Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịc


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Vận tải Lạc Việt
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU
  CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH
  NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 9
  1.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 9
  1.1.1 Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ . 9
  1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp trong doanh nghiệp vừa và nhỏ . 10
  1.1.3. Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh 11
  1.1.4.1. Doanh thu và các loại doanh thu 11
  1.1.4.2. Chi phí và các loại chi phí 13
  1.1.4.3. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh . 13
  1.1.4.4. Bán hàng và các phương pháp bán hàng trong doanh nghiệp . 14
  1.2. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 15
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ
  doanh thu. 15
  1.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng . 15
  1.21.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 19
  1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 21
  1.2.3. Kế toán Chi phí quản lý kinh doanh . 19
  1.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính 22
  1.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 22
  1.2.4.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính . 22
  1.2.5. Kế toán thu nhập, chi phí khác 25
  1.25.1. Kế toán thu nhập khác . 25
  1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 29
  1.2.6.1. Nội dung xác định kết quả kinh doanh 29
  1.2.6.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 29
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 31
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI LẠC VIỆT 34
  2.1. Khái quát chung về Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Vận Tải
  Lạc Việt . 34
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 34
  2.1.2.
  . 35
  2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản l
  . 36
  2.1.4.
  . 37
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . 37
  2.1.4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ tài khoản kế toán 38
  2.1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty . 38
  2.1.4.4. Tổ chức hệ thống sổ sách và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: . 39
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty . 40
  2.2.1.
  40
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công Ty Cổ phần Dịch Vụ Thương mại và
  Vận Tải Lạc Việt . 50
  2.2.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 54
  2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty Cổ Phần
  Thương Mại Dịch Vụ và Vận Tải Lạc Việt 59
  2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 59
  2.2.4.2. Phương pháp hạch toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính 59
  2.2.5. Xác định kết quả kinh doanh . 64
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KÉ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG
  TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI LẠC VIỆT . 70
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ
  Thương Mại và Vận Tải Lạc Việt . 70
  3.1.1. Ưu điểm . 70
  3.1.2. Hạn chế 72
  3.2.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại và Vận
  Tải Lạc Việt . 78
  KẾT LUẬN . 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 87
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển và hội nhập nhiều doanh
  nghiệp trên cùng một địa bàn cùng kinh doanh những sản phẩm giống nhau
  nên sự cạnh tranh lẫn nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bởi vậy, các
  doanh nghiệp cần tạo cho mình lợi thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển, đó
  là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và sự cạnh tranh
  giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài.
  Vậy dựa vào đâu để có thể biết được một doanh nghiệp là đang phát
  triển, có khả năng phát triển hoặc đứng trước nguy cơ phá sản - chính là thông
  qua các con số về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Những thông tin này
  chỉ có kế toán mới thu thập, tổng hợp và cung cấp được, thông qua hệ thống
  báo cáo tài chính do kế toán cung cấp, ta có thể biết được tình hình tài chính
  của doanh nghiệp như thế nào. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để cơ quan thuế,
  các đối tác làm ăn và các tổ chức tài chính xem xét làm việc và hợp tác.
  Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có nhiều khâu quan
  trọng, trong đó công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh là một khâu cơ bản của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp.
  Bởi nó cho biết sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ như thế nào, chi phí
  trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ra sao và kết quả hoạt động kinh
  doanh trong kỳ doanh nghiệp đạt được. Những thông tin từ đây giúp cho các
  nhà quản trị đưa ra đối sách phù hợp.
  Vì vậy, để kế toán đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh phát huy hết vai trò chức năng của nó, cần phải biết tổ chức
  công tác này một cách hợp lý, khoa học và thường xuyên.
  Qua thời gian thực tế tìm hiểu công tác kế toán tại đơn vị thực tập, em
  đã hiểu sâu hơn về công tác kế toán như thế nào và tầm quan trọng của nó. Từ
  kiến thức em đã được học và thực tế tìm hiểu, em quyết định chọn đề tài:
  “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại và Vận Tải Lạc Việt” cho
  bài khoá luận của mình.
  Nội dung của khoá luận được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại và Vận Tải
  Lạc Việt
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ
  Thương Mại và Vận Tải Lạc Việt . Mặc dù, được sự hướng dẫn tận tình của GV
  Th.S Nguyễn Văn Thụ và các anh chị trong phòng kế toán tại Công ty đã giúp
  em hoàn thành bài luận của mình, song do khả năng còn hạn chế và kinh nghiệm
  thực tế còn ít ỏi, báo cáo của em chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót. Vì vậy,
  em rất mong nhận được sự phê bình đóng góp ý kiến của các thầy, cô để bài luận
  của em được hoàn thiện hơn.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1- Kế toán tài chính - Nhà xuất bản Tài chính Hà Nội
  2- Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ - Bộ tài chính
  3- Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính - Nhà xuất bản Tài chính Hà Nội
  4-Khoá luận của các anh chị khoá trên trường ĐHDL Hải Phòng


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status