Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV Đóng và

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV Đóng và


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU (NVL) VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ (CCDC) TRONG
  CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1.Những vấn đề chung về NVL và CCDC . 3
  1.1.1.Khái niệm NVL và CCDC 3
  1.1.2.Đặc điểm của NVL và CCDC . 3
  1.1.3.Vai trò của NVL và CCDC trong sản xuất . 4
  1.1.4.Công tác quản lý NVL và CCDC . 4
  1.2.Nội dung công tác kế toán NVL và CCDC . 5
  1.2.1.Nhiệm vụ của kế toán NVL và CCDC 5
  1.2.2.Phân loại NVL và CCDC . 6
  1.2.2.1.Phân loại NVL: 6
  1.2.2.2.Phân loại CCDC . 7
  1.2.3.Đánh giá NVL và CCDC 8
  1.2.3.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế 9
  1.2.3.2.Đánh giá NVL và CCDC theo giá hạch toán 11
  1.2.4.Kế toán chi tiết NVL và CCDC 11
  1.2.4.1.Chứng từ sử dụng 11
  1.2.4.2.Phương pháp hạch toán chi tiết NVL và CCDC . 12
  1.2.5.Kế toán tổng hợp NVL và CCDC . 19
  1.2.5.1.Kế toán tổng hợp NVL và CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên19
  1.2.5.2.Kế toán tổng hợp NVL và CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 22
  1.2.6.Các hình thức ghi sổ kế toán NVL và CCDC . 25
  1.2.6.1.Hình thức ghi sổ kế toán NVL, CCDC theo hình thức nhật ký chung (
  NKC). . 25
  1.2.6.2.Hình thức ghi sổ kế toán NVL, CCDC theo hình thức nhật ký sổ cái . 27
  1.2.6.3.Hình thức ghi sổ kế toán NVL, CCDC theo hình thức chứng từ ghi sổ (
  CTGS). . 28
  1.2.6.4.Hình thức ghi sổ kế toán NVL, CCDC theo hình thức nhật ký chứng từ. . 29
  1.2.6.5.Hình thức ghi sổ kế toán NVL, CCDC theo hình thức kế toán máy . 30
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL VÀ
  CCDC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA CHỮA TÀU HẢI
  LONG . 32
  2.1.Khái quát chung về công ty TNHH MTV Đóng và Sữa chữa tàu Hải Long 32
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 32
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 33
  2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 36
  2.1.4.Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 37
  2.1.5.Đặc điểm công tác kế toán tại công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu
  Hải Long 41
  2.1.5.1.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty . 41
  2 1.5.2.Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty 43
  2.1.5.3.Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty . 43
  2.2.Thực trạng tổ chức công tác kế toán NVL và CCDC của công ty TNHH MTV
  Đóng và sửa chữa tàu Hải Long. . 44
  2.2.1.Đặc điểm NVL và CCDC của công ty 44
  2.2.2.Phân loại NVL và CCDC . 45
  2.2.3.Đánh giá NVL và CCDC 45
  2.2.4.Kế toán chi tiết NVL và CCDC tại công ty 46
  2.2.4.1.Chứng từ và thủ tục nhập kho . 46
  2.2.4.2.Chứng từ và thủ tục xuất kho 54
  2.2.5.Kế toán chi tiết NVL và CCDC 56
  2.2.6.Kế toán tổng hợp NVL và CCDC của công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa
  tàu Hải Long 64
  2.2.6.1.Kế toán tổng hợp nhập NVL và CCDC tại công ty 64
  2.2.6.2.Kế toán tổng hợp xuất NVL và CCDC tại công ty 69
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN NVL VÀ CCDC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG VÀ SỬA
  CHỮA TÀU HẢI LONG . 76
  3.1.Nhận xét chung về công tác kế toán NVL tại công ty TNHH MTV Đóng và
  sửa chữa tàu Hải Long . 76
  3.1.1 Những ưu điểm và kết quả đạt được 76
  3.1.2 Những khó khăn, tồn tại . 78
  3.2.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL và CCDC tại công ty
  TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long. . 80
  3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán NVL và CCDC tại công ty
  TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long. . 80
  3.2.2.Yêu cầu và nội dung hoàn thiện công tác kế toán NVL và CCDC tại Công ty
  TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long. . 81
  3.2.3.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL và CCDC tại Công ty
  TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long. . 81
  3.2.3.1.Ý kiến thứ nhất: Xây dựng hệ thống danh điểm vật liệu hoàn chỉnh và thống
  nhất. . 82
  3.2.3.2.Ý kiến thứ hai: Quy định về ngày và trách nhiệm luân chuyển chứng từ . 84
