Thuế GTGT (nếu có) Doanh thu
  A B C 1 2 3 4 5 6 D
  Tổng cộng:

  ., Ngày . tháng . năm .

  Bên góp vốn A Bên góp vốn B .
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  Đóng dấu Đóng dấu

  Cách ghi một số nội dung trong bảng:
  Cột B: Ghi số hiệu; ngày, tháng, năm của chứng từ;
  Cột C; Ghi nội dung của chứng từ;
  Cột 1,2: Ghi số Thuế GTGT và tổng doanh thu chung của Hợp đồng;
  Cột 3,4: Ghi số Thuế GTGT và doanh thu phân chia cho đối tác A;
  Cột 5,6: Ghi số Thuế GTGT và doanh thu phân chia cho đối tác B;

  2.3.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí, doanh thu của hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
  (1) Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh
  a) Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:
  Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có TK 111, 112, 331,
  b) Cuối kỳ kết chuyển chi phí phát sinh để tập hợp chi phí SXKD của hợp đồng liên doanh, ghi:
  Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 621, 622, 627 (Chi tiết hợp đồng)
  c) Kế toán chi phí SXKD phát sinh riêng của các bên liên doanh trong trường hợp hợp đồng chia sản phẩm:
  c.1) Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng liên doanh nhập kho, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, ghi:
  Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Nếu sản phẩm được chia chưa phải
  là thành phẩm cuối cùng)
  Nợ TK 155 - Thành phẩm (Nếu sản phẩm được chia là thành phẩm)
  Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Nếu gửi sản phẩm được chia đem đi bán ngay
  không qua kho)
  Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng).
  c.2) Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng và đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất, kinh doanh, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng và các chứng từ liên quan, ghi:
  Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng).
  d) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định không chia sản phẩm mà giao cho một bên bán ra ngoài, sau khi phát hành hóa đơn cho bên bán sản phẩm, kết chuyển chi phí riêng tham gia hợp đồng vào giá vốn hàng bán, ghi:
  Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
  Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng).

  (2) Kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu
  a) Kế toán tại bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung
  a.1) Khi phát sinh chi phí chung do các bên liên doanh phải gánh chịu, căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, ghi:
  Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có TK 111, 112, 331,
  a.2) Nếu hợp đồng liên doanh quy định phải phân chia chi phí chung, cuối kỳ căn cứ vào quy định của hợp đồng, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí phát sinh chung cho các bên góp vốn liên doanh khác và sau khi được các bên liên doanh chấp nhận, căn cứ vào chí phí được phân bổ cho các bên góp vốn liên doanh khác, ghi:
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho từng đối tác)
  Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có TK 621, 622, 627, 641, 642.
  b) Kế toán tại bên liên doanh không hạch toán chi phí chung cho hợp đồng liên doanh
  Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí chung của hợp đồng liên doanh đã được các bên góp vốn liên doanh chấp nhận (do bên kế toán chi phí chung cung cấp), ghi:
  Nợ TK 621, 622, 623, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho đối tác kế toán chi phí chung).
  (3) Kế toán doanh thu bán sản phẩm trong trường hợp một bên liên doanh bán hộ hàng hóa và chia doanh thu cho các đối tác khác
  a) Kế toán ở bên bán sản phẩm
  - Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng bên bán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm bán ra, đồng thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm của hoạt động liên doanh, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131, .
  Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).
  - Căn cứ vào quy định của hợp đồng liên doanh và Bảng phân bổ doanh thu, phản ánh doanh thu tương ứng với lợi ích của bên liên doanh được hưởng, ghi:
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Lợi ích mà
  bên bán được hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng).
  - Khi nhận được hóa đơn do bên đối tác không bán sản phẩm phát hành theo số doanh thu mà bên đối tác đó được hưởng từ hợp đồng, ghi:
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng)
  Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311- Nếu chia cả thuế GTGT đầu ra)
  Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác)
  - Khi thanh toán tiền bán sản phẩm do bên đối tác không bán sản phẩm được, ghi:
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác)
  Có TK 111, 112 , .
  b) Kế toán ở bên không bán sản phẩm
  - Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên doanh căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên xác nhận và chứng từ có liên quan do bên bán sản phẩm cung cấp, lập hóa đơn cho bên bán sản phẩm theo số doanh thu mà mình được hưởng, ghi:
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (Bao gồm thuế GTGT nếu chia cả
  Thuế GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác bán sản phẩm,).
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi tiết cho
  hợp đồng và theo số tiền được chia)
  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu được chia cả thuế GTGT
  đầu ra).
  - Khi bên đối tác thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:
  Nợ TK 111, 112, . (Số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả).
  Có TK 138 - Phải thu khác .
  (4) Kế toán chia lợi nhuận trong trường hợp hợp đồng quy định chia lợi nhuận trước thuế
  a) Kế toán ở bên thực hiện kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh
  + Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng bên kế toán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm bán ra, đồng thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm của hoạt động liên doanh, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131, .
  Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

  + Căn cứ vào chi phí sản xuất kinh doanh thực tế phát sinh liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh, kế toán tập hợp chi phí và kết chuyển để tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoặc thành phẩm nhập kho (nếu có). Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng kế toán xác định giá vốn hàng bán, ghi:
  Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
  Có TK 154, 155
  + Sau khi kết chuyển doanh thu, giá vốn và xác định kết quả hoạt động liên doanh, kế toán căn cứ vào quy định của hợp đồng hợp tác kinh doanh và kết quả phân chia lợi nhuận trước thuế, phản ánh lợi nhuận trước thuế tương ứng với lợi ích mà đơn vị được hưởng và phải trả cho bên đối tác, ghi:
  Trường hợp lãi:
  Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (Phần đơn vị được hưởng)
  Có TK 338 - Phải trả khác (Phần đối tác được hưởng, chi tiết cho
  từng đối tác)
  Trường hợp lỗ:
  Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Phần đơn vị phải gánh chịu)
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Phần đối tác phải gánh chịu, chi tiết
  cho từng đối tác)
  Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Chi tiết cho hợp đồng)
  + Khi thanh toán tiền cho bên đối tác, ghi:
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác)
  Có TK 111, 112, .
  b) Kế toán ở bên không thực hiện kế toán Hợp đồng HTKD
  + Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên doanh căn cứ vào kết quả phân chia lợi nhuận trước thuế từ hợp đồng và chứng từ có liên quan do đối tác cung cấp, ghi:
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho đối tác bán sản phẩm).
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lợi nhuận được chia)

  + Khi bên đối tác thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:
  Nợ TK 111, 112, . (Số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả).
  Có TK 138 – Phải thu khác.


