Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việ


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức
  MỤC LỤC
  Lời mở đầu . 1
  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN
  TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2
  1.1 Một s ố vấn đề chung về hệ th ống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp . 2
  1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính và sự cần thiết của các báo cáo tài chính
  trong công tác quản lý kinh tế . 2
  1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính (BCTC) . 2
  1.1.1.2 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế 2
  1.1.2 Mục đích, vai trò của báo cáo tài chính . 3
  1.1.2.1 Mục đích của báo cáo tài chính . 3
  1.1.2.2 Vai trò của báo cáo tài chính . 3
  1.1.3 Đối tượng áp dụng 4
  1.1.4 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính 5
  1.1.5 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính . 5
  1.1.5.1 Hoạt động liên tục . 5
  1.1.5.2 Cơ sở dồn tích . 5
  1.1.5.3 Nhất quán 6
  1.1.5.4 Trọng yếu và phù hợp . 6
  1.1.5.5 Bù trừ . 6
  1.1.5.6 Có thể so sánh . 6
  1.1.6 Hệ thống báo cáo tài chính . 7
  1.1.6.1 Các báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính 7
  1.1.6.3 Kỳ lập báo cáo tài chính 9
  1.1.6.4 Thời hạn nộp báo cáo tài chính . 9
  1.1.6.5 Nơi nộp báo cáo tài chính . 10
  1.2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán (BCĐKT) . 10
  1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của bảng cân đối kế toán (BCĐKT) 10
  1.2.1.1 Khái niệm bảng cân đối kế toán 10
  1.2.1.2 Phương pháp lập và trình bày bảng cân đối kế toán . 10
  1.2.1.3 Kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán 11
  1.2.2 Cơ sở số liệu, qui trình và phương pháp lập bảng cân đối kế toán 16
  1.2.2.1 Cơ sở số liệu và qui trình lập bảng cân đối kế toán 16
  1.2.2.2 Phương pháp lập bảng cân đối kế toán năm sửa đổi theo Thông tư
  138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011. . 17
  1.3 Phân tích bảng cân đối kế toán 28
  1.3.1 Sự cần thiết và phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán 28
  1.3.1.1. Sự cần thiết phải phân tích bảng cân đối kế toán . 28
  1.3.1.2 Phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán . 28
  1.3.2 Nội dung của phân tích bảng cân đối kế toán 29
  1.3.2.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các
  chỉ tiêu chủ yếu trên bảng cân đối kế toán 29
  1.3.2.2 Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp . 32
  Chương 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN
  ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
  VIỆT ĐỨC . 33
  2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức 33
  2.1.1 Thông tin chung về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức 33
  2.1.2 Chức năng và ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Thương mại
  và Dịch vụ Việt Đức 34
  2.1.3 Thuận lợi, khó khăn và thành tích của Công ty TNHH Thương mại và
  Dịch vụ Việt Đức. . 35
  2.1.3.1 Thuận lợi . 35
  2.1.3.2 Khó khăn . 35
  2.1.3.3 Những thành tích Công ty TNHH TM & DV Việt Đức đã đạt được. 36
  2.1.4 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương
  mại và Dịch vụ Việt Đức . 36
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ
  Việt Đức 38
  2.1.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH TM & DV Việt Đức 38
  2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại Công
  ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức 40
  2.2 Thực tế lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương
  mại và Dịch vụ Việt Đức . 42
  2.2.1 Thực tế lập bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và
  Dịch vụ Việt Đức 42
  2.2.1.1 Căn cứ lập bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và
  Dịch vụ Việt Đức 42
  Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT ĐỨC . 74
  3.1 Đánh giá công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty
  TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức . 74
  3.1.1 Những ưu điểm trong công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại
  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức . 74
  3.1.2 Những hạn chế trong công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại
  Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức . 76
  3.2 Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
  toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức. . 77
  3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân
  đối kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức . 78
  3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Hoàn thiện công tác lập Bảng cân đối kế toán theo
  đúng chế độ kế toán và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 138/2011/TT-BTC
  ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. . 78
  3.3.1.1 Tiến hành lập Bảng cân đối kế toán (các mã 131, 132, 312, 313) theo
  đúng chế độ kế toán. 78
  3.3.1.2 Kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Bảng cân đối kế toán phù
  hợp với qui định tại Thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 79
  3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty nên thực hiện phân tích Bảng cân đối kế toán 82
  3.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty cần tăng cường công tác thu hồi nợ đọng 91
  3.3.4 Ý kiến thứ tư: Công ty cần tuân thủ đầy đủ nội dung của Quyết định
  48/2006/QĐ-BTC về hệ thống tài khoản sử dụng đối với doanh nghiệp hạch
  toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 92
  3.3.5 Ý kiến thứ năm: Công ty cần nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên kế
  toán của công ty . 95
  3.3.6 Ý kiến thứ sáu: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán vào hạch toán
  kế toán. 95
  Kết luận 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
  Lời mở đầu
  Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán
  đã trở thành công cụ quản ký kinh tế đặc biệt quan trọng. Bằng hệ thống các
  phương pháp khoa học của mình, kế toán đã giúp cho nhà quản trị thấy được
  bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và quá trình ho ạt động sản xuất
  kinh doanh của doanh nghiệp mình một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác
  thông qua hệ thống các báo cáo tài chính, đặc biệt là bảng cân đối kế toán.
  Nhận thức được vị trí và tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại
  công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức, em đã mạnh dạn đi sâu
  nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán
  tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức”. Ngoài phần mở đầu và
  kết luận, nội dung chính của bài khóa luận tốt nghiệp này gồm ba chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công tác lập và phân tích bảng cân
  đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức.
  Chương 2: Thực tế tổ chức công tác lập và phân tích bảng cân đối kế
  toán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức.
  Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích
  bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức.
  Bài báo cáo của em được hoàn thành dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy nhiệt
  tình của giảng viên Thạc sỹ Hòa Thị Thanh Hương, bộ môn quản trị kinh
  doanh cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và các anh, chị phòng tài chính
  tổng hợp của quý công ty. Tuy nhiên, do hạn chế nhất định về trình độ và thời
  gian nên bài viết của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận
  được những ý kiến chỉ bảo của các thầy cô giáo để bài khóa luận tốt nghiệp
  của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình “Kế toán tài chính” của tác giả TS. Phan Đức Dũng – NXB
  Thống kê năm 2007.
  2. “Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC” ban hành ngày 14/09/2006 của Bộ
  trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp
  nhỏ và vừa.
  3. Thông tư 138/2011/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày
  4/10/2011 về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp
  nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quy ết định số 48/2006/QĐ-BTC.
  4. “Chuẩn mực kế toán số 21- Trình bày báo cáo tài chính” theo quyết
  định số 234/2003/QD-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 về việc ban
  hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3).
  5. Tài liệu sổ sách, báo cáo tài chính năm 2012 và năm 2011 của công ty
  TNHH Thương mại và Dịch vụ Việt Đức.
  6. Thông tin từ website www.webketoan.com, www.misa.com.vn


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Việ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status