Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng V

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng V


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ TRONG DOANH
  NGHIỆP . 3
  1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của TSCĐ trong doanh nghiệp 3
  1.1.1. Khái niệm về tài sản cố định . 3
  1.1.2. Đặc điểm của tài sản cố định 4
  1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định . 4
  1.2.1. Vai trò và yêu cầu quản lý tài sản cố định . 4
  1.2.2. Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 5
  1.3. Phân loại tài sản cố định 5
  1.3.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 5
  1.3.2. Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành . 7
  1.3.3. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu TSCĐ 7
  1.3.4. Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng và công dụng . 8
  1.4. Đánh giá tài sản cố định . 8
  1.4.1. Xác định nguyên giá tài sản cố định . 8
  1.4.1.1. Xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình 8
  1.4.1.2. Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình 11
  1.4.1.3. Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính . 13
  1.4.2. Xác định giá trị hao mòn và khấu hao của TSCĐ 15
  1.4.3. Xác định giá trị còn lại của TSCĐ 15
  1.5. Kế toán chi tiết TSCĐ 16
  1.5.1. Xác định đối tượng ghi TSCĐ 16
  1.5.2. Nội dung kế toán chi tiết TSCĐ 17
  1.5.2.1. Kế toán chi tiết tăng TSCĐ 17
  1.5.2.2. Kế toán chi tiết giảm tài sản cố định . 19
  1.6. Kế toán tổng hợp tăng, giảm, khấu hao, sửa chữa và thuê tài chính TSCĐ
  . 20
  1.6.1. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình . 20
  1.6.1.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình 20
  1.6.1.2. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ hữu hình và vô hình 28
  1.6.2. Kế toán tổng hợp TSCĐ thuê tài chính . 31
  1.6.3. Kế toán hao mòn và khấu hao tài sản cố định . 34
  1.6.3.1. Một số vấn đề về khấu hao TSCĐ . 34
  1.6.3.2. Các phương pháp tính khấu hao . 36
  1.6.3.2.1. Phương pháp khấu theo đường thẳng . 36
  1.6.3.2.2. Phương pháp khấu theo số dư giảm dần có điều chỉnh 38
  1.6.3.2.3. Phương pháp khấu theo số lượng, khối lượng sản phẩm 39
  1.6.3.3. Kế toán các nghiệp vụ khấu hao TSCĐ . 39
  1.6.4. Kế toán sửa chữa TSCĐ 42
  1.6.4.1. Một số vấn đề về sửa chữa TSCĐ 42
  1.6.4.2. Cách hạch toán kế toán sửa chữa TSCĐ trong các trường hợp . 42
  1.6.4.2.1. Trường hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ 42
  1.6.4.2.2. Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ . 42
  1.6.4.2.3. Trường hợp sửa chữa nâng cấp TSCĐ 45
  1.7. Trình tự ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán tổng hợp TSCĐ . 47
  1.7.1. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức hình thức nhật ký chung 47
  1.7.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức hình thức nhật ký sổ cái . 49
  1.7.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ 50
  1.7.4. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ 52
  1.7.5. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính . 53
  CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY
  TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÕNG 54
  2.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hải Phòng . 54
  2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH xi măng VICEM Hải Phòng . 54
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH MTV xi măng
  VICEM Hải Phòng 55
  2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 56
  2.1.3.1. Nhiệm vụ sản xuất của công ty 56
  2.1.3.2. Quy trình công nghệ sản xuất 56
  2.1.4. Thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động 58
  2.1.4.1. Thuận lợi 58
  2.1.4.2. Khó khăn 58
  2.1.5. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 59
  2.1.5.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty 59
  2.1.5.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 61
  2.1.6. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty xi măng VICEM HP . 64
  2.1.6.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty 64
  2.1.6.2. Phần mềm máy tính, tổ chức vận dụng chế độ kế toán, hệ thống
  chứng từ, tài khoản kế toán tại công ty xi măng VICEM Hải Phòng . 66
  2.1.6.2.1. Phần mềm máy tính áp dụng tại công ty . 66
  2.1.6.2.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty xi măng VICEM Hải
  Phòng . 68
  2.1.6.2.3. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán tại Công ty TNHH
  MTV xi măng VICEM Hải Phòng 69
  2.2. Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty xi măng VICEM HP . 70