  III. Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức tài sản được đồng kiểm soát:
  3.1: Đặc điểm của hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát :
  Hình thức liên doanh này được thiết lập trên cơ sở hợp đồng chung quyền
  kiểm soát và quyền sở hữu đối với một hoặc nhiều tài sản được góp , hoắc tài sản do liên doanh đầu tư để phục vụ cho các mục đích của liên doanh. Mỗi bên liên doanh sẽ được nhận lãi hoặc sản phẩm thu được từ việc sử dụng tài sản và chia phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng. Hình thức liên doanh này không đòi hỏi phải thành lập một pháp nhân riên, liên doanh hoạt động dưới tư cách pháp nhân của một trong các bên tham gia góp vốn , không nhất thiết phải có bộ máy điều hành chung mà từng bên thông qua quyền kiểm soát sẽ điều hành sử dụng tài sản phục vụ cho lợi ích của mình. Đây là hình thức thường được sử dụng trong công nghệ dầu mỏ, hơi đốt và khai khoáng
  Về quản lý tài chính : So với hình thức liên doanh các hoạt động sản xuất kinh doanh được đồng kiểm soát về hình thức nhưng cơ cấu pháp lý giống nhau , do vậy việc quản lý vốn gó tài sản mà cũng không có sự khác biệt, mặc dù khi tham gia vào liên doanh bên liên doanh phải chuyển tài sản vào liên doanh, song đây vẫn không phải là hoạt động tài chính mà nó vẫn mang tính chất đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi bên liên doanh sẽ các định phần tài sản là vốn góp tính theo tỷ lệ và được phân loại theo tính chất tài sản ( tài sản vốn góp được coi là khoản mục máy móc thiết bị mà không phải là khoản mục đầu tư)
  Các đặc trưng cơ bản của liên doanh:
  - Không thành lập pháp nhân mới
  - Chung quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của liên doanh
  Hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm soát cũng không thỏa mãn điều kiện một hoạt động đầu tư tài chính giống như hình thức hoạt động SXKD đồng kiểm soát , đây là hoạt động SXKD trong chức năng của doanh nghiệp
  3.2: Theo chuẩn mực số 08:
  13. Một số liên doanh thực hiện việc đồng kiểm soát và thường là đồng sở hữu đối với tài sản được góp hoặc được mua bởi các bên góp vốn liên doanh và được sử dụng cho mục đích của liên doanh. Các tài sản này được sử dụng để mang lại lợi ích cho các bên góp vốn liên doanh. Mỗi bên góp vốn liên doanh được nhận sản phẩm từ việc sử dụng tài sản và chịu phần chi phí phát sinh theo thoả thuận trong hợp đồng.
  14. Hình thức liên doanh này không đòi hỏi phải thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Mỗi bên góp vốn liên doanh có quyền kiểm soát phần lợi ích trong tương lai thông qua phần vốn góp của mình vào tài sản được đồng kiểm soát.
  15. Hoạt động trong công nghệ dầu mỏ, hơi đốt và khai khoáng thường sử dụng hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát. Ví dụ một số công ty sản xuất dầu khí cùng kiểm soát và vận hành một đường ống dẫn dầu. Mỗi bên góp vốn liên doanh sử dụng đường ống dẫn dầu này để vận chuyển sản phẩm và phải gánh chịu một phần chi phí vận hành đường ống này theo thoả thuận. Một ví dụ khác đối với hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát là khi hai doanh nghiệp cùng kết hợp kiểm soát một tài sản, mỗi bên được hưởng một phần tiền nhất định thu được từ việc cho thuê tài sản và chịu một phần chi phí cho tài sản đó.
  16. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh tài sản được đồng kiểm soát trong báo cáo tài chính của mình, gồm:
  Phần vốn góp vào tài sản được đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản;
  Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên góp vốn liên doanh;
  Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh;
  Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh;
  Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh.
  17. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh trong báo cáo tài chính các yếu tố liên quan đến tài sản được đồng kiểm soát:
  (a) Phần vốn góp vào tài sản được đồng kiểm soát, được phân loại dựa trên tính chất của tài sản chứ không phân loại như một dạng đầu tư. Ví dụ: Đường ống dẫn dầu do các bên góp vốn liên doanh đồng kiểm soát được xếp vào khoản mục tài sản cố định hữu hình;
  (b) Các khoản nợ phải trả phát sinh của mỗi bên góp vốn liên doanh, ví dụ: Nợ phải trả phát sinh trong việc bỏ tiền mua phần tài sản để góp vào liên doanh;
  (c) Phần nợ phải trả phát sinh chung phải chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh;
  (d) Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh; và
  (e) Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh, ví dụ: Các khoản chi phí liên quan đến tài sản đã góp vào liên doanh và việc bán sản phẩm được chia.
  18. Việc hạch toán tài sản được đồng kiểm soát phản ánh nội dung, thực trạng kinh tế và thường là hình thức pháp lý của liên doanh. Những ghi chép kế toán riêng lẻ của liên doanh chỉ giới hạn trong những chi phí phát sinh chung có liên quan đến tài sản đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh và cuối cùng do các bên góp vốn liên doanh chịu theo phần được chia đã thoả thuận. Trong trường hợp này liên doanh không phải lập sổ kế toán và báo cáo tài chính riêng. Tuy nhiên, các bên góp vốn liên doanh có thể mở sổ kế toán để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong việc tham gia liên doanh.
  3.3: Chế độ kế toán theo quyết định 15/2006:
  3.3.1. Quy định chung
  a) Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh là tài sản được góp hoặc do các bên tham gia liên doanh mua, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh.
  b) Mỗi bên liên doanh được nhận sản phẩm từ việc sử dụng tài sản đồng kiểm soát và chịu một phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng.
  c) Các bên liên doanh phải mở sổ kế toán chi tiết trên cùng hệ thống sổ kế toán của mình để ghi chép và phản ánh trong báo cáo tài chính của mình những nội dung sau đây:
  + Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản;

  + Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên góp vốn liên doanh;

  + Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh;

  + Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh;

  + Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh.
  d) Trường hợp phát sinh các chi phí, doanh thu chung mà các bên tham gia hợp đồng phải gánh chịu hoặc được hưởng thì các bên liên doanh phải thực hiện các quy định về kế toán như đối với trường hợp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát.
  3.3.2. Kế toán một số nội dung liên quan đến hoạt động liên doanh tài sản đồng kiểm soát
  a) Trường hợp bên liên doanh đem tài sản cố định của mình đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát, kế toán vẫn tiếp tục theo dõi TSCĐ đó trên TK 211 và chỉ phản ánh sự thay đổi mục đích, nơi sử dụng của tài sản cố định.
  b) Trường hợp bên liên doanh mua hoặc đem các tài sản khác đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát, căn cứ vào các chi phí thực tế bỏ ra để có được tài sản đồng kiểm soát, ghi:
  Nợ TK 211, 213 (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát trong hợp đồng hợp tác
  kinh doanh)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có).
  Có các TK 111, 112, .
  Có TK 331- Phải trả cho người bán.
  c) Trường hợp bên liên doanh tự thực hiện hoặc phối hợp cùng với đối tác khác tiến hành đầu tư xây dựng để có được tài sản đồng kiểm soát:
  c1) Căn cứ vào chi phí thực tế bỏ ra của bên liên doanh, ghi:
  Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh
  doanh tài sản đồng kiểm soát)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có).
  Có TK 111, 112, 152, 153, 155, 156, .
  Có TK 331, 341,
  c2) Khi công trình đầu tư XĐCB hoàn thành, đưa vào sử dụng, quyết toán được duyệt, kế toán xác định giá trị tài sản đồng kiểm soát hình thành qua đầu tư XDCB và các khoản chi phí không được duyệt chi (nếu có), ghi:
  Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát)
  Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát)
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phần chi phí không được duyệt chi
  phải thu hồi - nếu có)
  Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
  Có TK 241 - XDCB dở dang.
  c3) Căn cứ vào nguồn vốn dùng vào việc đầu tư, xây dựng tài sản đồng kiểm soát, kế toán kết chuyển sang nguồn vốn kinh doanh theo quy định hiện hành.
  c4) Phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán chi phí, doanh thu mà các bên liên doanh tài sản đồng kiểm soát phải gánh chịu hoặc được hưởng, thực hiện như quy định đối với trường hợp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát.

  IV. So sánh với hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát :
  4.1: Giống nhau :
  - Mối quan hệ giữa các thành viên liên doanh bị chi phối bởi một hiệp định ( hợp đồng) , thường bằng văn bản để thiết lập quyền kiểm soát chung ( hay đồng kiểm soát)
  - Các bên tham gia liên doanh được xem là những nhà đầu tư đích danh , họ có quyền cùng chi phối các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên cơ sở hợp đồng
  - Không một thành viên cá biệt nào được quyền đơn phương điều hành liên doanh
  4.2: Khác nhau :
  - Khác biệt lớn nhất là hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát là một liên doanh đòi hỏi thành lập một pháp nhân mới còn 2 hình thức trên thì không đòi hỏi phải thành lập một pháp nhân riêng.
  - Khi tài sản vốn góp đã đưa vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát thì nó không còn là sở hữu của các bên liên doanh mà thuộc sở hữu của công ty liên doanh.
  -Hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoạt động độc lập như một tổ chức kinh tế khác có tài sản , nợ, thu nhập và chi phí riêng biệt.

  Mục lục

  I. Khái niệm và phân loại các hình thức liên doanh
  1.1 : Khái niệm
  1.2 : Phân loại các hình thức liên doanh

  II. Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát:
  2.1: Đặc điểm của hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
  2.2: Theo chuẩn mực số 08.
  2.2.1: Những quy định chung
  2.2.2: Các thuật ngữ được sử dụng trong chuẩn mực
  2.2.3: Nội dung trong hợp đồng.
  2.3: Chế độ kể toán theo quyết định 15/2006
  2.3.1: Quy định chung
  2.3.2: Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí, doanh thu của hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

  III. Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát
  3.1: Đặc điểm của hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm soát
  3.2: Theo chuẩn mực số 08:
  3.3: Chế độ kế toán theo quyết định 15/2006
  3.3.1: Quy định chung
  3.3.2: Kế toán một số nội dung liên quan đến hoạt động liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát

  IV. So sánh với hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát
  4.1: Giống nhau
  4.2: Khác nhau  I. Khái niệm và phân loại các hình thức liên doanh
  1.Khái niệm đầu tư lien doanh:
  Đầu tư liên doanh là hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh theo đó hai hay nhiền bên cùng kiểm soát và tiến hành một hoạt động kinh tế .
  2. Phân loại các hình thức liên doanh
  Căn cứ vào địa vị pháp lý, liên doanh được chia làm 3 hình thức cơ bản
  · Các hoạt động liên doanh được đồng kiểm soát
  · Tài sản được đồng kiểm soát
  · Các cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát
  II. Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát:
  2.1: Đặc điểm của hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

