Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ô t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ô t


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hải Phòng
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT
  KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh . 3
  doanh trong doanh nghiệp . 3
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả3
  kinh doanh trong doanh nghiệp. 3
  1.1.2. Các khái niệm cơ bản 4
  1.1.2.1. Doanh thu . 4
  1.2.1.2. Chi phí 8
  1.2.1.3. Xác định kết quả kinh doanh 9
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong các doanh nghiệp . 10
  1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả10
  kinh doanh trong doanh nghiệp. 10
  1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ và10
  các khoản giảm trừ doanh thu . 10
  1.2.1.1. Chứng từ sử dụng: 10
  1.2.1.2.Tài khoản sử dụng: 11
  1.2.1.3 Phương pháp hạch toán . 14
  1.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán: 14
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng: 14
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng: . 14
  1.2.2.3 Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán . 17
  1.2.2.4. Phương pháp hạch toán 18
  1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. . 20
  1.2.3.1. Chứng từ sử dụng: 20
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng: . 20
  1.2.3.3. Phương pháp hạch toán 22
  1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính & chi phí tài chính. . 23
  1.2.4.1. Chứng từ sử dụng . 23
  1.2.4.2. Tài khoản sử dụng 23
  1.2.4.3: Phương pháp hạch toán: . 24
  1.2.5.Kế toán thu nhập khác& Chi phí khác. 26
  1.2.5.1. Chứng từ sử dụng: 26
  1.2.5.2. Tài khoản sử dụng: . 26
  1.2.5.3. Phương pháp hạch toán: . 26
  1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. . 28
  1.2.6.1: Chứng từ sử dụng . 28
  1.2.6.2: Tài khoản sử dụng: . 28
  1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 31
  1.3.1: Hình thức nhật ký chung . 32
  1.3.2: Hình thức Nhật ký sổ cái . 34
  1.3.3: Hình thức nhật ký chứng từ 35
  1.3.4: Hình thức chứng từ ghi sổ . 36
  1.3.5: Hình thức kế toán máy 37
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÕNG 38
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Ô Tô Khách Hải Phòng . 38
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Ô Tô Khách
  Hải Phòng 38
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 40
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: . 40
  2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty: . 42
  2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 42
  2.1.3.2. Chính sách kế toán tại Công ty. . 43
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty Cổ Phần Ô Tô Khách Hải Phòng . 46
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động
  tài chính, thu nhập khác: . 46
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 46
  2.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 55
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí
  quản lý doanh nghiệp: . 69
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 69
  2.2.2.2. Kế toán chi phí tài chính 75
  2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 81
  2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 89
  2.2.2.5. Kế toán chi phí khác: . 100
  2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 106
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG . 119
  3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hải Phòng: . 119
  3.1.1. Ưu điểm . 119
  3.1.2. Hạn chế 120
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hải Phòng 121
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh. . 121
  3.2.2. Nguyên tắc của việc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh. . 122
  3.2.3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hải Phòng . 122
  3.2.3.1. Giải pháp 1: Giải pháp hoàn thiện tài khoản sử dụng 122
  3.2.3.2. Giải pháp 2: Giải pháp hoàn thiện số sách kế toán sử dụng 123
  3.2.3.3. Giải pháp 3: Về việc áp dụng phầm mềm kế toán máy vào công tác kế
  toán 126
  KẾT LUẬN 130
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là một
  điều tất yếu. Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp phải tính toán một cách đầy
  đủ và chính xác toàn bộ chi phí bỏ ra, doanh thu nhận được cũng như kết quả
  kinh doanh. Chính vì thế, tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp ghi chép các số
  liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó cung cấp
  thông tin số liệu cần thiết giúp nhà quản lý doanh nghiệp có thể phân tích
  đánh giá để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn nhất.
  Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu chất
  lượng phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Khi doanh nghiệp đã cố gắng tìm ra hướng kinh doanh để đem lại doanh thu cho
  doanh nghiệp thì việc sử dụng những chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất
  kinh doanh của doanh nghiệp phải hợp lý và tiết kiệm để phản ánh đúng tình
  hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả
  kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp để phản ánh tinh hình hoạt động sản xuất kinh
  doanh, nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đem lại. Như vậy
  việc xác định doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh đúng đắn sẽ giúp
  cho nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh để từ đó
  đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận.
  Xuất phát từ lý luận đồng thời kết hợp với thời gian thực tập tại Công ty Cổ
  phần Ô tô Khách Hải Phòng, được sự giúp đỡ của cô giáo, Thạc sỹ Trần Thị
  Thanh Phương và cán bộ nhân viên trong phòng tài chính kế toán của công ty đã
  giúp em nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh. Do đó em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ
  chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  Cổ phần Ô tô Khách Hải Phòng” làm khóa luận tốt nghiệp.
  Nội dung khóa luận gồm 3 chương:
  CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  CHƯƠNG 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô Khách Hải Phòng
  CHƯƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô Khách Hải Phòng
  Vì thời gian thực tập, kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế
  nên bài khóa luận của em không tránh khỏi thiếu sót. Em kính mong nhận được
  sự đóng góp của các thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ô t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Ô t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status