  2.2.1. Đặc điểm TSCĐ của công ty . 70
  2.2.2. Công tác quản lý TSCĐ tại công ty 71
  2.2.3. Cách phân loại TSCĐ tại công ty 71
  2.2.4. Đánh giá TSCĐ hữu hình của công ty 73
  2.2.4.1. Đánh giá theo nguyên giá TSCĐ 73
  2.2.4.2. Đánh giá theo giá trị hao mòn và khấu hao TSCĐ 74
  2.2.4.3. Đánh giá theo giá trị còn lại của TSCĐ . 76
  2.2.5. Kế toán chi tiết TSCĐ tại Công ty xi măng Vicem Hải Phòng 76
  2.2.5.1. Kế toán chi tiết tăng TSCĐ 76
  2.2.5.2. Kế toán chi tiết giảm tài sản cố định . 77
  2.2.6. Kế toán tổng hợp TSCĐ tại công ty TNHH xi măng Vicem HP 78
  2.2.6.1. Kế toán tổng hợp TSCĐ hữu hình . 79
  2.2.6.1.1. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình 79
  2.2.6.1.2. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ hữu hình . 104
  2.2.6.2. Kế toán tổng hợp TSCĐ vô hình 115
  2.2.6.3. Kế toán khấu hao TSCĐ . 115
  2.2.6.4. Kế toán tổng hợp về sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 122
  2.2.6.4.1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ 122
  2.2.6.4.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ . 132
  CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI
  CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÕNG . 141
  3.1. Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH MTV xi
  măng Vicem Hải Phòng 141
  3.1.1. Ưu điểm về công tác kế toán TSCĐ tại công ty . 141
  3.1.2. Hạn chế còn tồn tại về công tác kế toán TSCĐ tại công ty 143
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ tại Công ty
  TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng 144
  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kế toán là một
  công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, có vai trò
  tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các hoạt động sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp.
  Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ
  sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng
  quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  Đối với doanh nghiệp, TSCĐ là điều kiện cần thiết để giảm hao phí sức lao
  động của con người, nâng cao năng suất lao động. Nó thể hiện cơ sở vật chất
  kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong
  việc phát triển sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì
  TSCĐ là yếu tố quan trọng để tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho các doanh
  nghiệp.
  Đối với ngành sản xuất, kế toán TSCĐ là một khâu quan trọng trong bộ
  phận kế toán. Nó cung cấp toàn bộ nguồn số liệu đáng tin cậy về tình hình
  TSCĐ hiện có của công ty và tình hình tăng giảm TSCĐ Từ đó tăng cường
  biện pháp kiểm tra, quản lý chặt chẽ các TSCĐ của công ty. Chính vì vậy, tổ
  chức công tác kế toán TSCĐ luôn là sự quan tâm của các doanh nghiệp sản
  xuất, cũng như các nhà quản lý kinh tế của Nhà nước.
  Qua quá trình làm việc và thực tập, tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH
  MTV xi măng Vicem Hải Phòng, em thấy việc hạch toán TSCĐ còn có những
  vấn đề chưa hợp lý cần phải hoàn thiện bộ máy kế toán của công ty. Cùng với
  sự hướng dẫn của thầy giáo và các cán bộ nhân viên phòng kế toán của công
  ty, em đã chọn đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công
  ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng".
  Ngoài mở đầu và kết luận, bài viết của em được chia làm 3 chương, bao
  gồm:
  Chương I: Lý luận cơ bản về kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.
  Chương II: Tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH MTV
  xi măng Vicem Hải Phòng.
  Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty TNHH
  MTV xi măng Vicem Hải Phòng.
  Do thời gian thực tập không nhiều và khả năng của bản thân còn hạn
  chế nên khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận
  được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để bài viết của em được hoàn
  thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1): Hệ thống tài khoản kế toán - Nhà
  xuất bản tài chính (Hà Nội - 2006).
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 2): Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ
  kế toán, sơ đồ kế toán - Nhà xuất bản tài chính (Hà Nội - 2006).
  3. Giáo trình kế toán tài chính - Nhà xuất bản Trường đại học kinh tế quốc
  dân (Hà Nội - 2012).
  4. Web: ketoanthucte.com.vn.
  5. Báo cáo khóa luận của khóa trước.


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng V
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng V sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status