  Hình thức liên doanh này được thức hiện trên cơ sở các thành viên tham gia
  cùng nhau ký kết một hợp đồng để cùng thực hiện hoạt động kinh doanh chung , mỗi bên sẽ được phân chia thực hiện một phần trong hoạt động chung đó nhưng không thành lập một pháp nhân mới. Liên doanh tồn tại giống như một hiệp hội. Chẳng hạn như việc sản xuất và tiêu thụ một chiếc máy bay , các công đoạn khác nhau của một quá trình sản xuất do mỗi bên liên doanh đảm nhiệm , mỗi bên tự trang trải các khoản chi phí phát sinh trong giai đoạn công nghệ của mình và nhận được thu nhập từ việc bán máy bay theo thỏa thuận được phân chia theo hợp đồng liên doanh.
  Về quản lý tài chinh: Đối với từng thành viên tham gia bộ phận liên doanh này không tách thành một cơ cấu tài chính riêng mà thống nhất trong cơ cấu tài chính của thành viên. Mỗi bên liên doanh sẽ sử dụng tài sản vốn riêng để thực hiện hoạt dộng kinh doanh được phân chia. Điều đó có nghĩa là từng thành viên trong liên doanh có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi hoạt động sản xuẩt kinh doanh được thực hiện do nhân viên các bên tham gia trực tiếp điều hành , và có thể tiến hành song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của từng thành viên.
  Đặc trưng cơ bản của hình thức là khi liên doanh được thành lập các bên góp vốn không phải chuyển vốn , tài sản của mình vào liên doanh, toàn bỗ vốn góp là bộ phận tài chinh của bên tham gia, nhưng phải được quản lý riêng biệt và phục vụ cho hoạt động kinh doanh của liên doanh , vốn đầu tư không phải chuyển ra bên ngoài doanh nghiệp , lượng vốn này doanh nghiệp vẫn điều hành và kiểm soát để phục vụ các hoạt động kinh doanh được phân chia trong hợp đồng liên doanh. Liên doanh theo hình thức hoạt động SXKD đồng kiểm soát không thỏa mãn điều kiện xủa một tài sản đầu tư tài chính , thực chất đây là việc đầu tư hoạt động SXKD trong chức năng của doanh nghiệp
  2.2: Theo chuẩn mực số 08:
  2.2.1: Qui định chung:
  01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán về các khoản vốn góp liên doanh, gồm: Các hình thức liên doanh, báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của các bên góp vốn liên doanh làm cơ sở cho việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính của các bên góp vốn liên doanh.
  02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán những khoản vốn góp liên doanh, gồm: Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát; Tài sản được đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.

  2.2.2: Các thuật ngữ được sử dụng trong chuẩn mực:
  Liên doanh: Là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế, mà hoạt động này được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh. Các hình thức liên doanh quy định trong chuẩn mực này gồm:
  - Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát;
  - Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát;
  - Hợp đồng liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.
  Kiểm soát: Là quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế liên quan đến góp vốn liên doanh nhằm thu được lợi ích từ hoạt động kinh tế đó.
  Đồng kiểm soát: Là quyền cùng chi phối của các bên góp vốn liên doanh về các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng.
  Ảnh hưởng đáng kể: Là quyền được tham gia vào việc đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của một hoạt động kinh tế nhưng không phải là quyền kiểm soát hay quyền đồng kiểm soát đối với những chính sách này.

  Bên góp vốn liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh và có quyền đồng kiểm soát đối với liê n doanh đó.
  Nhà đầu tư trong liên doanh: Là một bên tham gia vào liên doanh nhưng không có quyền đồng kiểm soát đối với liên doanh đó.
  Phương pháp vốn chủ sở hữu: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp trong liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải phản ánh lợi ích của bên góp vốn liên doanh từ kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát.
  Phương pháp giá gốc: Là phương pháp kế toán mà khoản vốn góp liên doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc, sau đó không được điều chỉnh theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn liên doanh trong tài sản thuần của cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chỉ phản ánh khoản thu nhập của bên góp vốn liên doanh được phân chia từ lợi nhuận thuần luỹ kế của liên doanh phát sinh sau khi góp vốn liên doanh.
  2.2.3: Nội dung trong hợp đồng:
  Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức liên doanh hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh
  09. Hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là hoạt động của một số liên doanh được thực hiện bằng cách sử dụng tài sản và nguồn lực khác của các bên góp vốn liên doanh mà không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Mỗi bên góp vốn liên doanh tự quản lý và sử dụng tài sản của mình và chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính và các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động. Hoạt động của liên doanh có thể được nhân viên của mỗi bên góp vốn liên doanh tiến hành song song với các hoạt động khác của bên góp vốn liên doanh đó. Hợp đồng hợp tác kinh doanh thường quy định căn cứ phân chia doanh thu và khoản chi phí chung phát sinh từ hoạt động liên doanh cho các bên góp vốn liên doanh.
  10. Ví dụ hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát là khi hai hoặc nhiều bên góp vốn liên doanh cùng kết hợp các hoạt động, nguồn lực và kỹ năng chuyên môn để sản xuất, khai thác thị trường và cùng phân phối một sản phẩm nhất định. Như khi sản xuất một chiếc máy bay, các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất do mỗi bên góp vốn liên doanh đảm nhiệm. Mỗi bên phải tự mình trang trải các khoản chi phí phát sinh và được chia doanh thu từ việc bán máy bay, phần chia này được căn cứ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng.
  11. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh các hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát trong báo cáo tài chính của mình, gồm:
  Tài sản do bên góp vốn liên doanh kiểm soát và các khoản nợ phải trả mà họ phải gánh chịu;
  Chi phí phải gánh chịu và doanh thu được chia từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của liên doanh.
  12. Trong trường hợp hoạt động kinh doanh được đồng kiểm soát, liên doanh không phải lập sổ kế toán và báo cáo tài chính riêng. Tuy nhiên, các bên góp vốn liên doanh có thể mở sổ kế toán để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong việc tham gia liên doanh.
  2.3: Chế độ kế toán theo quyết định 15/2006:

  2.3.1. Quy định chung:
  a) Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát là hoạt động liên doanh không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Các bên liên doanh có nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hoạt động của hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn thực hiện cùng với các hoạt động kinh doanh thông thường khác của từng bên.
  b) Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định các khoản chi phí phát sinh riêng cho hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát do mỗi bên liên doanh bỏ ra thì bên đó phải gánh chịu; Đối với các khoản chi phí chung (nếu có) thì căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng để phân chia cho các bên góp vốn.
  c) Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán để ghi chép và phản ánh trong báo cáo tài chính của mình các nội dung sau đây:
  + Tài sản góp vốn liên doanh và chịu sự kiểm soát của bên góp vốn liên doanh;
  + Các khoản nợ phải trả phải gánh chịu;
  + Doanh thu được chia từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của liên doanh;
  + Chi phí phải gánh chịu.
  d) Khi bên liên doanh có phát sinh chi phí chung phải mở sổ kế toán để ghi chép, tập hợp toàn bộ các chi phí chung đó. Định kỳ căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh về việc phân bổ các chi phí chung, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí chung (Biểu số 04), được các bên liên doanh xác nhận, giao cho mỗi bên giữ một bản (bản chính). Bảng phân bổ chi phí chung kèm theo các chứng từ gốc hợp pháp là căn cứ để mỗi bên liên doanh kế toán chi phí chung được phân bổ từ hợp đồng.
  đ) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định chia sản phẩm, định kỳ theo thỏa thuận trong hợp đồng liên doanh, các bên liên doanh phải lập Bảng phân chia sản phẩm (Biểu số 05) cho các bên góp vốn và được các bên xác nhận số lượng, quy cách sản phẩm được chia từ hợp đồng, giao cho mỗi bên giữ một bản (bản chính). Mỗi khi thực giao sản phẩm, các bên liên doanh phải lập Phiếu giao nhận sản phẩm (hoặc phiếu xuất kho) làm 2 bản, giao cho mỗi bên giữ một bản. Phiếu giao nhận sản phẩm là căn cứ để các bên liên doanh ghi sổ kế toán, theo dõi và là căn cứ thanh lý hợp đồng.
  Biểu số 04

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Mẫu số 01 – HTKD
  . (Ban hành theo TT số 23 /2005/TT-BTC
  ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính)

  BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG
  (Phát sinh tại bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh là: )

  1. Tên hợp đồng: . .
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: .
  3. Các bên tham gia hợp đồng: .
  4. Nội dung của hợp đồng: .
  5. Thời gian phát sinh chi phí chung cần phân bổ: Từ: Đến: .
  Đơn vị tính:
  Chứng từ Tổng Phân chia cho các bên Ghi
  S
  T
  Số, ngày,
  tháng,
  Nội số tiền Bên góp vốn A Bên góp vốn B chú
  T năm dung Thuế GTGT (nếu có) Tổng chi phí Thuế GTGT (nếu có) Chi phí Thuế GTGT (nếu có) Chi phí
  A B C 1 2 3 4 5 6 D
  Tổng cộng:

  , Ngày . tháng . năm .

  Bên góp vốn A Bên góp vốn B .
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  đóng dấu đóng dấu

  C¸ch ghi mét sè néi dung trong b¶ng:
  Cột B: Ghi số hiệu; ngày, tháng, năm của chứng từ;
  Cột C; Ghi nội dung của chứng từ;
  Cột 1,2: Ghi số Thuế GTGT và tổng chi phí chung của Hợp đồng;
  Cột 3,4: Ghi số Thuế GTGT và chi phí phân bổ cho đối tác A;
  Cột 5,6: Ghi số Thuế GTGT và chi phí phân bổ cho đối tác B;

  Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Mẫu số 02 – HTKD
  (Ban hành theo TT số 23/2005/TT-BTC
  ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính)

  BẢNG PHÂN CHIA SẢN PHẨM
  (Tại bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh là: )

  1. Tên hợp đồng: .
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: .
  3. Các bên tham gia hợp đồng: .
  4. Nội dung của hợp đồng: .
  5. Thời gian phát sinh sản phẩm cần phân chia: Từ: . Đến: .
  Đơn vị tính:
  S Loại Tổng Phân chia cho các bên Ghi
  TT sản
  phẩm
  sản phẩm Bên góp vốn A Bên góp vốn B chú
  A B 1 2 3 C

  ., Ngày . tháng . năm .

  Bên góp vốn A Bên góp vốn B .
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  đóng dấu đóng dấu

  Cách ghi một số nội dung trong bảng:
  Cột B: Ghi tên, quy cách sản phẩm;
  Cột 1: Ghi tổng giá trị sản phẩm;
  Cột 2: Ghi số sản phẩm phân chia cho đối tác A theo quy định của hợp đồng;
  Cột 3: Ghi số sản phẩm phân chia cho đối tác B theo quy định của hợp đồng;

  e) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định chia doanh thu, theo từng lần bán hàng bên liên doanh được giao trách nhiệm bán hộ sản phẩm cho các bên khác phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm của hợp đồng. Định kỳ, theo thỏa thuận, bên bán hàng phải lập Bảng phân chia doanh thu (Biểu số 06) và được các bên xác nhận, giao cho mỗi bên giữ một bản chính. Khi nhận được Bảng phân chia doanh thu, các bên liên doanh không bán sản phẩm phải lập hóa đơn bán hàng cho bên bán sản phẩm đối với số doanh thu được hưởng từ hợp đồng. Các hóa đơn này là căn cứ để các bên liên doanh kế toán doanh thu bán hàng từ hợp đồng.
  Biểu số 06
  Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Mẫu số 03 – HTKD
  (Ban hành theo TT số 23/2005/TT-BTC
  ngày 30 /03/2005 của Bộ Tài chính)