  3.2.3.3.Ý kiến thứ ba: Về việc áp dụng kế toán máy . 85
  KẾT LUẬN 88
  LỜI MỞ ĐẦU
  Mục tiêu cuối cùng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh là đạt được lợi nhuận
  cao nhất, lợi nhuận thu được là điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và
  tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất của mình. Để góp phần giúp doanh nghiệp đạt được
  lợi nhuận cao nhất trước hết doanh nghiệp phải xây dựng được một cơ cấu tổ chức
  phù hợp, giúp cho nhà quản lý có thể quản lý được mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  Trong cơ cấu quản lý này bộ phận kế toán có vai trò hết sức quan trọng. Hạch toán kế
  toán phản ánh và giám đốc mọi mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các đơn vị
  trong doanh nghiệp, cung cấp cho nhà quản trị những thông tin tài chính cần thiết để
  đưa ra những quyết định phù hợp và kịp thời.
  Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trình tiêu hao
  các yếu tố cơ bản ( lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động) trong đó
  nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí
  sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất. Nguyên vật liệu và công cụ
  dụng cụ là hai yếu tố chủ yếu hình thành nên sản phẩm mới, chất lượng của sản
  phẩm tốt hay xấu cũng như chi phí sản xuất nhiều hay ít phụ thuộc phần lớn vào
  nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ dùng để sản xuất. Do vậy việc đảm bảo sử dụng
  có hiệu quả, tiết kiệm vật liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành sản
  phẩm có ý nghĩa rất quan trọng, nó đã trở thành một yêu cầu bức thiết đối với bất kỳ
  một doanh nghiệp nào.
  Nhận thức về tầm quan trọng của nguyên vật liệu đối với quá trình hoạt động
  sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời qua nghiên cứu thực tế công tác kế toán
  tại Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long, được sự giúp đỡ tận tình
  của Ban giám đốc, các cô chú phòng kế toán Công ty, em nhận thấy kế toán
  nguyên vật liệu (NVL) và công cụ dụng cụ (CCDC) ở Công ty giữ một vai trò rất
  quan trọng. Chính vì vậy em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện
  tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ tại Công ty
  TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu bài khóa luận được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán NVL và CCDC trong
  các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán NVL và CCDC tại Công ty
  TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL và
  CCDC tại Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long .
  Mặc dù em đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu và nhận được sự hướng dẫn, chỉ
  bảo nhiệt tình của cô giáo - Thạc sĩ Hoà Thị Thanh Hương cũng như các cô chú,
  anh chị trong phòng kế toán, em đã nắm được tình hình thực tế công tác kế toán
  nguyên vật liệu (NVL) và công cụ dụng cụ (CCDC) tại công ty TNHH MTV Đóng
  và Sửa chữa tàu Hải Long. Tuy nhiên do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận thực
  tế còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong
  nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để bài khoá luận tốt nghiệp của em được
  hoàn thiện hơn.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài chính. 2009, “Chế độ kế toán doanh nghiệp”. Hà Nội, Nhà xuất bản Tài
  chính.
  2. Quyết định số 15/2006/QĐ – BTC.
  3. Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009.
  4. PGS.TS Võ Văn Nhị (2006), “26 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính doanh
  nghiệp”, Nhà xuất bản Lao động xã hội.
  5. GS.TS Ngô Thế Chi, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ (2008), “Giáo trình phân tích tài
  chính doanh nghiệp”, Nhà xuất bản Tài chính.
  6. TS Nguyễn Năng Phúc (2006), “Giáo trình phân tích báo cáo tài chính”, Nhà x uất
  bản Kinh tế quốc dân.
  7. Tài liệu sổ sách, báo cáo tài chính năm 2011 và năm 2012 của Công ty TNHH MTV
  Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long.
  8. Thông tin từ website: www.webketoan.com, www.vatgia.com . www.ketoan.org


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV Đóng và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV Đóng và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status