  BẢNG PHÂN CHIA DOANH THU
  (Ghi nhận tại bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh là: )

  1. Tên hợp đồng:
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng:
  3. Các bên tham gia hợp đồng: .
  4. Nội dung của hợp đồng: .
  5. Thời gian phát sinh doanh thu cần phân chia: .
  Đơn vị tính:
  Chứng từ Ghi nhận Phân chia cho các bên Ghi
  S
  T
  Số, ngày, tháng, Nội tổng số tiền Bên góp vốn A Bên góp vốn B chú
  T năm dung Thuế GTGT (nếu có) Doanh thu Thuế
  GTGT (nếu có)
  Doanh thu Thuế GTGT (nếu có) Doanh thu
  A B C 1 2 3 4 5 6 D
  Tổng cộng:

  ., Ngày . tháng . năm .

  Bên góp vốn A Bên góp vốn B .
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  Đóng dấu Đóng dấu

  Cách ghi một số nội dung trong bảng:
  Cột B: Ghi số hiệu; ngày, tháng, năm của chứng từ;
  Cột C; Ghi nội dung của chứng từ;
  Cột 1,2: Ghi số Thuế GTGT và tổng doanh thu chung của Hợp đồng;
  Cột 3,4: Ghi số Thuế GTGT và doanh thu phân chia cho đối tác A;
  Cột 5,6: Ghi số Thuế GTGT và doanh thu phân chia cho đối tác B;

  2.3.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí, doanh thu của hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát
  (1) Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh
  a) Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:
  Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có TK 111, 112, 331,
  b) Cuối kỳ kết chuyển chi phí phát sinh để tập hợp chi phí SXKD của hợp đồng liên doanh, ghi:
  Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 621, 622, 627 (Chi tiết hợp đồng)
  c) Kế toán chi phí SXKD phát sinh riêng của các bên liên doanh trong trường hợp hợp đồng chia sản phẩm:
  c.1) Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng liên doanh nhập kho, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, ghi:
  Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Nếu sản phẩm được chia chưa phải
  là thành phẩm cuối cùng)
  Nợ TK 155 - Thành phẩm (Nếu sản phẩm được chia là thành phẩm)
  Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Nếu gửi sản phẩm được chia đem đi bán ngay
  không qua kho)
  Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng).
  c.2) Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng và đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất, kinh doanh, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng và các chứng từ liên quan, ghi:
  Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng).
  d) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định không chia sản phẩm mà giao cho một bên bán ra ngoài, sau khi phát hành hóa đơn cho bên bán sản phẩm, kết chuyển chi phí riêng tham gia hợp đồng vào giá vốn hàng bán, ghi:
  Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
  Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng).

  (2) Kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu
  a) Kế toán tại bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung
  a.1) Khi phát sinh chi phí chung do các bên liên doanh phải gánh chịu, căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, ghi:
  Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có TK 111, 112, 331,
  a.2) Nếu hợp đồng liên doanh quy định phải phân chia chi phí chung, cuối kỳ căn cứ vào quy định của hợp đồng, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí phát sinh chung cho các bên góp vốn liên doanh khác và sau khi được các bên liên doanh chấp nhận, căn cứ vào chí phí được phân bổ cho các bên góp vốn liên doanh khác, ghi:
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho từng đối tác)
  Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có TK 621, 622, 627, 641, 642.
  b) Kế toán tại bên liên doanh không hạch toán chi phí chung cho hợp đồng liên doanh
  Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí chung của hợp đồng liên doanh đã được các bên góp vốn liên doanh chấp nhận (do bên kế toán chi phí chung cung cấp), ghi:
  Nợ TK 621, 622, 623, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
  Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho đối tác kế toán chi phí chung).
  (3) Kế toán doanh thu bán sản phẩm trong trường hợp một bên liên doanh bán hộ hàng hóa và chia doanh thu cho các đối tác khác
  a) Kế toán ở bên bán sản phẩm
  - Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng bên bán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm bán ra, đồng thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm của hoạt động liên doanh, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131, .
  Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).
  - Căn cứ vào quy định của hợp đồng liên doanh và Bảng phân bổ doanh thu, phản ánh doanh thu tương ứng với lợi ích của bên liên doanh được hưởng, ghi:
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Lợi ích mà
  bên bán được hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng).
  - Khi nhận được hóa đơn do bên đối tác không bán sản phẩm phát hành theo số doanh thu mà bên đối tác đó được hưởng từ hợp đồng, ghi:
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng)
  Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311- Nếu chia cả thuế GTGT đầu ra)
  Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác)
  - Khi thanh toán tiền bán sản phẩm do bên đối tác không bán sản phẩm được, ghi:
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác)
  Có TK 111, 112 , .
  b) Kế toán ở bên không bán sản phẩm
  - Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên doanh căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên xác nhận và chứng từ có liên quan do bên bán sản phẩm cung cấp, lập hóa đơn cho bên bán sản phẩm theo số doanh thu mà mình được hưởng, ghi:
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (Bao gồm thuế GTGT nếu chia cả
  Thuế GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác bán sản phẩm,).
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi tiết cho
  hợp đồng và theo số tiền được chia)
  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu được chia cả thuế GTGT
  đầu ra).
  - Khi bên đối tác thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:
  Nợ TK 111, 112, . (Số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả).
  Có TK 138 - Phải thu khác .
  (4) Kế toán chia lợi nhuận trong trường hợp hợp đồng quy định chia lợi nhuận trước thuế
  a) Kế toán ở bên thực hiện kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh
  + Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng bên kế toán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm bán ra, đồng thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm của hoạt động liên doanh, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131, .
  Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

  + Căn cứ vào chi phí sản xuất kinh doanh thực tế phát sinh liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh, kế toán tập hợp chi phí và kết chuyển để tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoặc thành phẩm nhập kho (nếu có). Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng kế toán xác định giá vốn hàng bán, ghi:
  Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
  Có TK 154, 155
  + Sau khi kết chuyển doanh thu, giá vốn và xác định kết quả hoạt động liên doanh, kế toán căn cứ vào quy định của hợp đồng hợp tác kinh doanh và kết quả phân chia lợi nhuận trước thuế, phản ánh lợi nhuận trước thuế tương ứng với lợi ích mà đơn vị được hưởng và phải trả cho bên đối tác, ghi:
  Trường hợp lãi:
  Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Chi tiết cho hợp đồng)
  Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối (Phần đơn vị được hưởng)
  Có TK 338 - Phải trả khác (Phần đối tác được hưởng, chi tiết cho
  từng đối tác)
  Trường hợp lỗ:
  Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Phần đơn vị phải gánh chịu)
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Phần đối tác phải gánh chịu, chi tiết
  cho từng đối tác)
  Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Chi tiết cho hợp đồng)
  + Khi thanh toán tiền cho bên đối tác, ghi:
  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác)
  Có TK 111, 112, .
  b) Kế toán ở bên không thực hiện kế toán Hợp đồng HTKD
  + Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên doanh căn cứ vào kết quả phân chia lợi nhuận trước thuế từ hợp đồng và chứng từ có liên quan do đối tác cung cấp, ghi:
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho đối tác bán sản phẩm).
  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lợi nhuận được chia)

  + Khi bên đối tác thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:
  Nợ TK 111, 112, . (Số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả).
  Có TK 138 – Phải thu khác.


  III. Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức tài sản được đồng kiểm soát:
  3.1: Đặc điểm của hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát :
  Hình thức liên doanh này được thiết lập trên cơ sở hợp đồng chung quyền
  kiểm soát và quyền sở hữu đối với một hoặc nhiều tài sản được góp , hoắc tài sản do liên doanh đầu tư để phục vụ cho các mục đích của liên doanh. Mỗi bên liên doanh sẽ được nhận lãi hoặc sản phẩm thu được từ việc sử dụng tài sản và chia phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng. Hình thức liên doanh này không đòi hỏi phải thành lập một pháp nhân riên, liên doanh hoạt động dưới tư cách pháp nhân của một trong các bên tham gia góp vốn , không nhất thiết phải có bộ máy điều hành chung mà từng bên thông qua quyền kiểm soát sẽ điều hành sử dụng tài sản phục vụ cho lợi ích của mình. Đây là hình thức thường được sử dụng trong công nghệ dầu mỏ, hơi đốt và khai khoáng
  Về quản lý tài chính : So với hình thức liên doanh các hoạt động sản xuất kinh doanh được đồng kiểm soát về hình thức nhưng cơ cấu pháp lý giống nhau , do vậy việc quản lý vốn gó tài sản mà cũng không có sự khác biệt, mặc dù khi tham gia vào liên doanh bên liên doanh phải chuyển tài sản vào liên doanh, song đây vẫn không phải là hoạt động tài chính mà nó vẫn mang tính chất đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỗi bên liên doanh sẽ các định phần tài sản là vốn góp tính theo tỷ lệ và được phân loại theo tính chất tài sản ( tài sản vốn góp được coi là khoản mục máy móc thiết bị mà không phải là khoản mục đầu tư)
  Các đặc trưng cơ bản của liên doanh:
  - Không thành lập pháp nhân mới
  - Chung quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của liên doanh
  Hình thức liên doanh tài sản đồng kiểm soát cũng không thỏa mãn điều kiện một hoạt động đầu tư tài chính giống như hình thức hoạt động SXKD đồng kiểm soát , đây là hoạt động SXKD trong chức năng của doanh nghiệp
  3.2: Theo chuẩn mực số 08:
  13. Một số liên doanh thực hiện việc đồng kiểm soát và thường là đồng sở hữu đối với tài sản được góp hoặc được mua bởi các bên góp vốn liên doanh và được sử dụng cho mục đích của liên doanh. Các tài sản này được sử dụng để mang lại lợi ích cho các bên góp vốn liên doanh. Mỗi bên góp vốn liên doanh được nhận sản phẩm từ việc sử dụng tài sản và chịu phần chi phí phát sinh theo thoả thuận trong hợp đồng.
  14. Hình thức liên doanh này không đòi hỏi phải thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Mỗi bên góp vốn liên doanh có quyền kiểm soát phần lợi ích trong tương lai thông qua phần vốn góp của mình vào tài sản được đồng kiểm soát.
  15. Hoạt động trong công nghệ dầu mỏ, hơi đốt và khai khoáng thường sử dụng hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát. Ví dụ một số công ty sản xuất dầu khí cùng kiểm soát và vận hành một đường ống dẫn dầu. Mỗi bên góp vốn liên doanh sử dụng đường ống dẫn dầu này để vận chuyển sản phẩm và phải gánh chịu một phần chi phí vận hành đường ống này theo thoả thuận. Một ví dụ khác đối với hình thức liên doanh tài sản được đồng kiểm soát là khi hai doanh nghiệp cùng kết hợp kiểm soát một tài sản, mỗi bên được hưởng một phần tiền nhất định thu được từ việc cho thuê tài sản và chịu một phần chi phí cho tài sản đó.
  16. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh tài sản được đồng kiểm soát trong báo cáo tài chính của mình, gồm:
  Phần vốn góp vào tài sản được đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản;
  Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên góp vốn liên doanh;
  Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh;
  Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh;
  Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh.
  17. Mỗi bên góp vốn liên doanh phải phản ánh trong báo cáo tài chính các yếu tố liên quan đến tài sản được đồng kiểm soát:
  (a) Phần vốn góp vào tài sản được đồng kiểm soát, được phân loại dựa trên tính chất của tài sản chứ không phân loại như một dạng đầu tư. Ví dụ: Đường ống dẫn dầu do các bên góp vốn liên doanh đồng kiểm soát được xếp vào khoản mục tài sản cố định hữu hình;
  (b) Các khoản nợ phải trả phát sinh của mỗi bên góp vốn liên doanh, ví dụ: Nợ phải trả phát sinh trong việc bỏ tiền mua phần tài sản để góp vào liên doanh;
  (c) Phần nợ phải trả phát sinh chung phải chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh;
  (d) Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh; và
  (e) Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh, ví dụ: Các khoản chi phí liên quan đến tài sản đã góp vào liên doanh và việc bán sản phẩm được chia.
  18. Việc hạch toán tài sản được đồng kiểm soát phản ánh nội dung, thực trạng kinh tế và thường là hình thức pháp lý của liên doanh. Những ghi chép kế toán riêng lẻ của liên doanh chỉ giới hạn trong những chi phí phát sinh chung có liên quan đến tài sản đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh và cuối cùng do các bên góp vốn liên doanh chịu theo phần được chia đã thoả thuận. Trong trường hợp này liên doanh không phải lập sổ kế toán và báo cáo tài chính riêng. Tuy nhiên, các bên góp vốn liên doanh có thể mở sổ kế toán để theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong việc tham gia liên doanh.
  3.3: Chế độ kế toán theo quyết định 15/2006:
  3.3.1. Quy định chung
  a) Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh là tài sản được góp hoặc do các bên tham gia liên doanh mua, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh.
  b) Mỗi bên liên doanh được nhận sản phẩm từ việc sử dụng tài sản đồng kiểm soát và chịu một phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng.
  c) Các bên liên doanh phải mở sổ kế toán chi tiết trên cùng hệ thống sổ kế toán của mình để ghi chép và phản ánh trong báo cáo tài chính của mình những nội dung sau đây:
  + Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản;

  + Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên góp vốn liên doanh;

  + Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh;

  + Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh;

  + Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh.
  d) Trường hợp phát sinh các chi phí, doanh thu chung mà các bên tham gia hợp đồng phải gánh chịu hoặc được hưởng thì các bên liên doanh phải thực hiện các quy định về kế toán như đối với trường hợp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát.
  3.3.2. Kế toán một số nội dung liên quan đến hoạt động liên doanh tài sản đồng kiểm soát
  a) Trường hợp bên liên doanh đem tài sản cố định của mình đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát, kế toán vẫn tiếp tục theo dõi TSCĐ đó trên TK 211 và chỉ phản ánh sự thay đổi mục đích, nơi sử dụng của tài sản cố định.
  b) Trường hợp bên liên doanh mua hoặc đem các tài sản khác đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát, căn cứ vào các chi phí thực tế bỏ ra để có được tài sản đồng kiểm soát, ghi:
  Nợ TK 211, 213 (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát trong hợp đồng hợp tác
  kinh doanh)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có).
  Có các TK 111, 112, .
  Có TK 331- Phải trả cho người bán.
  c) Trường hợp bên liên doanh tự thực hiện hoặc phối hợp cùng với đối tác khác tiến hành đầu tư xây dựng để có được tài sản đồng kiểm soát:
  c1) Căn cứ vào chi phí thực tế bỏ ra của bên liên doanh, ghi:
  Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh
  doanh tài sản đồng kiểm soát)
  Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có).
  Có TK 111, 112, 152, 153, 155, 156, .
  Có TK 331, 341,
  c2) Khi công trình đầu tư XĐCB hoàn thành, đưa vào sử dụng, quyết toán được duyệt, kế toán xác định giá trị tài sản đồng kiểm soát hình thành qua đầu tư XDCB và các khoản chi phí không được duyệt chi (nếu có), ghi:
  Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát)
  Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát)
  Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phần chi phí không được duyệt chi
  phải thu hồi - nếu có)
  Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
  Có TK 241 - XDCB dở dang.
  c3) Căn cứ vào nguồn vốn dùng vào việc đầu tư, xây dựng tài sản đồng kiểm soát, kế toán kết chuyển sang nguồn vốn kinh doanh theo quy định hiện hành.
  c4) Phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán chi phí, doanh thu mà các bên liên doanh tài sản đồng kiểm soát phải gánh chịu hoặc được hưởng, thực hiện như quy định đối với trường hợp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát.

  IV. So sánh với hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát :
  4.1: Giống nhau :
  - Mối quan hệ giữa các thành viên liên doanh bị chi phối bởi một hiệp định ( hợp đồng) , thường bằng văn bản để thiết lập quyền kiểm soát chung ( hay đồng kiểm soát)
  - Các bên tham gia liên doanh được xem là những nhà đầu tư đích danh , họ có quyền cùng chi phối các chính sách tài chính và hoạt động đối với một hoạt động kinh tế trên cơ sở hợp đồng
  - Không một thành viên cá biệt nào được quyền đơn phương điều hành liên doanh
  4.2: Khác nhau :
  - Khác biệt lớn nhất là hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát là một liên doanh đòi hỏi thành lập một pháp nhân mới còn 2 hình thức trên thì không đòi hỏi phải thành lập một pháp nhân riêng.
  - Khi tài sản vốn góp đã đưa vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát thì nó không còn là sở hữu của các bên liên doanh mà thuộc sở hữu của công ty liên doanh.
  -Hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoạt động độc lập như một tổ chức kinh tế khác có tài sản , nợ, thu nhập và chi phí riêng biệt.


  Xem Thêm: Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát và hoạt động kinh doanh đồng kiểm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nghiệp vụ liên doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát và hoạt động kinh doanh đồng kiểm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status